Sign In

Skip Navigation Links
งานรับสมัครนักเรียนใหม่งานรับสมัคร (ทดสอบ)
งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 1)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 2งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 2)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 3งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 3)
คู่มือการใช้งาน SGSคู่มือการใช้งาน SGS
ดูประวัติ ผลการเรียน พิมพ์รายงาน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองSGS (สำหรับนักเรียน)
SGS on Android สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
Download แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Download แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตร
Download แนวทางการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้
Download แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Download แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะ ฯการวัดและประเมินคุณลักษณะ ฯ

งานทะเบียน-วัดผล สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพป.ทะเบียน-วัดผล สพป.

 
ประชาสัมพันธ์
 
Search for
Go
 
of 10239 Items
/Page
 
ปรับปรุงโปรแกรมรับสมัคร
***ปรับปรุงโปรแกรมรับสมัคร และ Mobile Page***
ตรวจสอบ และบังคับการกรอกข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครเรียน
เพิ่มเมนูคำสั่งสารสนเทศ และส่งออก Excel
เอกสารแนะนำการกำหนดข้อมูลพื้นฐานระบบรับสมัคร

เอกสารแนะนำสำหรับนักเรียนสมัครเรียน

สถิติการทดสอบระบบรับสมัคร 
สำรวจเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560
ทีมงานสงวนสิทธิในการยกเลิกการใช้ระบบรับสมัคร
สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้ทดสอบการรับสมัคร ครบถ้วนทุกเงื่อนไข
คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักเรียนใหม่
วันรับสมัครนักเรียน
 
- โรงเรียนควรจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเจ้าหน้าที หรือนักเรียนที่มีจิตอาสา ช่วยตรวจสอบเอกสารขั้นต้น และให้ความช่วยเหลือแนะนำการกรอก หรือแก้ไขเอกสารแสดงความจำนงในการสมัครเรียน และเข้ายื่นเอกสารแสดงความจำนงตามลำดับ จะช่วยให้การรับสมัครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กรรมการรับสมัคร
ตรวจสอบรายละเอียดการกรอกข้อมูล และหลักฐานของผู้สมัคร จากคอมพิวเตอร์
 - ทะเบียนบ้านฉบับจริง 
    ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน และระยะเวลาการเข้าอยู่ ในเขตพื้นที่บริการ (คำนวณถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561)

 - หลักฐานการจบการศึกษา คุณสมบัติผู้สมัคร
 - ภาพถ่าย
ผู้ลงนามอนุมัติการรับสมัคร
 
- ตรวจสอบ และลงนามอนุมัติ (มอบหมายให้กรรมการรับสมัครลงนามแทนได้)
เจ้าหน้าที่ออกบัตรประจำตัวสอบ
 - ตรวจสอบภาพถ่ายผู้เข้าสอบ ลายมือชื่อผู้เข้าสอบ
 - ประทับตามโรงเรียน
 - ลงนามผู้ออกบัตร

-ปรับแก้ ไม่ต้องกำหนดวันสอบ
-ป้องกันการสร้างเลขที่เอกสาร เลขประจำตัวสอบ การจัดห้องสอบ ที่นั่งสอบ ซ้ำ
-ควบคุมการแก้ไขข้อมูลใบสมัคร เลขประจำตัวสอบ ที่นั่งสอบ หลังจากผู้อนุมัติ ลงนามรับสมัคร
-เพิ่มปุ่มคำสั่ง New ในหน้าจอรับสมัคร เพื่อความสะดวกในการรับสมัครนักเรียนคนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
-กำหนดสิทธิ การเข้าใช้ การแก้ไขข้อมูล ของคณะกรรมการการรับสมัคร
-เพิ่มคำสั่ง Utility ลบข้อมูลเลขประจำตัวสอบ ที่นั่งสอบ เพื่อทดสอบใหม่
-เพิ่มข้อมูลความสัมพันธ์ของนักเรียนกับเจ้าของบ้าน การคำนวณระยะเวลาในการเข้าพักอาศัย
 ประกอบการพิจารณาสิทธิการจับฉลาก
-บันทึกข้อมูลอัตโนมัติ หลังจากผู้อนุมัติลงนาม
-ควบคุมการกรอก การเลื่อนตำแหน่งหน้าจอให้ราบรื่น ไม่กระตุก (Smooth)
-นักเรียนบันทึกข้อมูล แสดงความจำนงผ่าน Mobile page ได้เรียบร้อยแล้ว
-การ Login เข้าใช้ระบบ จะมีสิทธิลงนามได้ตามสิทธิที่ได้รับ
 Admin ไม่มีสิทธิลงนามในใบสมัคร 
 เจ้าหน้าที่รับสมัคร ผู้อนุมัติ จะลงนามได้ทั้งผู้รับสมัคร
และผู้อนุมัติ
 สามารถลงนามแทนกันได้

