Sign In

Skip Navigation Links
งานรับสมัครนักเรียนใหม่งานรับสมัคร 1
งานรับสมัครนักเรียนใหม่งานรับสมัคร 2
งานรับสมัครนักเรียนใหม่ ใช้เพื่อทดสอบการทำงานเท่านั้น ไม่มีผลกระทบกับโปรแกรมหลัก แต่อย่างใดงานรับสมัคร (ใช้เพื่อทดสอบเท่านั้น)
งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 1)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 2งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 2)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 3งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 3)
คู่มือการใช้งาน SGSคู่มือการใช้งาน SGS
ดูประวัติ ผลการเรียน พิมพ์รายงาน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองSGS (สำหรับนักเรียน)
SGS on Android สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
Download แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Download แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตร
Download แนวทางการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้
Download แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Download แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะ ฯการวัดและประเมินคุณลักษณะ ฯ

งานทะเบียน-วัดผล สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพป.ทะเบียน-วัดผล สพป.

 
ประชาสัมพันธ์
 
Search for
Go
 
of 11258 Items
/Page
 
โปรแกรมงานทะเบียน-วัดผล
เอกสารแนะนำการใช้โปรแกรมงานทะเบียน-วัดผล
SGS มีการปรับปรุงโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการทำงาน
ผู้ใช้ควรติดตามอ่านคำแนะนำในหน้าเว็บนี้อย่างสม่ำเสมอ

หลักสูตรรายวิชา และรายวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตรรายวิชา
        เป็นหลักสูตรวิชาเรียน ที่คณะกรรมการร่างหลักสูตร ได้จัดทำ และอนุมัติให้ใช้เป็นหลักสูตรแกนกลาง
รายวิชาที่เปิดสอน
        เป็นรายวิชาที่โรงเรียน จัดให้มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน
        โดยจัดให้มีการเรียนการสอน วิชาพื้นฐานตรงตามที่หลักสูตรแกนกลางกำหนด 
        ซึ่งอาจจะมีรายละเอียด วิชาเพิ่มเติมแตกต่างไปจากหลักสูตรแกนกลาง ตามความเหมาสม
        เช่น จำนวนหน่วยกิต ชื่อวิชาเรียน ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้กำหนด
การลงทะเบียนวิชาเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
        เป็นการสำเนาข้อมูลจากหลักสูตรรายวิชามา เก็บไว้ในรายวิชาที่เปิดสอน
การแก้ไขข้อมูลในหลักสูตรรายวิชา 
        จะไม่มีผลโดยตรง ต่อผลการเรียน และรายงานผลการเรียนของนักเรียน
        จะแก้ไขเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ตามคำสั่งจากส่วนกลาง
        และจะนำไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนในรุ่นต่อๆไป
การแก้ไขข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน
        จะมีผลต่อการต่อการคำนวณ GPA การรายงานผลทางการศึกษา ของนักเรียนแต่ละรุ่น
        และจะเป็นอิสระต่อกัน
การแก้ไขรายวิชาในรายงานต่างๆ หลังจากลงทะเบียนไปแล้ว ต้องแก้ในรายวิชาที่เปิดสอน

ประเภทวิชา

        วิชาพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่หลักสูตรบังคับ ไว้ให้ทุกโรงเรียนต้องเรียนตามที่กำหนดไว้ (ห้ามแก้ไข)
        วิชาเพิ่มเติม หมายถึงวิชาที่หลักสูตรจัดทำไว้ให้เรียนเพิ่ม 
                       โรงเรียนสามารถสร้างหลักสูตร แก้ไข/เพิ่ม รายวิชาวิชาเพิ่มเติมได้ 
                        ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวง หรือของโรงเรียน หรือความเหมาะสมของท้องถิ่น

การอนุมัติจบการศึกษา
ควรพิจารณา และดำเนิการให้สอดคล้องกับระเบียบการเปลี่ยนผลการเรียน และการส่งเอกสาร ปพ.3
อ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสาร แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

