Sign In

Skip Navigation Links
งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 1)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 2งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 2)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 3งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 3)
คู่มือการใช้งาน SGSคู่มือการใช้งาน SGS
ดูประวัติ ผลการเรียน พิมพ์รายงาน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองSGS (สำหรับนักเรียน)
SGS on Android สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

Download แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 
ประชาสัมพันธ์
 
Search for
Go
 
of 8190 Items
/Page
 
คำแนะนำการใช้โปรแกรม SGS
คำแนะนำการใช้ และการแก้ปัญหา
       คำอธิบายในหน้าเว็บนี้ มีทั้งหมด 8 หน้า
การค้นหา 
        กรอกข้อความ (Key Word) ที่ต้องการค้นหาในช่อง ค้นหา (Search for) ที่ด้านบน
หรือคลิก ปุ่มนำทำ (Navigation button) เพื่ออ่านรายละเอียดในแต่ละหน้า

โปรแกรมจดหมายเวียน

วัตถุประสงค์การใช้จดหมายเวียน

1.      แจ้งข่าวสารกับผู้ปกครอง เช่นกรณีนักเรียนขาดเรียนเกิน 10 %

2.      นัดผบผู้ปกครองกรณีที่นักเรียนมีปัญหาเรื่องการเรียน

3.      งานทะเบียนวัดผล แจ้งนักเรียน กรณีที่ให้ผู้ปกครองติดต่อการลงทะเบียนเรียนซ้ำ

ออกแบบพัฒนาโดย ครูบัญชา  วิพัฒพิบูลยกิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนและวัดผล

Tel 083-3450044   bunkkw@gmail.com

คลิก D/L โปรแกรมจดหมายเวียน


การกำหนดสิทธิผู้ใช้
คำเตือน การกำหนดสิทธิให้ครูทำหน้าที่ เป็นนายทะเบียนเป็นจำนวนมากเกินความจำเป็น
จะสร้างปัญหาในการใช้โปรแกรม SGS
การกำหนดสิทธิ
- นายทะเบียนกำหนดสิทธิให้ "หน.วัดผล"
- หัวหน้างานวัดผล กำหนดสิทธิให้ครู "วัดผล"
- ครูทุกคนที่มีรายชื่ออยู่ในประวัติครู และมีสถานะ "อยู่" จะได้รับสิทธิการเข้าใช้ระบบในสถานะครู โดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนผลการเรียน
๒.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน
      ๒.๓.๑ การเปลี่ยนผลการเรียน “๐”
              สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ผู้เรียน
      สอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลา
      ที่สถานศึกษากำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก ๑ ภาคเรียน สำหรับ
      ภาคเรียนที่ ๒ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
      ถ้าสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อีก ให้สถานศึกษา
      แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู้เรียน โดยปฏิบัติดังนี้
           ๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น
           ๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้เรียนซ้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้
               ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
      ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน ว่าเรียนแทนรายวิชาใด
อ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสาร แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

นำเข้าข้อมูล
นำเข้าข้อมูลจาก DMC ดำเนินการได้แล้วในขณะนี้
เมนู Admin 
      --> Utility
            --> นำเข้าข้อมูล DMC
การนำเข้าข้อมูลจาก DMC กรณีที่ไม่มีข้อมูลวันที่เข้าเรียน
จะไม่สามารถนำเข้า ประวัติการศึกษา ได้
เพราะ SGS บังคับให้ กรอกวันที่เข้าเรียน ทุกคน
ดังนั้นเพื่อให้สามารถนำเข้าได้
จึงใส่วันที่เข้าเรียน เป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2560 แทน
และเพื่ออำนวยความสะดวกในการ แก้ไขข้อมูลวันที่เข้าเรียนให้ถูกต้อง
ให้ใช้คำสั่ง Utility เปลี่ยนวันที่เข้าเรียน ทั้งระดับชั้น
เมนู Admin 
     --> Utility 
           --> เปลี่ยนวันที่เข้าเรียน ทั้งระดับชั้น

ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนตามข้อมูลใน DMC เฉพาะคอลัมน์ที่ไม่มีข้อมูลใน SGS
เพื่อแก้ปัญหากรณีที่กรอกประวัตินักเรียนไว้แล้วบางส่วน
เมนู Admin
        --> Utility
                --> ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนตามข้อมูลใน DMC เฉพาะคอลัมน์ที่ไม่มีข้อมูล

SGS WorkFlow
ผังแสดงระบบงาน SGS

การแก้ไขคะแนนเต็ม
เพื่อป้องกัน คะแนนหาย
หลังจากบันทึกคะแนนสอบกลางภาคแล้ว
จะไม่สามารถ แก้ไขคะแนนเต็มได้