ปัญหา และการแก้ไข (สิทธิเฉพาะผู้ลงนามอนุมัติ)
ปัญหา   
ไม่มีที่นั่งสอบ
สาเหตุ    ไม่ได้กำหนดห้องสอบ
การแก้ไข กำหนดห้องสอบ และจำนวนที่นั่งสอบ
ปัญหา    ไม่สามารถกรอกคะแนนเต็มได้
สาเหตุ    ไม่ได้กำหนดวันที่สอบ
การแก้ไข กำหนดวันที่สอบคัดเลือก

ระบบงานรับสมัครนักเรียนใหม่ 2561
สงวนสิทธิเฉพาะโรงเรียนที่ใช้ งานทะเบียน-วัดผล SGS เท่านั้น
โปรแกรมรับสมัครเป็นโปรแกรมที่ทีมงาน SGS พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ในการรับสมัคร จัดที่นั่งสอบ
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ พิมพ์รายชื่อผู้เข้าสอบ บันทึกคะแนนสอบ ประมวลผล จัดลำดับที่ตามคะแนนสอบ
และรายงานสถิติต่าง ๆ ลดภาระงานในการบันทึกประวัตินักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน 
และใช้เป็นข้อมูลนักเรียน ที่อยู่ ประวัติการศึกษา ในงานทะเบียน-วัดผล SGS
(ไม่บังคับใช้)
โรงเรียนที่ต้องการใช้ระบบรับสมัคร

ติดต่อขอรับสิทธิได้ โดยแจ้งรหัสโรงเรียน (ใช้รหัสเดียวกับ SGS ดูที่เมนู แก้ไขข้อมูลโรงเรียน)
- รหัสโรงเรียน 10 หลัก
--สังกัด
- ชื่อโรงเรียน ตำบล  อำเภอ  จังหวัด
- เลขประชาชน ครูผู้ดูแลระบบ 
- หมายเลขโทรศัพท์ ส่วนบุคคล

ผ่านทางไลน์ส่วนบุคคล LineID 0818522097
เว็บรับสมัคร คลิกที่เมนู งานรับสมัคร
ร่าง คู่มือระบบรับสมัคร ../Data/รับสมัคร 61.pdf ปรับปรุงใหม่

การยกเลิกสิทธิการใช้โปรแกรมรับสมัคร
ทีมงาน SGS สงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิ การใช้โปรแกรมรับสมัคร
ในกรณีที่โรงเรียนไม่ได้ดำเนินดังนี้
- กำหนดข้อมูลพื้นฐาน
- กรอกข้อมูลนักเรียน สมัครเรียนตามหลักสูตร และเงื่อนใขการรับสมัคร
- การจัดชั้น/ห้องสอบ ที่นั่งสอบ

เริ่มใช้ SGS
กรอกข้อมูลครู ที่เมนูประวัติครู กรอกรหัสครู คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เพศ
วันเกิด เลขประชาชนจริง กลุ่มสาระ วุฒิการศึกษา สถานะ และ Save
ครูที่มีสถานะ "อยู่" จะได้รีบสิทธิ์ ครู ในการเช้าใช้ระบบโดยอัติโนมัติ
โดยใช้ User: เลขประชาชน  pwd: วันเดือนปีเกิด 8 หลัก 
เช่น เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม 2535 = 01052535
กำหนดสิทธิผู้ใช้ระบบ ผู้บริหาร นายทะเบียน หัวหน้างานวัดผล
เมนู Admin -->สิทธิการใช้ระบบ --> แก้ไข สิทธิการใช้ระบบ
กำหนดสิทธิให้นายทะเบียน คลิก Save
ออกจากระบบ และเข้าระบบใหม่ด้วย User/PWD นายทะเบียน
นำเข้าข้อมูลนักเรียนจาก DMC
เมนู Admin
--> Utility
 --> 40.นำเข้าข้อมูลนักเรียนใหม่-ประวัติการศึกษา ระดับชั้น จาก DMC
 --> เลือกระดับชั้น 
        --> คลิกไป
จัดนักเรียน ชั้น/ห้อง --> โดยการกรอกรหัส ที่เมนูนักเรียน
กำหนด ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ต้องการ ระดับชั้นที่ต้องการจัดชั้น/ห้อง ที่แถบเมนูด้านบน
เลือกห้องที่ต้องการจัด ในหน้าจอด้านล่าง
กรอกเลขประจำตัวนักเรียนที่ช่องขวามือ ของจอภาพ
(Copy เลขประจำตัวนักเรียนจาก Excel มาวางแทนการกรอกได้๗
คลิกปุ่มลูกศรเพื่อจัดนักเรียนเข้าห้องเรียน
นำเข้าหลักสูตรรายวิชา
เมนู Utility --> 44.นำเข้าข้อมูลรายวิชา --> คลิก ไป
ตรวจสอบหลักสูตรรายวิชา
ปรับแก้ ชื่อวิชา หน่วยกิต ปีที่เปิดสอน ภาคเรียนที่เปิดสอน ตามหลักสูตรโรงเรียน
ลงทะเบียนวิชาเรียน
เมนูงานทะเบียน --> ลงทะเบียนวิชาเรียน
เลือกวิชา เลือกกลุ่มเรียน เลือกครูสอน ตลิกลูกศร จัดกลุ่มเรียน - ครูผู้สอน
เลือกวิชา-กลุ่ม-ครูผู้สอน  เลือกห้อง เลือกชื่อนักเรียนที่เรียน คลิกลูกศร ลงทะเบียนวิชาเรียน

