Sign In

Skip Navigation Links
งานทะเบียน-วัดผล SGS (ปพ.1-2 ใหม่)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 2งานทะเบียน-วัดผล SGS (ปพ.1-2 ใหม่)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 3งานทะเบียน-วัดผล SGS (ปพ.1-2 ใหม่)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 4งานทะเบียน-วัดผล SGS (ปพ.2 ไม่มีชื่อ ผอ.)
คู่มือการใช้งาน SGSคู่มือการใช้งาน SGS
ดูประวัติ ผลการเรียน พิมพ์รายงาน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองSGS (สำหรับนักเรียน)
Download แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Download แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตร
Download แนวทางการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้
Download แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Download แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะ ฯการวัดและประเมินคุณลักษณะ ฯ
 
ประชาสัมพันธ์
 
Search for
Go
 
of 8197 Items
/Page
 
แจ้งปรับปรุงระบบ
ด้วยขณะนี้พบปัญหาการเข้าใช้งานและประมวลผลข้อมูลเป็นจำนวนมากจากสถานศึกษาที่กำลังเร่งดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ซึ่งส่งผลให้ระบบ SGS มีภาระการใช้งานทรัพยากรระบบไม่เพียงพอ จึงขอแจ้งแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้ระบบสามารถรองรับการบันทึกคะแนนและออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษาได้ก่อนจึงขอแจ้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังนี้
1. ปิดระบบประกาศผลการเรียน และจะเปิดระบบให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
2. ปิดเมนูประมวลผล GPAX และจะเปิดให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
3. ทำการรีสตาร์ทระบบเพื่อให้ระบบพร้อมใช้งาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
23 มีนาคม 2567

เปิดใช้งานระบบ SGS ตามปกติ
เรียนผู้ใช้งานระบบ SGS ทราบ
ตามที่ สนผ. ดำเนินการประกาศปิดระบบ SGS เพื่อบำรุงรักษาระบบ และสำรองฐานข้อมูลในวันที่ 25 - 27 พ.ย. 66 นั้น บัดดนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเปิดระบบให้ใช้งานได้ตามปกติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
27 พ.ย. 66 15.00 น.

ปรับช่วงเลาใช้งานระบบ SGS
ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธุ์ 2567 ขอปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการใช้งานระบบ SGS ดังนี้

1. สถานศึกษา และคุณครู ที่จะทำการบันทึกผลการเรียน ประมวลผล ฯลฯ ขอให้ดำเนินการในช่วงเวลา 06.00 น. - 18.00 น.

2. นักเรียน/ผู้ปกครองที่ประสงค์จะดูผลการเรียน (กรณี โรงเรียนประกาศผลการเรียนผ่านระบบ SGS) จะเปิดระบบให้ใช้ได้ในช่วงเวลา 18.00 น. - 06.00 น. ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่เปิดระบบแรกๆ อาจะเข้าระบบได้ยากเนื่องจากมีปริมาณการใช้งานสูง

ดังนั้นเพื่อให้เป็นการแบ่งการทำงานของระบบที่ต้องรองรับปริมาณการเข้าถึงที่สูงในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบเพื่อให้สามารถรองรับการบันทึกข้อมูลและการเรียกดูข้อมูลได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทั้งนี้ สนผ. จะเริ่มให้ประมวลผล GPAX 6 ภาคเรียนได้ในช่วงวันที่ 20 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

กรณีผลการเรียนของนักเรียนหายในบางภาคเรียน
การแก้ไขกรณีผลการเรียนของนักเรียนหายในบางภาคเรียน
ให้ดำเนินการตรวจสอบดังนี้
1. ตรวจสอบการลงทะเบียนห้องดังกล่าวในภาคเรียนที่ผลการเรียนหาย ซึ่งอาจเกิดจากการจัดห้องซ้ำหลังจากที่ทำการลงทะเบียนไปแล้ว
หรือ
2. ตรวจสอบการจัดครูที่ปรึกษาในห้อง และภาคเรียนที่ผลการเรียนหายไป

