Sign In

Skip Navigation Links
งานรับสมัครนักเรียนใหม่งานรับสมัคร (ทดสอบ)
งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 1)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 2งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 2)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 3งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 3)
คู่มือการใช้งาน SGSคู่มือการใช้งาน SGS
ดูประวัติ ผลการเรียน พิมพ์รายงาน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองSGS (สำหรับนักเรียน)
SGS on Android สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
Download แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Download แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตร
Download แนวทางการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้
Download แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Download แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะ ฯการวัดและประเมินคุณลักษณะ ฯ

งานทะเบียน-วัดผล สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพป.ทะเบียน-วัดผล สพป.

 
ประชาสัมพันธ์
 
Search for
Go
 
of 11256 Items
/Page
 
การนำเข้าข้อมูลผลการเรียนจากภายนอก
ไม่สามารถนำเข้าได้

การกำหนดหลักสูตร-แผนการเรียน ระบบงานรับสมัคร
หลักสูตรที่เปิดสอน เช่น
        - หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
        - หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
        - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การจัดการเรียนการสอน การแบ่งกลุ่มผู้เรียน ห้องเรียนพิเศษ/แผนการเรียน 
        การจำแนกผู้เรียนตามการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน เช่น
        - English Program
        - Mini English Program
        - Gifted
        การจำแนกผู้เรียนตามความถนัด หรือความสนใจ  โดยการจัดวิชาเพิ่มเติม เช่น
        - วิทย์-คณิต
        - ศิลป์-ภาษา
        - ศิลป์-ฝรั่งเศษ
การแบ่งกลุ่มผู้สมัครตามวิธีการคัดเลือก เช่น
        - จับฉลาก
        - ความสามารถพิเศษ
        - เงื่อนไขพิเศษ
        - สอบคัดเลือก
        - นักเรียนเก่า

ระบบงานรับสมัครนักเรียนใหม่ 2561
โรงเรียนที่ประสงค์จะใช้โปรแกรมรับสมัคร
ให้ Download และศึกษาเอกสารคำแนะนำข้างล่างนี้

SGS Enroll61 Diagram

ระบบงานรับสมัครนักเรียนใหม่ 61 (PPT)
เอกสารแนะนำการกำหนดข้อมูลพื้นฐานระบบรับสมัคร (ปรับปรุงใหม่)

เอกสารแนะนำเจ้าหน้าที่รับสมัคร (ปรับปรุงใหม่)
เอกสารแนะนำสำหรับนักเรียนสมัครเรียน (ปรับปรุงใหม่)
สงวนสิทธิเฉพาะโรงเรียนที่ใช้ งานทะเบียน-วัดผล SGS เท่านั้น

โปรแกรมรับสมัครเป็นโปรแกรมที่ทีมงาน SGS พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ในการรับสมัคร จัดที่นั่งสอบ
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ พิมพ์รายชื่อผู้เข้าสอบ บันทึกคะแนนสอบ ประมวลผล จัดลำดับที่ตามคะแนนสอบ
และรายงานสถิติต่าง ๆ ลดภาระงานในการบันทึกประวัตินักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน 
และใช้เป็นข้อมูลนักเรียน ที่อยู่ ประวัติการศึกษา ในงานทะเบียน-วัดผล SGS
(ไม่บังคับใช้

ปรับปรุงโปรแกรมรับสมัคร 2561
เพิ่มฟังก์ชั่น
- พิมพ์เอกสารการชำระเงินผ่านธนาคาร (Payment)
- นำเข้าข้อมูล และตรวจสอบการชำระเงินผ่านธนาคาร
- ส่งออกรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
- นำเข้าคะแนนสอบจาก Excel
- ประกาศผลการคัดเลือก
- รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา เกณฑ์อายุขั้นต่ำ

การขอใช้ระบบรับสมัคร
โรงเรียนที่ต้องการใช้ระบบรับสมัคร
ติดต่อขอรับสิทธิได้ โดยแจ้งรหัสโรงเรียน (ใช้รหัสเดียวกับ SGS ดูที่เมนู แก้ไขข้อมูลโรงเรียน)
- รหัสโรงเรียน 10 หลัก
--สังกัด
- ชื่อโรงเรียน ตำบล  อำเภอ  จังหวัด
- เลขประชาชน ครูผู้ดูแลระบบ 
- หมายเลขโทรศัพท์ ส่วนบุคคล

