Sign In

Skip Navigation Links
งานรับสมัครนักเรียนใหม่งานรับสมัคร
งานรับสมัครนักเรียนใหม่ ใช้เพื่อทดสอบการทำงานเท่านั้น ไม่มีผลกระทบกับโปรแกรมหลัก แต่อย่างใดงานรับสมัคร (ใช้เพื่อทดสอบเท่านั้น)
งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 1)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 2งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 2)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 3งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 3)
คู่มือการใช้งาน SGSคู่มือการใช้งาน SGS
ดูประวัติ ผลการเรียน พิมพ์รายงาน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองSGS (สำหรับนักเรียน)
SGS on Android สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
Download แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Download แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตร
Download แนวทางการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้
Download แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Download แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะ ฯการวัดและประเมินคุณลักษณะ ฯ

งานทะเบียน-วัดผล สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพป.ทะเบียน-วัดผล สพป.

 
ประชาสัมพันธ์
 
Search for
Go
 
of 12289 Items
/Page
 
ขอรับสิทธิในการใช้โปรแกรม
แจ้ง
- ชื่อโปรแกรม งานทะเบียน-วัดผล มัธยม SGS หรือ ประถม PGS หรือรับสมัคร Enroll
- รหัสโรงเรียน 10 หลัก
--สังกัด
- ชื่อโรงเรียน ตำบล  อำเภอ  จังหวัด
- เลขประชาชน ครูผู้ดูแลระบบ
- หมายเลขโทรศัพท์ ส่วนบุคคล

ติดต่อ Line ID: 0818522097

ปัญหาบันทึกผลการเรียนไม่ได้
เนื่องจากบันทึกว้นที่ออก หรือวันที่จบการศึกษาไว้แล้ว

รายวิชา และผลการเรียนใน ปพ.1 หาย
สาเหตุ    ลงทะเบียนผิดระดับชั้น
การแก้ไข ตรวจสอบแก้ไข ประวัติการศึกษาให้ถูกต้อง
           - ถ้ามีประวัติการศึกษาทั้งในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
              ต้องบันทึกการจบ หรือการลาออก 
              หรือลบประวัติการศึกษาในระดับชั้นที่ไม่ได้เรียนออก
            
  และ ใช้คำสั่ง Utility 30 ปรับแก้ปัญหารายวิชา และผลการเรียน หาย

บันทึกคะแนนเต็มไม่ได้
สาเหตุ บันทึกคะแนนเต็มไม่ครบ 4 ส่วน
- ก่อนกลางภาค
- กลางภาค
- หลังกลางภาค
- ปลายภาค

เปลี่ยนครูสอน
เมนู งานทะเบียน --> จัครูสอน

แก้ไขหลักสูตร หลักสูตรรายวิชา
แก้ไขหลักสูตร จะมีผลเมื่อลงทะเบียนใหม่
แก้ไขรายวิชาที่เปิดสอน จะมีผลกับนักเรียนที่เรียนในภาคเรียนปัจจุบัน


บันทึกผลการเรียน
บันทึกผลการเรียนก่อน และหลังกลางภาค พร้อมกัน ทำไม่ได้

การนำเข้าข้อมูลผลการเรียนจากภายนอก
ไม่สามารถนำเข้าได้

งดตอบคำถาม
งดตอบคำถาม ปัญหาการใช้โปรแกรม ผ่านไลน์ส่วนบุคคล
ให้สอบถามผ่านไลน์กลุ่ม เท่านั้น

กรอกคะแนน แล้วไม่รวมคะแนน และผลการเรียนให้
สาเหตุ
1. กรอกคะแนนไม่ครบ
    - ก่อนกลางภาค
    - กลางภาค
    - หลังกลางภาค
    - ปลายภาค
กรอก หรือแก้ไขข้อมูลนักเรียนบางคนไม่ได้
สาเหตุ

