Sign In

Skip Navigation Links
งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 1)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 2งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 2)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 3งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 3)
คู่มือการใช้งาน SGSคู่มือการใช้งาน SGS
ดูประวัติ ผลการเรียน พิมพ์รายงาน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองSGS (สำหรับนักเรียน)
SGS on Android สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
Download แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Download แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตร
Download แนวทางการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้
Download แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Download แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะ ฯการวัดและประเมินคุณลักษณะ ฯ

งานทะเบียน-วัดผล สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพป.ทะเบียน-วัดผล สพป.

 
ประชาสัมพันธ์
 
Search for
Go
 
of 11261 Items
/Page
 
การลงทะเบียน และบันทึกผลการเรียน
เพื่อให้ได้ข้อสนเทศที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- การลงทะเบียนวิชาเรียน
- การบันทึกผลการเรียน
 ต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงในการจัดการศึกษา (ไม่เกิน 70 คน/กลุ่ม)
ปีการศึกษา 2/2561
วิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติม จัดกลุ่มเรียน 1 ห้อง / 1 กลุ่ม
วิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) จัดได้ไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้
วิชากิจกรรมลงทะเบียนได้ตามความเป็นจริง

ปัญหา SGS
ปัญหา ลบรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนผิดวิชา ผิดกลุ่มไม่ได้
สาเหตุ  จำนวนรายการข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้แล้วมีมากกว่า จำนวนเต็ม Integer ที่ฐานข้อมูลรับได้ 
          -2^31 (-2,147,483,648) to 2^31-1 (2,147,483,647) 4 Bytes 
          
เนื่องจากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน โดยการลบ และลงทะเบียนใหม่บ่อยมาก ผิดปกติ
           เพราะขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่มีการวางแผนในการจัดการศึกษาในแต่ละภาคเรียน
การแก้ไข ปรับปรุงโปรแกรม ให้จัดเก็บจำนวนรายการได้มากชึ้น (เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ)
*** ลบรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนผิดวิชา ผิดกลุ่ม ใช้เมนู ผลการเรียน --> บันทึก แก้ไข ผลการเรียน ***
คำสั่ง Utility ปรับปรุงผลการเรียน ถูกยกเลิกเนื่องจากเป็นการทำงานซ้ำซ้อน มีผลต่อระบบประมวลผลได้ช้า
แก้ปัญหาครู กรณีไม่เห็นรายวิชาที่สอน เนื่องจากเลขประชาชนครูซ้ำ
เมนู สารสนเทศ --> ข้อมูลสารสนเทศ
        
- ตรวจสอบข้อมูล เลขประชาชนครูซ้ำ
กรณีซ้ำกับครูโรงเรียนอื่น และเป็นคนละคนกัน 
        - ตรวจสอบ แก้ไข หรือติดต่อแจ้งโรงเรียน ที่ซ้ำ ให้แก้ไขเลขประชาชน ครูให้ถูกต้อง
        - กรณีย้ายมา แจ้งให้โรงเรียนเดิม เปลี่ยนสถานะครู เป็นย้าย
          และกำหนดสิทธิครู ของโรงเรียนให้เป็น อยู่ อีกครั้ง
กรณีที่มีครูที่ย้าย เกษียณ หรือลวออก ไปแล้ว ให้เปลี่ยนสถานะครูให้ถูกต้อง
กรณีที่มีข้อมูลครู ที่ไม่ใช่ครูของโรงเรียน ไม่เคยมีวิชาสอน 
        - ให้ลบออกจากประวัติครู
กรณีที่เคยมีวิชาสอน จะลบไม่ได้ 
ลบครูที่มีเลขประชาชนซ้ำ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ ประวัติครู
1. กรอกเลขประชาชนที่ต้องการ ในช่องค้นหา กด Enter หรือคลิกปุ่ม ไป
2. คลิกเลือก รายการที่ต้องการลบ โดยเหลือคนที่ไม่ต้องการลบไว้เพียงคนเดียว
3. คลิกปุ่ม ลบครูซ้ำ โปรแกรมจะทำการรวมครูทั้งหมดให้เหลือเพียงคนเดียว
4. รอจนกว่าโปรแกรมจะแสดงข้อมูลที่เหลือหลังการลบ
5. ถ้ามีข้อความแจ้งเตือน ให้ปฏิบัติตามนั้น
6. แก้ไข ชื่อ นามสกุล หรือรายละเอียดอื่นๆ ถ้าต้องการ
7. ถ้าทำข้อ 6. ต้องคลิกปุ่ม Save

