Sign In

Skip Navigation Links
งานรับสมัครนักเรียนใหม่งานรับสมัคร 1
งานรับสมัครนักเรียนใหม่งานรับสมัคร 2
งานรับสมัครนักเรียนใหม่ ใช้เพื่อทดสอบการทำงานเท่านั้น ไม่มีผลกระทบกับโปรแกรมหลัก แต่อย่างใดงานรับสมัคร (ใช้เพื่อทดสอบเท่านั้น)
งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 1)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 2งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 2)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 3งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 3)
คู่มือการใช้งาน SGSคู่มือการใช้งาน SGS
ดูประวัติ ผลการเรียน พิมพ์รายงาน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองSGS (สำหรับนักเรียน)
SGS on Android สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
Download แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Download แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตร
Download แนวทางการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้
Download แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Download แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะ ฯการวัดและประเมินคุณลักษณะ ฯ

งานทะเบียน-วัดผล สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพป.ทะเบียน-วัดผล สพป.

 
ประชาสัมพันธ์
 
Search for
Go
 
of 12287 Items
/Page
 
ส่ง GPA-PR 2/2560
โรงเรียนที่ตรวจสอบ และพิมพ์ ปพ.1 ผอ.ลงนามอนุมัติแล้ว
ส่ง GPA-PR 2/2560 ได้
วิธีการส่ง GPA-PR 6 ภาคเรียน (ของนักเรียน ม.6)
ตรวจสอบถูกต้อง ลงนามรับรอง
และ Upload File PDF ส่งผ่านโปรแกรม SGS ได้โดยตรง
(ไม่ต้องแนบไฟล์ ส่งมาทาง E-mail)
        เมนู Admin
                --> ส่งข้อมูล GPA-PR
                      อ่าน และทำตามคำแนะนำ ที่อธิบายไว้ในโปรแกรม
ขณะสั่งพิมพ์เอกสารรับรอง GPA-PR เป็น pdf file ข้อมูลจะถูกบันทึกลงตารางข้อมูล GPA-PR บน Server
เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ส่ง GPA-PR Download เอกสารรับรอง pdf File หรือพิมพ์รายงาน ไม่ได้
1 เปลี่ยน Site
2 ถ้ามีโปรแกรมช่วย D/L ต้อง Disable ออก
3 ถ้ามีการติดตั้ง Antivirus ไว้ ให้ Disable ก่อน
4 ถ้าไม่ได้เปลี่ยน Browser
5 ถ้าไม่ได้เปลี่ยนคอมพิวเตอร์
นักเรียน เรียนซ้ำชั้น จบไม่พร้อมรุ่น ให้บันทึกข้อมูลตามที่เรียนจริง
ไม่ต้องแก้ไข หรือเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปีการศึกษา
บันทึกวันที่จบ และวันที่ออกจากโรงเรียน ตามที่โรงเรียนอนุมัติให้จบการศึกษา
(การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลให้ผิดไปจากความเป็นจริง เป็นการปลอมแปลงเอกสาร หลักฐานการศึกษา)

โรงเรียนที่เริ่มใช้ SGS ปีการศึกษา 2560 และ 2561
โรงเรียนที่เริ่มใช้ SGS ปีการศึกษา 2560 และ 2561 และเคยโอนฐานข้อมูลไว้แล้วเมื่อ ปี 2558
1.กรณีนักเรียน ม.ปลาย ต้องตรวจสอบ 
   ลบประวัติการศึกษา รายวิชาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน ม.ต้น ออกทั้งหมด (กรณีที่ไม่ได้ทำจบใน SGS)
   แต่ไม่ต้องลบประวัตินักเรียน
2.ตรวจสอบ และลงทะเบียนวิชาเรียนในระดับชั้นปัจจุบัน ให้ถูกต้องครบถ้วน

3.ปี 2558, 2559 บันทึกผลการเรียนในช่อง Remark โดยไม่ต้องกรอกคะแนน
4.ปี 2560 ต้องกำหนดคะแนนเต็มอย่างน้อย 4 ข่องดังนี้
        - คะแนนเก็บก่อนกลางภาค
        - คะแนนกลางภาค
        - คะแนนเก็บหลังกลางภาค
        - คะแนนปลายภาค
        โปรแกรมจะประมวลผลระดับคะแนนให้ตามเกณฑ์ การวัดผล-ประเมินผล