ทดสอบระบบรับสมัคร
15 มกราคม 2561 วันสุดท้ายของการทดสอบโปรแกรมรับสมัคร
เนื่องจากทีมงาน SGS ไม่สามารถ ตอบคำถาม หรือแก้ปัญหาการใช้โปรแกรมรับสมัคร ในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครได้
  เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จึงขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใช้โปรแกรม
  เฉพาะโรงเรียน ที่ไม่ได้ศึกษาการใช้ และทดสอบการใช้งานตามเงื่อนไขดังนี้

* ทดสอบการกรอกข้อมูลผู้สมัคร 
   ในแต่ละแผนการศึกษาที่โรงเรียนเปิดรับ ไม่น้อยกว่า 50 คน/แผน
* ทดสอบการพิมพ์เอกสาร
   แสดงความจำนง
   การพิมพ์ใบสมัคร
* แนะนำการใช้งาน
   ให้กับเจ้าหน้าที่รับสมัครของโรงเรียน

GPA-PR 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2560
GPA-PR 5 ภาคเรียน มีข้อมูล 2 รายการ จำนวนนักเรียนไม่เท่ากัน
มีสาเหตุจากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลไม่ตรงกัน นักเรียนลาออก ฯลฯ
ข้อมูลที่ส่งไปจะมีการคัดกรองอีกครั้ง ในกรณีข้อมูลซ้ำ
รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล GPA-PR 5 ภาคเรียน ผ่าน SGS เรียบร้อยแล้ว
 
รายชื่อโรงเรียนที่มีการแก้ไข และส่งGPA-PR เพิ่มเติม 8 ธันวาคม 2560 6.00น.
GPA-PR 2559
GPA-PR 2558
โรงเรียนที่ส่งข้อมูล GPA ผ่าน SGS
ข้อมูลนักเรียน ชั้น/ห้อง 1/2560
ข้อมูลนักเรียน ชั้น/ห้อง 2/2560
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของนักเรียน และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
กรณีที่มีการแก้ไข หรือส่งข้อมูลเพิ่มเติม
โรงเรียนสามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา (Real time)
เมื่อได้รับการทักท้วง หรือทวงถามข้อมูล จากหน่วยงานปลายทาง
มาที่ SGS ทีมงานก็จะดำเนินการตรวจสอบ และส่งให้ทันที


โรงเรียนมัธยมที่จะเริ่มใช้ SGS ในปีการศึกษา 2560
สามารถโอนข้อมูลได้เฉพาะข้อมูลนักเรียนจาก DMC และรายวิชาหลักสูตรแกนกลาง 2551
โรงเรียนลงทะเบียนวิชาเรียนย้อนหลัง
และบันทึกเฉพาะผลการเรียนย้อนหลังก่อนปีการศึกษา 2560 ได้
ปีการศึกษา 2560 จะต้องบันทึกคะแนนที่ได้ของนักเรียนด้วยการส่ง GPA 5 ภาคเรียน ผ่าน SGS
SGS ได้รวบรวมผลการเรียน GPA-PR 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2560
ให้สำนักนโยบายและแผน เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 8:20
กรณีที่โรงเรียนได้รับแจ้ง หรือทวงถาม ให้ส่งสำเนาเอกสารรับรองผลการเรียน ที่โรงเรียนลงนามรับรอง
และได้ Upload ผ่านโปรแกรม SGS ไว้ก่อนแล้ว ให้กับหน่วยงานที่แจ้งมา เพื่อเป็นการยืนยัน