15 มิถุนายน 2560
วันสุดท้ายของการให้ความช่วยเหลือ ตอบคำถาม แก้ปัญหา
- ประวัตินักเรียน
- ประวิติการศึกษา
- การจัดชั้นห้อง
- การลงทะเบียนวิชาเรียน

การแจ้งปัญหา หรือขอความช่วยเหลือทาง ไลน์
ให้แจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน ไลน์กลุ่ม เท่านั้น
เพราะจะมีเพื่อนครู ช่วยตอบคำถามให้ได้รวดเร็วกว่า
การติดต่อผ่านไลน์ส่วนตัว ให้ติดต่อเฉพาะกรณีที่สำคัญ ๆ และเร่งด่วน เท่านั้น

เพื่อป้องกันปัญหาผลการเรียนหาย เนื่องจากการแก้ไข คะแนนเต็ม

การกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข คะแนนเต็ม
ภาคเรียนที่ 1 จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กรกฎาคม
ภาคเรียนที่ 2 จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ระหว่างเดือน กันยายน ถึงเดือน ธันวาคม

ประกาศ

การวัดผลประเมินผล ปีการศึกษา 2560
ต้องบันทึกการประเมินผลการเรียนอย่างน้อย 4 ครั้ง 
- ก่อนกลางภาค
- สอบกลางภาค
- หลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
จะบันทึกพร้อมกันไม่ได้

SGS สำหรับนักเรียน
ใช้ข้อมูลจากงานทะเบียน-วัดผลโดยตรง
การกำหนดปีการศึกษา ภาคเรียนที่ การบันทึกผลการสอบแก้ตัว การจัดชั้นเรียน
จะมีผลต่อการแสดงผล และการพิมพ์รายงานของนักเรียนโดยตรง
เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองสามารถติดตาม ตรวจสอบผลการเรียน เวลาเรียน ได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน
นายทะเบียนต้องกำหนดปีการศึกษา และภาคเรียน ให้เป็นปัจจุบัน

การส่งข้อมูล GPA-PR ในระดับ ม.1-ม.5
สำหรับโรงเรียนที่ใช้ SGS ให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูล ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และไม่ต้องดำเนินการใด ๆ

ปัญหาและการแก้ไข
การจัดนักเรียน เรียนซ้ำชั้น แนวคิดการออกแบบ(Concept design)
กรณี นักเรียนขั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558 ต้องเรียนซ้ำชั้น และใช้ผลการเรียนเดิม
การทำงาน

  - เปลี่ยนชั้นเรียน และวิชาเรียน 
    จากปีการศึกษา 2558 เป็น ปีการศึกษา 2559 ทั้ง 2 ภาคเรียน
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น (กรณีที่ต้องการใช้ผลการเรียนเดิม ในรายวิชาที่มีผลการเรียนมากกว่า 1)
  
- มีการจัดชั้นเรียน และลงทะเบียนวิชาเรียน ในปีการศึกษา 2559 ไว้ก่อนแล้ว
การแก้ไข 
  -
ลบชั้น/ห้อง และรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ในปี 2559 ออก
  - เปลี่ยนปีการศึกษา 2558 เป็น 2559 ทั้ง 2 ภาคเรียน
การบันทึกผลการเรียน บันทึกผลการเรียนในช่อง เรียนซ้ำ
ถ้าเข้าใจแนวคิดนี้ จะช่วยให้ สามารถทำงานได้ถูกต้อง และสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
SGS ได้อำนวยความสะดวกในการจัดนักเรียนเรียนซ้ำชั้น ตามแนวคิดนี้ ไว้ให้แล้ว

กรณีที่ต้องการให้เรียนใหม่ทุกวิชา

  - ลบวิชาเรียน และชั้น/ห้อง ปีการศึกษา 2558
  - จัดชั้น/ห้อง และลงทะเบียน ปี 2559 ใหม่ ตามปกติ


กรณีที่เกิดขึ้น
จัดชั้นเรียนไว้ก่อน
ที่จะสั่งให้เรียนซ้ำชั้น (เกิดขึ้นก่อนการแก้ไขป้องกัน)
และตรวจสอบ ปพ.1 ไม่พบรายวิชาที่เรียนซ้ำชั้น ให้ตรวจสอบดังนี้
   1. เมนู นักเรียน --> รายชื่อนักเรียน ปรับปรุงคำนำหน้านาม
   2. ค้นหาเลขประจำตัวนักเเรียนที่เรียนซ้ำชั้น
   3. ตรวจดู ขั้น/ห้อง ปีการศึกษา ของนักเรียน
       ถ้าพบว่ามีการจัดชั้นห้อง ในระดับเดียวกัน ไว้ซ้ำกัน 
       เช่น ม.6 1/58 และ ม.6 1/59 ให้ลบ ชั้นห้อง ม.6 1/59 ออก และสั่งจัด เรียนซ้ำชั้นใหม่
 
