Sign In

Skip Navigation Links
งานรับสมัครนักเรียนใหม่งานรับสมัคร (ทดสอบ)
งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 1)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 2งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 2)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 3งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 3)
คู่มือการใช้งาน SGSคู่มือการใช้งาน SGS
ดูประวัติ ผลการเรียน พิมพ์รายงาน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองSGS (สำหรับนักเรียน)
SGS on Android สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
Download แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Download แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
Download แนวทางการจัดการเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนรู้
Download แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Download แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะ ฯแนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะ ฯ
 
ประชาสัมพันธ์
 
Search for
Go
 
of 10229 Items
/Page
 
โปรแกรมรับสมัคร
ปรับปรุงเพิ่มเติม
โรงเรียนต้องการแยกห้องสอบ นักเรียนในเขต / นอกเขตพื้นที่บริการ
   ให้กำหนดเงื่อนไข การจัดห้องสอบ 
        1.จัดที่นั่งสอบรวม ในเขต/นอกเขต
        2.เฉพาะนักเรียนในเขต
        3.เฉพาะนักเรียนนอกเขต
  *** โรงเรียนตัองจัดเตรียมห้องสอบ ให้มีที่นั่งสอบเพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่แจ้งความจำนง ***
การคัดเลือกนักเรียนตามแผนการเรียน ตามเขตพื้นที่บริการ
   คัดแยกได้จากข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารใบสมัคร

คำแนะนำ / ความต้องการ
ความเห็น / คำแนะนำ ปรับปรุงแล้ว
1. เมนูนักเรียนสมัครใหม่ กับนักเรียนสมัครไว้แล้ว นักเรียนไม่เข้าใจว่าต้องเข้าไปบันทึกทั้ง 2 ส่วน อยากให้รวมเมนู     
เหตุที่มีเมนูให้เลือก 
        •เพราะการเขียนโปรแกรมจะแยกการทำงาน ในการ Add Record / Edit Record   
         นักเรียนใหม่จะเป็นการ Add Record จะตรวจสอบ เลขประชาชน และค้นหาข้อมูลจากฐาน SGS    
         ถ้าเป็นนักเรียนเก่า มีข้อมูลอยู่ในฐาน SGS โปรแกรมจะนำเข้าให้   
         หรือ ถ้าเคยกรอกไว้แล้ว ก็จะเป็นการค้นหาข้อมูลเดิม เพื่อนำมาแสดง ให้แก้ไข เป็นการ Edit Record
         
ถ้ายุบรวมเมนู จะมีผลเสีย การตรวจสอบ เลขประชาชน การนำเข้าข้อมูล จาก SGS 
         การกรอกข้อมูลนักเรียนที่ไม่มีเลขประชาชน จะทำได้ยาก มีข้อเสียมากกว่า  

ควรมีทำอธิบายที่หน้าแรกเพิ่มเติม ให้เด็ก ป.6,ม.3 อ่านแล้วสามารถทำตามได้
        •จะมีเมนู และหน้าจอประชาสัมพันธ์ให้ กำลังดำเนินการ
2. รร ต่างจังหวัดนักเรียนกว่า 80%(โดยเฉพาะ ป.6 เข้า ม.1) จะไม่สมัครออนไลน์
แต่จะถือเอกสารมาสมัครที่ รร ดังนั้นการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนซึ่ง รร มัธยมได้รับจัดสรรค์
และซื้อใช้กันอยู่แล้วจะเป็นการลดภาระการบันทึกข้อมูล ลดเวลา ลดขั้นตอนได้เป็นอย่างดี
        •ถ้านักเรียน หรือผู้ปกครองกรอกข้อมูล ผ่านมือถือ มาก่อนจะเป็นการประหยัดเวลาของผู้ปกครอง
          ไม่ต้องรอนาน  หรือ โรงเรียนจัดเตรียมเครื่องไว้ให้กรอก  หรือครูจะกรอกให้ก็ทำได้
        •การอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน จะใช้ได้เฉพาะข้อมูล เลขประชาชน 
          ที่อยู่นักเรียน ในบัตรจะไม่เป็นข้อมูลปัจจุบัน กรณีนักเรียนย้ายที่อยู่ 
           และถ้านักเรียนกรอกข้อมูลมาจากบ้านก็จะไม่มีเครื่องอ่านบัตรใช้
           ถ้าพิจารณาถึงประโยชน์ที่ได้ และความสะดวกในการทำงาน การพิมพ์ข้อมูลเลขประชาชนน่าจะสะดวกกว่า
ไม่ทำ
3. แต่ละ รร มี/ไม่มี ห้องเรียนพิเศษ ที่ต่างกันควรสามารถลบ-เพิ่มได้ เพื่อป้องกันความสับสนในขั้นตอนการสมัคร
        •หลักสูตรที่โรงเรียนไม่ได้เปิดรับ ให้ลบวันที่รับสมัครออก จะไม่แสดงในหน้าจอที่ให้นักเรียนกรอกข้อมูล
          จะไม่มีรายการ  ให้เลือก
ทำแล้ว
4. แผนการเรียนควรแยกแสดงเป็นระดับ  เช่นระดับชั้นที่สมัครเป็น ม.4 ช่องแผนการเรียนควรมี list เฉพาะ ม.4 เป็นต้น
        •จะปรับโปรแกรม ให้โรงเรียนกำหนดแผน แยก ม.ต้น / ม.ปลาย
          และให้แสดงแผนในหน้าจอ กรอกข้อมูล แยกแผนตามระดับชั้นของนักเรียน
ทำแล้ว

