Sign In
You are not signed-in.

Skip Navigation Links
งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 1)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 2งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 2)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 3งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 3)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 4งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 4)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 6งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 6)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 7งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 7)
คู่มือการใช้งาน SGSคู่มือการใช้งาน SGS
ดูประวัติ ผลการเรียน พิมพ์รายงาน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองSGS (สำหรับนักเรียน)
SGS on Android สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

Download แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
 
Search for
Go
 
of 17168 Items
/Page
 
การดูแล แก้ปัญหา SGS
ทีมงาน SGS  ได้ดำเนินการตามสัญญาการจ้าง และส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
                 งดตอบคำถาม และแก้ปัญหาทาง E-Mail

ขออภัยที่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา หรือตอบคำถามที่ได้รับทาง E-mail

มีคำถาม โปรดถามใน Line กลุ่ม จะมีครู ช่วยตอบคำถามให้ จะได้คำตอบที่รวดเร็วกว่า ครับ

SGS เพิ่มหน่วยความจำ เป็น 392GB
และ ปรับแก้ ปพ.5 เร็วกว่าเดิม 3,600 เท่า

เอกสารแนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผล 2557

การบันทึกวันที่จบการศึกษา จะทำให้ไม่สามารถบันทึก/แก้ไข ข้อมูลใดๆ ได้

ต้องทำหลังจากตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว

นำเข้าข้อมูล บันทีก/แก้ไข คะแแนน ONET
สามารถดำเนินการหลังจากบันทึกการจบศึกษาได้

GPA-PR 6 ภาคเรียน
เมนูสารสนเทศ -- > ข้อมูลสารสนเทศ --> GPA-PR 6 ภาคเรียน 

ONET และ บันทึกการจบการศึกษา
การบันทึก ชุดที่/เลขที่ เอกสาร ปพ.1, 2 และ 3 ทำได้ทั้งแบบอัตโนมัติ หรือบันทึกเอง
คำแนะนำ บันทึกการจบอัตโนมัติ 1. กรอก วันอนุมัติการจบ

2. กรอก วันที่ออกจากโรงเรียน
3. กรอก เหตุที่ออก
4. กรอก เลขที่ประกาศนียบัตร เริ่มต้น
5. กรอก ปพ.1 ชุดที่ (เว้นวรรค) เลขที่เริ่มต้นของชุด แล้วกด Enter
สามารถทำใน Excel เป็น 2 คอลัมน์ แล้ว Copy นำมาวางในช่องนี้ได้
6. คลิกปุ่ม บันทึกจบ แล้วรอจนกว่าจะปรากฏข้อมูลในตาราง
หมายเหตุ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้บันทึกไว้แล้ว
สามารถทำซ้ำได้ ในข้อ 1. - 5.

การลบวันที่จบ กรอกวันอนุมัติการจบ วันที่ออกจากโรงเรียน ที่ต้องการลบ
โดยไม่ต้องกรอกชุดที่ เลขที่ แล้วคลิกปุ่ม บันทึกจบ

การเรียงเลขที่ประกาศนียบัตรใหม่
กรอกวันที่จบ วันที่ออก ให้ตรงกับ วันที่ ที่ต้องการแก้ไข และกรอกเลขที่ ประกาศนียบัตร = 9999
คลิก บันทึกการจบ จะเรียงเลขที่ประกาศนียบัตร ตามเลขประจำตัวนักเรียนที่จบการศึกษา ให้ใหม่

การ Upload แฟ้มผลการสอบ ONET ใช้ไฟล์เดียวกันกับที่โรงเรียน D/L จาก สทศ.
โดยไม่ต้องปรับรูปแบบใดๆ
เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว จะมีรายการผลคะแนนปรากฏขึ้นมา

กรณีนำเข้าข้อมูล ONET ไม่ได้
ปัญหาเกิดจาก มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ชื่อ File หรือชื่อ WorkSheet
- ห้ามแก้ไขชื่อไฟล์ หรือเปลียนนามสกุล ให้ใช้ไฟล์ที่ d/l จาก สทศ. ส่งขึ้นมาตรงๆโดยไม่ดัดแปลง
- แฟ้มข้อมูลที่โรงเรียนมา จะถูกเก็บไว้ตรวจสอบปัญหา ข้อบกพร่อง ที่เกิดจาการกระทำทั้งหมด

นำเข้าข้อมูล ONET แล้ว นักเรียนบางคนไม่มีผลคะแนน ONET
ปัญหาเกิดจาก เลขประชาชนนักเรียน ใน SGS ไม่ตรงกับ ข้อมูลใน Excel
ตรวจสอบแก้ไขเลขประชาชน ให้ถูกต้อง และกรอกคะแนน ONET บน SGS ได้โดยตรง