เข้าใช้งานไม่ได้ รหัสผ่านผิด จำรหัสผ่านไม่ได้
- ไม่สามารถส่งรหัสผ่านให้ทาง E-mail ได้ เนื่องจากไม่มี Mail Server
การแก้ไข แจ้งนายทะเบียนโรงเรียน กำหนดรหัสผ่านให้ใหม่

การลงทะเบียนวิชาเรียน-การจัดกลุ่มเรียน
ชั้น/ห้อง - กลุ่ม
การลงทะเบียนวิชาเรียน จะจัดแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ตามความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ปกติจะจัดแบ่งเป็นกลุ่มตามตารางเรียน
วิชาพื้นฐาน 
        นักเรียนห้องเดียวกัน เรียนวิชาเดียวกัน วัน-เวลา เดียวกัน ครูคนเดียวกัน พร้อมกันทั้งห้อง จะลงทะเบียนไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน
เช่น ม.1/1 ลงทะเบียนเป็น กลุ่มที่ 1, ม.1/2 ลงทะเบียนเป็น กลุ่ม 2, ……..ฯ
วิชาเพิ่มเติม
        บางครั้งนักเรียนห้องเรียนเดียวกัน อาจจะเลือกแผนการเรียนต่างกัน (นักเรียนคนละแผน อยู่ห้องเดียวกัน) การลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมตามแผน จะแยกกันกันเรียน คนละกลุ่ม
เช่น ม.6/1 มีนักเรียนแผนวิทย์ 20 คน แผนศิลป์ 20 คน เมื่อถึงเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติมตามแผน
     - นักเรียนแผนวิทย์จะแยกไปเรียนวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เป็นกลุ่ม 3
     - นักเรียนแผนศิลป์ จะแยกไปเรียนวิชาเพิ่มเติมศิลป กลุ่ม 2
การลงทเบียนเป็นกลุ่มใหญ่ (เรียนรวมกันหลายห้อง ไมเป็นไปตามวัน เวลาเรียนจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา ยากต่อการแก้ไข)

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
หลังจาก Sign in หรือ Login เข้าระบบแล้ว
ให้เปลี่ยนรหัสผ่าน(Password) โดยการคลิกที่ลูกศรสีแดง  ที่มุมบน ด้านขวามือ ของจอภาพ
   1 กรอกรหัสผ่านเดิม
   2 กรอกรหัสผ่านใหม่ เป็นอักขระ(ตัวอักษรภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข) ผสมกันได้ ห้ามใช้วันเดือนปีเกิด
หรือเหมายเลขโทรศัพท์
เป็นรหัสผ่าน และควรมีความยาว ไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร
   3 กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ได้กรอกไว้ตามข้อ 2 เพื่อเป็นการยืนยัน(Confirm) การเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
   4 กรอก E-mail Address เพื่อประโยชน์ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน 
      คลิก ลืมรหัสผ่าน  ที่หน้าจอเข้าสู่ระบบ ระบบจะส่งรหัสผ่านไปให้ตาม E-mail Address ที่ระบุไว้

   5 กรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ในการติดต่อ กรณีต้องการติดต่อด่วน
   เก็บรักษารหัสผ่าน(Password) ไว้เป็นความลับเฉพาะบุคคล ไม่ควรบอกให้ใครทราบเด็ดขาด
และควรเปลี่ยนรหัสผ่านในระยะเวลาที่เหมาะสม
   
หลังจากเลิกใช้ระบบทุกครั้ง ให้คลิกปุ่มคำสั่ง ออกจากระบบ(Sign Out หรือ Logout) ที่มุมบนขวามือขอจอภาพ
อย่าเปิดหน้าจอทิ้งไว้โดยไม่ได้ออกจากระบบ
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง โปรดให้ความสำคัญ

