Sign In
You are not signed-in.

Skip Navigation Links
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 1งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 1)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 2งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 2)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 3งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 3)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 4งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 4)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 6งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 6)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 7งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 7)
คู่มือการใช้งาน SGSคู่มือการใช้งาน SGS
ดูประวัติ ผลการเรียน พิมพ์รายงาน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองSGS (สำหรับนักเรียน)

Download แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
 
Search for
Go
 
of 13123 Items
/Page
 
ตารางการส่งข้อมูล GPA
15-30 พฤศจิกายน 2559     ส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน
1-30 เมษายน 2560           ส่งข้อมูลGPAX
16 พฤษภาคม 2560           ส่งข้อมูลนักเรียน GPA ม.6 จบไม่พร้อมรุ่น

SGS จะปิด ซ่อมบำรุงระบบ
 และประกาศผลการเรียน
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม เวลา 4.00น - 15.00น


คำแนะนำในหน้าเว็บนี้จะมีการปรับปรุงให้ทันเหตุการณ์ ทุกวัน
โปรดอ่านเมื่อพบปัญหา ก่อนขอความช่วยเหลือ

ปัญหา
         SGS ทำงานช้า
สาเหตุ         - ความกว้างของช่องสัญญาณ (Bandwidth) ในการเชื่อมต่อ Server  มีข้อจำกัด
                 - มีจำนวนผู้ใช้ เข้าทำงานพร้อมกันเป็นจำนวนมาก
การแก้ไข      วางแผนการทำงาน (กำหนดปฏิทินการศึกษา) ปฏิบัติงานตามแผน เพื่อลดปัญหา

SGS เริ่มพัฒนาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ด้วยเงินงบประมาณ 2 ล้านบาท (800 บาท/โรงเรียน)
การใช้ SGS ขึ้นอยู่กับนโยบายของ สพฐ และดุลยพินิจของโรงเรียน
ทีมงาน SGS เป็นผู้รับจ้างพัฒนา และดูแลระบบ Software เป็นเวลา 1 ปี
ขณะนี้อยู่ในระหว่าง รอการจัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบ

e-mail ขอความช่วยเหลือ sgs.obec.info@gmail.com

เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ตามมาตรฐานสากล
SGS จะสร้างรหัสผ่านให้ใหม่ และจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบโดยตรงทาง E-mail ทุก ๆ 3 เดือน
       ผู้ใช้ ที่ไม่ได้บันทึก E-mail ไว้จะถูกตัดสิทธิการใช้งานโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ และการกรอก e-mail ของผู้ใช้ระบบ
- คลิกที่ปุ่มคำสั่ง รูปลูกศรสีแดง ที่มุมบน ขวามือ
- อ่าน และกรอกรายละเอียด ในช่องข้อความด้านล่าง ที่แสดง

ปัญหาที่ผู้ใช้สามารถแก้ปัญหาได้เอง แต่ไม่อ่าน และทำตามคำแนะนำ
ปัญหา     ลืมรหัสผ่าน กรอกรหัสผ่านแล้วเข้าระบบไม่ได้
สาเหตุ     จำรหัสผ่านไม่ได้ หรือขณะเปลี่ยนรหัสผ่าน แป้นพิมพ์เป็นภาษาไทย
การแก้ไข 
- ลองเปลี่ยนแป้นพิมพ์เป็น ภาษาไทย และกรอกรหัสใหม่ เพื่อเข้าระบบอีกครั้ง 
            - กรอกรหัสผู้ใช้ โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน และ คลิก ที่ข้อความลืมรหัสผ่าน
              โปรแกรมจะส่ง รหัสผ่านไปให้ทาง E-mail ที่กรอกไว้
            - แจ้งนายทะเบียน เปลี่ยนรหัสผ่านให้ใหม่
            - กรอก E-mail เพื่อความปลอดภัย และแก้ปัญหาการเช้าใช้ระบบคราวต่อไป