ระบบงานรับสมัครนักเรียนใหม่ 2561
สงวนสิทธิเฉพาะโรงเรียนที่ใช้ งานทะเบียน-วัดผล SGS เท่านั้น
โปรแกรมรับสมัครเป็นโปรแกรมที่ทีมงาน SGS พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ในการรับสมัคร จัดที่นั่งสอบ
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ พิมพ์รายชื่อผู้เข้าสอบ บันทึกคะแนนสอบ ประมวลผล จัดลำดับที่ตามคะแนนสอบ
และรายงานสถิติต่าง ๆ ลดภาระงานในการบันทึกประวัตินักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน 
และใช้เป็นข้อมูลนักเรียน ที่อยู่ ประวัติการศึกษา ในงานทะเบียน-วัดผล SGS
(ไม่บังคับใช้)
โรงเรียนที่ต้องการใช้ระบบรับสมัคร
ติดต่อขอรับสิทธิได้ โดยแจ้งรหัสโรงเรียน (ใช้รหัสเดียวกับ SGS ดูที่เมนู แก้ไขข้อมูลโรงเรียน)
เลขประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และรหัสครูที่ดูและบบ
ผ่านทางไลน์ส่วนบุคคล LineID 0818522097
เว็บรับสมัคร คลิกที่เมนู งานรับสมัคร
ร่าง คู่มือระบบรับสมัคร ../Data/รับสมัคร 61.pdf ปรับปรุงใหม่

คำถาม  โปรแกรมรับสมัครสามารถ เชื่อมต่อ และอ่านข้อมมูลบัตรประชาชน จากเครื่องอ่านบัตร Smart Card ได้ หรือไม่ ?
คำตอบ  นักเรียน กรอกข้อมูล และพิมพ์เอกสารแสดงความจำนง เพื่อสมัครเข้าเรียนที่ใหนก็ได้ 
          โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องอ่าน Smart Card
สิทธิ และหน้าที่ การใช้ระบบงานรับสมัคร
โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมต้น
        ให้ดำเนินการทดสอบระบบโดย ให้นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรอกข้อมูลในการสมัครเข้าเรียน 
        
การกรอกข้อมูลแสดงความจำนงสมัครเข้าเรียน ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลผ่าน มือถือ หรือแท็บเล็ดได้
เพื่อลดภาระงาน และการให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา หรือการร้องขอให้แก้ไข เพิ่มเติมโปรแกรม
หลังวันที่ 15 มกราคม 2561 ข้อมูลผู้สมัครที่กรอกไว้เพื่อทดสอบ จะถูกลบ เพื่อเริ่มใช้งานจริง
และงดตอบคำถาม หรือปรับแก้โปรแกรมให้ตามที่ต้องการ
        ทีมงาน SGS ขอสงวนสิทธิการ ยกเลิกสิทธิ การใช้ระบบงานรับสมัคร ในกรณีที่
*** โรงเรียนที่ได้รับสิทธิไปแล้ว แต่ไม่ดำเนินการทดสอบการใช้งาน ระบบงานรับสมัคร ***