ผลการเรียนกิจกรรม คุณลักษณะฯ และการอ่านฯ จากการประเมินที่บันทึกไว้ในระบบ
สั่งประมวลผลที่ เมนู นักเรียน--> บันทึกความสามารถ ความประพฤติ คุณฯ การอ่านฯ
สำหรับโรงเรียนที่ประเมินผลโดยคณะกรรมการ สามารถบันทึก/แก้ไข ผลการประเมินได้เอง

ตรวจสอบ ผลการเรียน-หน่วยกิตรวม ผิด ของนักเรียนรายวิชา
ตรวจสอบได้ที่ เมนู สารสนเทศ --> สถิติสารสนเทศ
พบข้อผืดพลาด แก้ไขได้ที่ เมนูรายวิชาที่เปิดสอน
จะมีผลกับผลการเรียนในเอกสาร ปพ. ของนักเรียนโดยตรง


คะแนนคุณลักษณะ มีรายชื่อนักเรียนไม่ครบ
ปัญหา     คลิกสร้าง แล้วรายชื่อไม่ครบ
การแก้ไข  ตรวจสอบประวัติการศึกษา
            - บันทึกวันที่ออกจากโรงเรียนไว้หรือไม่ ? ถ้ามีให้ลบออก
            - ประวัติการศึกษาถูกต้องตรงตามระดับชั้นที่เรียนหรือไม่ ? ตรวจสอบ แก้ไขให้ถูกต้อง
            - ถ้ามีระเบียนประวัติการศึกษาเกิน เช่น นักเรียน ม.ต้น มีประวัติการศึกษาในระดับ ม.ปลาย ให้ลบออก

ข้อมูลนักเรียนผิด
คำถาม แก้ไขข้อมูลนักเรียนที่ผิด ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันมาตลอดตั้งแต่ก่อนส่ง GPA 5 ภาคเรียน
         แต่ตอนนี้ข้อมูลทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนตอนแรกที่ยังไม่ได้แก้ไข
         วันเข้าเรียนก็กลายเป็น 1 ม.ค.2443
         การแก้ไขข้อมูลนักเรียนทุกอย่าง งานทะเบียนได้แก้ไขใน SGS 
         ไม่ได้แก้ไขใน DMC  จะมีผลหรือไม่ ?  
         แต่ตอนนี้ข้อมูลผิดเหมือนใน DMC
คำตอบ การนำเข้าข้อมูลจาก DMC จะทำให้ข้อมูลที่แก้ไว้ผิด     

ไม่ตัดเกรดให้
การบันทึกคะแนน และการตัดเกรดในระบบ SGS
ต้องบันทึกคะแนนให้ครบ ทั้ง 4 ส่วนดังนี้
- คะแนนก่อนสอบกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังสอบกลางภาค
- คะแนนสอบปลายภาค
SGS แบ่งการบันทึกคะแนนตามช่วงเวลาดังนี้
1. การบันทึกคะแนนก่อนกลางภาค และคะแนนสอบกลางภาค
2. การบันทึกคะแนนหลังกลางภาค และคะแนนสอบปลายภาค
โรงเรียนกำหนดช่วงเวลาในการบันทึกคะแนน ตามช่วงเวลาที่เห็นว่าเหมาะสมได้เอง
การบันทึกคะแนน พร้อมกันทั้งก่อนกลางภาค และหลังกลางภาค ไม่สามารถทำได้


ขอบคุณ

ขอขอบคุณโรงเรียนที่ให้ความไว้วางใจ(เสี่ยง) เลือกใช้ SGS

ขอขอบคุณทีมงาน และอาจารย์ทุกท่าน
ที่ให้ความช่วยเหลือแนะนำการใช้โปรแกรม โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทน
ต้องทนรับฟังคำวิพากย์ วิจารณ์  กระแหนะกระแหนมาโดยตลอด

ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์อำพร  ผดุงรส ข้าราชการบำนาญ สพฐ.
ที่มีประสบการณ์ ในงานทะเบียน-วัดผล เป็นอย่างดี
ได้เสียสละเวลาให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำการใช้โปรแกรม การจัดหลักสูตร
ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในงานทะเบียน-วัดผล ช่วยแก้ปัญหาให้กับโรงเรียน มาโดยตลอด
ต้องเสียสละเวลาส่วนตัว มากกว่า 18 ชั่วโมง/วัน โดยไม่มีวันหยุด
และไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน

ขอขอบคุณ สพฐ. ที่ให้ความไว้วางใจ ทีมงาน SGS 
ให้มีโอกาส ได้แสดงความสามารถ ท่ามกลางวิกฤติการณ์ และอุปสรรคในทุก ๆ ด้าน
ทั้งในเรื่องเครื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ และข้อบกพร่องของข้อมูลที่นำเข้า หลากหลายปัญหา
ระยะเวลาการทำงานที่จำกัด มีกำหนดการทำงานที่แน่นอน และต้องมีความถูกต้อง 100%
ไม่มีโอกาสได้รับทราบ หรือเตรียมการล่วงหน้ามาก่อน เป็นวิกฤติการในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
ทีมงานมีโอกาสได้เรียนรู้ปัญหา และวิธีแก้ปัญหา ในเรื่องใหม่ๆ สร้างความมั่นใจในการทำงานระดับชาติ
และสามารถผ่านพ้นวิกฤติมาได้ด้วยดี เป็นประสบการณ์ที่มีค่ายิ่ง

ขอขอบคุณโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สกอ. และ สช.
ที่ให้โอกาส และความไว้วางใจ ทีมงานในการพัฒนาระบบงานให้กับโรงเรียนมากว่า 20 ปี
เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ที่มีค่ายิ่ง

ขอขอบคุณ คุณครูทุกท่านที่ให้กำลังใจทีมงาน ทั้งทางโทรศัพท์ และ E-mail


ตรวจสอบการบันทึกผลการเรียน
        เมนู สารสนเทศ
                --> ข้อมูลสารสนเทศ
                        --> ตรวจสอบการบันทึกคะแนน


ผลการเรียน
คำถาม        ตามที่แจ้งหน้า web ให้ทุกโรงเรียนต้องกรอกคะแนนกลางภาค และคะแนนปลายภาค 
                อยากสอบถามว่าถ้าโรงเรียนกรอกเฉพาะคะแแนนปลายภาค (คำแนนเต็ม100)
                เพื่อตัดเกรด ตอนสิ้นภาคเรียนครั้งเดียวจะได้หรือไม่
คำตอบ        การบันทึก และรายงานผลการเรียนตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 
                จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองโดยตรง
                ผู้ปกครองสามารถติดตาม กวดขันการเรียน ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                และเป็นตัวชี้วัดด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษา
                ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสาร แนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้

SGS Check List
โรงเรียนที่เปลี่ยนมาใช้ SGS ในปีการศึกษา 2559
        ตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลที่นำเข้า ในปีการศึกษา 2557, 2558
        ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ถ้าต้องการความช่วยเหลือ
        ให้ทีมงานช่วยแก้ปัญหา การนำเข้าข้อมูลที่มีข้อบกพร่อง 
        
ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน มกราคม 2560

ภาคเรียนที่ 2/2559 โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

        - ลงทะเบียนวิชาเรียน 
        - บันทึกคะแนนเต็มรายวิชา
        - ติดตามผลการสอบแก้ตัว 0 ร มส มผ
        - ตรวจสอบผลการประเมินคุณลักษณะ ฯ การอ่าน คิด วิเคราะห์ ฯ
                สารสนเทศ
                --> ข้อมูลสารสนเทศ
                        --> สถิติผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ ฯ
                        --> สถิติผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฯ

        - ตรวจสอบประวัตินักเรียน (หัว ปพ.1) ความประพฤติ ความสามารถพิเศษ (ปพ.7)
        - ตรวจสอบวิขาเรียน หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติม การจบการศึกษา ตามเกณฑ์หลักสูตร
        ให้ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน มกราคม 2560 
        หลีกเลี่ยง ปัญหาการทำงานช้า ลดการแย่งชิงทรัพยากร ในช่วงเวลาเร่งด่วน


พิมพ์รายงาน 0 ร มส มผ
ปัญหา        พิมพ์รายงาน 0 ร มส มผ ไม่ได้
สาเหตุ        การพิมพ์รายงาน 0 ร มส มผ ในขณะที่มีการบันทึกผลการเรียน 
               รายงานผลจะคลาดเคลื่อนจากความจริง
               SGS จึงกำหนดเงื่อนไขให้พิมพ์ได้ หลังจากบันทึกผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว
การแก้ไข     ปิดการบันทึกผลการเรียนก่อน พิมพ์รายงาน 0 ร มส มส

พิมพ์รายงานไม่ได้
ปัญหา         ดาวน์โหลด ปพ 1 ไม่ได้
                คลิก PDF  แล้ว  ขึ้นข้อความ  the  files  exist.  ตั้งแต่วันที่ 22 ธค.
                วันนี้ก็ยังดาวน์โหลดไม่ได้  ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหา
สาเหตุ         - อาจจะเกิดจาก Antivirus หรือ Web Browser 
                  มีการป้องกัน (Blocked) การ Download File บางชนิด
                - หรือมีการติดตั้งโปรแกรมช่วย Download File ไว้
                - อาจมีการพิมพ์ ค้างไฟล์เก่าค้างอยู่
                - ลองเปลี่ยนโปรแกรม Site หรือ ใช้คอมพิวเตอร์อื่นพิมพ์ 
การแก้ไข      เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรม Site