ประกาศผู้ดูแลระบบ
หากพบปัญหาการใช้งานโรงเรียนสามารถแจ้งปัญหาได้ตามช่องทางดังนี้
โทร 02-288-5831 ในวัน เวลาทำการ
Email : sgs.obec.data@gmail.com

เอกสารคู่มือเตรียมการทำงานภาคเรียนที่2/2561
โดย "ครูดำ"
เอกสารคู่มือเตรียมการทำงานภาคเรียนที่2/2561

- ตอนที่ 1

เริ่มใช้ SGS
นำเข้าข้อมูลนักเรียนจาก DMC ได้
แต่ไม่นำเข้าข้อมูล Secondary

กรอกข้อมูลครู
ที่เมนูประวัติครู กรอกรหัสครู คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เพศ
วันเกิด เลขประชาชนจริง กลุ่มสาระ วุฒิการศึกษา สถานะ และ Save
ครูที่มีสถานะ "อยู่" จะได้รับสิทธิ์ ครู ในการเช้าใช้ระบบโดยอัติโนมัติ
โดยใช้ User: เลขประชาชน  pwd: วันเดือนปีเกิด 8 หลัก 
เช่น เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม 2535 = 01052535
กำหนดสิทธิผู้ใช้ระบบ ผู้บริหาร นายทะเบียน หัวหน้างานวัดผล
เมนู Admin -->สิทธิการใช้ระบบ --> แก้ไข สิทธิการใช้ระบบ
กำหนดสิทธิให้นายทะเบียน คลิก Save
ออกจากระบบ และเข้าระบบใหม่ด้วย User/PWD นายทะเบียน
นำเข้าข้อมูลนักเรียนจาก DMC
เมนู Admin
--> Utility
 --> 40.นำเข้าข้อมูลนักเรียนใหม่-ประวัติการศึกษา ระดับชั้น จาก DMC
 --> เลือกระดับชั้น 
        --> คลิกไป
ตรวจสอบประวัติการศึกษา
โรงเรียนที่เคยโอนข้อมูลไว้ และไม่ได้ดำเนินการต่อ
ให้ลบข้อมูลเดิมออกก่อนจะดำเนินการใหม่ต่อไป

จัดนักเรียน ชั้น/ห้อง
--> โดยการกรอกรหัส ที่เมนูนักเรียน
กำหนด ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ต้องการ ระดับชั้นที่ต้องการจัดชั้น/ห้อง ที่แถบเมนูด้านบน
เลือกห้องที่ต้องการจัด ในหน้าจอด้านล่าง
กรอกเลขประจำตัวนักเรียนที่ช่องขวามือ ของจอภาพ
(Copy เลขประจำตัวนักเรียนจาก Excel มาวางแทนการกรอกได้๗
คลิกปุ่มลูกศรเพื่อจัดนักเรียนเข้าห้องเรียน
นำเข้าหลักสูตรรายวิชา
เมนู Utility --> 44.นำเข้าข้อมูลรายวิชา --> คลิก ไป
ตรวจสอบหลักสูตรรายวิชา
ปรับแก้ ชื่อวิชา หน่วยกิต ปีที่เปิดสอน ภาคเรียนที่เปิดสอน ตามหลักสูตรโรงเรียน
ลงทะเบียนวิชาเรียน
เมนูงานทะเบียน --> ลงทะเบียนวิชาเรียน
เลือกวิชา เลือกกลุ่มเรียน เลือกครูสอน ตลิกลูกศร จัดกลุ่มเรียน - ครูผู้สอน
เลือกวิชา-กลุ่ม-ครูผู้สอน  เลือกห้อง เลือกชื่อนักเรียนที่เรียน คลิกลูกศร ลงทะเบียนวิชาเรียน

