Sign In

Skip Navigation Links
งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 1)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 2งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 2)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 3งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 3)
คู่มือการใช้งาน SGSคู่มือการใช้งาน SGS
ดูประวัติ ผลการเรียน พิมพ์รายงาน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองSGS (สำหรับนักเรียน)
SGS on Android สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

Download แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Download แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
Download แนวทางการจัดการเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนรู้
 
ประชาสัมพันธ์
 
Search for
Go
 
of 9207 Items
/Page
 
ปัญหา พิมพ์ ปพ.1, ปพ.7 ไม่ได้
ปัญหา พิมพ์ ปพ.1, ปพ.7 ไม่ได้
การพิมพ์เอกสาร ปพ. จะต้องกำหนดปีการศึกษา ชั้น/ห้อง ตามการจัดชั้น/ห้อง ปีสุดท้ายที่เรียน
สาเหตุ
มีการจัด ชั้น/ห้อง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ไว้แล้ว
การแก้ไข 
เลือก ชั้น/ห้อง ภาคเรียน และปีการศึกษา ให้ตรงกับการจัดชั้น/ห้อง ปัจจุบัน

ไม่มีผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระ GPA ไม่ถูกต้อง
ระบุ ปีการศึกษา และภาคเรียนสุดท้าย ที่มีผลการเรียน ในหน้าจอสั่งพิมพ์รายงาน และสั่งพิมพ์ใหม่
 

ปัญหา 
    พิมพ์ ปพ.6 ไม่ได้
สาเหตุ 
    ไม่ได้กำหนดชั้น/ห้อง
การแก้ไข  ระบุชั้นห้องที่เปิดสอน
             
เมนู นักเรียน --> ชั้น/ห้อง
              กำหนด จำนวนชั้น/ห้อง ที่เปืดสอนในแต่ละระดับชั้น

กรอกคะแนนแล้วไม่ประมวลผลให้
เมนู Admin
      --> Utility
        --> ปรับปรุงผลการเรียน


ผลการเรียน แก้ตัว หรือเรียนซ้ำ
การกรอกผลการเรียน
แก้ตัว
  จะกรอกได้เฉพาะกรณีที่มีผลการเรียน ปกติ = '0' และ ผลแก้ตัว ไม่เกิน "1"
เรียนซ้ำ จะกรอกได้เฉพาะกรณีที่มีผลการสอบ แก้ตัว = '0' และ ผลเรียนซ้ำ ไม่เกิน "1"

ปิดปรับปรุงฐานข้อมูล SGS
ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ถึงวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 รวม 3 วัน

ส่ง GPA ม.6 5 ภาคเรียน
15 - 30 พฤศจิกายน2560

การสอบถามปัญหา SGS
ให้สอบถามผ่าน Line กลุ่ม SGS
จะมีเพื่อนครูช่วยแนะนำให้
และได้รับคำตอบที่รวดเร็วกว่า

เข้าใช้โปรแกรมไม่ได้
ลืมรหัสผ่าน
1 กรอก UserID
2 คลิกลืมรหัสผ่าน
โปรแกรมจะส่ง password ไปให้ทาง E-mail

นายทะเบียน
1 เมนู ครู --> รายชื่อครู
2 ค้นหารายชื่อครู
3 เปลี่ยนสภานะครู อยู่ --> ย้าย และ บันทึก
4 เปลี่ยนสถานะครู ย้าย --> อยู่ และบันทึก
โปรแกรมจะกำหนดรหัสผ่านให้ใหม่ ตามวันเดือนปีเกิด ของครู

พิมพ์รายงานไม่ได้
การแก้ไข
1.เปลี่ยน site 
2.ถ้ายังพิมพ์ไม่ได้ Reset Browser
3.ถ้ายังพิมพ์ไม่ได้ ลองใช้เครื่องอื่น พิมพ์

แนะนำการใช้ SGS
คลิกอ่าน คำแนะนำการใช้ SGS

การแก้ไขคะแนนเต็ม
เพื่อป้องกัน คะแนนหาย
หลังจากบันทึกคะแนนสอบกลางภาคแล้ว
จะไม่สามารถ แก้ไขคะแนนเต็มได้
ถ้าต้องการแก้คะแนนเต็ม ต้องลบคะแนนกลางภาคที่กรอกไว้ออกก่อน

กรณีโรงเรียนจำเป็นต้องแก้ไข ให้แจ้งรหัสโรงเรียน เพื่อปลดล็อก
ถ้าเกิดปัญหาคะแนนหาย คะแนนที่ได้ไม่ถูกต้อง
นายทะเบียน หรือครูผู้สอนต้องแก้ไข หรือกรอกใหม่

หลังจากปลดล็อกแล้ว จะไม่มีการล็อกการแก้ไขคะแนนเต็ม ในภาคเรียนนั้น ๆ อีก
นายทะเบียน และหัวหน้างานวัดผล จะต้องเป็นผู้ควบคุม ดูแลการแก้ไขคะแนนเต็มเอง