SGS จะแจ้งรหัสผ่านท่าง e-mail ผ่านโปรแกรม SGS เท่านั้น
งดรับแจ้ง การลืมรหัสผ่าน ทางโทรศัพท์ ในทุกกรณี
หากจะขอรับรหัสผ่านใหม่ ต้องแนบเอกสารรับรอง ให้ความยินยอมจากผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเป็นการยืนยัน และการป้องกันการแอบอ้าง

การขอความช่วยเหลือ เพื่อให้ตรวจสอบ และแก้ปัญหาให้
โปรดอ่านคำแนะนำที่ได้อธิบายไว้แล้วในหน้าเว็บนี้
กรณีที่ไม่เคยมีคำแนะนำ ในเรื่องที่เป็นปัญหา ให้ส่งรายละเอียดตัวอย่างข้อมูล เป็นข้อความ

การดูรายละเอียดจากภาพ เพียงอย่างเดียว ข้อมูลที่ได้ไม่ครบถ้วน ภาพที่ส่งมาไม่ชัดเจน ขยายไม่ได้
ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาให้ได้

ปัญหา สาเหตุ การแก้ไข
ปัญหา        อ่านคำอธิบายหน้าเวปแล้ว มาลองดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนห้อง  0 มีปัญหาดังนี้
                1. ลบรายวิชาที่เป็นปีการศึกษาปัจจุบัน 
                    ที่เมนูผลการเรียน     
                            --> แก้ไขผลการเรียน  
                                        ลบรายวิชาในภาคเรียนที่ต้องการ 
                แต่มีปัญหา ระบบให้ไปลบ วันที่ลาออกจากโรงเรียน 
                จึงไปลบวันที่ลาออกจากโรงเรียน 
                
                การลบวันที่ลาออก หมายถึง ลบข้อความวันที่ ในช่อง วันที่ออกจากโรงเรียน
                ไม่ใช่การลบรายการ(Record) ประวัติการศึกษา
                การลบรายการ (record) จะเป็นการลบประวัติการศึกษา ระเบียนวิชาเรียน ผลการ ออกทั้งหมด
                ปกติจะลบไม่ได้ 
                เว้นแต่จะใช้คำสั่ง Utility หรือปุ่มคำสั่ง(สีส้ม) ที่สร้างไว้ให้ และจะมีข้อความแจ้งให้ทราบ

                
                ลบแล้วปรากฎว่าไม่เห็นรายชื่อนักเรียนที่ลาออกก่อนวันที่ 23 กันยายน 2559  ทุกคนเลย
                -
ไม่ทราบว่าลบโดยวิธีใหน
                
 
                2. ลบนักเรียนที่ลาออกหลังวันที่ 23 กันยายน 2559 
                เมนูแก้ไขผลการเรียน  แล้วไปลบนักเรียนออกจากชั้นห้อง  
                แต่เมื่อจะไปบันทึกวันที่ลาออกไม่เห็นชื่อนักเรียน

แจ้งรหัสโรงเรียน ตัวอย่าง เลขประจำตัวนักเรียน เพื่อตรวจสอบ หารสาเหตุและป้องกัน

ปัญหา สาเหตุ การแก้ไข
ปัญหา         สร้างรายการรายเพื่อบันทึก คุณลักษณะ และ การอ่าน คิด วิเคระห์ เขียน ไม่ได้
สาเหตุ         
บันทึกวันที่จบ และวันที่ออกจากโรงเรียนไว้
การตรวจสอบ
เมนูสารสนเทศ 
                        -->ข้อสนเทศ 
                                -->
ตรวจสอบวันที่จบการศึกษา และวันที่ออกจากโรงเรียน ระดับชั้น
การแก้ไช   
- ลบวันที่จบการศึกษา และวันที่ออกจากโรงเรียน ในประวัติการศึกษา
             - กรณีลบทั้งระดับ 
                เมนู Admin
                        --> Utility
                                -->
ลบวันที่ออก และวันที่จบการศึกษา ทั้งระดับชั้น