นำเข้าประวัตินักเรียน
นำเข้าข้อมูลนักเรียน
 เมนู Admin         
        --> นำเข้าประวัตินักเรียน                        
                 --> คลิกปุ่มคำสั่งส่งออกเป็น Excel
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลบน Excel
1.กรอกข้อมูลประวัตินักเรียน บนแบบฟอร์มที่ส่งออกเป็น Excel ให้ถูกต้องครบถ้วน
   บันทึกเป็น Save As CSV (Comma Delimited)
2.เปิดไฟล์ CSV ด้วยโปรแกรม Notepad และบันทึกเป็น Save AS เป็น CSV Unicode
3.นำเข้าข้อมูลจาก CSV 
คำเตือน ต้องกรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และตรวจสอบวันที่ ให้ถูกต้อง
เมนู Admin         
        --> นำเข้าประวัตินักเรียน                
                 --> คลิกปุ่มคำสั่งนำเข้าข้อมูล 
นำเข้าประวัตินักเรียนจาก SchoolMIS            
        1.เปิด File ที่ดาวน์โหลดมาจาก SchoolMIS ด้วยโปรแกรม NotePad 
        2.เมนูคำสั่ง Save AS  
        3.เลือก Encoding Unicode  
        4.คลิก Save
และนำเข้าจาก Text File ที่เป็น Unicode
ภาพประกอบการนำเข้า

ขอใช้โปรแกรม
ขอรับสิทธิการใช้โปรแกรมงานทะเบียน-วัดผล
แจ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก สังกัด
ชื่อโรงเรียน 
ตำบล อำเภอ จังหวัด
เลขประชาชน ผู้ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ
ผ่านไลน์ส่วนบุคคล
ส่งข้อความมาที่ Line ID: 0818522097

การเปลี่ยนผลการเรียน
๒.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน
      ๒.๓.๑ การเปลี่ยนผลการเรียน “๐”
              สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ผู้เรียน
      สอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลา
      ที่สถานศึกษากำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก ๑ ภาคเรียน สำหรับ
      ภาคเรียนที่ ๒ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น

      ถ้าสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อีก ให้สถานศึกษา
      แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู้เรียน โดยปฏิบัติดังนี้
           ๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น
           ๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้เรียนซ้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้
               ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
      ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน ว่าเรียนแทนรายวิชาใด
อ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสาร แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
๒.๓.๒ การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ดำเนินการดังนี้
ให้ผู้เรียนดำเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้ว
ให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ ๐ - ๔)
ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการแก้ไข “ร” กรณีที่ส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมิน
ระหว่างภาคเรียนและปลายภาค ให้ผู้สอนนำข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒
ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้เรียนซํ้า หากผลการเรียนเป็น “๐”
ให้ดำเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์
อ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสาร แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
๒.๓.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี้
26 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๑) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐
แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมง
สอนซ่อมเสริม หรือใช้เวลาว่าง หรือใช้วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ทำ จนมีเวลาเรียนครบตามที่กำหนดไว้
สำหรับรายวิชานั้น แล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ ผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑”
การแก้ “มส” กรณีนี้ให้กระทำให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่มาดำเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลา
ที่กำหนดไว้นี้ให้เรียนซํ้า ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “มส”
ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซํ้ารายวิชานั้น
(๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซํ้า
หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่
๒) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้
(๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซํ้ารายวิชานั้น
(๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียน
ซํ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน
ว่าเรียนแทนรายวิชาใด
การเรียนซํ้ารายวิชา ผู้เรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว
๒ ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซํ้ารายวิชานั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการ
จัดให้เรียนซํ้าในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียน
ภาคฤดูร้อน เป็นต้น
ในกรณีภาคเรียนที่ ๒ หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “๐” “ร” “มส”
ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน
เพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนได้ ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใดไม่สามารถดำเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อนได้
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาประสานงานให้มีการดำเนินการเรียนการสอน
ในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน
อ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสาร แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

โรงเรียนที่เริ่มใช้ SGS ปีการศึกษา 2560 และ 2561
โรงเรียนที่เริ่มใช้ SGS ปีการศึกษา 2560 และ 2561 และเคยโอนฐานข้อมูลไว้แล้วเมื่อ ปี 2558
1.กรณีนักเรียน ม.ปลาย ต้องตรวจสอบ 
   ลบประวัติการศึกษา รายวิชาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน ม.ต้น ออกทั้งหมด (กรณีที่ไม่ได้ทำจบใน SGS)
   แต่ไม่ต้องลบประวัตินักเรียน
2.ตรวจสอบ และลงทะเบียนวิชาเรียนในระดับชั้นปัจจุบัน ให้ถูกต้องครบถ้วน