ผ่านทางไลน์ส่วนบุคคล LineID 0818522097
เว็บรับสมัคร คลิกที่เมนู งานรับสมัคร

การวัดผล-ประเมินผล SGS
การวัดผล-ประเมินผล SGS
        การวัดผล SGS ได้ออกแบบให้บันทึกคะแนนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ได้สูงสุด 18 มาตรฐาน/วิชา
กลุ่มงานวัดผล-ประเมินผล ของโรงเรียน เป็นผู้กำหนด คะแนนเต็ม รายวิชา
        ก่อนปีการศึกษา 2560 SGS เปิดให้ครูผู้สอน สามารถบันทึก ผลการเรียน ในช่อง Remark ได้โดยตรง
ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาในช่วงรอยต่อ ของการเปลี่ยนแปลงระบบ และบางโรงเรียนได้ บันทึกคะแนน และผลการเรียน ในช่อง Remark ไว้ด้วย
ทำให้เกิดปัญหา คะแนนหาย เนื่องจากมีการสั่งปรับปรุงผลการเรียน ตามคะแนนที่บันทึกไว้ ในภายหลัง
        ในปีการศึกษา 2560 SGS จึงป้องกันปัญหานี้ โดยป้องกันการกรอก ผลการเรียนในช่อง Remark ไว้
        แต่เนื่องจากโรงเรียนจำเป็นต้องรับนักเรียนโอนย้าย หรือกลับจากการศึกษาตามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
และต้องการเทียบโอนผลการเรียนให้ SGS จึงเปิดให้บันทึกผลการเรียน ในช่อง Remark ได้ ไม่เกิน 15 คน
        นอกจากนี้ SGS ได้จัดทำเว็บประกาศผลการเรียน เพื่อเป็นสื่อกลางในการแจ้งผลการเรียน ให้นักเรียน
และผู้ปกครองทราบถึงพัฒนาการของนักเรียน ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยแบ่งเป็น กลางภาค และปลายภาคเรียน
SGS จึงกำหนดให้โรงเรียนบันทึกผลการประเมิน เป็น 4 ช่วงดังนี้ ก่อนกลางภาค สอบกลางภาค หลังกลางภาค และสอบปลายภาค แต่เนื่องจากมีโรงเรียนแจ้งว่า บางรายวิชาไม่มีการจัดสอบกลางภาค  
คะแนนกลางภาค 
        ไม่ได้เฉพาะเจะจงว่าจะต้องเป็นการจัดห้องสอบ ออกข้อสอบให้นักเรียนนั่งทำข้อสอบ พร้อมกันทั้งโรงเรียน
แต่หมายถึงการ วัดผล-ประเมินผล กลางภาคเรียนอาจจะเป็นคะแนนที่ได้จาก การทำรายงาน การส่งชิ้นงานงาน
หรือการทดสอบประเมินความรู้ด้วยวิธีใดๆ และจะวัดผลเมื่อไหร่ก็ได้ ตามความเหมาะสม
โดยแบ่งการบันทึกผลการเรียน เป็น 4 ส่วน ดังนี้
        •  ก่อนกลางภาค S1 ..S9
        •  กลางภาค Midterm
        •  หลังกลางภาค S10...S18
        •  ปลายภาค Final
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ในการจัดพิมพ์รายงาน ปพ.6 และประกาศผลการเรียน ผ่านเว็บไซต์
        และออกแบบป้องกันผลก่ารเรียนหาย โดยกำหนดเงื่อนไขในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคะแนนเต็ม จะต้องดำเนินก่อนการบันทึกผลการประเมินกลางภาค หรือหลังกลางภาค เท่านั้น

การสร้างรหัสผ่านที่ปลอดภัย
การสร้างรหัสผ่านที่ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัย
ขั้นตอนที่ 1: ปฏิบัติตามข้อกำหนดของรหัสผ่าน
สร้างรหัสผ่านให้มีอักขระ 8 ตัวขึ้นไป โดยใช้ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ผสมกันในรูปแบบใดก็ได้
ห้ามใช้รหัสผ่านซ้ำกันหลายบัญชี
ขั้นตอนที่ 2: ทำตามเคล็ดลับของรหัสผ่านที่ดี
รหัสผ่านที่รัดกุม เป็นรหัสที่ผู้อื่นแทบจะเดาไม่ได้เลย ทำตามเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อเรียนรู้การสร้างรหัสผ่านที่ดี
ใช้ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ รวมอักขระประเภทต่าง ๆ ผสมกันดังนี้
ตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น A, E, R ตัวพิมพ์เล็ก เช่น a, e, r ตัวเลข เช่น 2, 6, 7 สัญลักษณ์ และอักขระพิเศษ เช่น ! @ & *
ตัวอย่าง แทนที่ตัวอักษรด้วยตัวเลขและสัญลักษณ์ โดยเลือกคำหรือวลีขึ้นมาตัวหนึ่ง
และใช้ตัวเลขและสัญลักษณ์แทนตัวอักษรบางตัวในคำหรือวลีนั้น ตัวอย่างเช่น
จาก "Loy Kratong" เป็น "l0ykR@+0nG"
จาก "Tam dee dai dee" เป็น "+@m DeE dAi d33"
ใช้ตัวย่อประโยค โดยลองนึกประโยคขึ้นมาประโยคหนึ่ง และใช้ตัวอักษรตัวแรกของแต่ละคำในประโยคนั้น ตัวอย่างเช่น
จาก "Lung Ton chop kin phak tuk wan loei" เป็น "l+ckP+WL"
ใช้รหัสผ่านที่มีความยาว: รหัสผ่านที่ยาวจะรัดกุมขึ้น รหัสผ่านมีช่องว่างได้ คุณจึงใช้วลีที่น่าจดจำ หรือคำจากเพลงโปรด บทกวี
หรือคำคมได้ ตัวอย่างเช่น
"ํy@ w@1 J@1 +@NG y@ w@NG J@1 k0n"
"Khor pen khar rong baht tuk chart pai"
"Laew sorn wa ya wai jai manut, Mun saen sud luek lam luer kam nod"
หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและคำทั่วไป
อย่าใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลที่คนอื่นอาจรู้เกี่ยวกับตัวคุณหรือหาได้ไม่ยาก ตัวอย่างเช่น
ชื่อของสัตว์เลี้ยง ชื่อเล่นของคุณ ชื่อถนนที่คุณอยู่ คำทั่วๆ ไป หลีกเลี่ยงคำ วลี และรูปแบบง่ายๆ ที่คาดเดาได้ง่าย
ตัวอย่างเช่น คำและวลีที่ตรงไปตรงมา เช่น "รหัสผ่าน" หรือ "เปิดใจให้ฉัน"
ลำดับต่างๆ เช่น "abcd" หรือ "1234"
รูปแบบแป้นพิมพ์ เช่น "ฟหกด่าสว" หรือ "ๆฟผไหป"
ตัวอย่างอื่นๆ ในบทความนี้ เช่น "l0ykR@+0nG" หรือ "l+ckP+WL"
ไม่ใช้รหัสผ่านซ้ำ
ใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละบัญชีที่สำคัญ เช่น อีเมล และบัญชีธนาคารออนไลน์
การใช้รหัสผ่านซ้ำกันมีความเสี่ยง ถ้ามีคนทราบรหัสผ่านสำหรับบัญชีหนึ่ง ก็จะลงชื่อเข้าใช้บัญชีอื่นๆ
และเข้าถึงอีเมล ที่อยู่ หรือแม้แต่เงินในบัญชีของคุณได้
เรียบเรียงจาก https://support.google.com/accounts/answer/32040?hl=th