คำถามโปรแกรมรับสมัคร
คำถาม - นักเรียนเดิม ม.3 จะสมัครอย่างไร ปกติจะให้สมัครก่อน และสอบวันเดียวกับนักเรียนใหม่
คำตอบ   โรงเรียนกำหนดวันสมัคร และวันสอบ ได้ตามที่ต้องการ
คำถาม - ห้องสอบจะจัดต่อจากนักเรียนใหม่ โดยมีเงื่อนไข นักเรียนห้องเดียวกันจะไม่นั่งติดกัน
คำตอบ   โรงเรียนกำหนดห้องสอบ และโปรแกรมจะจัดที่นั่งสอบ โรงเรียนเดียวกัน จะไม่ให้นั่งติดกัน
คำถาม - การเพิ่มห้องสอบ เมนูจะกำหนดให้เพิ่มไปเรื่อย ๆ ?
คำตอบ   โรงเรียนวางแผนโดยดูจากสถิติจำนวนนักเรียนที่สมัคร ในปีที่ผ่านมา และกำหนดห้องสอบไว้ล่วงหน้าได้
คำถาม - โอเน็ต จะบันทึกขั้นตอนไหน ?
คำตอบ   นักเรียนกรอกคะแนน ONET ได้ ในหน้าจอการแจ้งความจำนงสมัครเรียน
คำถาม - มีระบบให้นักเรียนดูผล คะแนนหลังจากสอบเสร็จด้วยไหม ?
คำตอบ   มีหน้าจอให้โรงเรียนกรอกคะแนน ที่นักเรียนสอบได้ และจะประมวลผลจัดอันดับที่ให้
คำถาม - และสามารถดึงข้อมูลออกมาจัดการแล้วส่งกลับคืนได้ไหม ?
คำตอบ   โรงเรียนส่งออกข้อมูลได้ การนำเข้าข้อมูล จะพิจารณาดำเนินการ
คำถาม   นักเรียนเดิมโรงเรียนคัดเลือกเอง โดยไม่ต้องสมัครได้ไหม 
            โดยเลือกจากนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป  และจะให้สมัครไดั เฉพาะที่มีรายชื่อเท่านั้น
            สามารถกำหนดเงื่อนไขนี้ได้ไหม 
คำตอบ  นักเรี่ยนเก่า กรอกเลขประประชาชนของนักเรียน โปรแกรมจะนำเข้าข้อมูลประวัตินักเรียน
           และคะแนนสอบ ONET & GPA จาก SGS ให้โดยอัติโนมัติ และพิมพ์ใบสมัครส่งที่แผนกทะเบียนได้โดยตรง
           ทั้งนี้เพื่อยืนยันว่ามีความจำนง ที่จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมปลาย
คำถาม  นักเรียนเดิม ที่มีผลโอเน็ตเราใส่เองได้ไหม  
คำตอบ  โปรแกรมจะดึงคะแนน ONET นักเรียนเก่ามาให้โดยไม่ต้องกรอก
คำถาม   ระบบประกาศผลคะแนน เตรียมไว้ให้กรอกด้วยหรือไม่  โดยครูไม่ต้องกรอกคะแนนอีก  
คำตอบ  จะมีหน้าเว็บ สำหรับให้บันทึกคะแนนสอบ 
คำถาม   มัธยมต้นไม่มีแผนการเรียน จะต้องทำอย่างไง  
คำตอบ  ให้กำหนดชื่อแผนเป็น มัธยมต้น 
คำถาม   โปรแกรมรับสมัครสามารถ เชื่อมต่อ และอ่านข้อมมูลบัตรประชาชน จากเครื่องอ่านบัตร Smart Card ได้ หรือไม่ ?
คำตอบ  ไม่มีประโยชน์ เพราะนักเรียนไม่มีเครื่องอ่านบัตร หรือใช้เครื่องอ่านบาร์โค๊ดแทนก็ได้
คำถาม   ถ้าใช้โปรแกรมรับสมัคร จะมีผลกระทบกับข้อมูลงานทะเบียน-วัดผล SGS หรือไม่ ?
คำตอบ   ไม่มีเพราะแยกโปรแกรม แยกฐานข้อมูล และแยก Server จากงานทะเบียน-วัดผล
คำถาม   ต้องการเพิ่มหลักสูตรในงานรับสมัคร ทำได้หรือไม่ ?
คำคอบ  ทำได้ โดยเปลี่ยนชื่อหลักสูตร ที่โรงเรียนไม่ได้เปิดรับสมัคร

ทดสอบโปรแกรมรับสมัคร
โรงเรียนที่ใช้ระบบรับสมัคร ต้องศึกษาระบบการทำงานโดยละเอียด
สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และดำเนินการทดสอบการทำงานในทุกขั้นตอน

การกำหนดข้อมูลพื้นฐาน
เมนู หลักสูตรที่เปิดสอน --> บันทึก/แก้ไข หลักสูตรที่เปิดสอน

         กรอกจำนวนนักเรียนที่รับ  หลักสูตรที่ไม่ได้เปิดรับนักเรียนไม่ต้องกรอกจำนวนที่รับ
         วันที่สอบตามหลักสูตร    กำหนดวันที่สอบคัดเลือก ตามประกาศ สพฐ.
         วันที่สอบคัดเลือก กรณีที่นักเรียนไม่ผ่านการคัดเลือกในหลักสูตรที่สมัคร และต้องการเข้าสอบคัดเลือกในหลักสูตรปกติ 
เมนู แผนการเรียน --> บันทึก/แก้ไข แผนการเรียน
        • กรอกรหัสแผน
        • ชื่อแผนการเรียน ที่ต้องการรับสมัคร

