Sign In

Skip Navigation Links
งานทะเบียน-วัดผล สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพป.ทะเบียน-วัดผล สพป.

Download แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Download แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตร
Download แนวทางการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้
Download แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Download แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะ ฯการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะ ฯ
 
ประชาสัมพันธ์
 
Search for
Go
 
of 114 Items
/Page
 
การใช้โปรแกรมงานทะเบียน-วัดผล
เอกสารแนะนำการใช้โปรแกรมงานทะเบียน-วัดผล
SGS มีการปรับปรุงโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการทำงาน
ผู้ใช้ควรติดตามอ่านคำแนะนำในหน้าเว็บนี้อย่างสม่ำเสมอ

นำเข้าข้อมูลนักเรียนจาก Excel
นำเข้าข้อมูลนักเรียน
 เมนู Admin         
        --> นำเข้าประวัตินักเรียน                        
                 --> คลิกปุ่มคำสั่งส่งออกเป็น Excel
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลบน Excel
1.กรอกข้อมูลประวัตินักเรียน บนแบบฟอร์มที่ส่งออกเป็น Excel ให้ถูกต้องครบถ้วน
   บันทึกเป็น Save As CSV (Comma Delimited)
2.เปิดไฟล์ CSV ด้วยโปรแกรม Notepad และบันทึกเป็น Save AS เป็น CSV Unicode
3.นำเข้าข้อมูลจาก CSV 
คำเตือน ต้องกรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และตรวจสอบวันที่ ให้ถูกต้อง
เมนู Admin         
        --> นำเข้าประวัตินักเรียน                
                 --> คลิกปุ่มคำสั่งนำเข้าข้อมูล 
นำเข้าประวัตินักเรียนจาก SchoolMIS            
        1.เปิด File ที่ดาวน์โหลดมาจาก SchoolMIS ด้วยโปรแกรม NotePad 
        2.เมนูคำสั่ง Save AS  
        3.เลือก Encoding Unicode  
        4.คลิก Save
และนำเข้าจาก Text File ที่เป็น Unicode
ภาพประกอบการนำเข้า

ขอใช้โปรแกรม
ขอรับสิทธิการใช้โปรแกรมงานทะเบียน-วัดผล
แจ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก สังกัด
ชื่อโรงเรียน 
ตำบล อำเภอ จังหวัด
เลขประชาชน ผู้ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ
ผ่านไลน์ส่วนบุคคล

การปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ในหลักสูตรรายวิชา
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่รหัสวิชาต้องไม่ซ้ำกัน
และไม่มีผลกับนักเรียนที่เรียนที่ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว

นำเข้าข้อมูลจาก SchoolMIS
1.เปิด File ที่ดาวน์โหลดมาจาก SchoolMIS ด้วยโปรแกรม NotePad
2.เมนูคำสั่ง Save AS
3.เลือก Encoding Unicode
4.คลิก Save
และนำเข้าจาก Text File ที่เป็น Unicode