GIGO (garbage in garbage out) หมายความว่าอย่างไร
GIGO
คำเต็มภาษาอังกฤษ        GIGO
คำอ่าน                       กิโก
ความหมาย                  ย่อมาจาก garbage in , garbage out 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานแปลว่า เข้าผิด ออกผิด แต่ถ้าแปลตามตัวจะได้ว่า ขยะเข้า ขยะออก
เป็นคำกล่าวที่ใช้เตือนสติผู้ใช้คอมพิวเตอร์ว่า ถ้าใส่ข้อมูลที่ไร้คุณค่าลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องก็มิอาจจะทำให้ข้อมูลนั้นมีค่าขึ้นมาได้เลย อีกนัยหนึ่ง เป็นการบอกให้นักคอมพิวเตอร์มือใหม่รู้ว่า
เครื่องคอมพิวเตอร์หาใช่สิ่งมหัศจรรย์ที่จะเนรมิตข้อมูลเลว ๆ ให้เป็นสารสนเทศ (information) ดี ๆ ได้
ถ้าใส่ขยะ (ข้อมูลเลว ๆ) เข้าไป ก็จะได้ขยะ (สารสนเทศเลว ๆ ) ออกมา
ที่มา: https://dictionary.sanook.com/search/dict-computer/gigo

ปัญหา GPA-PR 5 ภาคเรียนผิด
กรณีที่โรงเรียนได้รับแจ้งว่า ข้อมูลผิด
ให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบข้อมูลใน SGS ถ้าพบข้อผิดพลาด ให้แก้ไข และส่ง GPA-PR ผ่านโปรแกรม SGS ใหม่
2. กรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่พบข้อบกพร่อง ให้สำเนาเอกสารการรับรอง GPA-PR ที่ลงนามรับรองไว้ ส่งให้ สนผ.โดยตรง

ทีมงาน SGS ไม่สามารถให้คำตอบได้ว่า ข้อมูลผิด หรือถูก เพราะอะไร
หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ อ.สุดเขตต์ โดยตรง
โทร.08-2373-6303 LINE ID: สุดเขตต์ สินธุรัตน์

โครงสร้างข้อมูล GPAX

การแจ้งขอความช่วยเหลือ
กรณีที่อ่านคำอธิบาย หรือคำแนะนำในหน้าเว็ปนี้แล้ว ยังไม่เข้าใจ
ไม่สามารถแก้เปัญหาด้วยตนเองได้
ให้สอบถาม ขอคำแนะนำจากเพื่อนครูที่ใช้ SGS หรือ Line กลุ่ม SGS
ไม่ต้องระบุว่าถามใคร หรือจะให้ใครตอบ
เพราะมีเพื่อนครูในกลุ่มเป็นจำนวนมากที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้

บอกรายละเอียด โดยการพิมพ์เป็นข้อความบน ไลน์ 
แทนการใช้ขอความจากภาพ เนื่องจากไม่สะดวกในการอ่านข้อความจากภาพ