เมนู กำหนดการรับสมัคร --> บันทึก/แก้ไข กำหนดการรับสมัคร
        • วันที่รับสมัคร กำหนดวันที่รับสมัครตามประกาศ สพฐ.
        • ถึงวันที่
        • จำนวนผู้สมัครช่วงเช้า ที่รับได้ กรอกจำนวนผู้สมัครสูงสุด ช่่วงเช้า และบ่าย ที่รับสมัครได้ในแต่ละวัน 
                คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ตามด้วยจำนวนที่รับในแต่ละวัน
        • จำนวนผู้สมัครช่วงบ่าย ที่รับได้

เมนู เขตพื้นที่บริการ --> บันทึก/แก้ไข เขตพื้นที่บริการ
         ลำดับที่
        • เขตพื้นที่บริการ ระบุรายละเอียดตามเงื่อนไข นักเรียนที่มีสิทธิจับฉลาก
เมนู สถานที่สอบ --> บันทึก/แก้ไข สถานที่สอบ
        • อาคารสอบ
        • ห้องสอบ หลักสูตร ชื่อ-หมายเลขห้อง จำนวนที่นั่งสอบ
        • ที่นั่งสอบ ระบบจะสร้างที่นั่งสอบให้โดยอัตโนมัติตามที่ระบุไว้ในห้องสอบ

เมนู Admin --> กำหนดชื่อโรงเรียน 
        • กรณีชื่อยาวเกินความกว้างของบัตรประจำตัวสอบ

เมนู Admin --> คณะกรรมการ
        • กำหนดรายชื่อคณะกรรมการรับสมัคร

การกรอกเอกสารแจ้งความจำนง นักเรียนสามารถ กรอกข้อมูลผ่านมือถือได้
นักเรียนจะต้องกรอกเอกสารแสดงความจำนงในการสมัครเข้าเรียน ก่อนถึงวันที่รับสมัคร 
(จะเปิดให้เริ่มกรอกก่อนวันสมัคร 2 สัปดาห์)
พิมพ์เอกสารแจ้งความจำนง และนำมายื่นสมัครที่โรงเรียนในวันรับสมัคร ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในเอกสาร

นักเรียนเก่า หรือนักเรียนที่จบจากโรงเรียนที่ใช้โปรแกรม SGS ระบบจะนำเข้าประวัตินักเรียนให้อัตโนมัติ

เนื่องจากการรับสมัครนักเรียนใหม่ ทุกโรงเรียนจะดำเนินการรับสมัครพร้อมกันทั้งประเทศ
ดังนั้นเพื่อให้การใช้ระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนที่ใช้ระบบรับสมัคร จะต้องศึกษา และทดสอบการใช้งาน
ให้เข้าใจระบบ สามารถให้คำแนะนำ แก้ปัญหาในการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้สมัครได้ด้วยตนเอง
หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผ่านทางไลน์ ก่อนการเริ่มใช้งานจริง
ในช่วงวันที่เปิดรับสมัคร ทีมงานไม่มีบุคลากรมากพอที่จะสามารถให้คำแนะนำการใช้งานได้
เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของโรงเรียน หากมีคำแนะนำที่เป็นประโขน์ 
แจ้งให้ทีมงานงานทราบได้ทางไลน์ เพื่อทีมงานจะได้ปรับปรุงให้สมบูรณ์ต่อไป

สอบถามปัญหา ให้ใช้ไลน์กลุ่ม SGS
ต้องการขอความช่วยเหลือ หรือสอบถามปัญหาการใช้โปรแกรมงานทะเบียน-วัดผล
ให้สอบถามผ่านไลน์กลุ่ม SGS เท่านั้น
*** ไลน์ส่วนบุคคล ใช้เฉพาะกรณีต้องการขอรหัสผ่าน  ***

ภาระกิจนายทะเบียน SGS
การกำหนดรหัสวิชาให้ถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
เป็นเรื่องจำเป็นที่โรงเรียนต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ง่ายต่อการตรวจสอบ การจัดการเรียนการสอนให้ถูกต้อง ตามลำดับเนื้อหาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
คลิกดู การกำหนดรหัสวิชา
รหัสวิชา ลำดับวิชาที่เปิดสอน เป็นตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกถึงคุณภาพการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ ผู้มีหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสำคัญ หาทางแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยด่วน
มูลเหตุของปัญหา
เกิดจากในปัจจุบัน มีนายทะเบียนเกษียณอายุราชการเป็นจำนวนมาก
และนายทะเบียนที่มีความรู้ ประสบการณ์ ผ่านการอบรมในเรื่องการบริหารหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนมาแล้วเป็นอย่างดี ได้ลาออกจากการทำหน้าที่นายทะเบียน หรือย้ายโรงเรียน

