Sign In
You are not signed-in.

Skip Navigation Links
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 1งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 1)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 2งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 2)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 3งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 3)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 4งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 4)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 6งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 6)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 7งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 7)
คู่มือการใช้งาน SGSคู่มือการใช้งาน SGS
ดูประวัติ ผลการเรียน พิมพ์รายงาน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองSGS (สำหรับนักเรียน)

ส่งข้อมูล Studentส่งข้อมูล Student
ส่งข้อมูล  SGS OffLineส่งข้อมูล SGS OffLine
Download แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
 
Search for
Go
 
of 990 Items
/Page
 
พัฒนาโปรแกรม

นักเรียนเข้าใหม่ นักเรียนย้ายเข้า จากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ใช้ SGS
เมนูนักเรียน --> ประวัตินักเรียน คลิก นำเข้า ประวัตินักเรียนเข้าใหม่ โดยใช้ข้อมูลจากโรงเรียนเดิม  
กรอก
     1. เลขประจำตัวนักเรียนใหม่ (โปรแกรมนำเลขประจำตัวใหม่ใส่ไว้ให้แล้ว, เปลี่ยนได้ถ้าต้องการ)
     2. เลขประจำตัวประชาชน
     3. ระดับชั้น  และห้องที่เรียน
     4. ปีการศึกษาที่เข้าเรียน
     5. ภาคเรียนที่เข้าเรียน
     6. วันที่เข้าเรียน
     7. เลขประจำตัวนักเรียน ที่ต้องการ สำเนาข้อมูลการลงทะเบียน
     8. คลิก นำเช้า โปรแกรมจะนำเข้าประวัตินักเรียน และเพิ่มประวัติการศึกษา 
              จัดเข้าห้อง ลงทะเบียน และนำเข้าผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม ที่มีรหัสวิชาตรงตามหลักสูตรของ
              โรงเรียนที่รับโอนย้าย 
ให้โดยอัตโนมัติ 
              (ทำซ้ำจนกว่าจะครบจำนวนนักเรียนที่ต้องการ) 
     
     การย้ายนักเรียน ไปยังห้องที่ต้องการ ที่เมนู นักเรียน --> นักเรียน ชั้น/ห้อง แผน/กลุ่ม

นักเรียนเรียนซ้ำชั้น
เรียนซ้ำชั้น
โปรแกรมจะคัดกรอง แสดงรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษาต่ำกว่า 1.0
คลิกเลือกนักเรียน และคลิกคำสั่ง เรียนซ้ำชั้น โปรแกรมจะดำเนินการให้ดังนี้
    1. ลบวิชาเรียน และ ชั้น/ห้อง ในปีการศึกษาสุดท้าย ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปี ต่ำกว่า 1.0 
    2. จัดชั้น/ห้อง ปีการศึกษาปัจจุบัน ไว้ที่ห้อง 0
    3. ย้ายนักเรียนจากห้อง 0 ไปยังห้องที่ต้องการ ที่เมนู นักเรียน --> นักเรียน ชั้น/ห้อง แผน/กลุ่ม

นักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น
เมนูนักเรียน --> จบไม่พร้อมรุ่น
    1. เลือกระดับชั้น
    2. ปีการศึกษา สุดท้ายที่ลงทะเบียน 
    3. ภาคเรียนที่ 1 (เรียนซ้ำทั้งปี)
    4. คลิกเลือกนักเรียน ที่ให้เรียนซ้ำชั้น
    5. เลือกปีการศึกษาปัจจุบัน ที่เรียนซ้ำชั้น
    6. คลิกปรับปรุงปีการศึกษา
โปรแกรมจะเปลี่ยนปีการศึกษา และใช้ข้อมูลรายวิชา ผลการเรียนเดิม ที่ลงทะเบียนเรียนไว้ 

