Sign In

Skip Navigation Links
งานรับสมัครนักเรียนใหม่งานรับสมัคร
งานรับสมัครนักเรียนใหม่ ใช้เพื่อทดสอบการทำงานเท่านั้น ไม่มีผลกระทบกับโปรแกรมหลัก แต่อย่างใดงานรับสมัคร (ใช้เพื่อทดสอบเท่านั้น)
งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 1)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 2งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 2)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 3งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 3)
คู่มือการใช้งาน SGSคู่มือการใช้งาน SGS
ดูประวัติ ผลการเรียน พิมพ์รายงาน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองSGS (สำหรับนักเรียน)
SGS on Android สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
Download แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Download แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตร
Download แนวทางการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้
Download แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Download แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะ ฯการวัดและประเมินคุณลักษณะ ฯ

งานทะเบียน-วัดผล สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพป.ทะเบียน-วัดผล สพป.

 
ประชาสัมพันธ์
 
Search for
Go
 
of 12292 Items
/Page
 
การพัฒนา ดูแลแก้ปัญหา และตอบคำถามการใช้โปรแกรม SGS
เนื่องจากทีมงาน SGS ได้ส่งมอบงานพัฒนาโปรแกรมงานทะเบียน-วัดผล SGS
และไม่ได้รับการต่อสัญญาจาก สพฐ เป็นเวลานานแล้ว
จะดูแล แก้ปัญหาให้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
จึงแจ้งมาเพื่อให้โรงเรียนได้รับทราบ
หากต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อ กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานนโยบาย และแผน สพฐ. โดยตรง

นายทะเบียน เครียด หัวฟู
สาเหตุที่นายทะเบียน (ใหม่) ต้องทำงานหน้าดำ คร่ำเครียด
1. รับหน้าที่ใหม่ ให้ครูอัตราจ้างทำหน้าที่นายทะเบียน เพราะไม่มีใครรับทำ
2. ไม่เคยเข้ารับการอบรม เรื่องหลักสูตร และระบียบงานทะเบียน-วัดผล
3. ไม่มีครูพื่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ
4. ผู้มีอำนาจ หน้าที่โดยตรง ทั้งภายใน ภายนอก ในส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง
    ไม่รับรู้ปัญหา และหาทางช่วยเหลือ แก้ปัญหา 
    ปล่อยให้ทำงานกันตามยถากรรม (จะปรับปรุงหลักสูตรอีกสักกี่ครั้ง ก็ไม่มีประโยชน์)
5. ไม่มีการจัดอบรมอย่างมีคุณภาพ ให้กับนายทะเบียน (ใหม่)
6. ผู้บริหารไม่เคยติดตาม ตรวจสอบ หรือใช้ประโยชน์จากข้อสนเทศที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
    รอรับรายงานจากข้อสนเทศที่ผ่านการปรุงแต่ง ไม่สะท้อนให้เห็นสถานะ ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
*** การจัดลำดับการศึกษาของประเทศ จะตกต่ำลงไปเรื่อย ๆ ถ้าปัญหานี้ยังถูกละเลย *** 

งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา พบเจอก็ต้องมีจากลา
เป็นสัจจธรรม ที่ทีมงาน SGS ก็หนีไม่พ้น

ฝันของเราคืออะไรกันนะ?
ก็คงต้องปล่อยให้เป็นความฝันต่อไป

ขอรับสิทธิในการใช้โปรแกรม
แจ้ง
- ชื่อโปรแกรม งานทะเบียน-วัดผล มัธยม SGS หรือ ประถม PGS หรือรับสมัคร Enroll
- รหัสโรงเรียน 10 หลัก
--สังกัด
- ชื่อโรงเรียน ตำบล  อำเภอ  จังหวัด
- เลขประชาชน ครูผู้ดูแลระบบ
- หมายเลขโทรศัพท์ ส่วนบุคคล

ติดต่อ Line ID: 0818522097

สาเหตุที่ SGS ทำงานช้า ในบางเวลา
SGS ทำงานช้าในบางช่วงเวลา เนื่องจากมีครูบางคน กำลังบันทึกผลการเรียน
คะแนน S1, S2.....,S18, Midterm, Final
ในเวลาเดียวกัน ก็มีครูบางคน สั่งพิมพ์รายงาน ปพ.
และในรายงานจะมีการคำนวณผลการเรียน GPA, Cr ที่เรียน/ที่ได้ อยู่ด้วย
ในระบบจัดการฐานข้อมูล SQL Database Management
จะป้องกันปัญหาข้อผิดพลาด ที่จะเกิดขึ้นในขณะที่คำนวณ GPA และบันทึกคะแนนพร้อมกัน
โดยการ Blocked ไม่ให้ทำงานพร้อมกัน
คลิกดูภาพ ACTIVITY MONITOR'S