***กรณีไม่มีชื่อ ชั้น/ห้อง ให้สร้าง ชั้น/ห้อง ที่เมนู นักเรียน --> ชั้น/ห้อง

ปัญหา        
พิมพ์ ระเบียนผลการเรียน ต.2ก ไม่มีข้อมูล
สาเหตุ        
ไม่มีครูที่ปรึกษา
การแก้ไช     
จัดครูที่ปรึกษา
                เมนู ครู
                        --> ครูที่ปรึกษา


ปัญหา
       ปริ้น ปพ.5 ออกมาแล้ว นักเรียนบางชั้น/ห้อง รายชื่อขาดหายไป (ขาดหายไปบางคน) 
               ซึ่งงานทะเบียนได้ลงทะเบียนนักเรียนครบทุกคนแล้ว 
               ตอนที่คุณครูกรอกคะแนนก็ยังมีรายชื่อครบถ้วน
               ตอนสั่งพิพ์ รายงาน > ต2.ก รายชื่อและเกรดของนักเรียนมาครบ 
               แต่ตอนสั่งพิมพ์ รายงาน > ปพ.5 รายชื่อนักเรียนบางคนกลับหายไป
               ถ้าเป็นแบบนี้ต้องทำอย่างไร แก้ไขตรงไหน
สาเหตุ      ประวัติการศึกษาใน แต่ละระดับซ้ำ 
             (หาสาเหตุไม่ได้ ว่าโรงเรียนกรอก หรือแก้ไขอย่างไร ทำให้เกิดปัญหานี้ เพื่อหาทางป้องกัน) 
การป้องกัน - ตรวจสอบ ประวัติกการศึกษา ให้ถูกต้อง ถ้ามีรายการซ้ำให้ลบออก ก่อนการจัดชั้น/ห้อง
การแก้ไข   - ถ้าไม่ไม่ได้ตรวจสอบ แก้ไขไว้ก่อน 
               ใช้คำสั่ง Asmin 
                                --> Utility 
                                        -->
แก้ปัญหาจัดชั้น/ห้องแล้ว ลงทะเบียนไม่ได้ - ไมีมีผลการเรียน ปพ.5

ปัญหา
         มีประวัติการศึกษาเพิ่มขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุ
การตรวจสอบ  เมนูสารสนเทศ 
                --> ข้อสนเทศ 
                        --> ตรวจสอบประวัตืการศึกษา ที่ไม่ได้จัดชั้น/ห้อง และ ลงทะเบียน  
การแก้ไข      ลบประวัติการศึกษาที่เกินมา และไม่ได้ใช้
                เมนู Admin
                        --> Utility
                                --> ลบประวัติการศึกษาที่ไม่ได้ จัดชั้น/ห้อง และลงทะเบียน

ปัญหา
        พิมพ์ ปพ.6 มีรายวิชา และผลการเรียนซ้ำ
สาเหตุ        จัดเรียงเลขที่ซ้ำ
การแก้ไข     จัดเรียงเลขที่ใหม่ ไม่ให้ซ้ำ