โรงเรียนที่เริ่มใช้ SGS ปีการศึกษา 2560 และ 2561
โรงเรียนที่เริ่มใช้ SGS ปีการศึกษา 2560 และ 2561 และเคยโอนฐานข้อมูลไว้แล้วเมื่อ ปี 2558
1.กรณีนักเรียน ม.ปลาย ต้องตรวจสอบ 
   ลบประวัติการศึกษา รายวิชาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน ม.ต้น ออกทั้งหมด (กรณีที่ไม่ได้ทำจบใน SGS)
   แต่ไม่ต้องลบประวัตินักเรียน
2.ตรวจสอบ และลงทะเบียนวิชาเรียนในระดับชั้นปัจจุบัน ให้ถูกต้องครบถ้วน

3.ปี 2558, 2559 บันทึกผลการเรียนในช่อง Remark โดยไม่ต้องกรอกคะแนน
4.ปี 2560 เป็นต้นไป ต้องกำหนดคะแนนเต็มอย่างน้อย 4 ข่องดังนี้
        - คะแนนเก็บก่อนกลางภาค
        - คะแนนกลางภาค
        - คะแนนเก็บหลังกลางภาค
        - คะแนนปลายภาค
        โปรแกรมจะประมวลผลระดับคะแนนให้ตามเกณฑ์ การวัดผล-ประเมินผล
หมายเหตุ การบันทึกผลในช่อง Remark ออกแบบไว้สำหรับ
- การบันทึกผลการเรียน 0 ร มส
- การบันทึกผลการเรียนเทียบโอน นักเรียนนย้ายเข้า หรือกลับจากต่างประเทศ ไม่เกิน 15 คน/ชั้นปีที่เรียน
- กรณีที่มีบางวิชาไปกรอก เกรดไว้ในช่อง Remark จะทำให้มีปัญหากับนักเรียน ย้ายเข้า หรือเทียบโอน
  กรณีนี้ ต้องบเกรดวิชาปกติออก และกรอกคะแนนแทน

การลงทะเบียน และบันทึกผลการเรียน
เพื่อให้ได้ข้อสนเทศที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- การลงทะเบียนวิชาเรียน
- การบันทึกผลการเรียน
 ต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงในการจัดการศึกษา (ไม่เกิน 70 คน/กลุ่ม)
ปีการศึกษา 2/2561
วิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติม จัดกลุ่มเรียน 1 ห้อง / 1 กลุ่ม
วิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) จัดได้ไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้
วิชากิจกรรมลงทะเบียนได้ตามความเป็นจริง

การลงทะเบียนวิชาเรียน-การจัดกลุ่มเรียน
ชั้น/ห้อง - กลุ่ม
การลงทะเบียนวิชาเรียน จะจัดแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ตามความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ปกติจะจัดแบ่งเป็นกลุ่มตามตารางเรียน
วิชาพื้นฐาน 
        นักเรียนห้องเดียวกัน เรียนวิชาเดียวกัน วัน-เวลา เดียวกัน ครูคนเดียวกัน พร้อมกันทั้งห้อง จะลงทะเบียนไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน
เช่น ม.1/1 ลงทะเบียนเป็น กลุ่มที่ 1, ม.1/2 ลงทะเบียนเป็น กลุ่ม 2, ……..ฯ
วิชาเพิ่มเติม
        บางครั้งนักเรียนห้องเรียนเดียวกัน อาจจะเลือกแผนการเรียนต่างกัน (นักเรียนคนละแผน อยู่ห้องเดียวกัน) การลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมตามแผน จะแยกกันกันเรียน คนละกลุ่ม
เช่น ม.6/1 มีนักเรียนแผนวิทย์ 20 คน แผนศิลป์ 20 คน เมื่อถึงเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติมตามแผน
     - นักเรียนแผนวิทย์จะแยกไปเรียนวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เป็นกลุ่ม 3
     - นักเรียนแผนศิลป์ จะแยกไปเรียนวิชาเพิ่มเติมศิลป กลุ่ม 2
การลงทเบียนเป็นกลุ่มใหญ่ (เรียนรวมกันหลายห้อง ไมเป็นไปตามวัน เวลาเรียนจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา ยากต่อการแก้ไข)