ครูใหม่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยที่ไม่เคยได้รับการอบรม ในเรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติ งานทะเบียน-วัดผล
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ไม่เคยได้รับการนิเทศการทำงานทะเบียน-วัดผล

ตรวจสอบการลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำ
เมนู สารสนเทศ
        --> ข้อสนเทศ
                --> ตรวจสอบการลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำ
การแก้ไข 
         
- เปลี่ยนวิชาเรียน โดยแก้ไข รายวิชาที่เปิดสอน

ส่ง GPA ม.6 5 ภาคเรียน
ส่ง GPA 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2560
        1.สั่งพิมพ์เอกสารรับรอง GPA
        2.Upload ส่งเอกสารรับรอง GPA
เมนู Admin --> ส่งข้อมูล GPA-PR
วันที่ 7 - 30 พฤจิกายน 2560

บันทึกผลการสอบแก้ตัว 0 ร มส
เมนูวัดผล --> บันทึก 0 ร มส

การกำหนดคะแนนเต็ม 2/2560
จะต้องมีคะแนน ก่อนกลางภาค กลางภาค หลังกลางภาค และปลายภาค ครบทั้ง 4 ส่วน
ถ้าการกำหนดคะแนนเต็มไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ระบบจะไม่คำนวณระดับคะแนนให้
ภาคเรียนที่ 2/2560 จะไม่มีการปลดล็อกการบันทึกคะแนน ในทุก ๆ กรณี

คะแนนกลางภาค
ไม่ได้เฉพาะเจะจงว่าจะต้องเป็นการจัดห้องสอบ 
ออกข้อสอบให้นักเรียนนั่งทำข้อสอบ พร้อมกันทั้งโรงเรียน 
แต่หมายถึงการ วัดผล-ประเมินผล กลางภาคเรียนอาจจะเป็นคะแนนที่ได้จาก การทำรายงาน การส่งชิ้นงานงาน 
หรือการทดสอบประเมินความรู้ด้วยวิธีใดๆ และจะวัดผลเมื่อไหร่ก็ได้ ตามความเหมาะสม
โดยแบ่งการบันทึกผลการเรียน เป็น 4 ส่วน ดังนี้
•  ก่อนกลางภาค S1 ..S9
•  กลางภาค Midterm
•  หลังกลางภาค S10...S18
•  ปลายภาค Final
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ในการจัดพิมพ์รายงาน ปพ.6 
และประกาศผลการเรียน ผ่านเว็บไซค์

SGS มุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารในระดับประเทศ
สามารถใช้ข้อสนเทศในการวิเคราะห์ บริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกๆ ด้าน

การเทียบโอนผลการเรียน
        สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนจากสถานศึกษาได้ในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ การย้าย
สถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคัน และการขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ
การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นต้น
         การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน หรือต้นภาคเรียนที่สถานศึกษารับ
ผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
อย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับการเทียบโอนควรกำหนดรายวิชา จำนวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอน
ตามความเหมาะสม
การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดำเนินการได้ดังนี้
        ๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาและเอกสารอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียน
        ๒. พิจารณาจากความรู้ความสามารถของผู้เรียน โดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งภาคความรู้
และภาคปฏิบัติ
        ๓. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง
        การเทียบโอนผลการเรียนให้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจำนวนไม่น้อยกว่า
๓ คน แต่ไม่ควรเกิน ๕ คน โดยมีแนวทางในการเทียบโอน ดังนี้
        ๑) กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ให้นำรายวิชาหรือหน่วยกิตที่มีมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มาเทียบโอน
ผลการเรียน และพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน
        ๒) กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) โดย
ให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย และให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน
        ๓) กรณีการเทียบโอนนักเรียนที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ดำเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน
        ทั้งนี้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญา ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สิงหาคม ๒๕๔๙) โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ คลิกดูเอกสารประกอบ

โรงเรียนที่ต้องแก้คะแนนเต็มใหม่
รหัสโรงเรียน และวิชา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ให้แก้การกำหนดคะแนนเต็มใหม่
จะต้องมีคะแนน ก่อนกลางภาค กลางภาค หลังกลางภาค และปลายภาค ครบทั้ง 4 ส่วน
1043101001 ม.4  2/2560  ง31102  4 0 1 1  100.00
1054101001 ม.1  2/2560   I20201  2 1 1 0  100.00
1055206001 ม.5  2/2560  ว32223  1 0 1 1  100.00
1095101004 ม.1  2/2560  ท21102  2 0 1 1  100.00


การจัดครูประจำชั้น
ต้องจัดครูประจำชั้น ทุกภาคเรียน
กรณีที่ต้องการจัดครูประจำชั้นย้อนหลัง ต้องกำหนดปีการศึกษา และภาคเรียน
ในข้อมูลสถานศึกษา ให้ตรงกับปีการศึกษา และภาคเรียนที่ต้องการจัดครูประจำชั้น