2. นักเรียนจบการศึกษา หรือลาออก

ปรับปรุงหลักสูตร
- แก้ไขหลักสูตรรายวิชา
- รหัสวิชาซ้ำไม่ได้

บันทึก / แก้ไข ข้อมูลไม่ได้
สาเหตุ นักเรียนลาออก หรือจบการศึกษาไปแล้ว

บันทึกผลการประเมินคุณลักษณะฯ การอ่านฯ
ไม่มีรายชื่อนักเรียน เพราะไม่ได้คลิก สร้าง

User Admin
ใช้กรอกข้อมูลเริ่มต้น เมื่อเริ่มใช้โปรแกรม SGS เท่านั้น

รายวิชา และผลการเรียนหาย
ผลการเรียน --> แก้ไขผลการเรียน --> ค้นหา
หายเพราะลบรายวิชา 
        --> ลงทะเบียน และบันทึกผลการเรียนใหม่
หายเพราะ จัดชั้น/ห้อง หรือ สำเนารายวิชาผิด เรียนซ้ำชั้น
        --> Utility 
                --> 30.ปรับแก้ปัญหารายวิชา และผลการเรียน หาย

Upload ตราโรงเรียน (Logo) ลายเซ็นผู้ลงนาม ไม่ได้
สาเหตุ Logo มี่สัดส่วนไม่เหมาะสม หรือโตมากเกินไป 
        สัดส่วนที่เหมาะสม ควรเป็น 1:1 (ประมาณ 100x100 px )
        ขนาดภาพลายเซ็นโตเกินไป  ควรเป็น (4 x 1.5 cm jpg, tiff, png)

สาเหตุที่ SGS ทำงานช้า ในบางเวลา
SGS ทำงานช้าในบางช่วงเวลา เนื่องจากมีครูบางคน กำลังบันทึกผลการเรียน
คะแนน S1, S2.....,S18, Midterm, Final
ในเวลาเดียวกัน ก็มีครูบางคน สั่งพิมพ์รายงาน ปพ.
และในรายงานจะมีการคำนวณผลการเรียน GPA, Cr ที่เรียน/ที่ได้ อยู่ด้วย
ในระบบจัดการฐานข้อมูล SQL Database Management
จะป้องกันปัญหาข้อผิดพลาด ที่จะเกิดขึ้นในขณะที่คำนวณ GPA และบันทึกคะแนนพร้อมกัน
โดยการ Blocked ไม่ให้ทำงานพร้อมกัน
คลิกดูภาพ ACTIVITY MONITOR'S

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด กรณีการเบิกเงินผ่าน ATM สมมุติมีเงินไน บ/ช 1000 บาท
แต่ทำบัตร ATM ไว้ 2 ใบ และกดเบิกเงินต่างสาขา พร้อมๆ กัน 
ระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ดี ต้องป้องกันปัญหาการเบิกเงินพร้อมกัน 
โดยการ Block ไว้ให้เบิกเงินได้ทีละคน

ปัญหา SGS ช้า จะลดลงถ้าครูทุกคน บันทึกคะแนนตามช่วงเวลา ตลอดทั้งภาคเรียน
แต่สภาพที่เกิดขึ้นจริง ครูจะรอบันทึกคะแนนครั้งเดียวในตอนปลายภาค
ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นกับโรงเรียนใหญ่ ที่มีนักเรียนมาก และมีการบริหารจัดการที่ดี

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ 2561
 • โรงเรียนที่ต้องการประกาศผลสอบผ่านระบบรับสมัคร ให้กรอกผลสอบในระบบได้โดยตรง โดยไม่ต้องกรอกคะแนน
 • กรณีที่โรงเรียน เปิดให้นักเรียนที่สมัตรสอบห้องเรียนพิเศษ สมัครสอบห้องเรียนปกติ
 • ก่อนการการประกาศผลการสอบคัดเลือก ให้โรงเรียนประมวลผลการสอบคัดเลือก และประกาศผลเอง

  ขอรับสิทธิในการใช้โปรแกรม
  ขอรับสิทธิในการใช้โปรแกรม ให้สอบถามผ่านไลน์ ส่วนบุคคล
  แจ้ง
  - ชื่อโปรแกรม  (งานทะเบียน-วัดผล SGS หรือ PGS หรือ งานรับสมัครนักเรียนใหม่ Enroll)
  - รหัสโรงเรียน 10 หลัก
  --สังกัด
  - ชื่อโรงเรียน ตำบล  อำเภอ  จังหวัด
  - เลขประชาชน ครูผู้ดูแลระบบ
  - หมายเลขโทรศัพท์ ส่วนบุคคล

  ติดต่อ Line ID: 0818522097

  SGS ความสามารถ ความประพฤติ คุณฯ อ่านฯ กิจกรรม
  บันทึก และประมวลผลสรุป ความสามารถ ความประพฤติ คุณฯ อ่านฯ และกิจกรรม การจบหลักสูตร
  เมนู นักเรียน
          --> บันทึก ความสามารถ ความประพฤติ คุณฯ อ่านฯ
                   คลิกประมวลผลสรุป