ความแตกต่างของนักเรียนซ้ำชั้น กับ จบไม่พร้อมรุ่น
เรียนซ้ำชั้น
หมายถึงนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา ต่ำกว่า 1.0
จบไม่พร้อมรุ่น หมายถึงนักเรียน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ สอบแก้ตัว หรือมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การศึกษา
                 หรือ โรงเรียนพิจารณาตัดสินให้เรียนซ้ำชั้น

การแก้ปัญหา
กรอกคะแนน หรือผลการแก้ตัว หรือ Remark แล้วแต่ไม่แสดงผลการเรียนใน ปพ.1 บางรายวิชา
เมนู Admin --> การแก้ปัญหา
   1. เลือกปีการศึกษา
   2. เลือกภาคเรียน
   3. คลิกปรับปรุง

นำเข้าข้อมูล DMC
เนื่องจากการนำเข้าข้อมูลจาก DMC จำเป็นต้องรอข้อมูลจาก DMC ทำให้โรงเรียนทำงานต่อไม่ได้
ดังนั้น โรงเรียนจะกรอกประวัตินักเรียนใน SGS โดยตรงเลยก็ได้
SGS จะสร้างฟอร์ม ตรวจสอบ เปรียบเทียบข้อมูลให้
หลังจากได้รับข้อมูลจาก DMC แล้ว

การกำหนดสิทธิผู้ดูแลระบบ
ปัญหา การใช้เลขประชาชนครู เป็นผู้ดูแลระบบ
กรณีที่ต้องย้ายไปสอนโรงเรียนอื่น จะไม่สามารถกำหนดสิทธิให้เป็นครูในโรงเรียนใหม่ได้
และจะเกิดปัญหาตามมาอีกมาก

จะต้องใช้รหัสโรงเรียนเป็นผู้ดูแลระบบ เพียง User เดียวเท่านัน

นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
ขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเรียน
  1. กรอกประวัตินักเรียนใหม่ และประวัติการศึกษา หรือรอนำเข้าข้อมูลจาก DMC
  2. จัดชั้น/ห้อง เลขที่ นักเรียนใหม่ จัดขั้น/ห้อง โดยการกรอกรหัส  นักเรียนเก่า จัดชั้น/ห้อง อัตโนมัติ 
  3. ตรวจสอบหลักสูตรรายวิชา กำหนดเงื่อนไขการจัดวิชาเรียน ชั้น และภาคเรียนที่เปิดสอน
  4. จัดวิชา กลุ่ม/ห้อง ครูสอน และลงทะเบียนวิชาเรียน ให้กับนักเรียน
  5. บันทึกคะแนนเต็มรายวิชา
  6. จัดครูที่ปรึกษา
การย้ายชั้น/ห้อง หลังจากลงทะเบียนไว้แล้ว ใช้เมนู นักเรียน ชั้น/ห้อง แผน/กลุ่ม
การเปลี่ยนครูผู้สอน ใช้เมนู จัดครูสอน
การลงทะเบียนวิชาเรียน กรณีที่ไม่มีรายวิชาให้เลือกลงทะเบียน ให้ตรวจสอบข้อมูล เมนู หลักสูตรรายวิชา
กำหนดเงื่อนไข การลงทะเบียน ชั้น และ ภาคเรียนที่ เปิดสอน ให้ตรงกับความต้องการ
การบันทึกผลการเรียนตลอดภาคเรียน สามารถบันทึกได้ทั้งก่อนกลางภาค หลังกลางภาค ปลายภาค ในหน้าจอเดียว

การยืนยันจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559 SGS On Line

จะประมวลผลตามปฏิทินการศึกษา จากข้อมูล
- ประวัตินักเรียน
       เลขประจำตัวประชาชน
       วัน-เดือน-ปี เกิด
- ประวัติการศึกษา
      วันที่เข้าเรียน
      โรงเรียนเดิม
      วันที่ออกจากโรงเรียน
- การจัด ชั้น/ห้อง
- การลงทะเบียนวิชาเรียน
- การบันทึกผลการเรียน
     ก่อนกลางภาค
     สอบกลางภาค 
     หลังกลางภาค
     และสอบปลายภาค
คำแนะนำ แบ่งการทำงาน ตามช่วงเวลา เพื่อลดปัญหา โปรแกรมทำงานช้า

ทำงานช้า รอนาน

เนื่องจากระบบ มีการใช้ Network ร่วมกันกับโปรแกรม DMC, SchoolMIS และ SGS 
การแก้ไข แบ่งภาระการทำงานของ Server
            โรงเรียนแบ่งการทำงาน ตามปฏิทินการศึกษา
            ระบบ จำกัดช่วงเวลาในนำเข้าข้อมูลจากฐาน Students ให้นำเข้าได้ในระหว่างเวลา 22.30น. - 6.00น.   
            และ รอการจัดหา ปรับปรุงระบบ Network และติดตั้ง Server เพิ่ม 

ปัญหา และการแก้ไข

ปัญหา พิมพ์ ปพ.1 ไม่ได้
สาเหตุ
มีการจัด ชั้น/ห้อง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ไว้แล้ว
การแก้ไข 
เลือก ชั้น/ห้อง ภาคเรียน และปีการศึกษา ให้ตรงกับการจัดชั้น/ห้อง ปัจจุบัน
           ระบุ ปีการศึกษา และภาคเรียนสุดท้าย ในหน้าจอสั่งพิมพ์รายงาน
            และสั่งพิมพ์ใหม่
 
สาเหตุ
เป็นนักเรียนมัธยมต้นของโรงเรียน เรียนต่อมัธยมปลาย
        และ มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ประวัติการศึกษา ไม่ถูกต้อง 
        มีการจัดชั้น/ห้อง ในระดับชั้นมัธยมปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 
        และการลงทะเบียนวิชาเรียน ในระดับมัธยมปลายไว้แล้ว
การแก้ไข
        1 ลบรายวิชาที่ลงทะเบียนในระดับมัธยมปลาย ออก
        2 ลบการจัด ชั้น/ห้อง มัธยมศึกษาปืที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

        3 เพิ่มประวัติการศึกษา มัธยมปลาย
        4 จัด ขั้น/ห้อง ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปืที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
        5 ลงทะเบียนใหม่

ข้อสังเกตุ กรณีที่เป็นนักเรียนมัธยมต้นของโรงเรียน  และเรียนต่อในระดับมัธยมปลาย
           จะมีประวัติการศึกษา ทั้งในระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย รวม 2 รายการ

คำแนะนำ กรณีที่เป็นนักเรียนมัธยมต้นของโรงเรียน  และเรียนต่อในระดับมัธยมปลาย
           ให้ใช้เมนู จัดชั้น/ห้องอัตโนมัติ โปรแกรมจะเพิ่มประวัติการศึกษาในระดับมัธยมปลายให้ โดยอัติโนมัติ

บันทึกการลาออกไม่ได้
สาเหตุ กรอกเครื่องหมาย "-" ไว้ในช่องวันที่
การแก้ไข ลบออก ช่องที่ไม่มีข้อมูล ให้เว้นว่างไว้ไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆ

นักเรียนลาออก
ต้องการบันทึกผลการประเมินกิจกรรม "ผ่าน" 
ที่เมนู นักเรียน --> บันทึก ความสามารถ ความประพฤติ คุณฯ อ่านฯ

พิมพ์ ปพ.2, ปพ.3 ไม่ได้
สาเหตุ กรอกเลขที่ ปพ.2 เป็นเลขไทย
การแก้ไข ลบออก และกรอกเลขอารบิคแทน

ปรับปรุงโปรแกรม

เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ทุกๆ 60 วัน
อาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม

เนื่องจากมีบางโรงเรียน ต้องการให้สิทธินายทะเบียน ทำงานได้เหมือนเดิม
จึงได้ปรับเแก้ระบบรักษาความปลอดภัย และการใช้งาน ให้ผู้ได้รับสิทธินายทะเบียนทุกคน
มีสิทธิแก้ไข ลบข้อมูลได้เหมือนเดิม
การให้สิทธิ ยกเลิกสิทธิ อยู่ในความรับผิดชอบของนายทะเบียนโรงเรียน
นายทะเบียนต้องตรวจสอบ แก้ไข ป้องกัน ข้อผิดพลาด
ที่เกิดจากการ บันทึก/แก้ไข ข้อมูลของโรงเรียนเอง


ระบบจะแจ้งเตือนการแก้ไขข้อมูล นักเรียน ประวัติการศึกษา ผลการเรียน
กรณีนักเรียน ลาออก หรือจบการศึกษา (มีการบันทึกวันที่ออกไว้แล้ว)

การแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษามีผลโดยตรงต่อ GPAX-PR และอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน
ผู้ได้รับสิทธิเป็นนายทะเบียนทุกคน มีสิทธิแก้ไขได้ โดยลบวันที่ออกจากโรงเรียนก่อน

เนื่องจากโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ จึงขอยกเลิกการป้องกัน และนายทะเบียนโรงเรียนรับผิดชอบข้อมูลเองทั้งหมด

กรณีมีนายทะเบียนจำนวนมาก
ยากต่อการตรวจสอบ และป้องกัน
การออกเอกสารรับรองผลการเรียน ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว
ควรใช้วิธีถ่ายสำเนาจากต้นฉบับที่ได้ตรวจสอบ อนุมัติการจบ การลาออก และพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน
แทนการพิมพ์ออกจากระบบ


การแก้ไขข้อมูลโรงเรียน รายชื่อครู บันทึกการจบ การลาออก การลบรายวิชาที่เปิดสอน
ให้สิทธินายทะเบียนทุกคนดำเนินการได้

หมายเหตุ
ผู้ใช้ที่ไม่ทราบรหัสผ่าน หากไม่มีการบันทึก email ไว้ในระบบ จะไม่สามารถใช้ระบบขอรับรหัสผ่าน ทาง email ได้
นายทะเบียน สามารถกำหนดรหัสผ่านให้ใหม่ได้ โดยการเข้าที่เมนู Admin "ผู้ใช้ระบบ" "แก้ไขผู้ใช้ระบบ" กรอกรหัสผ่าน (และ/หรือ email) ของผู้ใช้ แล้ว บันทึก เมื่อผู้ใช้ได้รับรหัสผ่านไปแล้ว ให้เข้าระบบและเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่(พร้อมทั้งกรอก email ถ้ายังไม่ได้กรอกไว้) ตามต้องการ

ส่ง GPAX-PR
ทุกโรงเรียน ต้องส่งผลการเรียน GPAX-PR
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภายในวันที่ 15 เมษายน 2559

SGS On Line  และ SGS Off Line
เมนู Admin --> ส่งข้อมูล GPA-PR --> พิมพ์ PDF
ลงนามรับรอง --> Upload PDF File ที่ลงนามรับรอง

หรือ SGS Off line
จะ Download โปรแกรมส่งออก GPAX
และส่ง GPAX เป็น Text File พร้อมหนังสือรับรอง ไปที่
สำนักนโยบาย และแผน gpa.bopp@gmail.com โดยตรง
หากพบข้อผิดพลาด ให้ Download โปรแกรมส่งออก GPAX ใหม่ และส่งข้อมูลที่แก้ไขแล้ว 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทาง Line Group SGS Off Line

โปรแกรมอื่นๆ 
ส่งไปที่ สำนักนโยบาย และแผน gpa.bopp@gmail.com โดยตรง

ข้อมูลนักเรียน GPAX-PR ผิด
ด่วนที่สุด...
ให้โรงเรียนตรวจสอบเลขบัตรประชาชนที่ไม่ถูกหลัก
ถ้าไม่มีเลขบัตรให้ใช้ตัว G ที่อยู่ใน DMC
โดย Scan แนบไฟล์ และส่งไฟล์ Text/excel ไปที่
gpa.bopp@gmail.com
ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559

ด่วน!!! คลิกเปิด
RMOE1, RMOE2, RMOE3, RMOE4
คลิกเปิด GPA_Error1, GPA_Error2