Sign In
You are not signed-in.

Skip Navigation Links
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 1งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 1)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 2งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 2)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 3งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 3)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 4งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 4)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 6งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 6)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 7งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 7)
คู่มือการใช้งาน SGSคู่มือการใช้งาน SGS
ดูประวัติ ผลการเรียน พิมพ์รายงาน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองSGS (สำหรับนักเรียน)

ส่งข้อมูล Studentส่งข้อมูล Student
ส่งข้อมูล  SGS OffLineส่งข้อมูล SGS OffLine
Download แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
 
Search for
Go
 
of 11101 Items
/Page
 
ตารางการทำงาน
15-30 พฤศจิกายน 2559     ส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน
1-30 เมษายน 2560           ส่งข้อมูลGPAX
16 พฤษภาคม 2560           ส่งข้อมูลนักเรียน GPA ม.6 จบไม่พร้อมรุ่น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบน SGS และแก้ปัญหาที่เกิดจากการ Upload และนำเข้าข้อมูลจากภายนอก
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ปิดรับการส่งฐานข้อมูล
 SGS Offline และ Students เป็นการถาวร


เว็บประชาสัมพันธ์ SGS จะแจ้งข่าวสาร
ให้คำแนะนำ การแก้ปัญหา การใช้โปรแกรม
ทุกครั้งที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือมีคำถามจากผู้ใช้
โปรดอ่าน ก่อนขอความช่วยเหลือ

นักเรียนเรียนซ้ำชั้น
ตรวจสอบนักเรียน ชั้น/ห้อง
มนู นักเรียน
       --> รายชื่อนักเรียน/ปรับปรุงคำนำหน้านาม

       กรอกเลขประจำตัวนักเรียน คลิกค้นหา

นักเรียนเรียนซ้ำชั้น

เรียนซ้ำชั้น
โปรแกรมจะคัดกรอง แสดงรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษาต่ำกว่า 1.0
คลิกเลือกนักเรียน และคลิกคำสั่ง เรียนซ้ำชั้น โปรแกรมจะดำเนินการให้ดังนี้
    1. ลบวิชาเรียน และ ชั้น/ห้อง ในปีการศึกษาสุดท้าย ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปี ต่ำกว่า 1.0 
    2. จัดชั้น/ห้อง ปีการศึกษาปัจจุบัน ไว้ที่ห้อง 0
    3. ย้ายนักเรียนจากห้อง 0 ไปยังห้องที่ต้องการ ที่เมนู นักเรียน --> นักเรียน ชั้น/ห้อง แผน/กลุ่ม

นักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น
เมนูนักเรียน --> จบไม่พร้อมรุ่น
    1. เลือกระดับชั้น
    2. ปีการศึกษา สุดท้ายที่ลงทะเบียน 
    3. ภาคเรียนที่ 1 (เรียนซ้ำทั้งปี)
    4. คลิกเลือกนักเรียน ที่ให้เรียนซ้ำชั้น
    5. เลือกปีการศึกษาปัจจุบัน ที่เรียนซ้ำชั้น
    6. คลิกปรับปรุงปีการศึกษา
โปรแกรมจะเปลี่ยนปีการศึกษา และใช้ข้อมูลรายวิชา ผลการเรียนเดิม ที่ลงทะเบียนเรียนไว้ 

*** กรณีไม่พบข้อมูลนักเรียน ที่ต้องการให้เรียนซ้ำชั้น ให้ตรวจสอบ และลบ วันที่ออกจากโรงเรียน *** 

ความแตกต่างของนักเรียนซ้ำชั้น กับ จบไม่พร้อมรุ่น
เรียนซ้ำชั้น
หมายถึงนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา ต่ำกว่า 1.0
จบไม่พร้อมรุ่น หมายถึงนักเรียน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ สอบแก้ตัว หรือมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การศึกษา
                 และ โรงเรียนพิจารณาตัดสินให้เรียนซ้ำชั้น