การกำหนด ระยะเวลาวันที่รับสมัคร
ให้กำหนดวันรับสมัคร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนสมัครน้อยไม่ครบจำนวนที่เปิดรับ ขยายช่วงวันที่รับสมัครได้สูงสุด 30 วัน
ปัญหา   กำหนดวันรับสมัคร และคลิก Save วันที่รับสมัครถูกลบ
สาเหตุ   เนื่องจากกำหนดระยะเวลา วันที่รับสมัครมากเกินกว่า 30 วัน
การกำหนดจำนวนผู้สมัคร
กรณี เปิดรับสมัครหลายวัน และจำกัดจำนวนผู้สมัครเท่ากันทุกวัน กำหนดจำนวนผู้สมัครเฉพาะวันเแรกได้

โปรแกรมรับสมัคร
ปรับปรุงเพิ่มเติม
โรงเรียนต้องการแยกห้องสอบ นักเรียนในเขต / นอกเขตพื้นที่บริการ
   ให้กำหนดเงื่อนไข การจัดห้องสอบ 
        1.จัดที่นั่งสอบรวม ในเขต/นอกเขต
        2.เฉพาะนักเรียนในเขต
        3.เฉพาะนักเรียนนอกเขต
  *** โรงเรียนตัองจัดเตรียมห้องสอบ ให้มีที่นั่งสอบเพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่แจ้งความจำนง ***
การคัดเลือกนักเรียนตามแผนการเรียน ตามเขตพื้นที่บริการ
   คัดแยกได้จากข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารใบสมัคร

คำแนะนำ / ความต้องการ
ความเห็น / คำแนะนำ ปรับปรุงแล้ว
1. เมนูนักเรียนสมัครใหม่ กับนักเรียนสมัครไว้แล้ว นักเรียนไม่เข้าใจว่าต้องเข้าไปบันทึกทั้ง 2 ส่วน อยากให้รวมเมนู     
        •ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกข้อมูล
        •เพิ่มหน้าเว็บประชาสัมพันธ์

2. รร ต่างจังหวัดนักเรียนกว่า 80%(โดยเฉพาะ ป.6 เข้า ม.1) จะไม่สมัครออนไลน์
แต่จะถือเอกสารมาสมัครที่ รร ดังนั้นการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนซึ่ง รร มัธยมได้รับจัดสรรค์
และซื้อใช้กันอยู่แล้วจะเป็นการลดภาระการบันทึกข้อมูล ลดเวลา ลดขั้นตอนได้เป็นอย่างดี
        •ถ้านักเรียน หรือผู้ปกครองกรอกข้อมูล ผ่านมือถือ มาก่อนจะเป็นการประหยัดเวลาของผู้ปกครอง
          ไม่ต้องรอนาน  หรือ โรงเรียนจัดเตรียมเครื่องไว้ให้กรอก  หรือครูจะกรอกให้ก็ทำได้
        •การอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน จะใช้ได้เฉพาะข้อมูล เลขประชาชน 
          ที่อยู่นักเรียน ในบัตรจะไม่เป็นข้อมูลปัจจุบัน กรณีนักเรียนย้ายที่อยู่ 
           และถ้านักเรียนกรอกข้อมูลมาจากบ้านก็จะไม่มีเครื่องอ่านบัตรใช้
           ถ้าพิจารณาถึงประโยชน์ที่ได้ และความสะดวกในการทำงาน การพิมพ์ข้อมูลเลขประชาชนน่าจะสะดวกกว่า
ไม่ทำ
3. แต่ละ รร มี/ไม่มี ห้องเรียนพิเศษ ที่ต่างกันควรสามารถลบ-เพิ่มได้ เพื่อป้องกันความสับสนในขั้นตอนการสมัคร
        •หลักสูตรที่โรงเรียนไม่ได้เปิดรับ ให้ลบวันที่รับสมัครออก จะไม่แสดงรายการให้นักเรียนเลือก
4. แผนการเรียนควรแยกแสดงเป็นระดับ  เช่นระดับชั้นที่สมัครเป็น ม.4 ช่องแผนการเรียนควรมี list เฉพาะ ม.4 เป็นต้น
        •กำหนดแผนการเรียนแยก ม.ต้น / ม.ปลาย ตามระดับชั้นของนักเรียน