ปัญหาการมีนายทะเบียนหลายคน
ทีมงาน SGS ขอสงวนสิทธิในการให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในกรณีต่อไปนี้
        1.มีจำนวนนายทะเบียนมากเกินความจำเป็น
        2.ไม่ได้ใช้ SGS อย่างต่อเนื่อง
        3.ไม่ได้บันทึกผลการเรียน ลงทะเบียนวิชาเรียน ตามระยะเวลา การปิด-เปิด ภาคเรียน
        4.การให้สิทธิครูทุกคนเป็นวัดผล กำหนดคะแนนเต็มเอง
        5.นำเข้า/แก้ปัญหา ข้อมูลก่อนปีการศึกษา 2559


กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ 2561
ม.1 รับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ 25-28 มีนาคม 2561
โรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูงและโรงเรียนทั่วไป
• สอบคัดเลือก และใช้คะแนน โอเน็ต 31 มีนาคม 2561
   ประกาศผล และรายงานตัว 4 เมษายน 2561
• ความสามารถพิเศษ
   สอบ27 มีนาคม 2561
   ประกาศผลและรายงานตัว 28 มีนาคม 2561
• เงื่อนไขพิเศษ
   ประกาศผลและรายงานตัว 4 เมษายน 2561
• จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัว 5 เมษายน 2561
• ชั้น ม.1 มอบตัวพร้อมกัน 7 เมษายน 2561
นักเรียนยังไม่มีที่เรียน
  ยื่นความจำนงให้ สพท.จัดหาที่เรียน 9-11 เมษายน 2561
  ประกาศผลและรายงานตัว 18 เมษายน 2561
ม.4 รับสมัครพร้อมกัน 25-28 มีนาคม 2561
• สอบความสามารถพิเศษ 27 มีนาคม 2561
   ประกาศผลและรายงาน 28 มีนาคม 2561
• สอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเน็ต 1 เมษายน 2561
   ประกาศผลและรายงานตัว 5 เมษายน 2561
• กรณีเงื่อนไขพิเศษ
   ประกาศผลและรายงาน 5 เมษายน 2561
• ม.4 มอบตัวพร้อมกัน 8 เมษายน 2561

ปัญหาการจัดวิขาเรียน
ข้อมูลสารสนเทศจากระบบ SGS
        ทำให้ทราบว่าการจัดวิชาเรียน ในโรงเรียนขนาดเล็ก ประสบปัญหาค่อนข้างมาก
เนื่องจากขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ :
 • ไม่มีการบริหารจัดการที่ดี
 • ขาดการวางแผน
 • ไม่มีการคำเนินการอย่างเป็นระบบ
 • ขาดความต่อเนื่อง
 • สาเหตุเกิดจาก
 • มีการเปลี่ยนนายทะเบียนบ่อย
 • นายทะเบียนคนใหม่ที่มาทำหน้าที่ ส่วนใหญ่จะเป็นครูบรรจุใหม่
 • ไม่เคยได้รับการอบรมเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร และการวัดและประเมินผลเรียนรู้
 • ขอขอบคุณ อาจารย์อำพร ผดุงรส
  ข้าราชการบำนาญ ในสังกัด สพฐ.
  มีประสบการในการปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนโรงเรียนมาเป็นระยะเวลายาวนาน
  ได้ให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการหลักสูตร
  และแนวปฏิบัติในการวัดผลประเมินผล ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2551
  ช่วยแนะนำ แก้เปัญหาการจัดทำระเบียนผลการเรียน ให้ถูกต้อง ให้กับโรงเรียน
  ทั้งใน และนอกเวลาราชการ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

  ภาระงานนายทะเบียน SGS
  * ลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
  * ตรวจสอบการจบการศึกษา 

  - ติดตาม และแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน ม.6 และ ม.3 ที่ติด 0, ร ให้เรียบร้อย
  - ตรวจสอบหน่วยกิต วิชาพื้นฐาน, เพิ่มเติม และชั่วโมงกิจกรรม ให้ถูกต้องตามเกณฑ์หลักสูตร
  - ตรวจสอบแก้ไขผลการประเมิน การอ่านฯ, คุณลักษณะฯ ที่ติด 0
  - แจ้งให้นักเรียนตรวจสอบ แก้ไขประวัตินักเรียน ผลการเรียนจากเอกสาร ปพ.1
    นักเรียนพิมพ์ได้จากหน้าเว็บประกาศผลการเรียน