การนำเข้าข้อมูลจาก DMC และการแก้ปัญหา
นำเข้าข้อมูลจาก DMC เฉพาะนักเรียนเข้าใหม่ 
 เมนู Admin
      --> Utility --> นำเข้าข้อมูลนักเรียนใหม่-ประวัติการศึกษาจาก DMC

กรณีเป็นนักเรียนเก่าของโรงเรียน จบ ม.3 และเรียนต่อ ม.4

ต้องจัดชั้นห้อง ในระดับชั้น ม.4 (อัตโนมัติ) ก่อนนำเข้า ข้อมูลจาก DMC
SGS จะเพิ่มประวัติการศึกษาให้โดยอัตโนมัติ
ถ้านำเข้าข้อมูลจาก DMC ก่อนจัดชั้นห้อง จะมีปัญหา

การแก้ปัญหาที่เกิดจากการนำเข้าข้อมูลจาก DMC
 เมนู Admin
      --> Utility --> แก้ปัญหาที่เกิดจากการนำเข้าข้อมูล DMC


ยกเลิกการป้องกัน การแก้ไขคะแนนเต็ม
การแก้ไขคะแนนเต็ม หลังจากกรอกคะแนนที่ได้ ของนักเรียน
โปรแกรมจะ ประมวลผลการเรียนใหม่ ตามเกณฑ์ คะแนนเต็มที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรณีคะแนนที่ได้ มากกว่าคะแนนเต็ม จะถูกลบออก
*** การให้สิทธิครูเป็นนายทะเบียน และวัดผล มากเกินความจำเป็น
      มีโอกาสที่จะทำให้ข้อมูล ถูกลบ หรือผิดพลาดได้ โดยไม่ทราบสาเหตุ ***

*** การเปลี่ยนรหัสผ่านตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
      เป็นความจำเป็นสำหรับการทำงานบน เครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต ***

เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้ ที่ไม่เปลี่ยนรหัสผ่าน จะไม่สามารถเข้าทำงานได้

การแก้ไข เปลี่ยนแปลง
GPA-PR จำแนกตามแผนการเรียน
เมนู สานสนเทศ
     --> ข้อมูลสารสนเทศ --> GPA-PR จำแนกตามแผนการเรียน

 
ตรวจสอบการจัดชั้นห้อง ผิด
เมนู สารสนเทศ
     --> ข้อมูลสารสนเทศ --> ตรวสอบการจัดชั้น/ห้อง ผิด

ลบข้อมูลการจัด ชั้น/ห้อง ซ้ำ
เมนู Admin
     --> Utility --> ลบข้อมูล การจัดชั้น/ห้องซ้ำ

เฉพาะโรงเรียนที่ประสงค์จะใช้โปรแกรม SGS
ส่งข้อมูล SGS Offline
ZIP และส่งฐานข้อมูลดังนี้

- dt
xxxxxxxxxx_LYYYY.acccb   
 
 xxxxxxxxxx = รหัสโรงเรียน
 
L = 4 ม.ปลาย, L = 3 ม.ต้น 
  YYYY = ปีที่จบการศึกษา
เช่น 2559 หมายถึงจบปี 2559

ส่งข้อมูล Students ZIP และส่งฐานข้อมูลดังนี้
- DBUpper
YYYY.addcb  และ DBLowerYYYY.accdb  
  Upper = ม.ปลาย, Lower = ม.ต้น
 
 YYYY = ปีที่จบการศึกษา เช่น 2559 หมายถึงจบปี 2559

ตรวจสอบ แก้ปัญหา จากการนำเข้าข้อมูล DMC
นักเรียน จบ ม.3 ปี 2558 พิมพ์ ปพ.1 ไม่ได้ ไม่ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร หลังจากนำเข้าข้อมูล DMC
เมนู Admin
      --> Utility --> แก้ปัญหาที่เกิดจากการนำเข้าข้อมูล DMC


โรงเรียนที่กรอก ประวัตินักเรียนไว้ก่อนแล้วบางส่วน
คลิก นำเข้าข้อมูลนักเรียนใหม่จาก DMC โปรแกรมจะปรับปรุงข้อมูลให้ ตามที่กรอกไว้ใน DMC