คำถามโปรแกรมรับสมัคร
คำถาม - นักเรียนเดิม ม.3 จะสมัครอย่างไร ปกติจะให้สมัครก่อน และสอบวันเดียวกับนักเรียนใหม่
คำตอบ   โรงเรียนกำหนดวันสมัคร และวันสอบ ได้ตามที่ต้องการ
คำถาม - ห้องสอบจะจัดต่อจากนักเรียนใหม่ โดยมีเงื่อนไข นักเรียนห้องเดียวกันจะไม่นั่งติดกัน
คำตอบ   โรงเรียนกำหนดห้องสอบ และโปรแกรมจะจัดที่นั่งสอบ โรงเรียนเดียวกัน จะไม่ให้นั่งติดกัน
คำถาม - การเพิ่มห้องสอบ เมนูจะกำหนดให้เพิ่มไปเรื่อย ๆ ?
คำตอบ   โรงเรียนวางแผนโดยดูจากสถิติจำนวนนักเรียนที่สมัคร ในปีที่ผ่านมา และกำหนดห้องสอบไว้ล่วงหน้าได้
คำถาม - โอเน็ต จะบันทึกขั้นตอนไหน ?
คำตอบ   นักเรียนกรอกคะแนน ONET ได้ ในหน้าจอการแจ้งความจำนงสมัครเรียน
คำถาม - มีระบบให้นักเรียนดูผล คะแนนหลังจากสอบเสร็จด้วยไหม ?
คำตอบ   มีหน้าจอให้โรงเรียนกรอกคะแนน ที่นักเรียนสอบได้ และจะประมวลผลจัดอันดับที่ให้
คำถาม - และสามารถดึงข้อมูลออกมาจัดการแล้วส่งกลับคืนได้ไหม ?
คำตอบ   โรงเรียนส่งออกข้อมูลได้ การนำเข้าข้อมูล จะพิจารณาดำเนินการ
คำถาม   นักเรียนเดิมโรงเรียนคัดเลือกเอง โดยไม่ต้องสมัครได้ไหม 
            โดยเลือกจากนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป  และจะให้สมัครไดั เฉพาะที่มีรายชื่อเท่านั้น
            สามารถกำหนดเงื่อนไขนี้ได้ไหม 
คำตอบ  นักเรี่ยนเก่า กรอกเลขประประชาชนของนักเรียน โปรแกรมจะนำเข้าข้อมูลประวัตินักเรียน
           และคะแนนสอบ ONET & GPA จาก SGS ให้โดยอัติโนมัติ และพิมพ์ใบสมัครส่งที่แผนกทะเบียนได้โดยตรง
           ทั้งนี้เพื่อยืนยันว่ามีความจำนง ที่จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมปลาย
คำถาม  นักเรียนเดิม ที่มีผลโอเน็ตเราใส่เองได้ไหม  
คำตอบ  โปรแกรมจะดึงคะแนน ONET นักเรียนเก่ามาให้โดยไม่ต้องกรอก
คำถาม   ระบบประกาศผลคะแนน เตรียมไว้ให้กรอกด้วยหรือไม่  โดยครูไม่ต้องกรอกคะแนนอีก  
คำตอบ  จะมีหน้าเว็บ สำหรับให้บันทึกคะแนนสอบ 
คำถาม   มัธยมต้นไม่มีแผนการเรียน จะต้องทำอย่างไง  
คำตอบ  ให้กำหนดชื่อแผนเป็น มัธยมต้น 
คำถาม   โปรแกรมรับสมัครสามารถ เชื่อมต่อ และอ่านข้อมมูลบัตรประชาชน จากเครื่องอ่านบัตร Smart Card ได้ หรือไม่ ?
คำตอบ  ไม่มีประโยชน์ เพราะนักเรียนไม่มีเครื่องอ่านบัตร หรือใช้เครื่องอ่านบาร์โค๊ดแทนก็ได้
คำถาม   ถ้าใช้โปรแกรมรับสมัคร จะมีผลกระทบกับข้อมูลงานทะเบียน-วัดผล SGS หรือไม่ ?
คำตอบ   ไม่มีเพราะแยกโปรแกรม แยกฐานข้อมูล และแยก Server จากงานทะเบียน-วัดผล
คำถาม   ต้องการเพิ่มหลักสูตรในงานรับสมัคร ทำได้หรือไม่ ?
คำคอบ  ทำได้ โดยเปลี่ยนชื่อหลักสูตร ที่โรงเรียนไม่ได้เปิดรับสมัคร

ทดสอบโปรแกรมรับสมัคร
โรงเรียนที่ใช้ระบบรับสมัคร ต้องศึกษาระบบการทำงานโดยละเอียด
สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และดำเนินการทดสอบการทำงานในทุกขั้นตอน

การกำหนดข้อมูลพื้นฐาน
เมนู หลักสูตรที่เปิดสอน --> บันทึก/แก้ไข หลักสูตรที่เปิดสอน