งดตอบคำถาม
กรณีที่มีอธิบาย หรือคำแนะนำไว้ในหน้าเว็ปนี้แล้ว

การส่ง E-mial ขอความช่วยเหลือ ให้บอกรายละเอียดดังนี้

1. ปัญหา หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำอะไร ........... เมนู หรือหน้าจอใหน .............
    ภาพประกอบ หรือข้อความการแจ้ง Error (ข้อผิดพลาด)
    การแนบ ภาพประกอบใน E-mail ให้แนบไฟล์ภาพ เป็นสำเนา เท่านั้น ไม่ต้องวางลงบน MS-Word 
     หรือส่งภาพแบบฝังตัว ซึ่งไม่สามารถขยายภาพได้ 
2. รหัสโรงเรียน ...................
3. เลขประจำตัวนักเรียน ........... หรือเลขประชาชนครู ............. (แล้วแต่กรณี)
4. รหัสวิชา......... ชั้น/ห้อง ...............
5. ความต้องการที่จะให้ ตรวจสอบ/แก้ไข ..........................................
บอกรายละเอียด หรือตัวอย่างข้อมูลที่ สามารถตรวจสอบหาข้อผิดพลาดได้
อะไรผิด ? ที่ใหน ? ที่ถูก ? คืออะไร ?
บอกข้อมูลที่ค้นหาได้ง่าย
เช่น บอก รหัสวิชา แทนการบอก ชื่อวิชา
หรือ บอก รหัสครู แทนการบอก ชื่อครู

ตัวอย่างการแจ้งขอความช่วยเหลือ ที่ไม่มีรายละเอียด
         "รายงาน ร มส มผ. ออกมาไม่ ครบ"
ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ เนื่องจากไม่ทราบว่า อะไร? ถูก อะไร? ผิด อะไร? หายไป

วิเคราะห์ และออกแบบระบบ(System Analysis & Design)
ปัญหา และความต้องการ (Problem And Requirement)
    ต้องการให้ครูผู้สอนพิมพ์ปก ปพ.5 ได้
    เพื่อลดภาระงานเจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล ที่ต้องตรวจสอบเอกสารและระบบต่างๆ อยู่แล้ว
   
เดิมครูผู้สอนก็พิมพ์หน้าปกเองอยู่แล้ว เพราะเป็นผู้สอนต้องบันทึกผลและทำการตรวจสอบ 
    ก่อนที่จะพิมพ์เอกสาร แล้วลงชื่อรับรองที่หน้าปก
    เสนอหัวหน้ากลุ่มสาระ และหัวหน้าลำดับถัดไป ก่อนประกาศผล
    หากให้ทะเบียนวัดผลเป็นผู้พิมพ์หน้าปก อาจผิดพลาด ไม่ครบไม่ถูก
    ขั้นตอนวกวนเพราะแทนที่ครูจะส่งเล่มปพ.5 ครั้งเดียวจบ
    กลับต้องมาลงชื่อรับรองอีก(หรือถ้าพิมพ์หน้าปกรอก็ต้องรออีก เพื่อให้ครูทำให้เสร็จก่อน)
วิเคราะห์ และออกแบบระบบ (Analysys And Design)
    
SGS ป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยปรับเปลี่ยนขั้นตอน การพิมพ์ ปพ.5 ใหม่ ด้วยเหตุผลดังนี้
    1. ป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดจากการแก้ไขผลการเรียน หลังจากพิมพ์ ปพ.5 ส่งทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
        - เมื่อเกิดความขัดแย้ง สามารถตรวจสอบได้ ใคร? แก้ผลการเรียนของนักเรียน
    ขั้นตอนการทำงาน
    ครู              
        
บันทึกผลการเรียนเรียบร้อย
        พิมพ์ ปพ.5 ลงนามรับรอง ส่งทะเบียน

    ทะเบียน           
        
ปิดระบบการบันทึกแก้ไขผลการเรียน 
   
ทะเบียน หรือวัดผลกลุ่มสาระ
        พิมพ์ปก ปพ.5

    ครูประจำชั้น - งานวัดผล 
        
ตรวจสอบสถิติผลการเรียน จาก ปพ.5 เทียบกับ ปกปพ.5 ถูกต้องตรงกันหรือไม่ ?
        *ตรงกัน ลงนามรับรอง
        *ไม่ตรงกัน สอบถามครูผู้สอนได้แก้ไขผลการเรียนหลังจากพิมพ์ส่งหรือไม่ ?
           กรณีครูแก้
                - พิมพ์ ปพ.5 ลงนามรับรองส่งใหม่
           กรณีครูไม่ได้แก้
                