นักเรียนย้ายเข้า
บันทึกประวัติ และผลการเรียน
1.บันทึกประวัตินักเรียน และประวัติการศึกษา
เมนูนักเรียน
        --> นักเรียนย้ายเข้า
                --> คลิก เพิ่มนักเรียน และประวัติการศึกษา
                --> คลิกบันทึก
2.จัดชั้น/ห้อง ตามปี         
เมนูนักเรียน
        --> นักเรียนย้ายเข้า
        --> คลิก จัดชั้น/ห้อง
3.ลงทะเบียนวิชาเรียน ตามปีการศึกษา และภาคเรียน ที่ต้องการบันทึกผลการเรียนย้อนหลัง
เมนูนักเรียน
        --> นักเรียนย้ายเข้า
        --> เลือกสำเนาวิชาเรียน
                กรอกเลขประจำตัวนักเรียนเก่า (ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว) ปีการศึกษา ภาคเรียน ที่ต้องการสำเนา
4.บันทึกผลการเรียนรายวิชา ในช่อง Remark (ตามแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้)
***ห้ามกรอก/แก้ไขคะแนนเต็ม จะทำให้ผลการเรียนของนักเรียนที่กรอกไว้แล้วหายไป***

ภาระกิจนายทะเบียน SGS
การกำหนดรหัสวิชาให้ถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
เป็นเรื่องจำเป็นที่โรงเรียนต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ง่ายต่อการตรวจสอบ การจัดการเรียนการสอนให้ถูกต้อง ตามลำดับเนื้อหาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
คลิกดู การกำหนดรหัสวิชา
รหัสวิชา ลำดับวิชาที่เปิดสอน เป็นตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกถึงคุณภาพการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ ผู้มีหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสำคัญ หาทางแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยด่วน
มูลเหตุของปัญหา
เกิดจากในปัจจุบัน มีนายทะเบียนเกษียณอายุราชการเป็นจำนวนมาก
และนายทะเบียนที่มีความรู้ ประสบการณ์ ผ่านการอบรมในเรื่องการบริหารหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนมาแล้วเป็นอย่างดี ได้ลาออกจากการทำหน้าที่นายทะเบียน หรือย้ายโรงเรียน

ครูใหม่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยที่ไม่เคยได้รับการอบรม ในเรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติ งานทะเบียน-วัดผล
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ไม่เคยได้รับการนิเทศการทำงานทะเบียน-วัดผล

ตรวจสอบการลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำ
เมนู สารสนเทศ
        --> ข้อสนเทศ
                --> ตรวจสอบการลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำ
การแก้ไข 
         
- เปลี่ยนวิชาเรียน โดยแก้ไข รายวิชาที่เปิดสอน

ขอใช้โปรแกรม
ขอรับสิทธิการใช้โปรแกรมงานทะเบียน-วัดผล
แจ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก สังกัด
ชื่อโรงเรียน 
ตำบล อำเภอ จังหวัด
เลขประชาชน ผู้ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ
ผ่านไลน์ส่วนบุคคล
ส่งข้อความมาที่ Line ID: 0818522097

เกณฑ์หลักสูตร
บันทึก/แก้ไข เกณฑ์การจบหลักสูตร
ให้พิมพ์ใน Notepad และ Copy วางในช่องข้อความ
การบันทึก/แก้ไขข้อความ โดยการใช้ HTML Editors
Write HTML Using Notepad or TextEdit
Web pages can be created and modified by using professional HTML editors.
However, for learning HTML we recommend a simple text editor like Notepad (PC) or TextEdit (Mac).
We believe using a simple text editor is a good way to learn HTML.
Follow the four steps below to create your first web page with Notepad or TextEdit.
Step 1: Open Notepad (PC)
Windows 8 or later:
Open the Start Screen (the window symbol at the bottom left on your screen). Type Notepad.
Windows 7 or earlier:
Open Start > Programs > Accessories > Notepad
HTML Elements
An HTML element usually consists of a start tag and end tag, with the content inserted in between:
<tagname>Content goes here...</tagname>
The HTML element is everything from the start tag to the end tag:
<p>My first paragraph.</p>
Start tag Element content End tag
<h1> My First Heading </h1>
<p> My first paragraph. </p>
<br>   
HTML elements with no content are called empty elements. Empty elements do not have an end tag, such as the <br> element (which indicates a line break).
https://www.w3schools.com/html/
https://sites.google.com/site/class0223/learnhtml