การใช้คำสั่ง Utility 46
เป็นการลบข้อมูล ในระดับ ม.ต้น
ที่มีสถานะภาพ กำลังเรียนอยู่ และยังไม่จบการศึกษา
และมีประวัติการศึกษา ในระดับ ม.ปลาย
ซี่งจะทำให้มีปัญหาในการจัดชั้น/ห้อง
การลงทะเบียนวิชาเรียน การพิมพ์เอกสาร ปพ.1
ปัญหานี้เกิดจากโรงเรียนไม่ได้ใช้ SGS ต่อเนื่อง
และเคยโอนข้อมูลไว้แล้ว

การสอบถามปัญหาผ่านไลน์
เนื่องจากมีรายละเอียดมาก และมีหลายขั้นตอนที่ต้องทำ
ไม่สามารถบอกผ่านไลน์ได้ทั้งหมด
การเจาะจงผู้ตอบคำถาม ถ้าต้องตอบคำถาม ซ้ำๆ เหมือนกันหมด ทุกครั้งที่ถาม
และมีโรงเรียนเป็นจำนวนมากที่ถาม จะไม่สามารถตอบคำถามได้
ขอให้อ่านจากหน้าเว็บ SGS เพราะได้พยายามบอกขั้นตอน โดยละเอียดไว้ให้แล้ว

การถามปัญหาผ่านไลน์ ควรสอบถามเฉพาะปัญหาใหม่ ที่ไม่มีอธิบายไว้ในหน้าเว็บ SGS

การใช้คำสั่ง Utility 46
เป็นการลบข้อมูล ในระดับ ม.ต้น
ที่มีสถานะภาพ กำลังเรียนอยู่ ยังไม่จบการศึกษา หรือลาออก
และมีประวัติการศึกษา ในระดับ ม.ปลาย
ซี่งจะทำให้มีปัญหาดังนี้
- จัดชั้น/ห้อง ไม่ได้ 
- ลงทะเบียนวิชาเรียนไม่ได้
- พิมพ์เอกสาร ปพ.1 มีข้อมูล ม.ต้น รวมอยู่กับ ม.ปลาย 
ปัญหานี้เกิดจากโรงเรียนเคยโอนข้อมูลไว้แล้ว
แต่ไม่ได้ใช้ SGS ต่อเนื่อง

จัดชั้น/ห้อง ไม่ได้
สาเหตุ:    ไม่มีประวัติการศึกษาในระดับที่ต้องการจัดชั้น/ห้อง
การแก้ไข:
กรอกประวัติการศึกษาให้ถูกต้อง
สาเหตุ:   
มีข้อมูลนักเรียน และผลการเรียน ในระดับ ม.ต้น แต่ไม่ได้บันทึกการจบการศึกษา
การแก้ไข: 
ลบข้อมูลระดับ ม.ต้น ออก 
สาเหตุ:
    เคยจัดชั้น/ห้อง ในระดับชั้นเดียวกันไว้ก่อนแล้ว (เรียนซ้ำชั้น)
การแก้ไข: ตรวจสอบการจัดชั้น/ห้อง และเปลี่ยนปีการศึกษาในปีที่ต้องการเรียนซ้ำ
            เมนูนักเรียน
                --> ตรวจสอบการจัด ชั้น/ห้อง เรียนซ้ำชั้น
                    --> ค้นหาเลขประจำตัวนักเรียน

*** กรณีลงทะเบียนเรียนใหม่ เนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา ต่ำกว่า 1.0 ***  
 
      1.ลบการบันทึกผลการเรียน
      2.ลบการลงทะเบียนวิชาเรียนในชั้นปีที่เรียนซ้ำออก
      3.ลงทะเบียนวิชาเรียนใหม่

เปลี่ยนรหัสวิชาที่ลงทะเบียนผิดวิชา
เมนูงานทะเบียน
        --> รายวิชาที่เปิดสอน
             --> รายวิชาที่เปิดสอน
                   - แก้ไขรายวิชา 
                   - เปลี่ยนรหัสวิชา
                   - บันทึก

การบันทึกผลการเรียนในช่อง Remark
การบันทึกผลการเรียน  '4','3.5','3','2.5','2','1.5','1','0' ในช่อง Remark
ใช้เฉพาะกรณีนักเรียนย้ายเข้า หรือเทียบโอน
จะบันทึกได้ไม่เกิน 20 คน / วิชา

การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ดำเนินการดังนี้
ให้ผู้เรียนดำเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้ว
ให้บันทึกผลการเรียน (คะแนน) ตามปกติ  และลบ ร ออกจากช่อง Remark
โปรแกรมจะประมวลผลให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ ๐ - ๔)

การแจ้งขอความช่วยเหลือ
กรณีที่อ่านคำอธิบาย หรือคำแนะนำในหน้าเว็ปนี้แล้ว ยังไม่เข้าใจ
ไม่สามารถแก้เปัญหาด้วยตนเองได้
ให้สอบถาม ขอคำแนะนำจากเพื่อนครูที่ใช้ SGS หรือ Line กลุ่ม SGS
ไม่ต้องระบุว่าถามใคร หรือจะให้ใครตอบ
เพราะมีเพื่อนครูในกลุ่มเป็นจำนวนมากที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้

บอกรายละเอียด โดยการพิมพ์เป็นข้อความบน ไลน์ 
แทนการใช้ขอความจากภาพ เนื่องจากไม่สะดวกในการอ่านข้อความจากภาพ

1. ปัญหา หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำอะไร ........... เมนู หรือหน้าจอใหน .............
2. รหัสโรงเรียน ...................
3. เลขประจำตัวนักเรียน ........... หรือรหัสครู 3 หลัก............. (แล้วแต่กรณี)
4. รหัสวิชา......... ชั้น/ห้อง ...............
5. ความต้องการที่จะให้ ตรวจสอบ/แก้ไข ..........................................
บอกรายละเอียด หรือตัวอย่างข้อมูลที่ สามารถตรวจสอบหาข้อผิดพลาดได้
อะไรผิด ? ที่ใหน ? ที่ถูก ? คืออะไร ?
บอกข้อมูลที่ค้นหาได้ง่าย
เช่น บอก รหัสวิชา แทนการบอก ชื่อวิชา
หรือ บอก รหัสครู แทนการบอก ชื่อครู

ตัวอย่างการแจ้งขอความช่วยเหลือ ที่ไม่มีรายละเอียด
เป็นเพียงคำบอกเล่า "นักเรียนลาออก และกลับมาเรียนใหม่ จัดชั้น/ห้องไม่ได้"
ช่วยไม่ได้ ไม่รู้ โรงเรียนใหน ? ใครลาออก ?
       

คำบอกเล่า "รายงาน ร มส มผ. ออกมาไม่ ครบ"
ช่วยไม่ได้ ไม่รู้อะไรเลย รหัสโรงเรียน ? รหัสวิชาอะไร? ปีการศึกษา/ภาคเรียนอะไร ? หายไป

งดตอบคำถาม ผ่านไลน์ส่วนตัว
สอบถามปัญหา การใช้โปรแกรม ให้สอบถามผ่านไลน์กลุ่ม เท่านั้น

การถาม-ตอบปัญหา
ปัญหาการใช้โปรแกรม SGS ค้นหาคำตอบได้จากหน้าเว็บ SGS หรือสอบถามผ่านไลน์กลุ่มเท่านั้น
ทีมงานจะตอบคำถามการขอรับสิทธิการใช้โปรแกรมทุกวัน จันทร์ - พุธ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 10.30น. - 11.30น.
ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561
การจัดชั้นห้อง กรณีที่เคยลงทะเบียนเรียนไว้ในชั้นเรียนเดียวกัน
โปรแกรมจะลบรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ออก และจัดชั้นเรียนให้โดยอัตโนมัติ

จัดชั้น/ห้อง ม.ปลาย
โปรแกรมจะตรวจสอบ และลบข้อมูล ม.ต้น ให้โดยอัตโนมัติ กรณีไม่ได้บันทึกการจบการศึกษาใน SGS