  * ส่ง GPA 5 ภาคเรียน
  * พิมพ์เอกสาร ปพ.7, รับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน สำหรับนักเรียน ม.3, ม.6 เพื่อใช้สมัครศึกษาต่อ
  * รอรับนักเรียนย้ายเข้า
  - บันทึกประวัตินักเรียน เทียบโอนวิชาเรียน ผลการเรียน จัดเข้าชั้นเรียน ลงทะเบียนวิชาเรียน(สำเนาวิชาเรียนจากเพื่อนในห้อง)
  * บันทึกการลาออก
  - จัดทำเอกสาร ปพ.1 ให้นักเรียนลาออก
  - ควบคุมการทำงานทะเบียน-วัดผล เปิด/ปิด ระบบตามปฏิทินการทำงานของโรงเรียน
  *** เสร็จสิ้นภาระกิจ ***


  ผลที่ได้รับจากการใช้ SGS
  - ลดภาระงานในการสร้างแฟ้มคะแนนให้กับครู
  - ไม่ต้องรอรับแฟ้มคะแนนเมื่อสิ้นภาคเรียน เพื่อนำเข้าระบบ
  - ไม่ต้องนำเข้า/แก้ไข/สร้างแฟ้มคะแนนใหม่ เมือมีนักเรียนย้ายเข้า-ลาออก
  - ไม่ต้องติดตั้งดูแล Network และเฝ้าระวังฐานข้อมูลเสียหาย
  - ลดภาระงานในการจัดพิมพ์เอกสาร ปิดประกาศ แจ้งผลการเรียนให้นักเรียน และผู้ปกครองทราบ
  - ไม่ต้องจัดทำฐานข้อมูลเพื่อประกาศผลการเรียนผ่านเว็บ
  - ได้รับความสะดวกในการทำงานไม่ต้องเดินทางมาทำงานที่โรงเรียนในวันหยุด
  - เมื่อพบปัญหาการใช้โปรแกรม ไม่ต้องยกเครื่อง และเดินทางไปขอความช่วยเหลือ
    สามารถค้นหา และอ่านคำอธิบายได้จากหน้าเว็บ  SGS
    หรือขอความช่วยเหลือ จากเพื่อนครู และจากทีมงาน SGS ผ่านไลน์กลุ่ม SGS ได้
  - เมื่อนายทะเบียนย้าย เกษียณ หรือลาออก นายทะเบียนใหม่สามารถดำเนินการต่อได้ทันที
    ไม่ต้องเสียเวลาศึกษา หรือค้นหาโปรแกรม และฐานข้อมูลเก่า ที่นายทะเบียนเก่าใช้อยู่
  - เป็นการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง ไม่ถ่วงความเจริญขององค์กร ให้ตกยุค Thailand 4.0


  การลงทะเบียนวิชาเรียน 2/2560
  การใช้ SGS ภาคเรียนที่ 2/2560
          SGS จะปิดระบบ
          - การจัดชั้น/ห้อง
          - การจัดครูประจำชั้น
          - การลงทะเบียนวิชาเรียน
          - การกำหนดคะแนนเต็ม
  ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560


  การสอบถามปัญหา และขอความช่วยเหลือ
  เพื่อลดภาระในการตอบคำถาม
  กรุณาค้นหาคำอธิบาย วิธีแก้ปัญหาบนหน้าเว็บ SGS ก่อน
  ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
  ให้สอบถามผ่านไลน์กลุ่ม SGS จะมีเพื่อนครู และทีมงานช่วยตอบคำถาม แนะนำวิธีแก้ปัญหาให้
  โดยบอกรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เช่น รหัสโรงเรียน เลขประจำตัวนักเรียน  ชั้น/ห้อง รหัสวิชา รหัสครู ฯ
  แทนการบอกข้อมูล ที่เป็นชื่อโรงเรียน ชื่อนักเรียน ชื่อวิชา
  หรือรูปภาพที่ไม่คมชัด เพราะไม่สะดวกในการตรวจสอบ แก้ปัญหา 