พิมพ์ ปพ.2
ใช้โปรแกรม Acrobat reader ในการพิมพ์
1 ตั้งค่าขนาดกระดาษที่เครื่องพิมพ์ เป็น A5
2 ใส่กระดาษแนวนอน 
   และกำหนดรูปแบบการพิมพ์แนวนอน (Landscape)
3 ลองพิมพ์ และดูตำแหน่งการพิมพ์บนกระดาษ
4 ปรับตำแหน่งการพิมพ์ด้านซ้ายมือ (Left margin)
   และตำแหน่งการพิมพ์ด้านบน (Top margin)
   เพื่อเลื่อนตำแหน่งการพิมพ์ให้ตรงตำแหน่งที่ต้องการ
คลิก Download
 เอกสารแนะนำวิธีพิมพ์ ปพ.2 อ่าน และดูภาพประกอบ

แก้ไขหลักสูตร หลักสูตรรายวิชา
แก้ไขหลักสูตร จะมีผลเมื่อลงทะเบียนใหม่
แก้ไขรายวิชาที่เปิดสอน
จะมีผลกับนักเรียนที่เรียนในปีการศึกษา และภาคเรียนที่แก้ไข

แก้ไขข้อมูลนักเรียน ผลการเรียนไม่ได้
สาเหตุ     บันทึกวันที่ออกจากโรงเรียนไว้แล้ว
การแก้ไข  ลบวันที่ออกจากโรงเรียนออกก่อนที่จะแก้ไข

ปัญหา
     แก้ไขประวัตินักเรียน ประวัติการศึกษา ผลการเรียน ฯ 
สาเหตุ     มีประวัติการศึกษาซ้ำซ้อน ทั้งในระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย
            และไม่มีการบันทึกวันที่ออกจากโรงเรียน มีสถานะเป็นนักเรียนทั้ง 2 ระดับ
การแก้ไข  ลบประวัติการศึกษาที่ไม่ได้ใช้ออก

คะแนน ONET วิชาสังคม
หลายโรงเรียน อยากให้ลบออก ไม่ต้องพิมพ์ใน ปพ.1
กรณี นักเรียนที่จบก่อนปี 60 มีคะแนน ONET วิชาสังคมอยู่ จะต้องทำอย่างไง ?
❖เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด❖
เป็นเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ
เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบยืนยัน
และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน
สถานศึกษาต้องใช้แบบพิมพ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
และดำเนินการ จัดทำตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)
และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
เป็นเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ
เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบยืนยัน
และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน

คะแนนคุณลักษณะ มีรายชื่อนักเรียนไม่ครบ
ปัญหา     คลิกสร้าง แล้วรายชื่อไม่ครบ
การแก้ไข  ตรวจสอบประวัติการศึกษา
            - บันทึกวันที่ออกจากโรงเรียนไว้หรือไม่ ? ถ้ามีให้ลบออก
            - ประวัติการศึกษาถูกต้องตรงตามระดับชั้นที่เรียนหรือไม่ ? ตรวจสอบ แก้ไขให้ถูกต้อง
            - ถ้ามีระเบียนประวัติการศึกษาเกิน เช่น นักเรียน ม.ต้น มีประวัติการศึกษาในระดับ ม.ปลาย ให้ลบออก

เริ่มใช้ระบบงานรับสมัครนักเรียนใหม่ 2561
โรงเรียนที่ประสงค์จะใช้โปรแกรมรับสมัคร
ให้ Download และศึกษาเอกสารคำแนะนำข้างล่างนี้

SGS Enroll61 Diagram

ระบบงานรับสมัครนักเรียนใหม่ 61 (PPT)
เอกสารแนะนำการกำหนดข้อมูลพื้นฐานระบบรับสมัคร (ปรับปรุงใหม่)