1. ปัญหา หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำอะไร ........... เมนู หรือหน้าจอใหน .............
2. รหัสโรงเรียน ...................
3. เลขประจำตัวนักเรียน ........... หรือรหัสครู 3 หลัก............. (แล้วแต่กรณี)
4. รหัสวิชา......... ชั้น/ห้อง ...............
5. ความต้องการที่จะให้ ตรวจสอบ/แก้ไข ..........................................
บอกรายละเอียด หรือตัวอย่างข้อมูลที่ สามารถตรวจสอบหาข้อผิดพลาดได้
อะไรผิด ? ที่ใหน ? ที่ถูก ? คืออะไร ?
บอกข้อมูลที่ค้นหาได้ง่าย
เช่น บอก รหัสวิชา แทนการบอก ชื่อวิชา
หรือ บอก รหัสครู แทนการบอก ชื่อครู

ตัวอย่างการแจ้งขอความช่วยเหลือ ที่ไม่มีรายละเอียด
        "นักเรียนลาออก และกลับมาเรียนใหม่ จัดชั้น/ห้องไม่ได้"
 โรงเรียนใหน ? ใครลาออก ?
      

         "รายงาน ร มส มผ. ออกมาไม่ ครบ"
ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ เนื่องจากไม่ทราบ รหัสโรงเรียน ? รหัสวิชาอะไร? ปีการศึกษา/ภาคเรียนอะไร ? หายไป


การกำหนดสิทธิผู้ใช้
ระดับสิทธิผู้ใช้ระบบ
1. ผู้ดูแลระบบงานโรงเรียน SchAdmin  
     -กำหนดสิทธิการเข้าใช้ระบบของบุคลากรในโรงเรียน
2. ผู้บริหารโรงเรียน SchManager
     -สืบค้น ประยุกต์ใช้ข้อสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียน
3. นายทะเบียน Registrar
     -บริหารจัดการ การบันทึก/แก้ไข ข้อมูลนักเรียน ครู หลักสูคร การลงทะเบียนวิชาเรียน 
     -ผลการประเมินของครูทุกคน
     -การประมวลผล และการจัดพิมพ์เอกสารการศึกษา และกำหนดช่วงเวลาทำงาน 
4. หัวหน้างานวัดผล AssessmentAdmin 
      -ตรวจสอบ/บันทึก แก้ไข คะแนนเต็ม และกำหนดสิทธิครูวัดผล(Assessment)
      -บันทึกผลการสอบแก้ตัว
5. กลุ่มงานวัดผล Assessment 
      -บันทึก/แก้ไข คะแนนเต็มรายวิชาในกลุ่มสาระ
      -บันทึกผลการสอบแก้ตัว
6. ครู Teacher
       -บันทึก/แก้ไข ผลการเรียนรายวิชาที่สอน
7. นักเรียน Student 
       -บันทึก/แก้ไข ข้อมูลประวัตินักเรียน ดูผลการเรียน
8. ผู้ปกครอง StdFamily 
       -ติดตาม ตรวจสอบ ผลการเรียนของนักเรียน
การเข้าใช้ระบบด้วยสิทธิของผู้ใช้แต่ละระดับ จะเห็นเฉพาะรายการคำสั่ง ตามสิทธิที่ได้รับเท่านั้น
การรักษาความปลอดภัย ผู้ได้รับสิทธิควรเปลี่ยนรหัสผู้ใช้ ทันที่ที่เข้าใช้ระบบครั้งแรก
คลิกที่ลูกศรสีแดงที่มุมบนขวามือ หลังจาก Login เข้าระบบแล้ว
กรอก E-mail Addr เพื่อใช้ส่งรหัสผ่าน
(กรณีลืมรหัสผ่าน ระบบจะส่งรหัสผ่านไปให้ตาม E-mail Addr ที่ระบุไว้ และตรงกับที่ผู้ใช้ยืนยัน) 

ลืมรหัสผ่าน
กรณี ครูลืมรหัสผ่านให้ดำเนินการดังนี้
1.ครูแจ้งนายทะเบียน
2.นายทะเบียน เข้าที่เมนู Admin > ผู้ใช้ระบบ > แก้ไขผู้ใช้ระบบ
   ค้นหาครูที่ต้องการ > กรอกรหัสผ่าน (อะไรก็ได้) คลิก บันทึก
3.ครูเข้าระบบด้วยรหัสผ่านที่ได้จากนายทะเบียน
   เปลียนรหัสผ่าน และ กรอก email ไว้ใช้เวลาลืมรหัสผ่าน

กรณีรหัสผ่านถูกต้อง แต่มองไม่เห็นรายวิชาในการบันทึกผลการเรียน ให้นายทะเบียนตรวจสอบ รหัสครูซ้ำและลบออก
รหัสผ่าน ผู้ใช้ต้องรับผิดขอบ กรณีครูให้นักเรียนทำงานแทนโดยบอกรหัสผ่าน เมื่อเลิกใช้แล้วต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน


หลักสูตรรายวิชา และรายวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตรรายวิชา
        เป็นหลักสูตรวิชาเรียน ที่คณะกรรมการร่างหลักสูตร ได้จัดทำ และอนุมัติให้ใช้เป็นหลักสูตรแกนกลาง
รายวิชาที่เปิดสอน
        เป็นรายวิชาที่โรงเรียน จัดให้มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน
        โดยจัดให้มีการเรียนการสอน วิชาพื้นฐานตรงตามที่หลักสูตรแกนกลางกำหนด 
        ซึ่งอาจจะมีรายละเอียด วิชาเพิ่มเติมแตกต่างไปจากหลักสูตรแกนกลาง ตามความเหมาสม
        เช่น จำนวนหน่วยกิต ชื่อวิชาเรียน ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้กำหนด
การลงทะเบียนวิชาเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
        เป็นการสำเนาข้อมูลจากหลักสูตรรายวิชามา เก็บไว้ในรายวิชาที่เปิดสอน
การแก้ไขข้อมูลในหลักสูตรรายวิชา 
        จะไม่มีผลโดยตรง ต่อผลการเรียน และรายงานผลการเรียนของนักเรียน
        จะแก้ไขเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ตามคำสั่งจากส่วนกลาง
        และจะนำไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนในรุ่นต่อๆไป
การแก้ไขข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน
        จะมีผลต่อการต่อการคำนวณ GPA การรายงานผลทางการศึกษา ของนักเรียนแต่ละรุ่น
        และจะเป็นอิสระต่อกัน
การแก้ไขรายวิชาในรายงานต่างๆ หลังจากลงทะเบียนไปแล้ว ต้องแก้ในรายวิชาที่เปิดสอน

ประเภทวิชา

        วิชาพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่หลักสูตรบังคับ ไว้ให้ทุกโรงเรียนต้องเรียนตามที่กำหนดไว้ (ห้ามแก้ไข)
        วิชาเพิ่มเติม หมายถึงวิชาที่หลักสูตรจัดทำไว้ให้เรียนเพิ่ม 
                       โรงเรียนสามารถสร้างหลักสูตรวิชาเพิ่มเติมได้ ตามนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
                       หรือความเหมาะสมของท้องถิ่น

การกำหนดสิทธิผู้ใช้
คำเตือน การกำหนดสิทธิให้ครูทำหน้าที่ เป็นนายทะเบียนเป็นจำนวนมากเกินความจำเป็น
จะสร้างปัญหาในการใช้โปรแกรม SGS
การกำหนดสิทธิ
- นายทะเบียนกำหนดสิทธิให้ "หน.วัดผล"
- หัวหน้างานวัดผล กำหนดสิทธิให้ครู "วัดผล"
- ครูทุกคนที่มีรายชื่ออยู่ในประวัติครู และมีสถานะ "อยู่" จะได้รับสิทธิการเข้าใช้ระบบในสถานะครู โดยอัตโนมัติ
นายทะเบียนสามารถ ให้สิทธิ / ยกเลิกสิทธิ แก้ไข รหัสผ่านผู้ใช้ได้

ข้อมูลครู
บันทึก / แก้ไขข้อมูลครู
เมนูครู --> รายชื่อครู
    ตรวจสอบรายชื่อครู โดยค้นหาจาก เลขประชาชน หรือชื่อครู
    ถ้ามีข้อมูลอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบแก้ไขข้อมูล และเปลี่ยนสถานะครู ให้ถูกต้อง

    กรณีชื่อครูซ้ำ
        1. กรอกเลขประชาชนที่ต้องการ ในช่องค้นหา กด Enter หรือคลิกปุ่ม ไป
        2. คลิกเลือก รายการที่ต้องการลบ โดยเหลือคนที่ไม่ต้องการลบไว้เพียงคนเดียว
        3. คลิกปุ่ม ลบครูซ้ำ โปรแกรมจะทำการรวมครูทั้งหมดให้เหลือเพียงคนเดียว
        4. รอจนกว่าโปรแกรมจะแสดงข้อมูลที่เหลือหลังการลบ
        5. ถ้ามีข้อความแจ้งเตือน ให้ปฏิบัติตามนั้น
        6. แก้ไข ชื่อ นามสกุล หรือรายละเอียดอื่นๆ ถ้าต้องการ
        7. ถ้าทำข้อ 6. ต้องคลิกปุ่ม Save

   
ไม่มีชื่อครู ให้กรอกเพิ่ม และตลิก Save


ลบรายวิชาที่ลงทะเบียน
เมนู งานทะเบียน --> ลงทะเบียนวิชาเรียน
        กำหนด ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ และระดับชั้น ที่ต้องการลบรายวิชาที่ลงทะเบียน
        เลือกวิชา เลือกกลุ่ม เลือกห้อง เลือกชื่อนักเรียนที่ต้องการลบ
        คลิกลูกศร ลบรายชื่อนักเรียน

ลบนักเรียนออกจาก ชั้น/ห้อง
ลบนักเรียนออกจาก ชั้น/ห้อง
เมนูนักเรียน --> ตรวจสอบ แก้ไข การจัดชั้น/ห้อง เรียนซ้ำชั้น
        ค้นหาเลขประจำตัวนักเรียน
        คลิก ลบรายรายการ ชั้น/ห้อง ที่ต้องการลบ
        คลิก Save