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
หลังจาก Sign in หรือ Login เข้าระบบแล้ว
ให้เปลี่ยนรหัสผ่าน(Password) โดยการคลิกที่ลูกศรสีแดง  ที่มุมบน ด้านขวามือ ของจอภาพ
   1 กรอกรหัสผ่านเดิม
   2 กรอกรหัสผ่านใหม่ เป็นอักขระ(ตัวอักษรภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข) ผสมกันได้ ห้ามใช้วันเดือนปีเกิด
หรือเหมายเลขโทรศัพท์
เป็นรหัสผ่าน และควรมีความยาว ไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร
   3 กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ได้กรอกไว้ตามข้อ 2 เพื่อเป็นการยืนยัน(Confirm) การเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
   4 กรอก E-mail Address เพื่อประโยชน์ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน 
      คลิก ลืมรหัสผ่าน  ที่หน้าจอเข้าสู่ระบบ ระบบจะส่งรหัสผ่านไปให้ตาม E-mail Address ที่ระบุไว้

   5 กรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ในการติดต่อ กรณีต้องการติดต่อด่วน
   เก็บรักษารหัสผ่าน(Password) ไว้เป็นความลับเฉพาะบุคคล ไม่ควรบอกให้ใครทราบเด็ดขาด
และควรเปลี่ยนรหัสผ่านในระยะเวลาที่เหมาะสม
   
หลังจากเลิกใช้ระบบทุกครั้ง ให้คลิกปุ่มคำสั่ง ออกจากระบบ(Sign Out หรือ Logout) ที่มุมบนขวามือขอจอภาพ
อย่าเปิดหน้าจอทิ้งไว้โดยไม่ได้ออกจากระบบ
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง โปรดให้ความสำคัญ

จัดชั้น/ห้อง ไม่ได้
ให้จัดขั้น/ห้อง ทีละคน เพื่อค้นหาสาเหตุ
สาเหตุ:    ไม่มีประวัติการศึกษาในระดับที่ต้องการจัดชั้น/ห้อง
การแก้ไข:
กรอกประวัติการศึกษาให้ถูกต้อง

สาเหตุ:   
มีข้อมูลนักเรียน และผลการเรียน ในระดับ ม.ต้น แต่ไม่ได้บันทึกการจบการศึกษา
การแก้ไข: 
ลบข้อมูลระดับ ม.ต้น ออก 

สาเหตุ:    บันทึกวันที่จบการศึกษาไว้แล้ว
การแก้ไข: ลบวันที่ออก 

สาเหตุ:
    เคยจัดชั้น/ห้อง ในระดับชั้นเดียวกันไว้ก่อนแล้ว
การแก้ไข: ตรวจสอบการจัดชั้น/ห้อง  (กรณีเรียนซ้ำชั้น เปลี่ยนปีการศึกษาในปีที่ต้องการเรียนซ้ำ)
            เมนูนักเรียน
                --> ตรวจสอบการจัด ชั้น/ห้อง เรียนซ้ำชั้น
                    --> ค้นหาเลขประจำตัวนักเรียน

*** กรณีลงทะเบียนเรียนใหม่ เนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา ต่ำกว่า 1.0 ***  
 
      1.ลบการบันทึกผลการเรียน
      2.ลบการลงทะเบียนวิชาเรียนในชั้นปีที่เรียนซ้ำออก
      3.ลงทะเบียนวิชาเรียนใหม่

เปลี่ยนรหัสวิชาที่ลงทะเบียนผิดวิชา
เมนูงานทะเบียน
        --> รายวิชาที่เปิดสอน
             --> รายวิชาที่เปิดสอน
                   - แก้ไขรายวิชา 
                   - เปลี่ยนรหัสวิชา
                   - บันทึก

การบันทึกผลการเรียนในช่อง Remark
การบันทึกผลการเรียน  '4','3.5','3','2.5','2','1.5','1','0' ในช่อง Remark
ใช้เฉพาะกรณีนักเรียนย้ายเข้า หรือเทียบโอน
จะบันทึกได้ไม่เกิน 20 คน / วิชา

การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ดำเนินการดังนี้
ให้ผู้เรียนดำเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้ว
ให้บันทึกผลการเรียน (คะแนน) ตามปกติ  และลบ ร ออกจากช่อง Remark
โปรแกรมจะประมวลผลให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ ๐ - ๔)

พิมพ์รายงาน เส้นบางมาก
การแก้ไข
- ตรวจสอบหมึกพิมพ์
- ลดความละเอียดการพิมพ์ Dot per inch (PPI) ให้ต่ำลง
- เลือก Mode พิมพ์แบบคมชัด (High quality)

นักเรียนลาออก และกลับเข้าเรียน
นักเรียนลาออก และกลับมาเข้าเรียนใหม่ต้องทำอย่างไร ?
- ลบวันที่ลาออก จากประวัติการศึกษา
- กรณีที่กลับเข้ามาเรียนซ้ำชั้น ให้ดำเนินการดังนี้
        -- ลบรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนวิชาเรียนไว้
        -- เปลี่ยนปีการศึกษา ภาคเรียน
                ที่เมนู นักเรียน
                        --> ตรวจสอบจัดชั้นห้อง เรียนซ้ำชั้น

จัดชั้นเรียนไม่ได้ต้องทำอย่างไร ?
- ตรวจสอบประวัตินักเรียน มีหรือไม่ ?
- ตรวจสอบประวัติการศึกษา ถูกต้องใหม ?

-
ตรวจสอบจัดชั้นห้อง เรียนซ้ำชั้น
   ถ้าเคยจัดชั้น/ห้อง ไว้แล้ว ให้ลบ หรือแก้ไข ระดับชั้น ปี/เทอม ให้ถูกต้อง

กรณีจบการศึกษามัธยมต้น เรียนต่อมัธยมปลาย
- ตรวจสอบประวัติการศึกษา มัธยมต้น บันทึกวันที่จบการศึกษา ไว้หรือยัง

ผลการเรียนหาย
พิมพ์รายงาน ปพ.1 พบว่าด้านหลังเอกสาร ปพ.1 ไม่แสดงผลการเรียน GPA กลุ่มสาระ
- ตรวจสอบการกำหนดปีการศึกษาบนเมนูหลัก
- กำหนดปีการศึกษา ภาคเรียนสุดท้ายบนหน้าจอ สั่งพิมพ์รายงาน ปพ.1 ให้ถูกต้อง

ทำไมพิมพ์ปพ.3 ไม่ได้
- กำหนดปีการศึกษา วันที่อนุมัติ บนหน้าจอ สั่งพิมพ์รายงาน ปพ.3 ให้ถูกต้อง

เรียนซ้ำชั้น จบไม่พร้อมรุ่น
 เมนู นักเรียน
       --> เรียนซ้ำชั้น จบไม่พร้อมรุ่น