ขอความช่วยเหลือ
กรณีที่อ่านคำอธิบาย หรือคำแนะนำในหน้าเว็ปนี้แล้ว ยังไม่เข้าใจ
ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
ให้สอบถาม ขอคำแนะนำจากเพื่อนครูที่ใช้ SGS สำหรับชั้นมัธยม และ PGS สำหรับมัธยม และประถมศึกษา
ผ่าน Line กลุ่ม SGS หรือ PGS ได้ 
โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้ตอบคำถาม เพราะมีเพื่อนครูในกลุ่มเป็นจำนวนมากที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
การบอกรายละเอียด ให้พิมพ์เป็นข้อความ ส่งผ่านโปรแกรมไลน์ 
เพื่อความสะดวกในการสำเนาข้อความไปใช้ตรวจสอบได้ทันที
กรณีที่จำเป็นต้องส่งภาพประกอบ ให้ส่งภาพเต็มหน้าจอ เพื่อให้เห็นรายละเอียดทั้งหมด
ควรใช้ภาพจากโปรแกรมจับภาพ แทนการใช้ภาพจากกล้อง
1. ปัญหา หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำอะไร ........... เมนู หรือหน้าจอใหน .............
2. รหัสโรงเรียน ...................
3. เลขประจำตัวนักเรียน ........... หรือรหัสครู 3 หลัก............. (แล้วแต่กรณี)
4. รหัสวิชา......... ชั้น/ห้อง ...............
5. ความต้องการที่จะให้ ตรวจสอบ/แก้ไข ..........................................
บอกรายละเอียด หรือตัวอย่างข้อมูลที่ สามารถตรวจสอบหาข้อผิดพลาดได้
อะไรผิด ? ที่ใหน ? ที่ถูก ? คืออะไร ?
บอกข้อมูลที่ค้นหาได้ง่าย
เช่น บอก รหัสวิชา แทนการบอก ชื่อวิชา
หรือ บอก รหัสครู แทนการบอก ชื่อครู
ตัวอย่างการแจ้งขอความช่วยเหลือ ที่ไม่มีรายละเอียด
        "นักเรียนลาออก และกลับมาเรียนใหม่ จัดชั้น/ห้องไม่ได้"
 โรงเรียนใหน ? ใครลาออก ?
         "รายงาน ร มส มผ. ออกมาไม่ ครบ"
ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ เนื่องจากไม่ทราบ รหัสโรงเรียน ? รหัสวิชาอะไร? ปีการศึกษา/ภาคเรียนอะไร ? หายไป


การกำหนดค่าเริ่มต้นระดับชั้น
ในหน้าจอข้อมูลสถานศึกษา ไม่มีระดับประถมให้เลือก
เนื่องจากชั้นประถมศึกษา ประเมินผลเป็นรายปี

เริ่มใช้โปรแกรมงานทะเบียน-วัดผล
เปิดโปรแกรมงานทะเบียน-วัดผล
เอกสารแนะนำการใช้งาน PGS
        LogIn เข้าระบบด้วย User/pwd Admin (ผู้ดูแลระบบ) ที่ได้รับจากการขอรับสิทธิใช้งาน
บันทึกข้อมูลครู
        เมนู ข้อมูลครู
        - บันทึกข้อมูลครู 
                รหัสครู เป็นตัวเลข 3 หลัก และไม่ซ้ำกัน
                คำนำหน้า ชื่อ นามกุล
                วันเกิด
                เลขประชาชน (ใช้เลขตามบัตรประชาชน ครูต่างชาติ ใช้รหัสโรงเรียน 10 หลัก + รหัสครู 3 หลัก)
                วุฒิการศึกษา
                กลุ่มสาระ
                สถานะครู
        คลิก Save บันทึกช้อมูล
        โปรแกรมจะสร้าง สิทธิการเช้าใช้โปรแกรมให้อัตโนมัติ
        ใช้ เลขประจำตัวประชาชน เป็น UserID
        ใช้วันเกิด เป็นเลข 10 หลัก เช่น เกิดวันที่ 30/9/2507 pwd = 30092507 
กำหนดสิทธิผู้ใช้ระบบ ผู้บริหาร นายทะเบียน หัวหน้างานวัดผล