นำเข้าประวัตินักเรียน
การนำเข้าข้อมูลนักเรียน
 เมนู Admin         
        --> นำเข้าประวัตินักเรียน                        
                 --> คลิกปุ่มคำสั่งส่งออกเป็น Excel
กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการนำเข้าจาก Excel ให้นำเข้าจาก Text File แทน
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลบน Excel และบันทึกเป็น CSV (Unicode)
1.กรอกข้อมูลประวัตินักเรียน บนแบบฟอร์มที่ส่งออกเป็น Excel ให้ถูกต้องครบถ้วน
   บันทึกเป็น Save As CSV (Comma Delimited)
2.เปิดไฟล์ CSV ด้วยโปรแกรม Notepad และบันทึกเป็น Save AS เป็น CSV Unicode
3.นำเข้าข้อมูลจาก CSV 
คำเตือน ต้องกรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และตรวจสอบวันที่ ให้ถูกต้อง
เมนู Admin         
        --> นำเข้าประวัตินักเรียน                
                 --> คลิกปุ่มคำสั่งนำเข้าข้อมูล 
นำเข้าประวัตินักเรียนจาก SchoolMIS            
        1.เปิด File ที่ดาวน์โหลดมาจาก SchoolMIS ด้วยโปรแกรม NotePad 
        2.เมนูคำสั่ง Save AS  
        3.เลือก Encoding Unicode  
        4.คลิก Save
และนำเข้าจาก Text File ที่เป็น Unicode
ภาพประกอบการเปลี่ยนไฟล์ Excel เป็น Txt หรือ CSV ก่อนนำเข้า

นำเข้าข้อมูลจาก DMC
รอ DMC ส่งข้อมูลมาให้
จะได้เมื่อไร สอบถามได้จาก DMC

พิมพ์รายงาน เส้นบางมาก
การแก้ไข
- ตรวจสอบหมึกพิมพ์
- ลดความละเอียดการพิมพ์ Dot per inch (PPI) ให้ต่ำลง
- เลือก Mode พิมพ์แบบคมชัด (High quality)

นักเรียนลาออก และกลับเข้าเรียน
นักเรียนลาออก และกลับมาเข้าเรียนใหม่ต้องทำอย่างไร ?
- ลบวันที่ลาออก จากประวัติการศึกษา
- กรณีที่กลับเข้ามาเรียนซ้ำชั้น ให้ดำเนินการดังนี้
        -- ลบรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนวิชาเรียนไว้
        -- เปลี่ยนปีการศึกษา ภาคเรียน
                ที่เมนู นักเรียน
                        --> ตรวจสอบจัดชั้นห้อง เรียนซ้ำชั้น

จัดชั้นเรียนไม่ได้ต้องทำอย่างไร ?
- ตรวจสอบประวัตินักเรียน มีหรือไม่ ?
- ตรวจสอบประวัติการศึกษา ถูกต้องใหม ?

-
ตรวจสอบจัดชั้นห้อง เรียนซ้ำชั้น
   ถ้าเคยจัดชั้น/ห้อง ไว้แล้ว ให้ลบ หรือแก้ไข ระดับชั้น ปี/เทอม ให้ถูกต้อง

กรณีจบการศึกษามัธยมต้น เรียนต่อมัธยมปลาย
- ตรวจสอบประวัติการศึกษา มัธยมต้น บันทึกวันที่จบการศึกษา ไว้หรือยัง

ผลการเรียนหาย
พิมพ์รายงาน ปพ.1 พบว่าด้านหลังเอกสาร ปพ.1 ไม่แสดงผลการเรียน GPA กลุ่มสาระ
- ตรวจสอบการกำหนดปีการศึกษาบนเมนูหลัก
- กำหนดปีการศึกษา ภาคเรียนสุดท้ายบนหน้าจอ สั่งพิมพ์รายงาน ปพ.1 ให้ถูกต้อง

ทำไมพิมพ์ปพ.3 ไม่ได้
- กำหนดปีการศึกษา วันที่อนุมัติ บนหน้าจอ สั่งพิมพ์รายงาน ปพ.3 ให้ถูกต้อง

เรียนซ้ำชั้น จบไม่พร้อมรุ่น
 เมนู นักเรียน
       --> เรียนซ้ำชั้น จบไม่พร้อมรุ่น