*** กรณีที่เรียนซ้ำชั้น ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 การพิมพ์ ปพ.1 
        กรณีนี้ จะต้องกำหนด ปีการศึกษา และภาคเรียน ตามชั้น/ห้อง สุดท้าย ของนักเรียน เป็น 2/59 ***
- ข้อมูลการจัดชั้น/ห้อง และรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ ในปีการศึกษาที่ให้เรียนซ้ำชั้นจะถูกลบ
*** ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เกิดจากการทำงานผิดขั้นตอน ***

เรียนซ้ำชั้น จบไม่พร้อมรุ่น
 เมนู นักเรียน
       --> เรียนซ้ำชั้น จบไม่พร้อมรุ่น

 
นักเรียนเรียนซ้ำชั้น

เรียนซ้ำชั้น
โปรแกรมจะคัดกรอง แสดงรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษาต่ำกว่า 1.0
คลิกเลือกนักเรียน และคลิกคำสั่ง เรียนซ้ำชั้น โปรแกรมจะดำเนินการให้ดังนี้
    1. ลบวิชาเรียน และ ชั้น/ห้อง ในปีการศึกษาสุดท้าย ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปี ต่ำกว่า 1.0 
    2. จัดชั้น/ห้อง ปีการศึกษาปัจจุบัน ไว้ที่ห้อง 0
    3. ย้ายนักเรียนจากห้อง 0 ไปยังห้องที่ต้องการ ที่เมนู นักเรียน --> นักเรียน ชั้น/ห้อง แผน/กลุ่ม

นักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น
เมนูนักเรียน --> จบไม่พร้อมรุ่น
    1. เลือกระดับชั้น
    2. ปีการศึกษา สุดท้ายที่ลงทะเบียน 
    3. ภาคเรียนที่ 1 (เรียนซ้ำทั้งปี)
    4. คลิกเลือกนักเรียน ที่ให้เรียนซ้ำชั้น
    5. เลือกปีการศึกษาปัจจุบัน ที่เรียนซ้ำชั้น
    6. คลิกปรับปรุงปีการศึกษา
โปรแกรมจะเปลี่ยนปีการศึกษา และใช้ข้อมูลรายวิชา ผลการเรียนเดิม ที่ลงทะเบียนเรียนไว้ 

คลิกดูภาพประกอบ

*** กรณีไม่พบข้อมูลนักเรียน ที่ต้องการให้เรียนซ้ำชั้น ให้ตรวจสอบ และลบ วันที่ออกจากโรงเรียน *** 

ความแตกต่างของนักเรียนซ้ำชั้น กับ จบไม่พร้อมรุ่น
เรียนซ้ำชั้น
หมายถึงนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา ต่ำกว่า 1.0
จบไม่พร้อมรุ่น หมายถึงนักเรียน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ สอบแก้ตัว หรือมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การศึกษา
                 และ โรงเรียนพิจารณาตัดสินให้เรียนซ้ำชั้น

ข้อผิดพลาดจากการทำงาน Runtime Error
ตัวอย่าง คำสำคัญ (Key word) ข้อความ และความหมาย ในการแจ้งข้อผิดพลาด (Error)
Duplicate Values in Identity Column
Duplicate
ข้อมูลซ้ำ

Invalid data
Invalid ข้อมูลไม่ถูกต้อง

Error Message: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
Timeout expired หมดเวลา ทำงานไม่สำเร็จ


Transaction (Process ID .....) was Deadlocked on lock resources
With another process and has been chosen as the deadlock
victim Return then tramsaction

Deadlocked แย่งชิงการใช้ทรัพยากร ทำให้การทำงานหยุดชงัก

The DELETE statement conficted with the REFERENCE constrint
REFERENCE constrint ข้อจำกัด
มีข้อจำกัด ไม่สามารถลบระเบียน(Delete Record) ที่มีการอ้างอิงถึง(Reference) ระเบียนอื่นได้
เช่น ไม่สามารถลบวิชาที่เปิดสอนได้ เนื่องจากยังมีนักเรียนลงทะเบียนเรียนวิชาที่ต้องการลบอยู่
การแก้ไข ลบรายชื่อนักเรียน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ต้องการลบออกก่อน จึงจะลบวิชาที่เปิดสอนได้ 

ปัญหา และคำถามที่ นายทะเบียนถามบ่อย ๆ
นักเรียนลาออก และกลับมาเข้าเรียนใหม่ต้องทำอย่างไร ?
- ลบวันที่ลาออก จากประวัติการศึกษา
- กรณีที่กลับเข้ามาเรียนซ้ำชั้น ให้ดำเนินการดังนี้
        -- ลบรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนวิชาเรียนไว้
        -- เปลี่ยนปีการศึกษา ภาคเรียน
                ที่เมนู นักเรียน
                        --> ตรวจสอบจัดชั้นห้อง เรียนซ้ำชั้น

จัดชั้นเรียนไม่ได้ต้องทำอย่างไร ?
- ตรวจสอบประวัตินักเรียน มีหรือไม่ ?
- ตรวจสอบประวัติการศึกษา ถูกต้องใหม ?