3.ปี 2558, 2559 บันทึกผลการเรียนในช่อง Remark โดยไม่ต้องกรอกคะแนน
4.ปี 2560 เป็นต้นไป ต้องกำหนดคะแนนเต็มอย่างน้อย 4 ข่องดังนี้
        - คะแนนเก็บก่อนกลางภาค
        - คะแนนกลางภาค
        - คะแนนเก็บหลังกลางภาค
        - คะแนนปลายภาค
        โปรแกรมจะประมวลผลระดับคะแนนให้ตามเกณฑ์ การวัดผล-ประเมินผล
หมายเหตุ การบันทึกผลในช่อง Remark ออกแบบไว้สำหรับ
- การบันทึกผลการเรียน 0 ร มส
- การบันทึกผลการเรียนเทียบโอน นักเรียนนย้ายเข้า หรือกลับจากต่างประเทศ ไม่เกิน 15 คน/ชั้นปีที่เรียน
- กรณีที่มีบางวิชาไปกรอก เกรดไว้ในช่อง Remark จะทำให้มีปัญหากับนักเรียน ย้ายเข้า หรือเทียบโอน
  กรณีนี้ ต้องบเกรดวิชาปกติออก และกรอกคะแนนแทน

GPAPR-ม.6 2-2560 จบไม่พร้อมรุ่น
SGS ส่งข้อมูล GPAPR นักเรียน ม.6 จบพร้อมรุ่น และไม่พร้อมรุน ให้ สนผ. วันที่ 21 พค. 2561 เป็นครั้งสุดท้าย

พิมพ์ ปพ.1, ปพ.7 ไม่ได้
การพิมพ์เอกสาร ปพ. จะต้องกำหนดปีการศึกษา ชั้น/ห้อง ตามการจัดชั้น/ห้อง ปีสุดท้ายที่เรียน
สาเหตุ
มีการจัด ชั้น/ห้อง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ไว้แล้ว
การแก้ไข 
เลือก ชั้น/ห้อง ภาคเรียน และปีการศึกษา ให้ตรงกับการจัดชั้น/ห้อง ปัจจุบัน

ไม่มีผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระ GPA ไม่ถูกต้อง
ระบุ ปีการศึกษา และภาคเรียนสุดท้าย ที่มีผลการเรียน ในหน้าจอสั่งพิมพ์รายงาน และสั่งพิมพ์ใหม่
 

ปัญหา
   พิมพ์ ปพ.6 ไม่ได้
สาเหตุ
    - ไม่ได้กำหนดชั้น/ห้อง
            - ไม่มีจัดครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา

การแก้ไข  - ระบุชั้นห้องที่เปิดสอน
             
  เมนู นักเรียน --> ชั้น/ห้อง
               กำหนด จำนวนชั้น/ห้อง ที่เปืดสอนในแต่ละระดับชั้น
            - จัดครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา

ปัญหา   
พิมพ์ ต2ก. ไม่ได้
สาเหตุ     - ไม่ได้กำหนดจำนวนห้องเรียน ในแต่ละระดับชั้น
            - ไม่มีจัดครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา
            - มีนักเรียน เรียนซ้ำชั้น  หรือจบไม่พร้อมรุ่น เรียนวิชาเดียวกัน 
              ลงทะเบียนเรียน คนละปีการศึกษา
หน่วยกิตไม่เท่ากัน (โรงเรียนเปลี่ยนแปลงหน่วยกิต)
การแก้ไข
  - กำหนดจำนวนห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น
            - จัดครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา


ตารางการทำงาน 2561
15-30 พฤศจิกายน 2561     ส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน
1-30 เมษายน 2562           ส่งข้อมูลGPAX
16 พฤษภาคม 2562           ส่งข้อมูลนักเรียน GPA ม.6 จบไม่พร้อมรุ่น

การตอบคำถาม แก้ปัญหาการใช้โปรแกรม SGS
10 พฤษภาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561 
การบันทึก / แก้ไขข้อมูล
- ประวัตินักเรียน
- ประวัติการศึกษา
- การจัดชั้น/ห้อง
- เรียนซ้ำชั้น
- นักเรียนย้ายเข้า
- การจัดครูที่ประจำชั้น
- การบันทึก/แก้ไข หลักสูตรรายวิชา
- การลงทะเบียนวิชาเรียน
- การบันทึก/แก้ไข รายวิชาที่เปิดสอน
- การบันทึกคะแนนเต็ม
- การลงทะเบียนวิชาเลือก