นักเรียนเรียนซ้ำชั้น

เรียนซ้ำชั้น
โปรแกรมจะคัดกรอง แสดงรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษาต่ำกว่า 1.0
คลิกเลือกนักเรียน และคลิกคำสั่ง เรียนซ้ำชั้น โปรแกรมจะดำเนินการให้ดังนี้
    1. ลบวิชาเรียน และ ชั้น/ห้อง ในปีการศึกษาสุดท้าย ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปี ต่ำกว่า 1.0 
    2. จัดชั้น/ห้อง ปีการศึกษาปัจจุบัน ไว้ที่ห้อง 0
    3. ย้ายนักเรียนจากห้อง 0 ไปยังห้องที่ต้องการ ที่เมนู นักเรียน --> นักเรียน ชั้น/ห้อง แผน/กลุ่ม
จบไม่พร้อมรุ่น ติด 0 ร มส บางรายวิชา และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา มากว่า 1.0
ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ให้สอบแก้ตัว หรือเรียนซ้ำบางรายวิชา
นักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น เรียนซ้าชั้น ใช้ผลการเรียนเดิมบางรายวิชา
กรณีจบในปีการศึกษา ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
- สอบแก้ตัวภายใน 2 สัปดาห์
- เรียนซ้ำในปีการศึกษาเดียวกัน
กรณีเรียนซ้ำในปีการศึกษาใหม่
เมนูนักเรียน --> จบไม่พร้อมรุ่น
    1. เลือกระดับชั้น
    2. ปีการศึกษา สุดท้ายที่ลงทะเบียน 
    3. ภาคเรียนที่ 1 (เรียนซ้ำทั้งปี)
    4. คลิกเลือกนักเรียน ที่ให้เรียนซ้ำชั้น
    5. เลือกปีการศึกษาปัจจุบัน ที่เรียนซ้ำชั้น
    6. คลิกปรับปรุงปีการศึกษา
โปรแกรมจะเปลี่ยนปีการศึกษา และใช้ข้อมูลรายวิชา ผลการเรียนเดิม ที่ลงทะเบียนเรียนไว้ 
คลิกดูภาพประกอบ
*** กรณีไม่พบข้อมูลนักเรียน ที่ต้องการให้เรียนซ้ำชั้น ให้ตรวจสอบ และลบ วันที่ออกจากโรงเรียน *** 
ความแตกต่างของนักเรียนซ้ำชั้น กับ จบไม่พร้อมรุ่น
เรียนซ้ำชั้น
หมายถึงนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา ต่ำกว่า 1.0
จบไม่พร้อมรุ่น หมายถึงนักเรียน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ สอบแก้ตัว หรือมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การศึกษา
                 และ โรงเรียนพิจารณาตัดสินให้เรียนซ้ำชั้น

หลักสูตรรายวิชา และรายวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตรรายวิชา
        เป็นหลักสูตรวิชาเรียน ที่คณะกรรมการร่างหลักสูตร ได้จัดทำ และอนุมัติให้ใช้เป็นหลักสูตรแกนกลาง
รายวิชาที่เปิดสอน
        เป็นรายวิชาที่โรงเรียน จัดให้มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน
        โดยจัดให้มีการเรียนการสอน วิชาพื้นฐานตรงตามที่หลักสูตรแกนกลางกำหนด 
        ซึ่งอาจจะมีรายละเอียด วิชาเพิ่มเติมแตกต่างไปจากหลักสูตรแกนกลาง ตามความเหมาสม
        เช่น จำนวนหน่วยกิต ชื่อวิชาเรียน ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้กำหนด
การลงทะเบียนวิชาเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
        เป็นการสำเนาข้อมูลจากหลักสูตรรายวิชามา เก็บไว้ในรายวิชาที่เปิดสอน
การแก้ไขข้อมูลในหลักสูตรรายวิชา การแก้รหัสวิชา-การเพิ่มรายวิชา (หลักสูตรรายวิชา) 
        รหัสวิชาต้องไม่ซ้ำกัน
        จะไม่มีผลโดยตรง ต่อผลการเรียน และรายงานผลการเรียนของนักเรียน
        จะแก้ไขเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ตามคำสั่งจากส่วนกลาง
        และจะนำไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนในรุ่นต่อๆไป
การแก้ไขข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน
        จะมีผลต่อการต่อการคำนวณ GPA การรายงานผลทางการศึกษา ของนักเรียนแต่ละรุ่น
        และจะเป็นอิสระต่อกัน
การแก้ไขรายวิชาในรายงานต่างๆ หลังจากลงทะเบียนไปแล้ว ต้องแก้ในรายวิชาที่เปิดสอน