         กรอกจำนวนนักเรียนที่รับ  หลักสูตรที่ไม่ได้เปิดรับนักเรียนไม่ต้องกรอกจำนวนที่รับ
         วันที่สอบตามหลักสูตร    กำหนดวันที่สอบคัดเลือก ตามประกาศ สพฐ.
         วันที่สอบคัดเลือก กรณีที่นักเรียนไม่ผ่านการคัดเลือกในหลักสูตรที่สมัคร และต้องการเข้าสอบคัดเลือกในหลักสูตรปกติ 
เมนู แผนการเรียน --> บันทึก/แก้ไข แผนการเรียน
        • กรอกรหัสแผน
        • ชื่อแผนการเรียน ที่ต้องการรับสมัคร

เมนู กำหนดการรับสมัคร --> บันทึก/แก้ไข กำหนดการรับสมัคร
        • วันที่รับสมัคร กำหนดวันที่รับสมัครตามประกาศ สพฐ.
        • ถึงวันที่
        • จำนวนผู้สมัครช่วงเช้า ที่รับได้ กรอกจำนวนผู้สมัครสูงสุด ช่่วงเช้า และบ่าย ที่รับสมัครได้ในแต่ละวัน 
                คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ตามด้วยจำนวนที่รับในแต่ละวัน
        • จำนวนผู้สมัครช่วงบ่าย ที่รับได้

เมนู เขตพื้นที่บริการ --> บันทึก/แก้ไข เขตพื้นที่บริการ
         ลำดับที่
        • เขตพื้นที่บริการ ระบุรายละเอียดตามเงื่อนไข นักเรียนที่มีสิทธิจับฉลาก
เมนู สถานที่สอบ --> บันทึก/แก้ไข สถานที่สอบ
        • อาคารสอบ
        • ห้องสอบ หลักสูตร ชื่อ-หมายเลขห้อง จำนวนที่นั่งสอบ
        • ที่นั่งสอบ ระบบจะสร้างที่นั่งสอบให้โดยอัตโนมัติตามที่ระบุไว้ในห้องสอบ

เมนู Admin --> กำหนดชื่อโรงเรียน 
        • กรณีชื่อยาวเกินความกว้างของบัตรประจำตัวสอบ

เมนู Admin --> คณะกรรมการ
        • กำหนดรายชื่อคณะกรรมการรับสมัคร

การกรอกเอกสารแจ้งความจำนง นักเรียนสามารถ กรอกข้อมูลผ่านมือถือได้
นักเรียนจะต้องกรอกเอกสารแสดงความจำนงในการสมัครเข้าเรียน ก่อนถึงวันที่รับสมัคร 
(จะเปิดให้เริ่มกรอกก่อนวันสมัคร 2 สัปดาห์)
พิมพ์เอกสารแจ้งความจำนง และนำมายื่นสมัครที่โรงเรียนในวันรับสมัคร ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในเอกสาร

นักเรียนเก่า หรือนักเรียนที่จบจากโรงเรียนที่ใช้โปรแกรม SGS ระบบจะนำเข้าประวัตินักเรียนให้อัตโนมัติ

เนื่องจากการรับสมัครนักเรียนใหม่ ทุกโรงเรียนจะดำเนินการรับสมัครพร้อมกันทั้งประเทศ
ดังนั้นเพื่อให้การใช้ระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนที่ใช้ระบบรับสมัคร จะต้องศึกษา และทดสอบการใช้งาน
ให้เข้าใจระบบ สามารถให้คำแนะนำ แก้ปัญหาในการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้สมัครได้ด้วยตนเอง
หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผ่านทางไลน์ ก่อนการเริ่มใช้งานจริง
ในช่วงวันที่เปิดรับสมัคร ทีมงานไม่มีบุคลากรมากพอที่จะสามารถให้คำแนะนำการใช้งานได้
เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของโรงเรียน หากมีคำแนะนำที่เป็นประโขน์ 
แจ้งให้ทีมงานงานทราบได้ทางไลน์ เพื่อทีมงานจะได้ปรับปรุงให้สมบูรณ์ต่อไป

สอบถามปัญหา ให้ใช้ไลน์กลุ่ม SGS
ต้องการขอความช่วยเหลือ หรือสอบถามปัญหาการใช้โปรแกรมงานทะเบียน-วัดผล
ให้สอบถามผ่านไลน์กลุ่ม SGS เท่านั้น
*** ไลน์ส่วนบุคคล ใช้เฉพาะกรณีต้องการขอรหัสผ่าน  ***