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด กรณีการเบิกเงินผ่าน ATM สมมุติมีเงินไน บ/ช 1000 บาท
แต่ทำบัตร ATM ไว้ 2 ใบ และกดเบิกเงินต่างสาขา พร้อมๆ กัน 
ระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ดี ต้องป้องกันปัญหาการเบิกเงินพร้อมกัน 
โดยการ Block ไว้ให้เบิกเงินได้ทีละคน

ปัญหา SGS ช้า จะลดลงถ้าครูทุกคน บันทึกคะแนนตามช่วงเวลา ตลอดทั้งภาคเรียน
แต่สภาพที่เกิดขึ้นจริง ครูจะรอบันทึกคะแนนครั้งเดียวในตอนปลายภาค
ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นกับโรงเรียนใหญ่ ที่มีนักเรียนมาก และมีการบริหารจัดการที่ดี

รายวิชา และผลการเรียนใน ปพ.1 หาย
สาเหตุ    ลงทะเบียนผิดระดับชั้น
การแก้ไข ตรวจสอบแก้ไข ประวัติการศึกษาให้ถูกต้อง
           - ถ้ามีประวัติการศึกษาทั้งในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
              ต้องบันทึกการจบ หรือการลาออก 
              หรือลบประวัติการศึกษาในระดับชั้นที่ไม่ได้เรียนออก
            
  และ ใช้คำสั่ง Utility 30 ปรับแก้ปัญหารายวิชา และผลการเรียน หาย

บันทึกคะแนนเต็มไม่ได้
สาเหตุ บันทึกคะแนนเต็มไม่ครบ 4 ส่วน
- ก่อนกลางภาค
- กลางภาค
- หลังกลางภาค
- ปลายภาค

เปลี่ยนครูสอน
เมนู งานทะเบียน --> จัครูสอน

แก้ไขหลักสูตร หลักสูตรรายวิชา
แก้ไขหลักสูตร จะมีผลเมื่อลงทะเบียนใหม่
แก้ไขรายวิชาที่เปิดสอน จะมีผลกับนักเรียนที่เรียนในภาคเรียนปัจจุบัน


บันทึกผลการเรียน
บันทึกผลการเรียนก่อน และหลังกลางภาค พร้อมกัน ทำไม่ได้

การนำเข้าข้อมูลผลการเรียนจากภายนอก
ไม่สามารถนำเข้าได้

งดตอบคำถาม
งดตอบคำถาม ปัญหาการใช้โปรแกรม ผ่านไลน์ส่วนบุคคล
ให้สอบถามผ่านไลน์กลุ่ม เท่านั้น

กรอกคะแนน แล้วไม่รวมคะแนน และผลการเรียนให้
สาเหตุ
1. กรอกคะแนนไม่ครบ
    - ก่อนกลางภาค
    - กลางภาค
    - หลังกลางภาค
    - ปลายภาค
กรอก หรือแก้ไขข้อมูลนักเรียนบางคนไม่ได้
สาเหตุ

2. นักเรียนจบการศึกษา หรือลาออก

ปรับปรุงหลักสูตร
- แก้ไขหลักสูตรรายวิชา
- รหัสวิชาซ้ำไม่ได้

บันทึก / แก้ไข ข้อมูลไม่ได้
สาเหตุ นักเรียนลาออก หรือจบการศึกษาไปแล้ว

บันทึกผลการประเมินคุณลักษณะฯ การอ่านฯ
ไม่มีรายชื่อนักเรียน เพราะไม่ได้คลิก สร้าง

User Admin
ใช้กรอกข้อมูลเริ่มต้น เมื่อเริ่มใช้โปรแกรม SGS เท่านั้น

รายวิชา และผลการเรียนหาย
ผลการเรียน --> แก้ไขผลการเรียน --> ค้นหา
หายเพราะลบรายวิชา 
        --> ลงทะเบียน และบันทึกผลการเรียนใหม่
หายเพราะ จัดชั้น/ห้อง หรือ สำเนารายวิชาผิด เรียนซ้ำชั้น
        --> Utility 
                --> 30.ปรับแก้ปัญหารายวิชา และผลการเรียน หาย