การขอความช่วยเหลือ
ขอความช่วยเหลือ กรุณาบอกรายละเอียดให้สามารถตรวจสอบหาสาเหตุได้
การบอกเล่าด้วยข้อความลอย ๆ ช่วยอะไรไม่ได้

แก้ไขประวัตินักเรียนไม่ได้
ปัญหา     แก้ประวัตินักเรียน Save แล้วแจ้งให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
สาเหตุ     มีประวัติการศึกษาซ้ำซ้อน ทั้งในระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย
             และไม่มีการบันทึกวันที่ออกจากโรงเรียน มีสถานะเป็นนักเรียนทั้ง 2 ระดับ
การแก้ไข  ลบประวัติการศึกษาที่ไม่ได้ใช้ออก
สาเหตุ     บันทึกวันที่ออกจากโรงเรียนไว้แล้ว
การแก้ไข  ลบวันที่ออกจากโรงเรียนออกก่อนที่จะแก้ไข

เอกสารแนะนำการใช้โปรแกรม SGS
เอกสารแนะนำการใช้โปรแกรม SGS ส่วนที่ 1

การพัฒนาระบบ SGS
SGS มุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารในระดับองค์กร ทุกระดับ
ส่งเสริมการใช้ข้อสนเทศในการวิเคราะห์ บริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกๆ ด้าน

ขอรับสิทธิ หรือสอบถามการใช้โปรแกรม SGS
ขอรับสิทธิในการใช้โปรแกรม ให้สอบถามผ่านไลน์ ส่วนบุคคล
ติดต่อขอรับสิทธิได้ โดยแจ้ง
- ชื่อโปรแกรม  (งานทะเบียน-วัดผล หรือ งานรับสมัครนักเรียนใหม่)
- รหัสโรงเรียน 10 หลัก
--สังกัด
- ชื่อโรงเรียน ตำบล  อำเภอ  จังหวัด
- เลขประชาชน ครูผู้ดูแลระบบ
- หมายเลขโทรศัพท์ ส่วนบุคคล

สอบถามปัญหาการใช้โปรแกรม
โรงเรียนที่เริ่มใช้โปรแกรมงานทะเบียน-วัดผล SGS ในปีการศึกษา 2560
สอบถามผ่านไลน์กลุ่ม SGS-0
โปรแกรมงานรับสมัคร
สอบถามผ่านไลน์กลุ่ม SGS Enroll-1
เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ร่วมกัน

โรงเรียนต้องการเข้าไลน์กลุ่ม SGS แจ้งได้ที่ Line ID: 0818522097

โปรแกรมรับสมัคร
ป้องกันการแก้ไขชื่อกรรมการรับสมัคร
การสร้างชื่อผู้ใช้ที่ไม่มีในงานทะเบียน-วัดผล
การกำหนดวัน และเวลาเริ่ม สอบคัดเลือก

เจ้าหน้าที่รับสมัคร ทำหน้าที่ 
        ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลผู้มัคร 
        ลงนามรับสมัคร
        และลงนามแทนผู้อนุมัติให้สมัครได้ 
        พิมพ์ใบสมัครได้

ผู้อนุมัติการรับสมัคร ทำหน้าที่
        ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลผู้มัคร 
        ลงนามอนุมัติให้สมัคร และพิมพ์ให้สมัครได้

ผู้ออกบัตร ทำหน้าที่
        ตรวจสอบ/แก้ไข การกรอกข้อมูลแจ้งความจำนง ของผู้สมัคร
        และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้

การกำหนดสิทธิผู้ใช้ระบบให้กำหนดหน้าที่สูงสุดเพียงหน้าที่เดียว
***ปรับปรุงโปรแกรมรับสมัคร และ Mobile Page***
ตรวจสอบ และบังคับการกรอกข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครเรียน
เพิ่มเมนูคำสั่งสารสนเทศ และส่งออก Excel

ตรวจสอบสถิติการทดสอบระบบรับสมัครได้ที่ เมนูสารสนเทศ
คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักเรียนใหม่
วันรับสมัครนักเรียน
 
- โรงเรียนควรจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเจ้าหน้าที หรือนักเรียนที่มีจิตอาสา ช่วยตรวจสอบเอกสารขั้นต้น และให้ความช่วยเหลือแนะนำการกรอก หรือแก้ไขเอกสารแสดงความจำนงในการสมัครเรียน และเข้ายื่นเอกสารแสดงความจำนงตามลำดับ จะช่วยให้การรับสมัครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กรรมการรับสมัคร
ตรวจสอบรายละเอียดการกรอกข้อมูล และหลักฐานของผู้สมัคร จากคอมพิวเตอร์
 - ทะเบียนบ้านฉบับจริง 
    ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน และระยะเวลาการเข้าอยู่ ในเขตพื้นที่บริการ (คำนวณถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561)
 - หลักฐานการจบการศึกษา คุณสมบัติผู้สมัคร
 - ภาพถ่าย
  - ลงนามในช่อง ผู้รับสมัคร
ผู้ลงนามอนุมัติการรับสมัคร
 
- ตรวจสอบ และลงนามอนุมัติ (มอบหมายให้กรรมการรับสมัครลงนามแทนได้)
เจ้าหน้าที่ออกบัตรประจำตัวสอบ
 - ตรวจสอบภาพถ่ายผู้เข้าสอบ ลายมือชื่อผู้เข้าสอบ
 - ประทับตามโรงเรียน
 - ลงนามผู้ออกบัตร
เลขประจำตัวสอบ ห้องสอบ ที่นั่งสอบ โปรแกรมจะจัดที่นั่งสอบให้โดยอัตโนมัติ
หลังจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ลงนามในช่อง ผู้รับสมัคร
และผู้อนุมัติ หรือผู้รับสมัครลงนามแทนในช่องผู้อนุมัติ เรียบร้อยแล้ว

ทดสอบโปรแกรมรับสมัคร
โรงเรียนที่ใช้ระบบรับสมัคร ต้องศึกษาระบบการทำงานโดยละเอียด
สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และดำเนินการทดสอบการทำงานในทุกขั้นตอน

การกำหนดข้อมูลพื้นฐาน
เมนู หลักสูตรที่เปิดสอน --> บันทึก/แก้ไข หลักสูตรที่เปิดสอน

         กรอกจำนวนนักเรียนที่รับ  หลักสูตรที่ไม่ได้เปิดรับนักเรียนไม่ต้องกรอกจำนวนที่รับ
         วันที่สอบตามหลักสูตร    กำหนดวันที่สอบคัดเลือก ตามประกาศ สพฐ.
         วันที่สอบคัดเลือก กรณีที่นักเรียนไม่ผ่านการคัดเลือกในหลักสูตรที่สมัคร และต้องการเข้าสอบคัดเลือกในหลักสูตรปกติ 
เมนู แผนการเรียน --> บันทึก/แก้ไข แผนการเรียน
        • กรอกรหัสแผน
        • ชื่อแผนการเรียน ที่ต้องการรับสมัคร

เมนู กำหนดการรับสมัคร --> บันทึก/แก้ไข กำหนดการรับสมัคร
        • วันที่รับสมัคร กำหนดวันที่รับสมัครตามประกาศ สพฐ.
        • ถึงวันที่
        • จำนวนผู้สมัครช่วงเช้า ที่รับได้ กรอกจำนวนผู้สมัครสูงสุด ช่่วงเช้า และบ่าย ที่รับสมัครได้ในแต่ละวัน 
                คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ตามด้วยจำนวนที่รับในแต่ละวัน
        • จำนวนผู้สมัครช่วงบ่าย ที่รับได้

เมนู เขตพื้นที่บริการ --> บันทึก/แก้ไข เขตพื้นที่บริการ
         ลำดับที่
        • เขตพื้นที่บริการ ระบุรายละเอียดตามเงื่อนไข นักเรียนที่มีสิทธิจับฉลาก
เมนู สถานที่สอบ --> บันทึก/แก้ไข สถานที่สอบ
        • อาคารสอบ
        • ห้องสอบ หลักสูตร ชื่อ-หมายเลขห้อง จำนวนที่นั่งสอบ
        • ที่นั่งสอบ ระบบจะสร้างที่นั่งสอบให้โดยอัตโนมัติตามที่ระบุไว้ในห้องสอบ

เมนู Admin --> กำหนดชื่อโรงเรียน 
        • กรณีชื่อยาวเกินความกว้างของบัตรประจำตัวสอบ

เมนู Admin --> คณะกรรมการ
        • กำหนดรายชื่อคณะกรรมการรับสมัคร

การกรอกเอกสารแจ้งความจำนง นักเรียนสามารถ กรอกข้อมูลผ่านมือถือได้
นักเรียนจะต้องกรอกเอกสารแสดงความจำนงในการสมัครเข้าเรียน ก่อนถึงวันที่รับสมัคร 
(จะเปิดให้เริ่มกรอกก่อนวันสมัคร 2 สัปดาห์)
พิมพ์เอกสารแจ้งความจำนง และนำมายื่นสมัครที่โรงเรียนในวันรับสมัคร ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในเอกสาร

นักเรียนเก่า หรือนักเรียนที่จบจากโรงเรียนที่ใช้โปรแกรม SGS ระบบจะนำเข้าประวัตินักเรียนให้อัตโนมัติ