ภาระกิจนายทะเบียน SGS
การกำหนดรหัสวิชาให้ถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
เป็นเรื่องจำเป็นที่โรงเรียนต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ง่ายต่อการตรวจสอบ การจัดการเรียนการสอนให้ถูกต้อง ตามลำดับเนื้อหาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
คลิกดู การกำหนดรหัสวิชา
รหัสวิชา ลำดับวิชาที่เปิดสอน เป็นตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกถึงคุณภาพการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ ผู้มีหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสำคัญ หาทางแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยด่วน
มูลเหตุของปัญหา
เกิดจากในปัจจุบัน มีนายทะเบียนเกษียณอายุราชการเป็นจำนวนมาก
และนายทะเบียนที่มีความรู้ ประสบการณ์ ผ่านการอบรมในเรื่องการบริหารหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนมาแล้วเป็นอย่างดี ได้ลาออกจากการทำหน้าที่นายทะเบียน หรือย้ายโรงเรียน

ครูใหม่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยที่ไม่เคยได้รับการอบรม ในเรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติ งานทะเบียน-วัดผล
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ไม่เคยได้รับการนิเทศการทำงานทะเบียน-วัดผล

ตรวจสอบการลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำ
เมนู สารสนเทศ
        --> ข้อสนเทศ
                --> ตรวจสอบการลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำ
การแก้ไข 
         
- เปลี่ยนวิชาเรียน โดยแก้ไข รายวิชาที่เปิดสอน

ส่ง GPA ม.6 5 ภาคเรียน
ส่ง GPA 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2560
        1.สั่งพิมพ์เอกสารรับรอง GPA
        2.Upload ส่งเอกสารรับรอง GPA
เมนู Admin --> ส่งข้อมูล GPA-PR
วันที่ 7 - 30 พฤจิกายน 2560

บันทึกผลการสอบแก้ตัว 0 ร มส
เมนูวัดผล --> บันทึก 0 ร มส

ไม่มีห้องให้เลือก พิมพ์รายงานไม่ได้
การแก้ไข
เมนู นักเรียน
     --> ชั้น/ห้อง
     กำหนดจำนวนห้อง --> คลิก สร้างห้อง

การกำหนดคะแนนเต็ม 2/2560
จะต้องมีคะแนน ก่อนกลางภาค กลางภาค หลังกลางภาค และปลายภาค ครบทั้ง 4 ส่วน
ถ้าการกำหนดคะแนนเต็มไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ระบบจะไม่คำนวณระดับคะแนนให้
ภาคเรียนที่ 2/2560 จะไม่มีการปลดล็อกการบันทึกคะแนน ในทุก ๆ กรณี

คะแนนกลางภาค
ไม่ได้เฉพาะเจะจงว่าจะต้องเป็นการจัดห้องสอบ 
ออกข้อสอบให้นักเรียนนั่งทำข้อสอบ พร้อมกันทั้งโรงเรียน 
แต่หมายถึงการ วัดผล-ประเมินผล กลางภาคเรียนอาจจะเป็นคะแนนที่ได้จาก การทำรายงาน การส่งชิ้นงานงาน 
หรือการทดสอบประเมินความรู้ด้วยวิธีใดๆ และจะวัดผลเมื่อไหร่ก็ได้ ตามความเหมาะสม
โดยแบ่งการบันทึกผลการเรียน เป็น 4 ส่วน ดังนี้
•  ก่อนกลางภาค S1 ..S9
•  กลางภาค Midterm
•  หลังกลางภาค S10...S18
•  ปลายภาค Final
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ในการจัดพิมพ์รายงาน ปพ.6 
และประกาศผลการเรียน ผ่านเว็บไซค์

SGS มุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารในระดับประเทศ
สามารถใช้ข้อสนเทศในการวิเคราะห์ บริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกๆ ด้าน

การเทียบโอนผลการเรียน
        สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนจากสถานศึกษาได้ในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ การย้าย
สถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคัน และการขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ
การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นต้น
         การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน หรือต้นภาคเรียนที่สถานศึกษารับ
ผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
อย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับการเทียบโอนควรกำหนดรายวิชา จำนวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอน
ตามความเหมาะสม
การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดำเนินการได้ดังนี้
        ๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาและเอกสารอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียน
        ๒. พิจารณาจากความรู้ความสามารถของผู้เรียน โดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งภาคความรู้
และภาคปฏิบัติ
        ๓. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง
        การเทียบโอนผลการเรียนให้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจำนวนไม่น้อยกว่า
๓ คน แต่ไม่ควรเกิน ๕ คน โดยมีแนวทางในการเทียบโอน ดังนี้
        ๑) กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ให้นำรายวิชาหรือหน่วยกิตที่มีมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มาเทียบโอน
ผลการเรียน และพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน
        ๒) กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) โดย
ให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย และให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน
        ๓) กรณีการเทียบโอนนักเรียนที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ดำเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน
        ทั้งนี้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญา ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สิงหาคม ๒๕๔๙) โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ คลิกดูเอกสารประกอบ