เมนูสารสนเทศ 
    --> ข้อมูลสารสนเทศ --> ข้อมูลนักเรียนใหม่จาก DMC

จะแสดง เฉพาะข้อมูลเที่ไม่มีอยู่ใน SGS ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำเข้าฐาน SGS
*กรณีไม่พบข้อมูลใดๆ ให้ตรวจสอบโดยค้นหา เลขประจำตัวนักเรียน ที่หน้าจอ ประวัตินักเรียน

*เพิ่มเมนู รายชื่อนักเรียนทั้งหมดจาก DMC ให้แล้ว
*** เป็นข้อมูลที่ได้รับจาก DMC โดยตรง ***

จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เลขประจำตัวนักเรียน ผิดพลาดมาก
กรณี เลขประจำตัวนักเรียนไม่ครบ 5 หลัก โปรแกรมจะเติม '0' ข้างหน้าให้ครบ 5 หลัก

กรณี เลขประจำตัวนักเรียน มากกว่า 5 หลัก โปรแกรมจะไม่นำเข้า
กรณี เลขประจำตัวนักเรียนซ้ำกับนักเรียนเก่าจะไม่นำเข้าให้
กรณี เลขประจำตัวจาก DMC ซ้ำ จะนำเข้าเฉพาะนักเรียน คนแรก

ข้อมูลที่นำเข้าผิดพลาด เนื่องจากการกรอกข้อมูลใน DMC ผิดพลาด โรงเรียนต้องดำเนินการแก้ไขเอง


นำเข้าข้อมูลประวัตินักเรียน และประวัติการศึกษาจาก DMC
เมนู Admin
     -->
Utility (การแก้ปัญหา) 
     --> นำเข้าข้อมูลประวัตินักเรียน และประวัติการศึกษา จาก DMC

คลิกดูภาพประกอบ

จัดชั้น/ห้อง นักเรียนที่นำเข้าข้อมูลจาก DMC
    --> เมนู จัด นักเรียน ชั้น/ห้อง --> โดยการกรอกรหัส

***ข้อมูลบางส่วนขาดหายไป จะเขียนคำสั่งปรับปรุงข้อมูล หลังจากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจาก DMC ***
- วันเข้าเรียนผิด เป็นวันที่ 1-ม.ค.-43 (1 JAN 2000 วันที่เริ่มต้นของคอมพิวเตอร์ Default)
   เกิดจาก โรงเรียนไม่ได้กรอกวันที่เข้าเรียนใน DMC ไว้
- ไม่มีคำนำหน้าบิดามารดา เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจาก DMC ยังไม่ครบถ้วน
   ถ้าได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจาก DMC จะดำเนินการปรับปรุงให้ 

การแจ้งขอความช่วยเหลือ

โปรดแจ้งรายละเอียดทุกครั้ง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

คำถาม: ข้อมูลนักเรียน เกรดนักเรียนไม่เข้าระบบ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรคะ
คำตอบ: ตรวจสอบไม่ได้ครับ ไม่ทราบรายละเอียด

*** กรณี ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนบางคน หรือบางส่วน ต้องแจ้งข้อมูล รหัสโรงเรียน เลขประจำตัวนักเรียน
*** กรณี ที่เกิดขึ้นทั้งระดับ ต้องแจ้งข้อมูล รหัสโรงเรียน ระดับชั้น ปีการศึกษา ภาคเรียน
*** กรณี วิชาเรียน ต้องแจ้งข้อมูล รหัสโรงเรียน รหัสวิชา ปีการศึกษา ภาคเรียน
*** กรณี ครู ต้องแจ้งข้อมูล รหัสโรงเรียน เลขประชาชนครู
แจ้งรายละเอียด ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องการให้ตรวจสอบ แก้ปัญหา เป็นข้อความ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำเตือน ข้อผิดพลาดจากการบันทึกคะแนน 
SGS 
ยกเลิกการป้องกันข้อผิดพลาด จากการแก้ไขคะแนนเต็ม
เนื่องจาก โรงเรียนต้องการแก้ไขคะแนนเต็ม หลังจากบันทึกคะแนน ไปแล้วบางส่วน
โปรดดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกรณีนี้