เนื่องจากการรับสมัครนักเรียนใหม่ ทุกโรงเรียนจะดำเนินการรับสมัครพร้อมกันทั้งประเทศ
ดังนั้นเพื่อให้การใช้ระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนที่ใช้ระบบรับสมัคร จะต้องศึกษา และทดสอบการใช้งาน
ให้เข้าใจระบบ สามารถให้คำแนะนำ แก้ปัญหาในการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้สมัครได้ด้วยตนเอง
หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผ่านทางไลน์ ก่อนการเริ่มใช้งานจริง
ในช่วงวันที่เปิดรับสมัคร ทีมงานไม่มีบุคลากรมากพอที่จะสามารถให้คำแนะนำการใช้งานได้
เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของโรงเรียน หากมีคำแนะนำที่เป็นประโขน์ 
แจ้งให้ทีมงานงานทราบได้ทางไลน์ เพื่อทีมงานจะได้ปรับปรุงให้สมบูรณ์ต่อไป

คำถามโปรแกรมรับสมัคร
คำถาม - นักเรียนเดิม ม.3 จะสมัครอย่างไร ปกติจะให้สมัครก่อน และสอบวันเดียวกับนักเรียนใหม่
คำตอบ   โรงเรียนกำหนดวันสมัคร และวันสอบ ได้ตามที่ต้องการ
คำถาม - ห้องสอบจะจัดต่อจากนักเรียนใหม่ โดยมีเงื่อนไข นักเรียนห้องเดียวกันจะไม่นั่งติดกัน
คำตอบ   โรงเรียนกำหนดห้องสอบ และโปรแกรมจะจัดที่นั่งสอบ โรงเรียนเดียวกัน จะไม่ให้นั่งติดกัน
คำถาม - การเพิ่มห้องสอบ เมนูจะกำหนดให้เพิ่มไปเรื่อย ๆ ?
คำตอบ   โรงเรียนวางแผนโดยดูจากสถิติจำนวนนักเรียนที่สมัคร ในปีที่ผ่านมา และกำหนดห้องสอบไว้ล่วงหน้าได้
คำถาม - โอเน็ต จะบันทึกขั้นตอนไหน ?
คำตอบ   นักเรียนกรอกคะแนน ONET ได้ ในหน้าจอการแจ้งความจำนงสมัครเรียน
คำถาม - มีระบบให้นักเรียนดูผล คะแนนหลังจากสอบเสร็จด้วยไหม ?
คำตอบ   มีหน้าจอให้โรงเรียนกรอกคะแนน ที่นักเรียนสอบได้ และจะประมวลผลจัดอันดับที่ให้
คำถาม - และสามารถดึงข้อมูลออกมาจัดการแล้วส่งกลับคืนได้ไหม ?
คำตอบ   โรงเรียนส่งออกข้อมูลได้ การนำเข้าข้อมูล จะพิจารณาดำเนินการ
คำถาม   นักเรียนเดิมโรงเรียนคัดเลือกเอง โดยไม่ต้องสมัครได้ไหม 
            โดยเลือกจากนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป  และจะให้สมัครไดั เฉพาะที่มีรายชื่อเท่านั้น
            สามารถกำหนดเงื่อนไขนี้ได้ไหม 
คำตอบ  นักเรี่ยนเก่า กรอกเลขประประชาชนของนักเรียน โปรแกรมจะนำเข้าข้อมูลประวัตินักเรียน
           และคะแนนสอบ ONET & GPA จาก SGS ให้โดยอัติโนมัติ และพิมพ์ใบสมัครส่งที่แผนกทะเบียนได้โดยตรง
           ทั้งนี้เพื่อยืนยันว่ามีความจำนง ที่จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมปลาย
คำถาม  นักเรียนเดิม ที่มีผลโอเน็ตเราใส่เองได้ไหม  
คำตอบ  โปรแกรมจะดึงคะแนน ONET นักเรียนเก่ามาให้โดยไม่ต้องกรอก
คำถาม   ระบบประกาศผลคะแนน เตรียมไว้ให้กรอกด้วยหรือไม่  โดยครูไม่ต้องกรอกคะแนนอีก  
คำตอบ  จะมีหน้าเว็บ สำหรับให้บันทึกคะแนนสอบ 
คำถาม   มัธยมต้นไม่มีแผนการเรียน จะต้องทำอย่างไง  
คำตอบ  ให้กำหนดชื่อแผนเป็น มัธยมต้น 
คำถาม   โปรแกรมรับสมัครสามารถ เชื่อมต่อ และอ่านข้อมมูลบัตรประชาชน จากเครื่องอ่านบัตร Smart Card ได้ หรือไม่ ?
คำตอบ  ไม่มีประโยชน์ เพราะนักเรียนไม่มีเครื่องอ่านบัตร หรือใช้เครื่องอ่านบาร์โค๊ดแทนก็ได้
คำถาม   ถ้าใช้โปรแกรมรับสมัคร จะมีผลกระทบกับข้อมูลงานทะเบียน-วัดผล SGS หรือไม่ ?
คำตอบ   ไม่มีเพราะแยกโปรแกรม แยกฐานข้อมูล และแยก Server จากงานทะเบียน-วัดผล
คำถาม   ต้องการเพิ่มหลักสูตรในงานรับสมัคร ทำได้หรือไม่ ?
คำคอบ  ทำได้ โดยเปลี่ยนชื่อหลักสูตร ที่โรงเรียนไม่ได้เปิดรับสมัคร