เอกสารแนะนำเจ้าหน้าที่รับสมัคร (ปรับปรุงใหม่)
เอกสารแนะนำสำหรับนักเรียนสมัครเรียน (ปรับปรุงใหม่)
สงวนสิทธิเฉพาะโรงเรียนที่ใช้ งานทะเบียน-วัดผล SGS เท่านั้น

โปรแกรมรับสมัครเป็นโปรแกรมที่ทีมงาน SGS พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ในการรับสมัคร จัดที่นั่งสอบ
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ พิมพ์รายชื่อผู้เข้าสอบ บันทึกคะแนนสอบ ประมวลผล จัดลำดับที่ตามคะแนนสอบ
และรายงานสถิติต่าง ๆ ลดภาระงานในการบันทึกประวัตินักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน 
และใช้เป็นข้อมูลนักเรียน ที่อยู่ ประวัติการศึกษา ในงานทะเบียน-วัดผล SGS
(ไม่บังคับใช้)
ผู้ใช้ และหน้าที่
Admin                  ทำหน้าที่     กำหนดข้อมูลการรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ออกบัตร      "......."       พิมพ์บัตร ติดรูป ประทับตรา เก็บเอกสาร
เจ้าหน้าที่รับสมัคร      "......."        ตรวจสอบการกรอกข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร ลงนามผู้รับสมัคร
 ผู้มีอำนาจอนุมัติ       "......."        ตรวจสอบความถูกต้อง ลงนามอนุมัติ การสมัคร

กำหนดสิทธิผู้ใช้ โปรแกรมรับสมัคร Enroll
ป้องกันการแก้ไขชื่อกรรมการรับสมัคร
การสร้างชื่อผู้ใช้ที่ไม่มีในงานทะเบียน-วัดผล
การกำหนดวัน และเวลาเริ่ม สอบคัดเลือก

เจ้าหน้าที่รับสมัคร ทำหน้าที่ 
        ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลผู้มัคร 
        ลงนามรับสมัคร
        และลงนามแทนผู้อนุมัติให้สมัครได้ 
        พิมพ์ใบสมัครได้

ผู้อนุมัติการรับสมัคร ทำหน้าที่
        ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลผู้มัคร 
        ลงนามอนุมัติให้สมัคร และพิมพ์ใบสมัครได้

ผู้ออกบัตร ทำหน้าที่
        ตรวจสอบ/แก้ไข การกรอกข้อมูลแจ้งความจำนง ของผู้สมัคร
        และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้

การกำหนดสิทธิผู้ใช้ระบบให้กำหนดหน้าที่สูงสุดเพียงหน้าที่เดียว
***ปรับปรุงโปรแกรมรับสมัคร และ Mobile Page***
ตรวจสอบ และบังคับการกรอกข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครเรียน
เพิ่มเมนูคำสั่งสารสนเทศ และส่งออก Excel

ตรวจสอบสถิติการทดสอบระบบรับสมัครได้ที่ เมนูสารสนเทศ
คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักเรียนใหม่
วันรับสมัครนักเรียน
 
- โรงเรียนควรจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเจ้าหน้าที หรือนักเรียนที่มีจิตอาสา ช่วยตรวจสอบเอกสารขั้นต้น และให้ความช่วยเหลือแนะนำการกรอก หรือแก้ไขเอกสารแสดงความจำนงในการสมัครเรียน และเข้ายื่นเอกสารแสดงความจำนงตามลำดับ จะช่วยให้การรับสมัครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กรรมการรับสมัคร
ตรวจสอบรายละเอียดการกรอกข้อมูล และหลักฐานของผู้สมัคร จากคอมพิวเตอร์
 - ทะเบียนบ้านฉบับจริง 
    ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน และระยะเวลาการเข้าอยู่ ในเขตพื้นที่บริการ (คำนวณถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561)
 - หลักฐานการจบการศึกษา คุณสมบัติผู้สมัคร
 - ภาพถ่าย
  - ลงนามในช่อง ผู้รับสมัคร
ผู้ลงนามอนุมัติการรับสมัคร
 