นักเรียนเรียนซ้ำชั้น

เรียนซ้ำชั้น
โปรแกรมจะคัดกรอง แสดงรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษาต่ำกว่า 1.0
คลิกเลือกนักเรียน และคลิกคำสั่ง เรียนซ้ำชั้น โปรแกรมจะดำเนินการให้ดังนี้
    1. ลบวิชาเรียน และ ชั้น/ห้อง ในปีการศึกษาสุดท้าย ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปี ต่ำกว่า 1.0 
    2. จัดชั้น/ห้อง ปีการศึกษาปัจจุบัน ไว้ที่ห้อง 0
    3. ย้ายนักเรียนจากห้อง 0 ไปยังห้องที่ต้องการ ที่เมนู นักเรียน --> นักเรียน ชั้น/ห้อง แผน/กลุ่ม
จบไม่พร้อมรุ่น ติด 0 ร มส บางรายวิชา และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา มากว่า 1.0
ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ให้สอบแก้ตัว หรือเรียนซ้ำบางรายวิชา
นักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น เรียนซ้าชั้น ใช้ผลการเรียนเดิมบางรายวิชา
กรณีจบในปีการศึกษา ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
- สอบแก้ตัวภายใน 2 สัปดาห์
- เรียนซ้ำในปีการศึกษาเดียวกัน
กรณีเรียนซ้ำในปีการศึกษาใหม่
เมนูนักเรียน --> จบไม่พร้อมรุ่น
    1. เลือกระดับชั้น
    2. ปีการศึกษา สุดท้ายที่ลงทะเบียน 
    3. ภาคเรียนที่ 1 (เรียนซ้ำทั้งปี)
    4. คลิกเลือกนักเรียน ที่ให้เรียนซ้ำชั้น
    5. เลือกปีการศึกษาปัจจุบัน ที่เรียนซ้ำชั้น
    6. คลิกปรับปรุงปีการศึกษา
โปรแกรมจะเปลี่ยนปีการศึกษา และใช้ข้อมูลรายวิชา ผลการเรียนเดิม ที่ลงทะเบียนเรียนไว้ 
คลิกดูภาพประกอบ
*** กรณีไม่พบข้อมูลนักเรียน ที่ต้องการให้เรียนซ้ำชั้น ให้ตรวจสอบ และลบ วันที่ออกจากโรงเรียน *** 
ความแตกต่างของนักเรียนซ้ำชั้น กับ จบไม่พร้อมรุ่น
เรียนซ้ำชั้น
หมายถึงนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา ต่ำกว่า 1.0
จบไม่พร้อมรุ่น หมายถึงนักเรียน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ สอบแก้ตัว หรือมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การศึกษา
                 และ โรงเรียนพิจารณาตัดสินให้เรียนซ้ำชั้น

หลักสูตรรายวิชา และรายวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตรรายวิชา
        เป็นหลักสูตรวิชาเรียน ที่คณะกรรมการร่างหลักสูตร ได้จัดทำ และอนุมัติให้ใช้เป็นหลักสูตรแกนกลาง
รายวิชาที่เปิดสอน
        เป็นรายวิชาที่โรงเรียน จัดให้มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน
        โดยจัดให้มีการเรียนการสอน วิชาพื้นฐานตรงตามที่หลักสูตรแกนกลางกำหนด 
        ซึ่งอาจจะมีรายละเอียด วิชาเพิ่มเติมแตกต่างไปจากหลักสูตรแกนกลาง ตามความเหมาสม
        เช่น จำนวนหน่วยกิต ชื่อวิชาเรียน ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้กำหนด
การลงทะเบียนวิชาเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
        เป็นการสำเนาข้อมูลจากหลักสูตรรายวิชามา เก็บไว้ในรายวิชาที่เปิดสอน
การแก้ไขข้อมูลในหลักสูตรรายวิชา การแก้รหัสวิชา-การเพิ่มรายวิชา (หลักสูตรรายวิชา) 
        รหัสวิชาต้องไม่ซ้ำกัน
        จะไม่มีผลโดยตรง ต่อผลการเรียน และรายงานผลการเรียนของนักเรียน
        จะแก้ไขเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ตามคำสั่งจากส่วนกลาง
        และจะนำไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนในรุ่นต่อๆไป
การแก้ไขข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน
        จะมีผลต่อการต่อการคำนวณ GPA การรายงานผลทางการศึกษา ของนักเรียนแต่ละรุ่น
        และจะเป็นอิสระต่อกัน
การแก้ไขรายวิชาในรายงานต่างๆ หลังจากลงทะเบียนไปแล้ว ต้องแก้ในรายวิชาที่เปิดสอน

ประเภทวิชา

        วิชาพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่หลักสูตรบังคับ ไว้ให้ทุกโรงเรียนต้องเรียนตามที่กำหนดไว้ (ห้ามแก้ไข)
        วิชาเพิ่มเติม หมายถึงวิชาที่หลักสูตรจัดทำไว้ให้เรียนเพิ่ม 
                       โรงเรียนสามารถสร้างหลักสูตร แก้ไข/เพิ่ม รายวิชาวิชาเพิ่มเติมได้ 
                        ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวง หรือของโรงเรียน หรือความเหมาะสมของท้องถิ่น