Upload ตราโรงเรียน (Logo) ลายเซ็นผู้ลงนาม ไม่ได้
สาเหตุ Logo มี่สัดส่วนไม่เหมาะสม หรือโตมากเกินไป 
        สัดส่วนที่เหมาะสม ควรเป็น 1:1 (ประมาณ 100x100 px )
        ขนาดภาพลายเซ็นโตเกินไป  ควรเป็น (4 x 1.5 cm jpg, tiff, png)

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ 2561
 • โรงเรียนที่ต้องการประกาศผลสอบผ่านระบบรับสมัคร ให้กรอกผลสอบในระบบได้โดยตรง โดยไม่ต้องกรอกคะแนน
 • กรณีที่โรงเรียน เปิดให้นักเรียนที่สมัตรสอบห้องเรียนพิเศษ สมัครสอบห้องเรียนปกติ
 • ก่อนการการประกาศผลการสอบคัดเลือก ให้โรงเรียนประมวลผลการสอบคัดเลือก และประกาศผลเอง

  ขอรับสิทธิในการใช้โปรแกรม
  ขอรับสิทธิในการใช้โปรแกรม ให้สอบถามผ่านไลน์ ส่วนบุคคล
  แจ้ง
  - ชื่อโปรแกรม  (งานทะเบียน-วัดผล SGS หรือ PGS หรือ งานรับสมัครนักเรียนใหม่ Enroll)
  - รหัสโรงเรียน 10 หลัก
  --สังกัด
  - ชื่อโรงเรียน ตำบล  อำเภอ  จังหวัด
  - เลขประชาชน ครูผู้ดูแลระบบ
  - หมายเลขโทรศัพท์ ส่วนบุคคล

  ติดต่อ Line ID: 0818522097

  SGS ความสามารถ ความประพฤติ คุณฯ อ่านฯ กิจกรรม
  บันทึก และประมวลผลสรุป ความสามารถ ความประพฤติ คุณฯ อ่านฯ และกิจกรรม การจบหลักสูตร
  เมนู นักเรียน
          --> บันทึก ความสามารถ ความประพฤติ คุณฯ อ่านฯ
                   คลิกประมวลผลสรุป

  พิมพ์ ปพ.2
  เอกสารแนะนำวิธีพิมพ์ ปพ.2

  การแจ้งขอความช่วยเหลือ
  กรณีที่อ่านคำอธิบาย หรือคำแนะนำในหน้าเว็ปนี้แล้ว ยังไม่เข้าใจ
  ไม่สามารถแก้เปัญหาด้วยตนเองได้
  ให้สอบถาม ขอคำแนะนำจากเพื่อนครูที่ใช้ SGS หรือ Line กลุ่ม SGS
  ไม่ต้องระบุว่าถามใคร หรือจะให้ใครตอบ
  เพราะมีเพื่อนครูในกลุ่มเป็นจำนวนมากที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้

  บอกรายละเอียด โดยการพิมพ์เป็นข้อความบน ไลน์ 
  แทนการใช้ขอความจากภาพ เนื่องจากไม่สะดวกในการอ่านข้อความจากภาพ

  1. ปัญหา หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำอะไร ........... เมนู หรือหน้าจอใหน .............
  2. รหัสโรงเรียน ...................
  3. เลขประจำตัวนักเรียน ........... หรือรหัสครู 3 หลัก............. (แล้วแต่กรณี)
  4. รหัสวิชา......... ชั้น/ห้อง ...............
  5. ความต้องการที่จะให้ ตรวจสอบ/แก้ไข ..........................................
  บอกรายละเอียด หรือตัวอย่างข้อมูลที่ สามารถตรวจสอบหาข้อผิดพลาดได้
  อะไรผิด ? ที่ใหน ? ที่ถูก ? คืออะไร ?
  บอกข้อมูลที่ค้นหาได้ง่าย
  เช่น บอก รหัสวิชา แทนการบอก ชื่อวิชา
  หรือ บอก รหัสครู แทนการบอก ชื่อครู

  ตัวอย่างการแจ้งขอความช่วยเหลือ ที่ไม่มีรายละเอียด
          "นักเรียนลาออก และกลับมาเรียนใหม่ จัดชั้น/ห้องไม่ได้"
   โรงเรียนใหน ? ใครลาออก ?
        

           "รายงาน ร มส มผ. ออกมาไม่ ครบ"
  ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ เนื่องจากไม่ทราบ รหัสโรงเรียน ? รหัสวิชาอะไร? ปีการศึกษา/ภาคเรียนอะไร ? หายไป