-
ตรวจสอบจัดชั้นห้อง เรียนซ้ำชั้น
   ถ้าเคยจัดชั้น/ห้อง ไว้แล้ว ให้ลบ หรือแก้ไข ระดับชั้น ปี/เทอม ให้ถูกต้อง

กรณีจบการศึกษามัธยมต้น เรียนต่อมัธยมปลาย
- ตรวจสอบประวัติการศึกษา มัธยมต้น บันทึกวันที่จบการศึกษา ไว้หรือยัง

ผลการเรียนหาย
พิมพ์รายงาน ปพ.1 พบว่าด้านหลังเอกสาร ปพ.1 ไม่แสดงผลการเรียน GPA กลุ่มสาระ
- ตรวจสอบการกำหนดปีการศึกษาบนเมนูหลัก
- กำหนดปีการศึกษา ภาคเรียนสุดท้ายบนหน้าจอ สั่งพิมพ์รายงาน ปพ.1 ให้ถูกต้อง

ทำไมพิมพ์ปพ.3 ไม่ได้
- กำหนดปีการศึกษา วันที่อนุมัติ บนหน้าจอ สั่งพิมพ์รายงาน ปพ.3 ให้ถูกต้อง

การปิด Server
สาเหตุที่ต้องปิด Server
เนื่องจากระบบ SGS ติดไวรัส Wana DecryptOr 2.0
ทีมงาน SGS ได้รับทราบปัญหา ความเดือดร้อน ในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ความจำเป็นในการใช้ข้อมูล
เพื่อจัดพิมพ์เอกสาร ปพ. เป็นอย่างดี

ทีมงาน SGS ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ และไม่ได้รับการว่าจ้างให้ดูแลรักษาระบบ แต่อย่างใด
แต่ก็ ไม่สามารถทนเห็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นได้ 
จึงได้ดำเนินการ แก้ไข ติดตั้งระบบให้ใหม่ เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการตามภาระกิจต่อไปได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ในช่วงนี้  Microsoft จะ update windows เป็นระยะๆ
และจะ Restart เครื่องใหม่  ถ้ามี Critical Update
ในระหว่างที่มีการ Update โปรแกรมจะทำงานไม่ได้ จะกระทบกับการทำงานบ้าง
ให้รอสักครู่แล้วเข้าใหม่ หรือเปลี่ยน site


การนำเข้าข้อมูลจากระบบอื่น ๆ ไม่สามารถทำได้
หากมีข้อสงสัยให้สอบถามจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง

ข้อสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เมนู สารสนเทศ
        --> ข้อมูลสารสนเทศ
                --> ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ...................

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
เรียนคณาจารย์ ผู้ใช้ระบบงานทะเบียน-วัดผล ผู้ดูแลระบบ นายทะเบียน และครูวัดผล ทุกท่าน
หลังจาก Sign in หรือ Login เข้าระบบแล้ว
ให้เปลี่ยนรหัสผ่าน(Password) โดยการคลิกที่ลูกศรสีแดง  ที่มุมบน ด้านขวามือ ของจอภาพ
   1 กรอกรหัสผ่านเดิม
   2 กรอกรหัสผ่านใหม่ เป็นอักขระ(ตัวอักษรภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข) ผสมกันได้ ห้ามใช้วันเดือนปีเกิด
หรือเหมายเลขโทรศัพท์
เป็นรหัสผ่าน และควรมีความยาว ไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร
   3 กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ได้กรอกไว้ตามข้อ 2 เพื่อเป็นการยืนยัน(Confirm) การเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
   4 กรอก E-mail Address เพื่อประโยชน์ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน 
      คลิก ลืมรหัสผ่าน  ที่หน้าจอเข้าสู่ระบบ ระบบจะส่งรหัสผ่านไปให้ตาม E-mail Address ที่ระบุไว้

   5 กรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ในการติดต่อ กรณีต้องการติดต่อด่วน
   เก็บรักษารหัสผ่าน(Password) ไว้เป็นความลับเฉพาะบุคคล ไม่ควรบอกให้ใครทราบเด็ดขาด
และควรเปลี่ยนรหัสผ่านในระยะเวลาที่เหมาะสม
   
หลังจากเลิกใช้ระบบทุกครั้ง ให้คลิกปุ่มคำสั่ง ออกจากระบบ(Sign Out หรือ Logout) ที่มุมบนขวามือขอจอภาพ
อย่าเปิดหน้าจอทิ้งไว้โดยไม่ได้ออกจากระบบ
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง โปรดให้ความสำคัญ