- แจ้งผู้ดูแลระบบ SGS ตรวจสอบ หาสาเหตุข้อผิดพลาด และบุคคลที่แก้ไขข้อมูล
                - ทะเบียนแก้ไขผลการเรียนให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร ปพ.5 ที่ครูส่งมา
                - พิมพ์ปก ปพ.5 ใหม่ ลงนามรับรอง
          จัดเก็บเอกสาร ปพ.5 วิชาเดียวกัน ผู้สอนหลายคน เป็นเล่มเดียวกัน
                - สะดวกในการค้นหา และตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
                - ผู้บริหาร ใช้ประกอบการพิจารณา การตัดสินผล 
                   วิเคราะห์ และบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งรายวิชา
                - จัดเก็บเป็นหลักฐาน ใช้ประกอบการตรวจสอบอนุมัติ การจบการศึกษา
          ครูประจำชั้น-งานวัดผล-ทะเบียน
                - ตรวจสอบความถูกต้องตรงกัน จากเอกสาร ปกปพ.5, ปพ.5, ระเบียนผลการเรียน(ต2ก.)
                  และ ปพ.6 
                - ลงนามรับรอง
          วิชาการ-กรรมการบริหาร
                - วิเคราะห์ประเมิน คุณภาพ ประสิทธิผล ของนักเรียน การจัดการศึกษา
                   จากเอกสาร และข้อสนเทศที่ได้จากระบบ
                - ใช้เป็นข้อสนเทศในการพัฒนาผู้เรียน และหลักสูตร

แก้ไขปัญหา
แก้ปัญหาครู
เมนู สารสนเทศ --> ข้อมูลสารสนเทศ
        - ตรวจสอบข้อมูล เลขประชาชนครูซ้ำ
        
- ตรวจสอบข้อมูล เลขประชาชนครูซ้ำ กับนักเรียน
กรณีซ้ำกับครูโรงเรียนอื่น และเป็นคนละคนกัน 
        - ตรวจสอบ แก้ไข หรือติดต่อแจ้งโรงเรียน ที่ซ้ำ ให้แก้ไขเลขประชาชน ครูให้ถูกต้อง
        - กรณีย้ายมา แจ้งให้โรงเรียนเดิม เปลี่ยนสถานะครู เป็นย้าย
          และกำหนดสิทธิครู ของโรงเรียนให้เป็น อยู่ อีกครั้ง
กรณีที่มีครูที่ย้าย เกษียณ หรือลวออก ไปแล้ว ให้เปลี่ยนสถานะครูให้ถูกต้อง
กรณีที่มีข้อมูลครู ที่ไม่ใช่ครูของโรงเรียน ไม่เคยมีวิชาสอน 
        
- ให้ลบออกจากประวัติครู
กรณีที่เคยมีวิชาสอน จะลบไม่ได้ 
        
- ระบบจะลบให้ภายหลัง เมื่อนักเรียนที่ครูเคยสอน จบการศึกษาหมดแล้ว
กรณีเลขประชาชนครูซ้ำกับนักเรียน
        
- ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง

ปัญหา
     บันทึกคะแนนแล้ว ไม่รวมคะแนน และประมวลผลการเรียนให้
สาเหตุ     ประมวลผลไม่สำเร็จ ระบบเครือข่ายช้า ติดต่อ Server ไม่ได้ในบางช่วงเวลา
การแก้ไข  เมนู Admin --> Utility --> ปรับปรุงคะแนน และผลการเรียน รายวิชา

ปัญหา    บันทึกคะแนนแล้ว ไม่ประมวลผลการเรียนให้
           ใช้คำสั่ง Utility --> ปรับปรุงคะแนน และผลการเรียน รายวิชา
           ก็ไม่ประมวลผลการเรียนให้
สาเหตุ    กำหนดกลุ่มสาระไม่ถูกต้อง
การแก้ไข แก้ไขกลุ่มสาระในรายวิชาที่เปิดสอน ให้ถูกต้อง
            ใช้คำสั่ง Utility --> ปรับปรุงคะแนน และผลการเรียน รายวิชา