งดตอบคำถาม ผ่านไลน์ส่วนตัว
สอบถาม ปัญหา การทำงานการใช้โปรแกรม ให้สอบถามผ่านไลน์กลุ่ม เท่านั้น

ภารกิจงานทะเบียน-วัดผล
1.บันทึกประวัตินักเรียน
        เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขประชาชน วันเกิด ชื่อบิดา ชื่อมารดา ฯ
2.บันทึกประวัติการศึกษา
        เข้าเรียนในระดับชั้น วันที่เข้าเรียน จบการศึกษาในรดับชั้น จากโรงเรียน จังหวัด ฯ
3.ปรับปรุงข้อมูลครูให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
4.ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชา
5.จัดชั้นเรียน
        ระดับชั้น ห้อง เลขที่ ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ ฯ
6.จัดครูประจำชั้น
        ระดับชั้น ห้อง ปีการศึกษา ครู ฯ
7.ลงทะเบียนวิชาเรียน
        จัดห้องเรียน จัดวิชาเรียน (ตามแผนการเรียน คู่มือนักเรียน) จัดครูสอน
8.กำหนเคะแนนเต็มรายวิชา
9.แจ้งกำหนดการปฏิบัติงาน
10.จัดทำเอกสารการศึกษา ตามการร้องขอของนักเรียน-ผู้ปกครอง
11.บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมกรณีนักเรียนย้ายเข้า-ลาออก-พักการเรียน ฯ

ปัญหาที่เกิดจากผู้ใช้งาน SGS
ไม่ทำงานตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
ไม่ศึกษาระเบียบงานทะเบียน-วัดผล
ไม่คิด ไม่อ่าน และไม่ค้นหา วิธีแก้ปัญหา
ปัญหาที่ผู้ใช้ ถามบ่อยๆ ได้บอกสาเหตุ
และขั้นตอนการแก้ปัญหาไว้แล้วในหน้าเว็บ SGS

นักเรียนย้ายเข้า
บันทึกประวัติ และผลการเรียน
1.บันทึกประวัตินักเรียน และประวัติการศึกษา
เมนูนักเรียน
        --> นักเรียนย้ายเข้า
                --> คลิก เพิ่มนักเรียน และประวัติการศึกษา
                --> คลิกบันทึก
2.จัดชั้น/ห้อง ตามปี         
เมนูนักเรียน
        --> นักเรียนย้ายเข้า
        --> คลิก จัดชั้น/ห้อง
3.ลงทะเบียนวิชาเรียน ตามปีการศึกษา และภาคเรียน ที่ต้องการบันทึกผลการเรียนย้อนหลัง
เมนูนักเรียน
        --> นักเรียนย้ายเข้า
        --> เลือกสำเนาวิชาเรียน
                กรอกเลขประจำตัวนักเรียนเก่า (ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว) ปีการศึกษา ภาคเรียน ที่ต้องการสำเนา
4.บันทึกผลการเรียนรายวิชา ในช่อง Remark (ตามแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้)
***ห้ามกรอก/แก้ไขคะแนนเต็ม จะทำให้ผลการเรียนของนักเรียนที่กรอกไว้แล้วหายไป***