SGS ทำงานช้า 
     การนำเข้าข้อมูลจากภายนอก ต้องหยุดเงื่อนไข การตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูล
ของระบบจัดการฐานข้อมูล (disable constraints in the database)
เนื่องจากเป็นการนำเข้าข้อมูล หลังจากที่มีการ บันทึก แก้ไข ข้อมูลใน SGS Online
หรือบันทึกการลาออกของนักเรียนไว้แล้ว 
ระบบจะหยุด การป้องกัน การอ่าน การเขียน ข้อมูลไว้เป็นเวลาประมาณ 3-5 นาที
    การทำงานแบบคู่ขนานระหว่าง SGS-On line และ Off line ก็จะเกิดปัญหา ในลักษณะเดียวกัน

การเพิ่มประสิทธิภาพ
    จะปิดระบบการนำเข้าข้อมูลจากภายนอกเป็นการถาวร

ONET 2559
รายชื่อนักเรียนเข้าสอบ ONET
เมนู สารสนเทศ
--> ข้อมูลสารสเทศ --> รายชื่อนักเรียนสอบ ONET
รูปแบบไฟล์ Excel   คลิกดู การแปลงรูปแบบ ตัวเลข เป็น ตัวอักษร บน Excel

นักเรียนย้ายเช้า
นักเรียนย้ายเข้าโดยการกรอกข้อมูลประวัติ และลงทะเบียนวิชาเรียนเอง
ทำตามขั้นตอนในเมนู นักเรียน --> นักเรียนย้ายเข้า
คลิกดูภาพประกอบ

 นักเรียนเข้าใหม่ นักเรียนย้ายเข้า จากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ใช้ SGS
เมนูนักเรียน --> ประวัตินักเรียน คลิก นำเข้า ประวัตินักเรียนเข้าใหม่ โดยใช้ข้อมูลจากโรงเรียนเดิม  
กรอก
     1. เลขประจำตัวนักเรียนใหม่ (โปรแกรมนำเลขประจำตัวใหม่ใส่ไว้ให้แล้ว, เปลี่ยนได้ถ้าต้องการ)
     2. เลขประจำตัวประชาชน
     3. ระดับชั้น  และห้องที่เรียน
     4. ปีการศึกษาที่เข้าเรียน
     5. ภาคเรียนที่เข้าเรียน
     6. วันที่เข้าเรียน
     7. เลขประจำตัวนักเรียน ที่ต้องการ สำเนาข้อมูลการลงทะเบียน
     8. คลิก นำเช้า โปรแกรมจะนำเข้าประวัตินักเรียน และเพิ่มประวัติการศึกษา 
              จัดเข้าห้อง ลงทะเบียน และนำเข้าผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม ที่มีรหัสวิชาตรงตามหลักสูตรของ
              โรงเรียนที่รับโอนย้าย 
ให้โดยอัตโนมัติ 
              (ทำซ้ำจนกว่าจะครบจำนวนนักเรียนที่ต้องการ) 
      คลิกดูภาพประกอบ
      การย้ายนักเรียน ไปยังห้องที่ต้องการ ที่เมนู นักเรียน --> นักเรียน ชั้น/ห้อง แผน/กลุ่ม

ปัญหาในการใช้โปรแกรม SGS
มีสาเหตุจาก 
- ผู้ใช้ ไม่อ่านคำอธิบาย ขั้นตอนการทำงาน ในหน้าเวปประชาสัมพันธ์ (มีทั้งหมด 10 หน้า)
- กรอกช้อความ ในช่องค้นหา ปัญหา คำอธิบาย และการแก้ไข 
- มีคำแนะนำ คำอธิบาย วิธีแก้ปัญหา เพิ่มเติมทุกครั้ง ที่มีคำถาม กรณีใหม่ๆ เกิดชึ้น 
- ข้อมูลประวัตินักเรียน ผลการเรียน หลักสูตรรายวิชา ข้อมูลครู จากฐานข้อมูล ที่ต้องการนำเข้ามีข้อบกพร่องมาก