ปัญหา    นักเรียนถูกย้ายไปอยู่ห้อง 0 หลังจากลงทะเบียนไว้แล้ว
สาเหตุ    ไม่รู้สาเหตุ
การแก้ไข
เมนู Admin --> Utility --> ปรับแก้นักเรียน ห้อง 0

ปัญหา    นักเรียนเคยเรียน ม.1 ปี 2557 ที่โรงเรียน 
            ปี 2558 ย้ายออกไปเรียนที่โรงเรียนอื่น 
            ปี 2559 ได้ย้ายกลับ มาเข้ามาเรียนในระดับชั้น ม.2 ห้อง 5 
            โดยใช้เลขประจำตัวนักเรียนเดิม แต่ไม่สามารถจัดชั้นเรียน/ห้องเรียนได้
สาเหตุ     บันทึกวันที่ออกจากโรงเรียนไว้ 
            SGS ป้องกันการแก้ไขข้อมูล ของนักเรียนที่ ลาออก หรือจบการศึกษา
การแก้ไข  ลบวันที่ออกจากโรงเรียน 
            จัดชั้นเรียนใหม่

ปัญหา     จัดนักเรียน ชั้น/ห้อง ไม่ได้
สาเหตุ     - บันทึกวันที่ออกจากโรงเรียนไว้
            - ไม่มีประวัติการศึกษา
            - เป็นนักเรียน ม.ปลาย แต่ยังไม่จบการศึกษา ม.ต้น
การแก้ไข  - ตรวจสอบ ประวัติการศึกษา ลบวันที่ออกจากโรงเรียน
            - นักเรียน ม.ปลาย ต้องบันทึกวันที่จบการศึกษา ม.ต้นก่อน            
             - จัดนักเรียน ชั้น/ห้อง ใหม่        

ข้อผิดพลาดจากการทำงาน Runtime Error
ตัวอย่าง คำสำคัญ (Key word) ข้อความ และความหมาย ในการแจ้งข้อผิดพลาด (Error)
Duplicate Values in Identity Column
Duplicate
ข้อมูลซ้ำ

Invalid data
Invalid ข้อมูลไม่ถูกต้อง

Error Message: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
Timeout expired หมดเวลา ทำงานไม่สำเร็จ


Transaction (Process ID .....) was Deadlocked on lock resources
With another process and has been chosen as the deadlock
victim Return then tramsaction

Deadlocked แย่งชิงการใช้ทรัพยากร ทำให้การทำงานหยุดชงัก

ถาม-ตอบ
Q: ใบคำร้องสอบแก้ตัว สามารถพิมพ์แยกเฉพาะ ภาคเรียนปัจจุบันได้ไหม
A:
เดิมได้ออกแบบพิมแยกภาคเรียนไว้ แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้พิมพ์รวมทั้งหมด
    ตามระเบียบนักเรียนต้องแก้ 0 ร มส ให้เสร็จภายในปีการศึกษา

Q:
นักเรียน เดิมเป็นนักเรียน ม.6 ปี 2558 เรียนซ้ำ ม.6 ปี 2559 พิมพ์ปพ.1 4/5 ภาคเรียน   
     ไม่แสดงการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลัง ปพ.1 

A:
ระบุปีการศึกษา และภาคเรียนสุดท้าย เพือสั่งพิมพ์ ปพ.1 ไม่ถูกต้อง
     กรณีนี้ นักเรียนเรียนซ้ำชั้นปี 2559 ไม่มีรายวิชา และผลการเรียนในปี 2558 
     ต้องระบุปีการศึกษาสุดท้ายเป็น 2557 ภาคเรียนที่ 2
 