การวัดผล-ประเมินผล SGS
การวัดผล-ประเมินผล SGS
        การวัดผล SGS ได้ออกแบบให้บันทึกคะแนนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ได้สูงสุด 18 มาตรฐาน/วิชา
กลุ่มงานวัดผล-ประเมินผล ของโรงเรียน เป็นผู้กำหนด คะแนนเต็ม รายวิชา
        ก่อนปีการศึกษา 2560 SGS เปิดให้ครูผู้สอน สามารถบันทึก ผลการเรียน ในช่อง Remark ได้โดยตรง
ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาในช่วงรอยต่อ ของการเปลี่ยนแปลงระบบ และบางโรงเรียนได้ บันทึกคะแนน และผลการเรียน ในช่อง Remark ไว้ด้วย
ทำให้เกิดปัญหา คะแนนหาย เนื่องจากมีการสั่งปรับปรุงผลการเรียน ตามคะแนนที่บันทึกไว้ ในภายหลัง
        ในปีการศึกษา 2560 SGS จึงป้องกันปัญหานี้ โดยป้องกันการกรอก ผลการเรียนในช่อง Remark ไว้
        แต่เนื่องจากโรงเรียนจำเป็นต้องรับนักเรียนโอนย้าย หรือกลับจากการศึกษาตามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
และต้องการเทียบโอนผลการเรียนให้ SGS จึงเปิดให้บันทึกผลการเรียน ในช่อง Remark ได้ ไม่เกิน 15 คน
        นอกจากนี้ SGS ได้จัดทำเว็บประกาศผลการเรียน เพื่อเป็นสื่อกลางในการแจ้งผลการเรียน ให้นักเรียน
และผู้ปกครองทราบถึงพัฒนาการของนักเรียน ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยแบ่งเป็น กลางภาค และปลายภาคเรียน
SGS จึงกำหนดให้โรงเรียนบันทึกผลการประเมิน เป็น 4 ช่วงดังนี้ ก่อนกลางภาค สอบกลางภาค หลังกลางภาค และสอบปลายภาค แต่เนื่องจากมีโรงเรียนแจ้งว่า บางรายวิชาไม่มีการจัดสอบกลางภาค  
คะแนนกลางภาค 
        ไม่ได้เฉพาะเจะจงว่าจะต้องเป็นการจัดห้องสอบ ออกข้อสอบให้นักเรียนนั่งทำข้อสอบ พร้อมกันทั้งโรงเรียน
แต่หมายถึงการ วัดผล-ประเมินผล กลางภาคเรียนอาจจะเป็นคะแนนที่ได้จาก การทำรายงาน การส่งชิ้นงานงาน
หรือการทดสอบประเมินความรู้ด้วยวิธีใดๆ และจะวัดผลเมื่อไหร่ก็ได้ ตามความเหมาะสม
โดยแบ่งการบันทึกผลการเรียน เป็น 4 ส่วน ดังนี้
        •  ก่อนกลางภาค S1 ..S9
        •  กลางภาค Midterm
        •  หลังกลางภาค S10...S18
        •  ปลายภาค Final
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ในการจัดพิมพ์รายงาน ปพ.6 และประกาศผลการเรียน ผ่านเว็บไซต์
        และออกแบบป้องกันผลก่ารเรียนหาย โดยกำหนดเงื่อนไขในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคะแนนเต็ม จะต้องดำเนินก่อนการบันทึกผลการประเมินกลางภาค หรือหลังกลางภาค เท่านั้น

เรียนซ้ำชั้น
เมนู นักเรียน
        --> เรียนซ้ำชั้น จบไม่พร้อมรุ่่น
                --> เรียนซ้ำชั้น
1.เลือกปีการศึกษา ปัจจุบัน
2.เลือกลงทะเบียนใหม่
3.คลิกเรียนซ้ำชั้น
โปรแกรมจะลบรายวิชา และผลการเรียนที่เคยลงทะเบียนไว้ ในปีที่ต้องเรียนซ้ำ ออก
และนายทะเบียนต้องลงทะเบียนวิชาเรียนให้ใหม่

หลักสูตรรายวิชา
หลักสูตรเดียวกัน จะมีรหัสวิชาซ้ำกันไม่ได้
การปรับปรุงหลักสูตรรายวิชา ไม่มีผลกับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนไปก่อนการปรับปรุง

จัดครูประจำชั้น
ต้องกำหนด ปีการศึกษา และภาคเรียนที่ ให้เป็นปัจจุบัน
ในหน้าจอข้อมูลโรงเรียนก่อน

GPA-PR รายปี
สารสนเทศ --> GPA-PR รายปี

นักเรียนลาออก-จบการศึกษา
หลังจากบันทึกวันที่ลาออก หรือจบการศึกษา
SGS จะป้องกันไม่ให้แก้ไขข้อมูลใดๆ ของนักเรียนที่บันนทึกวันที่ออกจากโรงเรียนไปแล้ว

การปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ในหลักสูตรรายวิชา
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่รหัสวิชาต้องไม่ซ้ำกัน
และไม่มีผลกับนักเรียนที่เรียนที่ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว

ตรวจสอบ/นำเข้า ประวัตินักเรียนใหม่ ระบบงานรับสมัคร
สารสนเทศ
        - ตรวจสอบประวัตินักเรียน 
        - ตรวจสอบประวัติการศึกษา
Uility
        15.เพิ่มรายชื่อนักเรียนมอบตัว
เมนูมอบตัว
        --> นักเรียนชั้น/ห้อง เลขประจำตัว
Utility
        - 16.นำเข้าประวัตินักเรียน และประวัติการศึกษา