การพิมพ์ ปพ.1, ปพ.2 และ ปพ. 3
การพิมพ์ ปพ.1 ปพ.2 และ ปพ.3 พิมพ์ได้แล้วในขณะนี้
การพิมพ์ ปพ.1 รายบุคคล ให้ระบุเลขประจำตัวนักเรียนที่ต้องการพิมพ์

การแก้ไขรหัสวิชา
การแก้ไขรหัสวิชา ในหลักสูตรรายวิชา
จะมีผลให้รายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ ถูกแก้ไขตามไปด้วย
การเพิ่มหลักสูตรวิชาเรียน ให้กรอกรายวิชาเพิ่ม (Add Record)
ห้ามใช้วิธีการแก้ไขรายวิชาเดิม (Edit Record)

การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
๒.๓.๒ การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
        การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ดำเนินการดังนี้
ให้ผู้เรียนดำเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้ว
ให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ ๐-๔)
ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการแก้ไข “ร” กรณีที่ส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมิน
ระหว่างภาคเรียนและปลายภาค ให้ผู้สอนนำข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒
ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ำ หากผลการเรียนเป็น “๐”
ให้ดำเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์
อ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสาร แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี)
การลงทะเบียนวิชา เพิ่มเติม(เลือก)
เป็นการตอบสนองความต้องการ การจัดการเรียนการสอน
ให้ตรงตามความสามารถ หรือความสนใจของผู้เรียน
อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน วิชาเพิ่มเติม(เลือก)
ใน SGS ได้ออกแบบไว้ดังนี้
        - จัดวิชาเรียนที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเลือก
        - ในแต่ละรายวิชาสามารถเปิดสอนได้หลายกลุ่ม ตามทรัพยากรที่มี
        - ในแต่ละภาตเรียน เปิดให้เลือกเรียนได้ มากกว่า 1 วิชา
           เช่น ให้เลือกเรียนได้ 2 วัน วันละ 2 คาบ รวม 4 หน่วยกิต
                  แบ่งเรียนวันอังคาร 2 คาบ คาบที่ 5-6 2 หน่วยกิต เป็นส่วนที่ 1
                  และวันศุกร์ 2 คาบ คาบที่ 6-7 2 หน่วยกิต เป็นส่วนที่ 2
           การเลือก วิชากิจกรรม ก็ทำได้เช่นเดียวกัน

การกำหนดวิชาเรียน (เลือกเสรี)
        เมนูการทะเบียน 
                --> ลงทะเบียนวิชาเรียน
                        จัดวิชาเรียน กลุ่มเรียน และครูผู้สอน
                        (ไมต้องจัดนักเรียน เข้ากลุ่มเรียน)
การจัดวิชาเพิ่มเติมให้เป็นวิชาเลือก 
        เมนูงานทะเบียน --> รายวิชาที่เปิดสอน --> แก้ไขรายวิชาที่เปิดสอน
        กำหนดประเภทวิชา เป็นวิชาเลือก

กำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนวิชาเลือก วัน-เวลา ที่ให้เลือกวิชาเรียน ในแต่ละระดับชั้น
        ให้เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมได้ กี่วัน จำนวนหน่วยกิตที่เลือกเรียน 
        วิชากิจกรรมเลือกเรียนได้ กี่วัน จำนวนชั่วโมงที่เลือกเรียน
        เมนู งานทะเบียน --> เลือกเสรี --> กำหนดเงื่อนไข
กำหนดจำนวนนักเรียนที่ให้เรียนได้ ในแต่ละกลุ่มเรียน และวิธีการจัดนักเรียนเข้าเรียน
        แบบเลือกก่อนได้ก่อน (First In First Serv) 
        หรือ แบบสุ่มเลือก (Random) ในแต่ละส่วน นักเรียนเลือกได้ 3 วิชา ตามลำดับความต้องการ
        เมนู งานทะเบียน --> เลือกเสรี --> กำหนด จำนวนนักเรียน

การกำหนดจำนวนนักเรียน วิชาเลือก 
        สามารถกำหนดจำนวนนักเรียน ที่ให้เรียนแต่ละระดับชั้นได้
        แต่ไม่สามารถกำหนด จำนวนรวมกันทุกระดับได้
        เช่นกิจกรรม ก32222 ต้องการจำกัดจำนวนนักเรียน ม.4, ม.5
        ต้องการจำกัดจำนวนนักเรียน ให้เลือกเรียนได้ ไม่เกิน 30 คน
        ต้องแยกกำหนดเป็น ม.4 15 คน  และ ม.5 15 คน
        เนื่องจากมีระดับชั้นต่างกัน

การจัดวิชาเพิ่มเติม และแบ่งกลุ่มให้เลือกเรียน พิจารณาจาก
        - จำนวณนักเรียนที่สนใจ ต้องการเรียนในแต่ละกลุ่มวิชา
        - จำนวนครูสอน เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนที่มี
        - ไม่ควรเปิดสอน และแบ่งกลุ่มเรียน มากเกินความต้องการ
           จะมีปัญหาในการยุบรวมกลุ่ม ที่มีนักเรียนเลือกเรียน น้อยเกินไป
        