     
 Q:
เป็นครู และนายทะเบียน 
     ได้ลงทะเบียนนักเรียนย้ายเข้า แล้วลืมเอาเลขประจำตัวประชาชนนักเรียนมา 
     เลย
ใช้เลขประจำตัวของตัวเองลงไปก่อน พอเข้าไปอีกครั้ง ปรากฏว่าเข้าใช้ไม่ได้
     เลยไปกำหนดสิทธิ์จาก admin แต่ไม่มีสิทธิ์ครูให้เลือก

A: เลขประชาชนครู และนักเรียน ซ้ำกัน ระบบจะตัดสิทธิการใช้งานของครู ออกทันที

    การแก้ไข แก้เลขประชาชนของนักเรียนให้ถูกต้อง และกำหนดสิทธิ ครูใหม่

Q
: คุณครูกรอกคะแนนแล้วพบปัญหา มี ทศนิยม
A: SGS ออกแบบเพื่อใช้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. มีความต้องการแตกต่างกัน หลากหลาย 
    บางโรงเรียน บางวิชา ต้องการกรอกคะแนนเป็นทศนิยม
    การแสดงผลรวมเป็นทศนิยม .00 ไม่มีผลใดๆ ในทางคณิตศาสตร์


Q
: ย้ายนักเรียนออกจากชั้น/ห้องแล้ว  นักเรียนจะไปอยู่ห้อง 0 และมีรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอยู่
     นักเรียนที่ยังมีคะแนนสามารถเอาออกจากการลงทะเบียนได้ใช่ไหมครับ
A: ลบออกได้

Q: ต้องการลบนักเรียนที่เป็นห้อง 0 ออกจากการลงทะเบียน ต้องลบคะแนนทุกรายวิชาหรือไม่
     อย่างเช่นนักเรียนชั้น ม.6 ต้องตามลบตั้งแต่ชั้น ม.4 เลยหรือเปล่า
     เพราะนักเรียนที่เป็น 0 จะมีชื่ออยู่ในการลงคะแนนแต่ละวิชา ซึ่งคุณครูไม่อยากให้มี
     ตอนปริ้นเอกสารต่างๆ จะไม่มีนักเรียนที่เป็นห้อง 0
A: ไม่ต้องลบคะแนน ลบรายวิชาในภาคเรียนนั้นได้โดยตรง
     เมนูผลการเรียน
     --> แก้ไขผลการเรียน
           ลบรายวิชาในภาคเรียนที่ต้องการ

สื่อแนะนำการใช้ SGS
ครู หลายท่านที่ได้จัดทำเอกสาร และสื่อแนะนำ การใช้งาน SGS ไว้
ขอความอนุเคราะห์ ส่งเอกสาร หรือ Link เพื่อเผยแพร่ และช่วยเหลือเพื่อนครู
ส่งมาที่ sgs.obec.info@gmail.com เพื่อแจ้งให้เพื่อนครูทราบ

เอกสารประกอบการอบรมการใช้ระบบงานทะเบียน โดยครูนิเวศน์  วงศ์ประทุม 
เอกสารประกอบการอบรมการใช้ SGS โดยนายเกียรติมนูญ บัวชื่น

แจ้งการพัฒนา ปัญหา การแก้ไข
ปัญหา  SGS ทำงานช้า
สาเหตุเกิดจาก
  ข้อจำกัดทาง Hardware 
                   บางช่วงเวลา Network ถูกใช้งานเต็มช่องสัญญาณ
การแก้ไข        รองบประมาณ ปรับปรุงเครื่องอุปกรณ์ และเพิ่ม Bandwidth ของช่องสัญญาณ

ปัญหา      พิมพ์รายงาน ปพ.5 SGS ทำงานช้ามาก
สาเหตุ      ลงทะเบียนวิชาเรียนที่มีครูผู้สอนเป็นคนเดียวกันไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน 6 ห้อง
การแก้ไข   แบ่งกลุ่มเรียน ตามห้องเรียน หรือนักเรียนที่เรียนพร้อมกัน