  พิมพ์ ปพ.2
  เอกสารแนะนำวิธีพิมพ์ ปพ.2

  การแจ้งขอความช่วยเหลือ
  กรณีที่อ่านคำอธิบาย หรือคำแนะนำในหน้าเว็ปนี้แล้ว ยังไม่เข้าใจ
  ไม่สามารถแก้เปัญหาด้วยตนเองได้
  ให้สอบถาม ขอคำแนะนำจากเพื่อนครูที่ใช้ SGS หรือ Line กลุ่ม SGS
  ไม่ต้องระบุว่าถามใคร หรือจะให้ใครตอบ
  เพราะมีเพื่อนครูในกลุ่มเป็นจำนวนมากที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้

  บอกรายละเอียด โดยการพิมพ์เป็นข้อความบน ไลน์ 
  แทนการใช้ขอความจากภาพ เนื่องจากไม่สะดวกในการอ่านข้อความจากภาพ

  1. ปัญหา หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำอะไร ........... เมนู หรือหน้าจอใหน .............
  2. รหัสโรงเรียน ...................
  3. เลขประจำตัวนักเรียน ........... หรือรหัสครู 3 หลัก............. (แล้วแต่กรณี)
  4. รหัสวิชา......... ชั้น/ห้อง ...............
  5. ความต้องการที่จะให้ ตรวจสอบ/แก้ไข ..........................................
  บอกรายละเอียด หรือตัวอย่างข้อมูลที่ สามารถตรวจสอบหาข้อผิดพลาดได้
  อะไรผิด ? ที่ใหน ? ที่ถูก ? คืออะไร ?
  บอกข้อมูลที่ค้นหาได้ง่าย
  เช่น บอก รหัสวิชา แทนการบอก ชื่อวิชา
  หรือ บอก รหัสครู แทนการบอก ชื่อครู

  ตัวอย่างการแจ้งขอความช่วยเหลือ ที่ไม่มีรายละเอียด
          "นักเรียนลาออก และกลับมาเรียนใหม่ จัดชั้น/ห้องไม่ได้"
   โรงเรียนใหน ? ใครลาออก ?
        

           "รายงาน ร มส มผ. ออกมาไม่ ครบ"
  ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ เนื่องจากไม่ทราบ รหัสโรงเรียน ? รหัสวิชาอะไร? ปีการศึกษา/ภาคเรียนอะไร ? หายไป


  SGS ครูเข้าใช้ระบบไม่ได้
  คำถาม     การกำหนดสิทธิ์การใช้ระบบของครู    
               ตรวจสอบสิทธิ์การใช้ระบบ ไม่มีชื่อครู กำหนดสิทธิ์ไม่ได้ มีวิธีการแก้ไขอย่างไร

  การแก้ไข  
  เปลี่ยนสิทธิครู จากอยู่ เป็น ย้าย และบันทึก
               เปลี่ยนสิทธิครู จากย้ายเป็นอยู่ บันทึก และตรวจสอบใหม่

  นักเรียนลาออก
  -กรณีไม่มีผลการเรียนในภาคเรียนสุดท้าย ให้ย้ายนักเรียนไปไว้ห้อง 0
  -บันทึกวันที่ลาออก เลขที่ เล่มที่ ปพ.1 ในประวัติการศึกษา
  -พิมพ์ ปพ.1

  ระบบงานรับสมัคร การกำหนดชื่อแผน
  กรณีที่ต้องการให้นักเรียนเลือกสมัครแผนได้ มากกว่า 1 แผน
  ให้ตั้งชื่อแผน ตามลำดับ เช่น
  แผนที่ 1   1.วิทย์-คณิต, 2.ศิลป์-ภาษา
  แผนที่ 2   1.วิทย์-คณิต, 2.ศิลป์-มนุษย์
  แผนที่ 3   1.วิทย์-คณิต, 2.ศิลป์-คำนวณ
  แผนที่ 4   1.ศิลป์-ภาษา, 2.วิทย์-คณิต
  แผนที่ 5   1.ศิลป์-มนุษย์, 2.วิทย์-คณิต
  แผนที่ 6   1.ศิลป์-คำนวณ, 2.วิทย์-คณิต
  การตั้งชื่อแผนไม่ควรยาวเกินไป ต้องคำนึงถึงพื้นที่ในการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