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
คำถาม        หากมีการปรับปรุงหลักสูตร 
                ซึ่งส่งผลต่อการลงทะเบียนวิชาเรียนนักเรียนหลักสูตรเก่า
                เช่น หลักสูตรเก่า วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 ใช้รหัส อ33208
                ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 เปลี่ยนรหัสเป็น อ33203
                ซึ่งพอลงทะเบียนสำหรับเด็กรุ่นใหม่ ม1 ม4 มันทำได้เลย
                เพราะใช้หลักสูตรใหม่หมดแต่พอจะลงกับชั้นอื่น ม2-3 ม5-6 ที่ใช้หลักสูตรเก่ามันทำไม่ได้ 
                ต้องใช้รหัสเดิมตามหลักสูตรเก่า คือ วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 อ33208
                ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เปลี่ยนรหัสวิชานี้ใน sgs เป็น 
                ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 อ33203 แล้ว 
                และที่สำคัญถ้าดึงดันจะลงทะเบียนวิชานี้ให้เด็กหลักสูตรเก่า 
                มันก็จะมีปัญหา เพราะ รหัส อ33203 
                ไปตรงกับรหัสที่เคยเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้จากหลักสูตรเก่า

คำอธิบายการแก้ไข-การเพิ่มรายวิชา
แก้รหัสวิชา (Edit Record)    
                มีผลโดยตรงกับการลงทะเบียนวิชาเรียนให้กับนักเรียนในภาคเรียนใหม่เท่านั้น
เพิ่มรายวิชา(Add Record)    
                จะเลือกใช้รหัสวิชาเก่า หรือรหัสวิชาใหม่ ก็ได้

การแก้รหัสวิชา-การเพิ่มรายวิชา (หลักสูตรรายวิชา)
ไม่มีผลกับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว (รายวิชาที่เปิดสอน)

ปลี่ยนหลักสูตร - ปรับปรุงหลักสูตร
เปลี่ยนหลักสูตร หมายถึง การร่างหลักสูตรใหม่ ตั้งชื่อหลักสูตรใหม่เป็น หลักสูตร .........  พศ.2560
ปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การแก้ไข-เพิ่มเติมรายวิชาบางส่วน และใช้ชื่อหลักสูตร ............ พศ.2551 ตามเดิม

รหัสวิชา
ปัญหา          ลงทะเบียนวิชา 30203 หน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2/2559 ม.5 ไม่ได้
                 ลบก็ไม่ได้ แก้ไขก็ไม่ได้ ทำตามหน้าเวป sgs แล้วทุกอย่างก็ไม่ได้  
                 เปลี่ยน ปี กับภาคเรียนก็แล้ว เข้าเมนูงานทะเบียนทุกอันก็แก้ไขไม่ได้
สาเหตุ         มีช่องว่างระหว่าง ตัวอักษร และตัวเลข
การแก้ไข      ลบช่องว่าง (Space) ระหว่างตัวอักษร และตัวเลข ในหลักสูตรรายวิชา

การแก้ไขรหัสวิชา
การแก้ไขรหัสวิชา ในหลักสูตรรายวิชา
จะมีผลให้รายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ ถูกแก้ไขตามไปด้วย
การเพิ่มหลักสูตรวิชาเรียน ให้กรอกรายวิชาเพิ่ม (Add Record)
ห้ามใช้วิธีการแก้ไขรายวิชาเดิม (Edit Record)

ปรับปรุงหลักสูตร
- แก้ไขหลักสูตรรายวิชา
- รหัสวิชาซ้ำไม่ได้

แก้ไขหลักสูตร หลักสูตรรายวิชา
แก้ไขหลักสูตร จะมีผลเมื่อลงทะเบียนใหม่
แก้ไขรายวิชาที่เปิดสอน
จะมีผลกับนักเรียนที่เรียนในปีการศึกษา และภาคเรียนที่แก้ไข

การปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ในหลักสูตรรายวิชา
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่รหัสวิชาต้องไม่ซ้ำกัน
และไม่มีผลกับนักเรียนที่เรียนที่ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว