Sign In
You are not signed-in.

Skip Navigation Links
งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 1)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 2งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 2)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 3งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 3)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 4งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 4)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 6งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 6)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 7งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 7)
คู่มือการใช้งาน SGSคู่มือการใช้งาน SGS
ดูประวัติ ผลการเรียน พิมพ์รายงาน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองSGS (สำหรับนักเรียน)
SGS on Android สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

Download แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
 
Search for
Go
 
of 18176 Items
/Page
 
การดูแลแก้ปัญหา SGS
ทีมงาน SGS  ได้ดำเนินการตามสัญญาการจ้าง และส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
                 งดตอบคำถาม และแก้ปัญหาทาง E-Mail

ขออภัยที่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา หรือตอบคำถามที่ได้รับทาง E-mail

โรงเรียนที่แจ้งยืนยันการส่ง GPA-PR ไปที่ สนผ. ว่าได้ส่งเรียบร้อยแล้ว
คลิก ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่มีปัญหา และสาเหตุของปัญหา


ภาระกิจนายทะเบียน ปีการศึกษา 2560
คลิก ตรวจสอบ-แก้ไขหลักสูตรรายวิชา
คลิก ตรวจสอบแก้ไขหลักสูตรวิชาเพิ่มเติม
คลิก ตรวจสอบ-แก้ไขรายวิชาที่เปิดสอน
คลิก ตรวจสอบแก้ไขรายวิชาเพิ่มเติมที่เปิดสอน
คลิก หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชา
คลิก แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
การกำหนดรหัสวิชาให้ถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
เป็นเรื่องจำเป็นที่โรงเรียนต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ง่ายต่อการตรวจสอบ การจัดการเรียนการสอนให้ถูกต้อง ตามลำดับเนื้อหาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
รหัสวิชา ลำดับวิชาที่เปิดสอน เป็นตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกถึงคุณภาพการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ ผู้มีหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสำคัญ หาทางแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยด่วน
มูลเหตุของปัญหา
เกิดจากในปัจจุบัน มีนายทะเบียนเกษียณอายุราชการเป็นจำนวนมาก
และนายทะเบียนที่มีความรู้ ประสบการณ์ ผ่านการอบรมในเรื่องการบริหารหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนมาแล้วเป็นอย่างดี ได้ลาออกจากการทำหน้าที่นายทะเบียน หรือย้ายโรงเรียน

ครูใหม่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยที่ไม่เคยได้รับการอบรม ในเรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติ งานทะเบียน-วัดผล
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ไม่เคยได้รับการนิเทศการทำงานทะเบียน-วัดผล

ตรวจสอบการลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำ
เมนู สารสนเทศ
        --> ข้อสนเทศ
                --> ตรวจสอบการลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำ
การแก้ไข 
         
- เปลี่ยนวิชาเรียน โดยแก้ไข รายวิชาที่เปิดสอน
งานทะเบียนโรงเรียน  ควรดำเนินการให้เสร็จก่อน วันที่ 15 มิถุนายน 2560
0.ครูใหม่                     1 วัน
    - กรอกประวัติครู
1.นักเรียนใหม่              5 วัน
    - กรอกประวัตินักเรียน
    - กรอกประวัติการศึกษา
2.จัดชั้น/ห้อง               3 วัน
3.จัดครูที่ปรึกษา           1 วัน
4.ลงทะเบียนวิชาเรียน    5 วัน
   - รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต  ประเภทวิชา
   - จัดกลุ่มเรียน
   - จัดครูสอน
   - จัดนักเรียนเข้ากลุ่มเรียน
5.บันทึกคะแนนเต็ม

ข้อสนเทศ SGS
สถิติจบการศึกษามัธยมปลาย ปีการศึกษา 2559
สถิติการจบการศึกษามัธยมต้น ปีการศึกษา 2559
สถิตินักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2559
สถิติผลการเรียนเฉลี่ย
สถิตินักเรียนแขวนลอย

ตรวจสอบข้อมูล
- รายชื่อนักเรียนลาออก (ออกกลางคัน)
- นักเรียนแขวนลอย
ที่เมนู สารสนเทศ
        
--> ข้อสนเทศ

GPA-PR 2559
คลิกตรวจสอบ จำนวนนักเรียนที่อนุมัติการจบการศึกษาผ่าน SGS
*** โรงเรียนที่ไม่ได้ส่งเอกสารรับรอง GPA-PR ผ่านโปรแกรม SGS On line ***

โรงเรียนต้องส่งเอกสารรับรองข้อมูล ผลการเรียน GPA-PR

ให้ครบถ้วนตามวันที่อนุมัติให้จบการศึกษา

การเปลี่ยนชื่อแฟ้มเอกสารรับรอง (.Pdf)

ทำให้เกิดปัญหา 

- แฟ้มเอกสารเดิมถูกลบ

- การตรวจสอบเอกสารรับรองผิด ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง 


ข้อมูล GPA-PR ของนักเรียนที่จบการศึกษา ปี 2558

ที่ส่งมาแล้ว ถ้าต้องการยกเลิก
ให้ส่งเอกสาร การรับรอง GPA-PR ปี 58 ที่ได้สั่งพิมพ์ไว้

และแจ้งให้ สนผ. ลบข้อมูล นักเรียนปี 2558 ออกให้
เนื่องจากข้อมูลถูกส่งไปที่ สนผ. แล้ว


โรงเรียนที่มีรายชื่อข้างล่างนี้
ให้ตรวจสอบ - วันที่อนุมัติการจบการศึกษา 
                - จำนวนเอกสารรับรอง

มีจำนวนเท่ากันหรือไม่ ถ้าไม่เท่ากันให้ดำเนินการแก้ไข โดยด่วน
ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560

รหัสโรงเรียน ครั้งที่      ชื่อโรงเรียน
1010129003 2 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
1020206004 2 อุทกวิทยาคม
1025203001 1 มณีเสวตรอุปถัมภ์
1032112001 2 สำโรงทาบวิทยาคม
1032306002 2 แนงมุดวิทยา
1033305005 2 สวงษ์วิทยาคม
1033307001 2 ปรางค์กู่
1034415003 2 วารินชำราบ
1040505004 2 ขัวเรียงศึกษา
1041101013 1 อุดรพิทยานุกูล 2
1048107001 5 นาแกพิทยาคม
1052102002 2 สบจางวิทยา
1056107001 2 แม่ใจวิทยาคม
1057211001 2 แม่เจดีย์วิทยาคม
1073203005 1 แหลมบัววิทยา
1075103004 1 วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
1080123001 2 ทางพูนวิทยาคาร
1081103001 2 ลันตาราชประชาอุทิศ
1082108001 2 ท้ายเหมืองวิทยา
1084217003 1 ท่าสะท้อนวิทยา

คลิกตรวจสอบ รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารรับรอง
ข้อมูล GPA-PR ทีไม่มีเอกสารรับรองการตรวจสอบ และยืนยันข้อมูล
เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ SGS จะลบทิ้ง

ให้โรงเรียน ดำเนินการส่งข้อมูล GPA-PR เป็น Text File ให้สำนักงานเขตพื้นที่โดยตรง


โรงเรียนที่ประมวลผล ส่งเอกสารรับรอง GPA-PR ล่าช้า
โรงเรียนที่ประมวลผล และส่งเอกสารรับรองผ่าน SGS หลังวันที่ 16 เมษายน 2560
และมีรายชื่อ ไม่ได้ส่ง GPA-PR ตามที่ สนผ. ดำเนินการตรวจสอบ และแจ้งให้ทราบ
จะยังมีชื่อปรากฏอยู่จนกว่าจะมีการนำข้อมูลจาก SGS ไปประมวลผล และตรวจสอบใหม่
คลิกตรวจสอบ เลขประชาชนซ้ำ

การส่งข้อมูล GPA-PR
การส่งข้อมูล เอกสารรับรอง GPA-PR
ทาง E-mail ถึงทีมงาน SGS
เป็นการทำงานที่ผิดขั้นตอน
ข้อมูลจะถูกลบทิ้งทั้งหมด
และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของโรงเรียนโดยตรง

มีคำถาม โปรดถามใน Line กลุ่ม จะมีครู ช่วยตอบคำถามให้ จะได้คำตอบที่รวดเร็วกว่า 
           และเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน

เมนู สารสนเทศ
        --> ข้อมูลสารสนเทศ
                --> รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารรับรอง GPA-PR ม.6            
SGS ส่ง GPA-PR 6 ภาคเรียน (ของนักเรียน ม.6)
ตรวจสอบถูกต้อง ลงนามรับรอง 
และ Upload File PDF ส่งผ่านโปรแกรม SGS โดยตรง
(ไม่ต้องแนบไฟล์ ส่งมาทาง E-mail)
        เมนู Admin
                --> ส่งข้อมูล GPA-PR
                      อ่าน และทำตามคำแนะนำ ที่อธิบายไว้ในโปรแกรม

ตรวจสอบการส่ง GPA-PR
       เมนู สารสนเทศ
               --> ข้อมูล-เอกสารรับรองการส่ง GPA-PR


ตรวจสอบการส่งข้อมูล GPA-PR
*** ตรวจสอบข้อมูล GPA-PR
เมนู สารสนเทศ
        --> ข้อมูลสารสนเทศ
                --> GPA-PR มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

การดูแล แก้ปัญหา SGS
ทีมงาน SGS  ได้ดำเนินการตามสัญญาการจ้าง และส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
                 งดตอบคำถาม และแก้ปัญหาทาง E-Mail

ขออภัยที่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา หรือตอบคำถามที่ได้รับทาง E-mail
มีคำถาม โปรดถามใน Line กลุ่ม จะมีครู ช่วยตอบคำถามให้ จะได้คำตอบที่รวดเร็วกว่า 
           และเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน

ปรับปรุง และเพิ่มข้อมูลสถิติสารสนเทศ
-> ผลการเรียน 0 ร มส มผ
-> ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา
-> ตรวจสอบผลการประเมินคุณลักษณะ ฯ  ไม่ผ่าน
-> ตรวจสอบผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ ฯ  ไม่ผ่าน
-> การประเมินคุณลักษณะ ฯ
-> การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ ฯ
-> GPA-PR ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

การบันทึกผลการเรียน และการประเมินผล ในโปรแกรม SGS ปีการศึกษา 2560

ต้องบันทึกผลการเรียนอย่างน้อย 4 ช่อง
        1. คะแนนก่อนกลางภาค
        2. คะแนนกลางภาค
        3. คะแนนหลังกลางภาค
        4. คะแนนปลายภาค
แบ่งการบันทึกผลการเรียนเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
        ส่วนที่ 1. ก่อนกลางภาค, กลางภาค
        ส่วนที่ 2. หลังกลางภาค, ปลายภาค
ไม่สามารถบันทึกคะแนนส่วนที่ 1 และ 2 พร้อมกันได้
นักเรียนจบการศึกษา

        นายทะเบียนต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
        และจัดพิมพ์เอกสาร ปพ.1, 2, 3 Transcripts ฉบับจริง และสำเนา ให้เรียบร้อย
        และจัดเก็บ pdf File ไว้ใช้พิมพ์ เมื่อมีความต้องการ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ การจัดทำทะเบียนนักเรียน
แนวปฏิบัติการจัดทำเอกสาร ปพ1-3

เอกสารแนะนำวิธีพิมพ์ ปพ.2
เอกสารแนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผล 2557
SGS ส่ง GPA-PR 6 ภาคเรียน (ของนักเรียน ม.6) 
ตรวจสอบถูกต้อง ลงนามรับรอง
และ Upload File PDF ส่งผ่านโปรแกรม SGS ได้โดยตรง

(ไม่ต้องแนบไฟล์ ส่งมาทาง E-mail)

        เมนู Admin
                --> ส่งข้อมูล GPA-PR
                      อ่าน และทำตามคำแนะนำ ที่อธิบายไว้ในโปรแกรม

ขณะสั่งพิมพ์เอกสารรับรอง GPA-PR เป็น pdf file ข้อมูลจะถูกบันทึกลงตารางข้อมูล GPA-PR บน Server 
เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


ส่ง GPA-PR Download เอกสารรับรอง pdf File หรือพิมพ์รายงาน ไม่ได้
1 เปลี่ยน Site
2 ถ้ามีโปรแกรมช่วย D/L ต้อง Disable ออก
3 ถ้ามีการติดตั้ง Antivirus ไว้ ให้ Disable ก่อน
4 ถ้าไม่ได้เปลี่ยน Browser
5 ถ้าไม่ได้เปลี่ยนคอมพิวเตอร์

นักเรียน เรียนซ้ำชั้น จบไม่พร้อมรุ่น ให้บันทึกข้อมูลตามที่เรียนจริง
ไม่ต้องแก้ไข หรือเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปีการศึกษา
บันทึกวันที่จบ และวันที่ออกจากโรงเรียน ตามที่โรงเรียนอนุมัติให้จบการศึกษา
(การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลให้ผิดไปจากความเป็นจริง เป็นการปลอมแปลงเอกสาร หลักฐานการศึกษา)
การจัดนักเรียน ชั้น/ห้อง ปีการศึกษา 2560
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และป้องกันปัญหาข้อผิดพลาด และทำให้ข้อมูลเสียหาย
นักเรียนเก่าที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเรียนต่อชั้นมัธยมปลาย

ไม่ต้องกรอกข้อมูลประวัตินักเรียน และประวัติการศึกษาใหม่
ใช้เมนู นักเรียน
           --> จัด นักเรียน ชั้น/ห้อง
                 --> อัตโนมัติ
                        
ระบุวันที่เข้าเรียน ที่ด้านบนขวา ของหน้าจอ                
การบันทึกวันที่จบการศึกษา จะทำให้ไม่สามารถบันทึก/แก้ไข ข้อมูลใดๆ ได้
ต้องทำหลังจากตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว

นำเข้าข้อมูล บันทีก/แก้ไข คะแนน ONET
สามารถดำเนินการหลังจากบันทึกการจบศึกษาได้

GPA-PR 6 ภาคเรียน
เมนูสารสนเทศ -- > ข้อมูลสารสนเทศ --> GPA-PR 6 ภาคเรียน 

หลักสูตรรายวิชา และรายวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตรรายวิชา
        เป็นหลักสูตรวิชาเรียน ที่คณะกรรมการร่างหลักสูตร ได้จัดทำ และอนุมัติให้ใช้เป็นหลักสูตรแกนกลาง
รายวิชาที่เปิดสอน
        เป็นรายวิชาที่โรงเรียน จัดให้มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน
        โดยจัดให้มีการเรียนการสอน วิชาพื้นฐานตรงตามที่หลักสูตรแกนกลางกำหนด 
        ซึ่งอาจจะมีรายละเอียด วิชาเพิ่มเติมแตกต่างไปจากหลักสูตรแกนกลาง ตามความเหมาสม
        เช่น จำนวนหน่วยกิต ชื่อวิชาเรียน ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้กำหนด
การลงทะเบียนวิชาเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
        เป็นการสำเนาข้อมูลจากหลักสูตรรายวิชามา เก็บไว้ในรายวิชาที่เปิดสอน
การแก้ไขข้อมูลในหลักสูตรรายวิชา 
        จะไม่มีผลโดยตรง ต่อผลการเรียน และรายงานผลการเรียนของนักเรียน
        จะแก้ไขเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ตามคำสั่งจากส่วนกลาง
        และจะนำไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนในรุ่นต่อๆไป
การแก้ไขข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน
        จะมีผลต่อการต่อการคำนวณ GPA การรายงานผลทางการศึกษา ของนักเรียนแต่ละรุ่น
        และจะเป็นอิสระต่อกัน
การแก้ไขรายวิชาในรายงานต่างๆ หลังจากลงทะเบียนไปแล้ว ต้องแก้ในรายวิชาที่เปิดสอน

ประเภทวิชา

        วิชาพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่หลักสูตรบังคับ ไว้ให้ทุกโรงเรียนต้องเรียนตามที่กำหนดไว้ (ห้ามแก้ไข)
        วิชาเพิ่มเติม หมายถึงวิชาที่หลักสูตรจัดทำไว้ให้เรียนเพิ่ม 
                       โรงเรียนสามารถสร้างหลักสูตรวิชาเพิ่มเติมได้ ตามนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
                       หรือความเหมาะสมของท้องถิ่น