    เมนู Admin สิทธิการใช้ระบบ
                แก้ไขสิทธิ การใช้ระบบ 
กำหนดสิทธินายทะเบียน
 กำหนดสิทธิให้นายทะเบียน คลิก Save
ออกจากระบบ และเข้าระบบใหม่ด้วย User/PWD นายทะเบียน
ระดับประถมศึกษา บันทึกประวัตินักเรียน
เมนูนักเรียน --> ประวัตินักเรียน
บันทึกประวัติการศึกษา ที่ด้านล่างประวัตินักเรียน
ระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย นำเข้าข้อมูลนักเรียนจาก DMC
เมนู Admin
--> Utility
 --> 40.นำเข้าข้อมูลนักเรียนใหม่-ประวัติการศึกษา ระดับชั้น จาก DMC
 --> เลือกระดับชั้น 
        --> คลิกไป
จัดนักเรียน ชั้น/ห้อง
เมนูนักเรียน --> จัดนักเรียน ชั้น/ห้อง --> โดยการกรอกรหัส
 กำหนด ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ต้องการ ระดับชั้นที่ต้องการจัดชั้น/ห้อง ที่แถบเมนูด้านบน
 เลือกห้องที่ต้องการจัด ในหน้าจอด้านล่าง
 กรอกเลขประจำตัวนักเรียนที่ช่องขวามือ ของจอภาพ
(Copy เลขประจำตัวนักเรียนจาก Excel มาวางแทนการกรอกได้๗
 คลิกปุ่มลูกศรเพื่อจัดนักเรียนเข้าห้องเรียน
นำเข้าหลักสูตรรายวิชา
 เมนู Utility --> 44.นำเข้าข้อมูลรายวิชา --> คลิก ไป
ตรวจสอบหลักสูตรรายวิชา
ปรับแก้ ชื่อวิชา หน่วยกิต ปีที่เปิดสอน ภาคเรียนที่เปิดสอน ตามหลักสูตรโรงเรียน
ลงทะเบียนวิชาเรียน
เมนูงานทะเบียน --> ลงทะเบียนวิชาเรียน
 เลือกวิชา เลือกกลุ่มเรียน เลือกครูสอน ตลิกลูกศร จัดกลุ่มเรียน - ครูผู้สอน
 เลือกวิชา-กลุ่ม-ครูผู้สอน  เลือกห้อง เลือกชื่อนักเรียนที่เรียน คลิกลูกศร ลงทะเบียนวิชาเรียน

งานทะเบียน-วัดผล สพป.
โรงเรียนประถม ขยายโอกาส สังกัด สพฐ.
ติดต่อขอรับสิทธิ เข้าใช้ และทดสอบโปรแกรมงานทะเบียน-วัดผล ประถมศึกษา PGS โดยแจ้ง
- รหัสโรงเรียน 10 หลัก
--สังกัด
- ชื่อโรงเรียน ตำบล  อำเภอ  จังหวัด
- เลขประชาชน ครูผู้ดูแลระบบ
- หมายเลขโทรศัพท์ ส่วนบุคคล

การบันทึกผลการเรียน ประถมศึกษา
 • การบันทึกผลการเรียน สามารถกรอกเกรดไมช่อง Remak ได้โดยไม่ต้องกรอกคะแนน 
 • ประเมินผลเป็นรรายปี
 • การพิมพ์ เอกสาร ปพ.1,2,3 เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงศึกษา

 • ระบบรับสมัคร
  โรงเรียนที่ต้องการใช้ระบบรับสมัคร ให้กรอกข้อมูลครู ในงานทะเบียน-วัดผล และกำหนดสิทธิ ให้เรียบร้อย
  ขอรับสิทธิในการใช้โปรแกรม ให้สอบถามผ่านไลน์ ส่วนบุคคล
  โดยแจ้ง
  - ชื่อโปรแกรม  (งานทะเบียน-วัดผล SGS หรือ PGS หรือ งานรับสมัครนักเรียนใหม่ Enroll)
  - รหัสโรงเรียน 10 หลัก
  --สังกัด
  - ชื่อโรงเรียน ตำบล  อำเภอ  จังหวัด
  - เลขประชาชน ครูผู้ดูแลระบบ
  - หมายเลขโทรศัพท์ ส่วนบุคคล

  สอบถามปัญหาการใช้โปรแกรม
  โรงเรียนที่เริ่มใช้โปรแกรมงานทะเบียน-วัดผล PGS ในปีการศึกษา 2560
  สอบถามผ่านไลน์กลุ่ม PGS-1
  โปรแกรมงานรับสมัคร
  สอบถามผ่านไลน์กลุ่ม SGS Enroll-1
  เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ร่วมกัน