ประกาศให้นักเรียนทราบกำหนด วัน-เวลา ที่ให้นักเรียนเลือกวิชาเรียน
        - นักเรียนลงทะเบียนเลือกวิชาเรียน ผ่านเว็บประกาศผลการเรียน
        - การกำหนดเงือนไข แบบเลือกก่อนได้ก่อน นักเรียนจะทราบทันที่ว่าได้เรียนวิชาที่เลือกหรือไม่
        - การกำหนดเงื่อนไข แบบสุ่มเลือก (Random) จะทราบผลหลังจาก ปิดการลงทะเบียนวิชาเลือก

เพื่อป้องกันความผิดพลาด
โรงเรียนควรทดสอบ ความถูกต้องในการกำหนดเงื่อนไข ก่อนเปิดให้นักเรียน ลงทะเบียนเลือกจริง

การลงทะเบียนวิชา เพิ่มเติม (เลือก) หรือ เลือกเสรี 
คลิกดูภาพประกอบ

นำเข้าข้อมูลการลงทะบียนวิชาเลือกเสรี
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ที่ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ก่อนนำเข้า
- เมนู Admin
        --> Utility
                --> นำเข้าข้อมูลนักเรียนวิชาเลือกเสรี


ลบรายวิชาที่ลงทะเบียน และนักเรียน ชั้น/ห้อง
คลิกดูภาพประกอบ

การพิมพ์ ปพ.2
คลิกดูภาพประกอบ

การดูแล แก้ปัญหา SGS
ทีมงาน SGS  ได้ดำเนินการตามสัญญาการจ้าง และส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
                 งดตอบคำถาม และแก้ปัญหาทาง E-Mail

ขออภัยที่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา หรือตอบคำถามที่ได้รับทาง E-mail
มีคำถาม โปรดถามใน Line กลุ่ม จะมีครู ช่วยตอบคำถามให้ จะได้คำตอบที่รวดเร็วกว่า 
           และเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน

ปรับปรุง และเพิ่มข้อมูลสถิติสารสนเทศ
-> ผลการเรียน 0 ร มส มผ
-> ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา
-> ตรวจสอบผลการประเมินคุณลักษณะ ฯ  ไม่ผ่าน
-> ตรวจสอบผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ ฯ  ไม่ผ่าน
-> การประเมินคุณลักษณะ ฯ
-> การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ ฯ
-> GPA-PR ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

การบันทึกผลการเรียน และการประเมินผล ในโปรแกรม SGS ปีการศึกษา 2560

ต้องบันทึกผลการเรียนอย่างน้อย 4 ช่อง
        1. คะแนนก่อนกลางภาค
        2. คะแนนกลางภาค
        3. คะแนนหลังกลางภาค
        4. คะแนนปลายภาค
แบ่งการบันทึกผลการเรียนเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
        ส่วนที่ 1. ก่อนกลางภาค, กลางภาค
        ส่วนที่ 2. หลังกลางภาค, ปลายภาค
ไม่สามารถบันทึกคะแนนส่วนที่ 1 และ 2 พร้อมกันได้
นักเรียนจบการศึกษา

        นายทะเบียนต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
        และจัดพิมพ์เอกสาร ปพ.1, 2, 3 Transcripts ฉบับจริง และสำเนา ให้เรียบร้อย
        และจัดเก็บ pdf File ไว้ใช้พิมพ์ เมื่อมีความต้องการ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ การจัดทำทะเบียนนักเรียน
แนวปฏิบัติการจัดทำเอกสาร ปพ1-3

เอกสารแนะนำวิธีพิมพ์ ปพ.2
เอกสารแนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผล 2557
SGS ส่ง GPA-PR 6 ภาคเรียน (ของนักเรียน ม.6) 
ตรวจสอบถูกต้อง ลงนามรับรอง
และ Upload File PDF ส่งผ่านโปรแกรม SGS ได้โดยตรง

(ไม่ต้องแนบไฟล์ ส่งมาทาง E-mail)

        เมนู Admin
                --> ส่งข้อมูล GPA-PR
                      อ่าน และทำตามคำแนะนำ ที่อธิบายไว้ในโปรแกรม

ขณะสั่งพิมพ์เอกสารรับรอง GPA-PR เป็น pdf file ข้อมูลจะถูกบันทึกลงตารางข้อมูล GPA-PR บน Server 
เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


ส่ง GPA-PR Download เอกสารรับรอง pdf File หรือพิมพ์รายงาน ไม่ได้
1 เปลี่ยน Site
2 ถ้ามีโปรแกรมช่วย D/L ต้อง Disable ออก
3 ถ้ามีการติดตั้ง Antivirus ไว้ ให้ Disable ก่อน
4 ถ้าไม่ได้เปลี่ยน Browser
5 ถ้าไม่ได้เปลี่ยนคอมพิวเตอร์