ประเภทวิชา

        วิชาพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่หลักสูตรบังคับ ไว้ให้ทุกโรงเรียนต้องเรียนตามที่กำหนดไว้ (ห้ามแก้ไข)
        วิชาเพิ่มเติม หมายถึงวิชาที่หลักสูตรจัดทำไว้ให้เรียนเพิ่ม 
                       โรงเรียนสามารถสร้างหลักสูตร แก้ไข/เพิ่ม รายวิชาวิชาเพิ่มเติมได้ 
                        ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวง หรือของโรงเรียน หรือความเหมาะสมของท้องถิ่น

โปรแกรมงานทะเบียน-วัดผล
เอกสารแนะนำการใช้โปรแกรมงานทะเบียน-วัดผล
SGS มีการปรับปรุงโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการทำงาน
ผู้ใช้ควรติดตามอ่านคำแนะนำในหน้าเว็บนี้อย่างสม่ำเสมอ

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
คำถาม        หากมีการปรับปรุงหลักสูตร 
                ซึ่งส่งผลต่อการลงทะเบียนวิชาเรียนนักเรียนหลักสูตรเก่า
                เช่น หลักสูตรเก่า วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 ใช้รหัส อ33208
                ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 เปลี่ยนรหัสเป็น อ33203
                ซึ่งพอลงทะเบียนสำหรับเด็กรุ่นใหม่ ม1 ม4 มันทำได้เลย
                เพราะใช้หลักสูตรใหม่หมดแต่พอจะลงกับชั้นอื่น ม2-3 ม5-6 ที่ใช้หลักสูตรเก่ามันทำไม่ได้ 
                ต้องใช้รหัสเดิมตามหลักสูตรเก่า คือ วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 อ33208
                ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เปลี่ยนรหัสวิชานี้ใน sgs เป็น 
                ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 อ33203 แล้ว 
                และที่สำคัญถ้าดึงดันจะลงทะเบียนวิชานี้ให้เด็กหลักสูตรเก่า 
                มันก็จะมีปัญหา เพราะ รหัส อ33203 
                ไปตรงกับรหัสที่เคยเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้จากหลักสูตรเก่า

คำอธิบายการแก้ไข-การเพิ่มรายวิชา
แก้รหัสวิชา (Edit Record)    
                มีผลโดยตรงกับการลงทะเบียนวิชาเรียนให้กับนักเรียนในภาคเรียนใหม่เท่านั้น
เพิ่มรายวิชา(Add Record)    
                จะเลือกใช้รหัสวิชาเก่า หรือรหัสวิชาใหม่ ก็ได้

การแก้รหัสวิชา-การเพิ่มรายวิชา (หลักสูตรรายวิชา)
ไม่มีผลกับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว (รายวิชาที่เปิดสอน)

ปลี่ยนหลักสูตร - ปรับปรุงหลักสูตร
เปลี่ยนหลักสูตร หมายถึง การร่างหลักสูตรใหม่ ตั้งชื่อหลักสูตรใหม่เป็น หลักสูตร .........  พศ.2560
ปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การแก้ไข-เพิ่มเติมรายวิชาบางส่วน และใช้ชื่อหลักสูตร ............ พศ.2551 ตามเดิม

รหัสวิชา
ปัญหา          ลงทะเบียนวิชา 30203 หน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2/2559 ม.5 ไม่ได้
                 ลบก็ไม่ได้ แก้ไขก็ไม่ได้ ทำตามหน้าเวป sgs แล้วทุกอย่างก็ไม่ได้  
                 เปลี่ยน ปี กับภาคเรียนก็แล้ว เข้าเมนูงานทะเบียนทุกอันก็แก้ไขไม่ได้
สาเหตุ         มีช่องว่างระหว่าง ตัวอักษร และตัวเลข
การแก้ไข      ลบช่องว่าง (Space) ระหว่างตัวอักษร และตัวเลข ในหลักสูตรรายวิชา

การแก้ไขรหัสวิชา
การแก้ไขรหัสวิชา ในหลักสูตรรายวิชา
จะมีผลให้รายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ ถูกแก้ไขตามไปด้วย
การเพิ่มหลักสูตรวิชาเรียน ให้กรอกรายวิชาเพิ่ม (Add Record)
ห้ามใช้วิธีการแก้ไขรายวิชาเดิม (Edit Record)

ปรับปรุงหลักสูตร
- แก้ไขหลักสูตรรายวิชา
- รหัสวิชาซ้ำไม่ได้