  การกำหนดสิทธิผู้ใช้
  คำเตือน การกำหนดสิทธิให้ครูทำหน้าที่ เป็นนายทะเบียนเป็นจำนวนมากเกินความจำเป็น
  จะสร้างปัญหาในการใช้โปรแกรม PGS
  การกำหนดสิทธิ
  - นายทะเบียนกำหนดสิทธิให้ "หน.วัดผล"
  - หัวหน้างานวัดผล กำหนดสิทธิให้ครู "วัดผล"
  - ครูทุกคนที่มีรายชื่ออยู่ในประวัติครู และมีสถานะ "อยู่" จะได้รับสิทธิการเข้าใช้ระบบในสถานะครู โดยอัตโนมัติ
  นายทะเบียนสามารถ ให้สิทธิ / ยกเลิกสิทธิ แก้ไข รหัสผ่านผู้ใช้ได้

  การนำเข้าข้อมูลจากภายนอก
  การนำเข้าข้อมูล จาก DMC จะได้รับข้อมูลจาก DMC ปลายเดือนมิถุนายน เพียงครั้งเดียว
  ในปี 2561 SGS ได้ทำระบบรับสมัคร ให้โรงเรียนที่ประสงค์จะใช้ รับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2561
  ใช้รับสมัครสอบคัดเลือก และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเรียน ได้กรอกข้อมูล ในเอกสารใบมอบตัว
  เพื่อใช้เป็นประวัติ นักเรียน ประวัติการศึกษา จัดชั้น/ห้อง และลงทะเบียน วิชาเรียน
  ลดภาระการทำงานของโรงเรียน และสามารถทำงานต่อได้ทันทีเมื่อเปิดภาคเรียน

  การกำหนดระดับสิทธิผู้ใช้
  ระดับสิทธิผู้ใช้ระบบ
  1. ผู้ดูแลระบบงานโรงเรียน SchAdmin  
       -กำหนดสิทธิการเข้าใช้ระบบของบุคลากรในโรงเรียน
  2. ผู้บริหารโรงเรียน SchManager
       -สืบค้น ประยุกต์ใช้ข้อสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียน
  3. นายทะเบียน Registrar
       -บริหารจัดการ การบันทึก/แก้ไข ข้อมูลนักเรียน ครู หลักสูคร การลงทะเบียนวิชาเรียน 
       -ผลการประเมินของครูทุกคน
       -การประมวลผล และการจัดพิมพ์เอกสารการศึกษา และกำหนดช่วงเวลาทำงาน 
  4. หัวหน้างานวัดผล AssessmentAdmin 
        -ตรวจสอบ/บันทึก แก้ไข คะแนนเต็ม และกำหนดสิทธิครูวัดผล(Assessment)
        -บันทึกผลการสอบแก้ตัว
  5. กลุ่มงานวัดผล Assessment 
        -บันทึก/แก้ไข คะแนนเต็มรายวิชาในกลุ่มสาระ
        -บันทึกผลการสอบแก้ตัว
  6. ครู Teacher
         -บันทึก/แก้ไข ผลการเรียนรายวิชาที่สอน
  7. นักเรียน Student 
         -บันทึก/แก้ไข ข้อมูลประวัตินักเรียน ดูผลการเรียน
  8. ผู้ปกครอง StdFamily 
         -ติดตาม ตรวจสอบ ผลการเรียนของนักเรียน
  การเข้าใช้ระบบด้วยสิทธิของผู้ใช้แต่ละระดับ จะเห็นเฉพาะรายการคำสั่ง ตามสิทธิที่ได้รับเท่านั้น
  การรักษาความปลอดภัย ผู้ได้รับสิทธิควรเปลี่ยนรหัสผู้ใช้ ทันที่ที่เข้าใช้ระบบครั้งแรก
  คลิกที่ลูกศรสีแดงที่มุมบนขวามือ หลังจาก Login เข้าระบบแล้ว
  กรอก E-mail Addr เพื่อใช้ส่งรหัสผ่าน
  (กรณีลืมรหัสผ่าน ระบบจะส่งรหัสผ่านไปให้ตาม E-mail Addr ที่ระบุไว้ และตรงกับที่ผู้ใช้ยืนยัน)