ต้องการลบรายชื่อนักเรียนที่ลาออก ออกจากชั้น/ห้อง
ปัญหา        ต้องการลบรายชื่อนักเรียนที่ลาออก จากรายชื่อนักเรียน และการบันทึกผลการเรียน
สาเหตุ        จัดนักเรียน ชั้น/ห้อง ไว้ก่อนบันทึกวันที่ออกจากโรงเรียน
การแก้ไข   1. ลบวันที่ลาออกจากโรงเรียน
             2. ย้ายนักเรียนไปไว้ห้อง 0
             3. บันทึกวันที่ลาออก
หรือ  
             1. ลบรายวิชาที่ลงทะเบียนใว้ ทุกวิชาในภาคเรียนที่ลาออก
                 เมนูงานทะเบียน --> ลงทะเบียนวิชาเรียน - ลบรายชื่อนักเรียนที่เรียน
             2. ลบรายชื่อนักเรียนออกจาก ชั้น/ห้อง ในภาคเรียนที่ลาออก
                 เมนูนักเรียน --> รายชื่อนักเรียน ชั้น/ห้อง

มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

เพื่อความรวดเร็ว
ลดภาระการทำงานของ Server
ควรตรวจสอบแก้ไข
   - ประวัตินักเรียน
   - ประวัติการศึกษา
   - บันทึกผลการสอบแก้ตัว 0 ร
   - บันทึกผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
ให้ถูกต้องครบถ้วน และจัดพิมพ์เอกสารรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียนได้ทันที เมื่อบันทึกคะแนนเสร็จ
และจัดเก็บ PDF File ไว้สำหรับใช้พิมพ์ในกรณีที่ต้องการพิมพ์ใหม่

พิมพ์ ปพ.5, ปพ.6 ไม่ได้
สาเหตุ เกิดจาก
1. ไม่ได้สร้าง ชั้น/ห้อง
2. ไม่ได้จัดครูประจำชั้น

คำแนะนำการใช้โปรแกรม SGS
คำแนะนำการใช้ และการแก้ปัญหา
       คำอธิบายในหน้าเว็บนี้ มีทั้งหมด 8 หน้า
การค้นหา 
        กรอกข้อความ (Key Word) ที่ต้องการค้นหาในช่อง ค้นหา (Search for) ที่ด้านบน
หรือคลิก ปุ่มนำทาง (Navigation button) เพื่ออ่านรายละเอียดในแต่ละหน้า

การบันทึกข้อมูลนักเรียนตกค้าง-จบการศึกษา
คำถาม นักเรียน ม.6 จบปีการศึกษา 2559 ตกหล่น 1 คน
สามารถออก ปพ.1 ให้เด็กได้หรือไม่ ? จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
คำตอบ สามารถดำเนินการพิมพ์ ปพ.1, 2, 3 และส่งเอกสารย้อนหลังตามขั้นตอนปกติ

ไม่สามารถจัดห้องเรียน นักเรียนเก่าได้
ปัญหา ไม่สามารถจัดห้องเรียน นักเรียนชั้น ม.4/1 ได้ซึ่งเป็นนักเรียน ม.3 เดิมได้
การแก้ไข  ตรวจสอบ/บันทึกประวัคิการศึกษา 
            - บันทึกการจบการศึกษาระดับมัธยมต้น ถูกต้องหรือไม่ ?
              กรณีที่ไม่ได้บันทึกวันที่จบการศึกษา มัธยมต้นจะไม่สามารถจัดชั้น/ห้อง มัธยมปลายได้
            - ถ้ามีประวัติการศึกษามัธยมปลายเรียบร้อยแล้ว
              ให้ตรวจสอบข้อมูล
              เมนู นักเรียน --> การจัดชั้นห้อง เรียนซ้ำชั้น
              กรณีที่มีการจัดชั้นห้องไว้แล้ว ให้แก้ไขให้ถูกต้อง

สิทธินายทะเบียน - หัวหน้าวัดผล
สามารถตรวจสอบ บันทึก/แก้ไข ข้อมูล ของครู ทุกคนได้
(ยกเว้นการบันทึก/แก้ไข คะแนนของนักเรียน รายวิชาที่ไม่ได้สอน)
โดยคลิกคำสั่ง All บนเมนู

โปรแกรมจดหมายเวียน

วัตถุประสงค์การใช้จดหมายเวียน

1.      แจ้งข่าวสารกับผู้ปกครอง เช่นกรณีนักเรียนขาดเรียนเกิน 10 %

2.      นัดผบผู้ปกครองกรณีที่นักเรียนมีปัญหาเรื่องการเรียน

3.      งานทะเบียนวัดผล แจ้งนักเรียน กรณีที่ให้ผู้ปกครองติดต่อการลงทะเบียนเรียนซ้ำ

ออกแบบพัฒนาโดย ครูบัญชา  วิพัฒวิบูลกิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนและวัดผล

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

Tel 083-3450044   bunkkw@gmail.com

คลิก D/L โปรแกรมจดหมายเวียน


การกำหนดสิทธิผู้ใช้
คำเตือน การกำหนดสิทธิให้ครูทำหน้าที่ เป็นนายทะเบียนเป็นจำนวนมากเกินความจำเป็น
จะสร้างปัญหาในการใช้โปรแกรม SGS
การกำหนดสิทธิ
- นายทะเบียนกำหนดสิทธิให้ "หน.วัดผล"
- หัวหน้างานวัดผล กำหนดสิทธิให้ครู "วัดผล"
- ครูทุกคนที่มีรายชื่ออยู่ในประวัติครู และมีสถานะ "อยู่" จะได้รับสิทธิการเข้าใช้ระบบในสถานะครู โดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนผลการเรียน
๒.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน
      ๒.๓.๑ การเปลี่ยนผลการเรียน “๐”
              สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ผู้เรียน
      สอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลา
      ที่สถานศึกษากำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก ๑ ภาคเรียน สำหรับ
      ภาคเรียนที่ ๒ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
      ถ้าสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อีก ให้สถานศึกษา
      แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู้เรียน โดยปฏิบัติดังนี้
           ๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น
           ๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้เรียนซ้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้
               ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
      ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน ว่าเรียนแทนรายวิชาใด
อ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสาร แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

นำเข้าข้อมูล
นำเข้าข้อมูลจาก DMC ดำเนินการได้แล้วในขณะนี้
เมนู Admin 
      --> Utility
            --> นำเข้าข้อมูล DMC
การนำเข้าข้อมูลจาก DMC กรณีที่ไม่มีข้อมูลวันที่เข้าเรียน
จะไม่สามารถนำเข้า ประวัติการศึกษา ได้
เพราะ SGS บังคับให้ กรอกวันที่เข้าเรียน ทุกคน
ดังนั้นเพื่อให้สามารถนำเข้าได้
จึงใส่วันที่เข้าเรียน เป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2560 แทน
และเพื่ออำนวยความสะดวกในการ แก้ไขข้อมูลวันที่เข้าเรียนให้ถูกต้อง
ให้ใช้คำสั่ง Utility เปลี่ยนวันที่เข้าเรียน ทั้งระดับชั้น
เมนู Admin 
     --> Utility 
           --> เปลี่ยนวันที่เข้าเรียน ทั้งระดับชั้น

ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนตามข้อมูลใน DMC เฉพาะคอลัมน์ที่ไม่มีข้อมูลใน SGS
เพื่อแก้ปัญหากรณีที่กรอกประวัตินักเรียนไว้แล้วบางส่วน
เมนู Admin
        --> Utility
                --> ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนตามข้อมูลใน DMC เฉพาะคอลัมน์ที่ไม่มีข้อมูล

SGS WorkFlow
ผังแสดงระบบงาน SGS

15 มิถุนายน 2560
วันสุดท้ายของการให้ความช่วยเหลือ ตอบคำถาม แก้ปัญหา
- ประวัตินักเรียน
- ประวิติการศึกษา
- การจัดชั้นห้อง
- การลงทะเบียนวิชาเรียน

การแจ้งปัญหา หรือขอความช่วยเหลือทาง ไลน์
ให้แจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน ไลน์กลุ่ม เท่านั้น
เพราะจะมีเพื่อนครู ช่วยตอบคำถามให้ได้รวดเร็วกว่า
การติดต่อผ่านไลน์ส่วนตัว ให้ติดต่อเฉพาะกรณีที่สำคัญ ๆ และเร่งด่วน เท่านั้น

เพื่อป้องกันปัญหาผลการเรียนหาย เนื่องจากการแก้ไข คะแนนเต็ม

การกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข คะแนนเต็ม
หลังจากกรอกคะแนนที่ได้ไว้แล้ว คะแนนจะถูกลบ ต้องกรอกใหม่หมด 

ประกาศ

การวัดผลประเมินผล ปีการศึกษา 2560
ต้องบันทึกการประเมินผลการเรียนอย่างน้อย 4 ครั้ง 
- ก่อนกลางภาค
- สอบกลางภาค
- หลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
จะบันทึกพร้อมกันไม่ได้

SGS สำหรับนักเรียน
ใช้ข้อมูลจากงานทะเบียน-วัดผลโดยตรง
การกำหนดปีการศึกษา ภาคเรียนที่ การบันทึกผลการสอบแก้ตัว การจัดชั้นเรียน
จะมีผลต่อการแสดงผล และการพิมพ์รายงานของนักเรียนโดยตรง
เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองสามารถติดตาม ตรวจสอบผลการเรียน เวลาเรียน ได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน
นายทะเบียนต้องกำหนดปีการศึกษา และภาคเรียน ให้เป็นปัจจุบัน

การส่งข้อมูล GPA-PR ในระดับ ม.1-ม.5
สำหรับโรงเรียนที่ใช้ SGS ให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูล ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และไม่ต้องดำเนินการใด ๆ