ONET และ บันทึกการจบการศึกษา
การบันทึก ชุดที่/เลขที่ เอกสาร ปพ.1, 2 และ 3 ทำได้ทั้งแบบอัตโนมัติ หรือบันทึกเอง
คำแนะนำ บันทึกการจบอัตโนมัติ 1. กรอก วันอนุมัติการจบ

2. กรอก วันที่ออกจากโรงเรียน
3. กรอก เหตุที่ออก
4. กรอก เลขที่ประกาศนียบัตร เริ่มต้น
5. กรอก ปพ.1 ชุดที่ (เว้นวรรค) เลขที่เริ่มต้นของชุด แล้วกด Enter
สามารถทำใน Excel เป็น 2 คอลัมน์ แล้ว Copy นำมาวางในช่องนี้ได้
6. คลิกปุ่ม บันทึกจบ แล้วรอจนกว่าจะปรากฏข้อมูลในตาราง
หมายเหตุ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้บันทึกไว้แล้ว
สามารถทำซ้ำได้ ในข้อ 1. - 5.

การลบวันที่จบ กรอกวันอนุมัติการจบ วันที่ออกจากโรงเรียน ที่ต้องการลบ
โดยไม่ต้องกรอกชุดที่ เลขที่ แล้วคลิกปุ่ม บันทึกจบ

การเรียงเลขที่ประกาศนียบัตรใหม่
กรอกวันที่จบ วันที่ออก ให้ตรงกับ วันที่ ที่ต้องการแก้ไข และกรอกเลขที่ ประกาศนียบัตร = 9999
คลิก บันทึกการจบ จะเรียงเลขที่ประกาศนียบัตร ตามเลขประจำตัวนักเรียนที่จบการศึกษา ให้ใหม่

การ Upload แฟ้มผลการสอบ ONET ใช้ไฟล์เดียวกันกับที่โรงเรียน D/L จาก สทศ.
โดยไม่ต้องปรับรูปแบบใดๆ
เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว จะมีรายการผลคะแนนปรากฏขึ้นมา

กรณีนำเข้าข้อมูล ONET ไม่ได้
ปัญหาเกิดจาก มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ชื่อ File หรือชื่อ WorkSheet
- ห้ามแก้ไขชื่อไฟล์ หรือเปลียนนามสกุล ให้ใช้ไฟล์ที่ d/l จาก สทศ. ส่งขึ้นมาตรงๆโดยไม่ดัดแปลง
- แฟ้มข้อมูลที่โรงเรียนมา จะถูกเก็บไว้ตรวจสอบปัญหา ข้อบกพร่อง ที่เกิดจาการกระทำทั้งหมด

นำเข้าข้อมูล ONET แล้ว นักเรียนบางคนไม่มีผลคะแนน ONET
ปัญหาเกิดจาก เลขประชาชนนักเรียน ใน SGS ไม่ตรงกับ ข้อมูลใน Excel
ตรวจสอบแก้ไขเลขประชาชน ให้ถูกต้อง และกรอกคะแนน ONET บน SGS ได้โดยตรง

ผลการเรียนกิจกรรม คุณลักษณะฯ และการอ่านฯ จากการประเมินที่บันทึกไว้ในระบบ
สั่งประมวลผลที่ เมนู นักเรียน--> บันทึกความสามารถ ความประพฤติ คุณฯ การอ่านฯ
สำหรับโรงเรียนที่ประเมินผลโดยคณะกรรมการ สามารถบันทึก/แก้ไข ผลการประเมินได้เอง

ตรวจสอบ ผลการเรียน-หน่วยกิตรวม ผิด ของนักเรียนรายวิชา
ตรวจสอบได้ที่ เมนู สารสนเทศ --> สถิติสารสนเทศ
พบข้อผืดพลาด แก้ไขได้ที่ เมนูรายวิชาที่เปิดสอน
จะมีผลกับผลการเรียนในเอกสาร ปพ. ของนักเรียนโดยตรง