  การเปลี่ยนผลการเรียน
  ๒.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน
        ๒.๓.๑ การเปลี่ยนผลการเรียน “๐”
                สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ผู้เรียน
        สอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลา
        ที่สถานศึกษากำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก ๑ ภาคเรียน สำหรับ
        ภาคเรียนที่ ๒ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
        ถ้าสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อีก ให้สถานศึกษา
        แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู้เรียน โดยปฏิบัติดังนี้
             ๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น
             ๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้เรียนซ้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้
                 ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
        ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน ว่าเรียนแทนรายวิชาใด
  อ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสาร แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
  ๒.๓.๒ การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
  การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ดำเนินการดังนี้
  ให้ผู้เรียนดำเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้ว
  ให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ ๐ - ๔)
  ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการแก้ไข “ร” กรณีที่ส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมิน
  ระหว่างภาคเรียนและปลายภาค ให้ผู้สอนนำข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ใน
  ดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒
  ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้เรียนซํ้า หากผลการเรียนเป็น “๐”
  ให้ดำเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์
  อ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสาร แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
  ๒.๓.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
  การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี้
  26 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
  ๑) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐
  แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมง
  สอนซ่อมเสริม หรือใช้เวลาว่าง หรือใช้วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ทำ จนมีเวลาเรียนครบตามที่กำหนดไว้
  สำหรับรายวิชานั้น แล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ ผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑”
  การแก้ “มส” กรณีนี้ให้กระทำให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่มาดำเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลา
  ที่กำหนดไว้นี้ให้เรียนซํ้า ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “มส”
  ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
  (๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซํ้ารายวิชานั้น
  (๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซํ้า
  หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่
  ๒) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐
  ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้
  (๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซํ้ารายวิชานั้น
  (๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียน
  ซํ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่
  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน
  ว่าเรียนแทนรายวิชาใด
  การเรียนซํ้ารายวิชา ผู้เรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว
  ๒ ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซํ้ารายวิชานั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการ
  จัดให้เรียนซํ้าในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียน
  ภาคฤดูร้อน เป็นต้น
  ในกรณีภาคเรียนที่ ๒ หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “๐” “ร” “มส”
  ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน
  เพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนได้ ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใดไม่สามารถดำเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อนได้
  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาประสานงานให้มีการดำเนินการเรียนการสอน
  ในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน
  อ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสาร แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การวัดผล-ประเมินผล SGS
  การวัดผล-ประเมินผล SGS
          การวัดผล SGS ได้ออกแบบให้บันทึกคะแนนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ได้สูงสุด 18 มาตฐาน/วิชา กลุ่มงานวัดผล-ประเมินผล ของโรงเรียน เป็นผู้กำหนด คะแนนเต็ม รายวิชา
          ก่อนปีการศึกษา 2560 SGS เปิดให้ครูผู้สอน สามารถบันทึก ผลการเรียน ในช่อง Remark ได้โดยตรง ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาในช่วงรอยค่อ ของการเปลี่ยนแปลงระบบ และบางโรงเรียนได้ บันทึกคะแนน และผลการเรียน ในช่อง Remark ไว้ด้วย ทำให้เกิดปัญหา คะแนนหาย เนื่องจากมีการสั่งปรับปรุงผลการเรียน ตามคะแนนที่บันทึกไว้ ในภายหลัง
          ในปีการศึกษา 2560 SGS จึงป้องกันปัญหานี้ โดยป้องกันการกรอก ผลการเรียนในช่อง Remark ไว้
          แต่เนื่องจากโรงเรียนจำเป็นต้องรับนักเรียนโอนย้าย หรือกลับจากการศึกษาในต่างประเมศ ตามโครงการแลกเปลี่ยน และต้องการเทียบโอนผลการเรียนให้ SGS จึงเปิดให้บันทึกผลการเรียน ในช่อง Remark ได้ ไม่เกิน 15 คน
          นอกจากนี้ SGS ได้จัดทำเว็บประกาศผลการเรียน เพื่อเป็นสื่อกลางในการแจ้งผลการเรียน ให้นักเรียน และผู้ปกครองได้ทราบถึงพัฒนาการของนักเรียน ตามช่วงระยะเวลาที่้หมาะสม โดยแบ่งเป็น กลางภาค และปลายภาคเรียน SGS จึงกำหนดให้โรงเรียนบันทึกผลการประเมิน เป็น 4 ช่วงดังนี้ ก่อนกลางภาค สอบกลางภาค หลังกลางภาค และสอบปลายภาค แต่เนื่องจากมีโรงเรียนแจ้งว่า บางรายวิชาไม่มีการจัดสอบกลางภาค SGS จึงปรับแก้การบันทึกการประเมินผลเป็น ก่อนกลางภาค หลังกลางภาค และปลายภาค  ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง
          และออกแบบป้องกันผลก่ารเรียนหาย โดยกำหนดเงื่อนไขในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคะแนนเต็ม จะต้องดำเนินก่อนการบันทึกผลการประเมินกลางภาค หรือหลังกลางภาค เท่านั้น

  การควบคุมการบันทึกผลการประเมิน
  SGS แบ่งการการบันทึกผลการประเมินเป็น 2 ช่วงเวลา
          1 ก่อนกลางภาค และสอบกลางถาค
          2 หลังกลางภาค และสอบปลายภาค
          โดยนายทะเบียนโรงเรียนเป็นผู้กำหนดตารางเวลาทำงาน ปิด/เปิด การบันทึกผลการประเมิน ตามปฏิทินการศึกษาของโรงเรียน เพื่อป้องกันการแก้ไขผลการประเมิน หลังจากมีการแจ้ง และประกาศผลการเรียนให้นักเรียน และผู้ปกครองทราบเรียบร้อยแล้ว