โรงเรียนที่ต้องแก้คะแนนเต็มใหม่
รหัสโรงเรียน และวิชา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ให้แก้การกำหนดคะแนนเต็มใหม่
จะต้องมีคะแนน ก่อนกลางภาค กลางภาค หลังกลางภาค และปลายภาค ครบทั้ง 4 ส่วน
1043101001 ม.4  2/2560  ง31102  4 0 1 1  100.00
1054101001 ม.1  2/2560   I20201  2 1 1 0  100.00
1055206001 ม.5  2/2560  ว32223  1 0 1 1  100.00
1095101004 ม.1  2/2560  ท21102  2 0 1 1  100.00


การจัดครูประจำชั้น
ต้องจัดครูประจำชั้น ทุกภาคเรียน
กรณีที่ต้องการจัดครูประจำชั้นย้อนหลัง ต้องกำหนดปีการศึกษา และภาคเรียน
ในข้อมูลสถานศึกษา ให้ตรงกับปีการศึกษา และภาคเรียนที่ต้องการจัดครูประจำชั้น

นักเรียนย้ายเข้าเรียน
บันทึกประวัติ และผลการเรียน
1.บันทึกประวัตินักเรียน และประวัติการศึกษา
2.จัดชั้น/ห้อง ตามปีการศึกษา และภาคเรียน ที่ต้องการบันทึกผลการเรียนย้อนหลัง
3.ลงทะเบียนวิชาเรียน ตามปีการศึกษา และภาคเรียน ที่ต้องการบันทึกผลการเรียนย้อนหลัง
4.บันทึกผลการเรียนรายวิชา ในช่อง Remark (ตามแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้)
***ห้ามกรอก/แก้ไขคะแนน เพราะจะทำให้ผลการเรียนของนักเรียนที่โอนมาจาก Students หายไป
เนื่องจากหลายโรงเรียน บันทึกผลการเรียน โดยไม่ได้บันทึกคะแนน***

นักเรียนย้ายเข้า
กรณีนักเรียนย้ายเข้า ทำที่เมนู นักเรียน > นักเรียนย้ายเข้า
ทำตามรายระเอียดในนั้น
การ copy การลงทะเบียน สามารถทำซ้ำได้หลายครั้ง จนครบทุกปี/เทอม/ประเภทวิชา และสามารถ copy จากนักเรียนคนไหนก็ได้ในแต่ละ เทอม/ประเภทวิชา

นักเรียนลาออก และกลับเข้าเรียน
นักเรียนลาออก และกลับมาเข้าเรียนใหม่ต้องทำอย่างไร ?
- ลบวันที่ลาออก จากประวัติการศึกษา
- กรณีที่กลับเข้ามาเรียนซ้ำชั้น ให้ดำเนินการดังนี้
        -- ลบรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนวิชาเรียนไว้
        -- เปลี่ยนปีการศึกษา ภาคเรียน
                ที่เมนู นักเรียน
                        --> ตรวจสอบจัดชั้นห้อง เรียนซ้ำชั้น

จัดชั้นเรียนไม่ได้ต้องทำอย่างไร ?
- ตรวจสอบประวัตินักเรียน มีหรือไม่ ?
- ตรวจสอบประวัติการศึกษา ถูกต้องใหม ?

-
ตรวจสอบจัดชั้นห้อง เรียนซ้ำชั้น
   ถ้าเคยจัดชั้น/ห้อง ไว้แล้ว ให้ลบ หรือแก้ไข ระดับชั้น ปี/เทอม ให้ถูกต้อง

กรณีจบการศึกษามัธยมต้น เรียนต่อมัธยมปลาย
- ตรวจสอบประวัติการศึกษา มัธยมต้น บันทึกวันที่จบการศึกษา ไว้หรือยัง

ผลการเรียนหาย
พิมพ์รายงาน ปพ.1 พบว่าด้านหลังเอกสาร ปพ.1 ไม่แสดงผลการเรียน GPA กลุ่มสาระ
- ตรวจสอบการกำหนดปีการศึกษาบนเมนูหลัก
- กำหนดปีการศึกษา ภาคเรียนสุดท้ายบนหน้าจอ สั่งพิมพ์รายงาน ปพ.1 ให้ถูกต้อง

ทำไมพิมพ์ปพ.3 ไม่ได้
- กำหนดปีการศึกษา วันที่อนุมัติ บนหน้าจอ สั่งพิมพ์รายงาน ปพ.3 ให้ถูกต้อง

นักเรียนลาออก
นักเรียนลาออก
-บันทึกวันที่ลาออก เลขที่ เล่มที่ ปพ.1 ในประวัติการศึกษา
-พิมพ์ ปพ.1