นักเรียน เรียนซ้ำชั้น จบไม่พร้อมรุ่น ให้บันทึกข้อมูลตามที่เรียนจริง
ไม่ต้องแก้ไข หรือเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปีการศึกษา
บันทึกวันที่จบ และวันที่ออกจากโรงเรียน ตามที่โรงเรียนอนุมัติให้จบการศึกษา
(การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลให้ผิดไปจากความเป็นจริง เป็นการปลอมแปลงเอกสาร หลักฐานการศึกษา)
การจัดนักเรียน ชั้น/ห้อง ปีการศึกษา 2560
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และป้องกันปัญหาข้อผิดพลาด และทำให้ข้อมูลเสียหาย
นักเรียนเก่าที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเรียนต่อชั้นมัธยมปลาย

ไม่ต้องกรอกข้อมูลประวัตินักเรียน และประวัติการศึกษาใหม่
ใช้เมนู นักเรียน
           --> จัด นักเรียน ชั้น/ห้อง
                 --> อัตโนมัติ
                        
ระบุวันที่เข้าเรียน ที่ด้านบนขวา ของหน้าจอ                
การบันทึกวันที่จบการศึกษา จะทำให้ไม่สามารถบันทึก/แก้ไข ข้อมูลใดๆ ได้
ต้องทำหลังจากตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว

นำเข้าข้อมูล บันทีก/แก้ไข คะแนน ONET
สามารถดำเนินการหลังจากบันทึกการจบศึกษาได้

GPA-PR 6 ภาคเรียน
เมนูสารสนเทศ -- > ข้อมูลสารสนเทศ --> GPA-PR 6 ภาคเรียน 

หลักสูตรรายวิชา และรายวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตรรายวิชา
        เป็นหลักสูตรวิชาเรียน ที่คณะกรรมการร่างหลักสูตร ได้จัดทำ และอนุมัติให้ใช้เป็นหลักสูตรแกนกลาง
รายวิชาที่เปิดสอน
        เป็นรายวิชาที่โรงเรียน จัดให้มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน
        โดยจัดให้มีการเรียนการสอน วิชาพื้นฐานตรงตามที่หลักสูตรแกนกลางกำหนด 
        ซึ่งอาจจะมีรายละเอียด วิชาเพิ่มเติมแตกต่างไปจากหลักสูตรแกนกลาง ตามความเหมาสม
        เช่น จำนวนหน่วยกิต ชื่อวิชาเรียน ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้กำหนด
การลงทะเบียนวิชาเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
        เป็นการสำเนาข้อมูลจากหลักสูตรรายวิชามา เก็บไว้ในรายวิชาที่เปิดสอน
การแก้ไขข้อมูลในหลักสูตรรายวิชา 
        จะไม่มีผลโดยตรง ต่อผลการเรียน และรายงานผลการเรียนของนักเรียน
        จะแก้ไขเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ตามคำสั่งจากส่วนกลาง
        และจะนำไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนในรุ่นต่อๆไป
การแก้ไขข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน
        จะมีผลต่อการต่อการคำนวณ GPA การรายงานผลทางการศึกษา ของนักเรียนแต่ละรุ่น
        และจะเป็นอิสระต่อกัน
การแก้ไขรายวิชาในรายงานต่างๆ หลังจากลงทะเบียนไปแล้ว ต้องแก้ในรายวิชาที่เปิดสอน

ประเภทวิชา

        วิชาพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่หลักสูตรบังคับ ไว้ให้ทุกโรงเรียนต้องเรียนตามที่กำหนดไว้ (ห้ามแก้ไข)
        วิชาเพิ่มเติม หมายถึงวิชาที่หลักสูตรจัดทำไว้ให้เรียนเพิ่ม 
                       โรงเรียนสามารถสร้างหลักสูตรวิชาเพิ่มเติมได้ ตามนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
                       หรือความเหมาะสมของท้องถิ่น

ONET และ บันทึกการจบการศึกษา
การบันทึก ชุดที่/เลขที่ เอกสาร ปพ.1, 2 และ 3 ทำได้ทั้งแบบอัตโนมัติ หรือบันทึกเอง
คำแนะนำ บันทึกการจบอัตโนมัติ 1. กรอก วันอนุมัติการจบ

2. กรอก วันที่ออกจากโรงเรียน
3. กรอก เหตุที่ออก
4. กรอก เลขที่ประกาศนียบัตร เริ่มต้น
5. กรอก ปพ.1 ชุดที่ (เว้นวรรค) เลขที่เริ่มต้นของชุด แล้วกด Enter
สามารถทำใน Excel เป็น 2 คอลัมน์ แล้ว Copy นำมาวางในช่องนี้ได้
6. คลิกปุ่ม บันทึกจบ แล้วรอจนกว่าจะปรากฏข้อมูลในตาราง
หมายเหตุ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้บันทึกไว้แล้ว
สามารถทำซ้ำได้ ในข้อ 1. - 5.