- ตรวจสอบ และลงนามอนุมัติ (มอบหมายให้กรรมการรับสมัครลงนามแทนได้)
เจ้าหน้าที่ออกบัตรประจำตัวสอบ
 - ตรวจสอบภาพถ่ายผู้เข้าสอบ ลายมือชื่อผู้เข้าสอบ
 - ประทับตามโรงเรียน
 - ลงนามผู้ออกบัตร
เลขประจำตัวสอบ ห้องสอบ ที่นั่งสอบ โปรแกรมจะจัดที่นั่งสอบให้โดยอัตโนมัติ
หลังจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ลงนามในช่อง ผู้รับสมัคร
และผู้อนุมัติ หรือผู้รับสมัครลงนามแทนในช่องผู้อนุมัติ เรียบร้อยแล้ว

เก็บสำรองข้อมูลผู้สมัคร เพื่อให้นักเรียนสมัครใหม่
การใช้คำสั่ง Utility 11. เก็บสำรองข้อมูลผู้สมัคร เพื่อให้นักเรียนสมัครใหม่
โปรแกรมจะ ลบข้อมูล
        - ชื่อผู้รับสมัคร
        - ชื่อผู้อนุมัติ 
        - เลขประจำตัวสอบ ห้องสอบ ที่นั่งสอบ ออกทั้งหมด
เพื่อให้ผู้สมัครทุกคน ที่สอบคัดเลือกไม่ได้ กรอกเอกสารแจ้งความจำนงเพื่อสมัครใหม่ได้
กรณีที่นักเรียนสอบได้ และต้องการสมัครใหม่ ให้ครูผู้ทำหน้าที่ รับสมัคร ไปลบชื่อที่ลงนามไว้ในการรับสมัครออก
ห้ามใช้คำสั่ง  Utility 11. ในระหว่างวันที่รับสมัคร
ให้ใช้สิทธิครูผู้รับสมัครแก้ไข เป็นรายบุคคลแทน

ปัญหาบันทึกผลการเรียนไม่ได้
เนื่องจากบันทึกว้นที่ออก หรือวันที่จบการศึกษาไว้แล้ว

รายวิชา และผลการเรียนใน ปพ.1 หาย
สาเหตุ    ลงทะเบียนผิดระดับชั้น
การแก้ไข ตรวจสอบแก้ไข ประวัติการศึกษาให้ถูกต้อง
           - ถ้ามีประวัติการศึกษาทั้งในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
              ต้องบันทึกการจบ หรือการลาออก 
              หรือลบประวัติการศึกษาในระดับชั้นที่ไม่ได้เรียนออก
            
  และ ใช้คำสั่ง Utility 30 ปรับแก้ปัญหารายวิชา และผลการเรียน หาย

บันทึกคะแนนเต็มไม่ได้
สาเหตุ บันทึกคะแนนเต็มไม่ครบ 4 ส่วน
- ก่อนกลางภาค
- กลางภาค
- หลังกลางภาค
- ปลายภาค

เปลี่ยนครูสอน
เมนู งานทะเบียน --> จัครูสอน

บันทึกผลการเรียน
บันทึกผลการเรียนก่อน และหลังกลางภาค พร้อมกัน ทำไม่ได้

การนำเข้าข้อมูลผลการเรียนจากภายนอก
ไม่สามารถนำเข้าได้

งดตอบคำถาม
งดตอบคำถาม ปัญหาการใช้โปรแกรม ผ่านไลน์ส่วนบุคคล
ให้สอบถามผ่านไลน์กลุ่ม เท่านั้น

กรอกคะแนน แล้วไม่รวมคะแนน และผลการเรียนให้
สาเหตุ
1. กรอกคะแนนไม่ครบ
    - ก่อนกลางภาค
    - กลางภาค
    - หลังกลางภาค
    - ปลายภาค
กรอก หรือแก้ไขข้อมูลนักเรียนบางคนไม่ได้
สาเหตุ

2. นักเรียนจบการศึกษา หรือลาออก

ปรับปรุงหลักสูตร
- แก้ไขหลักสูตรรายวิชา
- รหัสวิชาซ้ำไม่ได้

บันทึก / แก้ไข ข้อมูลไม่ได้
สาเหตุ นักเรียนลาออก หรือจบการศึกษาไปแล้ว

บันทึกผลการประเมินคุณลักษณะฯ การอ่านฯ
ไม่มีรายชื่อนักเรียน เพราะไม่ได้คลิก สร้าง