การลบวันที่จบ กรอกวันอนุมัติการจบ วันที่ออกจากโรงเรียน ที่ต้องการลบ
โดยไม่ต้องกรอกชุดที่ เลขที่ แล้วคลิกปุ่ม บันทึกจบ

การเรียงเลขที่ประกาศนียบัตรใหม่
กรอกวันที่จบ วันที่ออก ให้ตรงกับ วันที่ ที่ต้องการแก้ไข และกรอกเลขที่ ประกาศนียบัตร = 9999
คลิก บันทึกการจบ จะเรียงเลขที่ประกาศนียบัตร ตามเลขประจำตัวนักเรียนที่จบการศึกษา ให้ใหม่

การ Upload แฟ้มผลการสอบ ONET ใช้ไฟล์เดียวกันกับที่โรงเรียน D/L จาก สทศ.
โดยไม่ต้องปรับรูปแบบใดๆ
เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว จะมีรายการผลคะแนนปรากฏขึ้นมา

กรณีนำเข้าข้อมูล ONET ไม่ได้
ปัญหาเกิดจาก มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ชื่อ File หรือชื่อ WorkSheet
- ห้ามแก้ไขชื่อไฟล์ หรือเปลียนนามสกุล ให้ใช้ไฟล์ที่ d/l จาก สทศ. ส่งขึ้นมาตรงๆโดยไม่ดัดแปลง
- แฟ้มข้อมูลที่โรงเรียนมา จะถูกเก็บไว้ตรวจสอบปัญหา ข้อบกพร่อง ที่เกิดจาการกระทำทั้งหมด

นำเข้าข้อมูล ONET แล้ว นักเรียนบางคนไม่มีผลคะแนน ONET
ปัญหาเกิดจาก เลขประชาชนนักเรียน ใน SGS ไม่ตรงกับ ข้อมูลใน Excel
ตรวจสอบแก้ไขเลขประชาชน ให้ถูกต้อง และกรอกคะแนน ONET บน SGS ได้โดยตรง

ผลการเรียนกิจกรรม คุณลักษณะฯ และการอ่านฯ จากการประเมินที่บันทึกไว้ในระบบ
สั่งประมวลผลที่ เมนู นักเรียน--> บันทึกความสามารถ ความประพฤติ คุณฯ การอ่านฯ
สำหรับโรงเรียนที่ประเมินผลโดยคณะกรรมการ สามารถบันทึก/แก้ไข ผลการประเมินได้เอง

ตรวจสอบ ผลการเรียน-หน่วยกิตรวม ผิด ของนักเรียนรายวิชา
ตรวจสอบได้ที่ เมนู สารสนเทศ --> สถิติสารสนเทศ
พบข้อผืดพลาด แก้ไขได้ที่ เมนูรายวิชาที่เปิดสอน
จะมีผลกับผลการเรียนในเอกสาร ปพ. ของนักเรียนโดยตรง


คะแนนคุณลักษณะ มีรายชื่อนักเรียนไม่ครบ
ปัญหา     คลิกสร้าง แล้วรายชื่อไม่ครบ
การแก้ไข  ตรวจสอบประวัติการศึกษา
            - บันทึกวันที่ออกจากโรงเรียนไว้หรือไม่ ? ถ้ามีให้ลบออก
            - ประวัติการศึกษาถูกต้องตรงตามระดับชั้นที่เรียนหรือไม่ ? ตรวจสอบ แก้ไขให้ถูกต้อง
            - ถ้ามีระเบียนประวัติการศึกษาเกิน เช่น นักเรียน ม.ต้น มีประวัติการศึกษาในระดับ ม.ปลาย ให้ลบออก

ข้อมูลนักเรียนผิด
คำถาม แก้ไขข้อมูลนักเรียนที่ผิด ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันมาตลอดตั้งแต่ก่อนส่ง GPA 5 ภาคเรียน
         แต่ตอนนี้ข้อมูลทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนตอนแรกที่ยังไม่ได้แก้ไข
         วันเข้าเรียนก็กลายเป็น 1 ม.ค.2443
         การแก้ไขข้อมูลนักเรียนทุกอย่าง งานทะเบียนได้แก้ไขใน SGS 
         ไม่ได้แก้ไขใน DMC  จะมีผลหรือไม่ ?  
         แต่ตอนนี้ข้อมูลผิดเหมือนใน DMC
คำตอบ การนำเข้าข้อมูลจาก DMC จะทำให้ข้อมูลที่แก้ไว้ผิด