ปัญหา
      ต้องการกรอกคะแนน และนำเข้าจาก Excel แทนการกรอกบนเว็บ
สาเหตุ      ต้องการความสะดวกในการทำงาน
การแก้ไข   การนำเข้าข้อมูลจาก Excel ที่ส่งออกจากโปรแกรมที่มีมาตรฐานเดียวกันหมด 
            
เช่น ผลการสอบ O-NET สามารถทำได้
             
การนำเข้าข้อมูลที่กรอกโดยผู้ใช้ ยากต่อการตรวจสอบ ป้องกัน แก้ไข มีข้อผิดพลาดมาก
             SGS ได้ทดสอบโดยออกแบบฟอร์ม ให้โรงเรียน กรอกข้อมูลลงใน Excel เพื่อนำเข้า
             พบปัญหาการกรอก ผิดพลาดมาก จึงไม่ดำเนินการนำเข้าจาก Excel

             
ปัญหาที่ไม่น่าเป็นปัญหา
        SGS ออกแบบการบันทึกผลการเรียนตลอดภาคเรียนไว้จำนวน 18 ช่อง
        แบ่งเป็น ก่อนกลางภาค 9 ช่อง และหลังกลางภาค 9 ช่อง


กรณีที่ต้องการการบันทึกคะแนนเก็บ ตลอดภาคเรียน ไม่เกิน 6 ครั้ง

บันทึกผลการเรียนตลอดภาต  
        กรอกลงในช่องหมายเลข  1, 2, 3, กลางภาค, 10, 11, 12 ปลายภาค
        แบ่งเป็นคะแนนเก็บก่อนกลางภาค 3 ช่อง และหลังกลางภาค 3 ช่อง
        จะกรอกกี่ช่องก็ได้
        การกำหนดหมายเลขช่อง 1, 2, 3 และ 10, 11, 12 เพื่อให้สอดคล้องกับการรายงานผลการเรียน ปพ.6
        และการกรอกคะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 18 ช่อง 
 

กรณีที่ต้องการการบันทึกคะแนนเก็บ มากกว่า 6 ช่อง แต่ไม่เกิน 18 ช่อง (18 สัปดาห์/ภาคเรียน)
SGS แบ่งช่องกรอกคะแนนเป็น 2 ส่วน ดังนี้

บันทึกผลการเรียนก่อนกลางภาค
        มีช่องกรอกคะแนนเก็บจำนวน 9 ช่อง หมายเลข 1-9
บันทึกผลการเรียนหลังกลางภาค 
        มีช่องกรอกคะแนนเก็บจำนวน 9 ช่อง หมายเลข 10-18
เพื่อให้เหมาะสมกับการแสดงผลบนจอภาพ 
การบันทึกคะแนนเก็บ จะกรอกลงในช่องใดก็ได้


ปัญหา    
ไม่สามารถ สร้างรายการเพื่อบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หรือการอ่าน คิด วิเคราห์ได้
สาเหตุ     
ลงทะเบียนผิดกลุ่ม เช่น นักเรียนอยู่ห้อง 5 แต่มีนักเรียนบางคน ลงทะเบียนไว้เป็นกลุ่ม 6
            อาจเกิดจากการย้ายห้องเรียนหลังจากลงทะเบียนไว้แล้ว

การแก้ไข 
ตรวจสอบ และบันทึกผลการประเมิน ให้ตรงตามกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้
 
ปัญหา    
พิมพ์รายงาน มองไม่เห็น เส้นตาราง
การแก้ไข 
กำหนด ความละเอียด (Resolution) ในการพิมพ์ ที่เครื่องพิมพ์ เป็น 300 DPI (Dot Per Inch)
            กำหนด โหมดการพิมพ์ (Printer Mode) แบบคุณภาพ (Quality Mode)


ตัวอย่างการแจ้งขอความช่วยเหลือ ที่ไม่สามารถ ตรวจสอบ แก้ปัญหาให้ได้

        รหัสโรงเรียน XXXXXXXXXX
        ไม่สามารถลงคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา2559
        ซึ่งเป็นนักเรียนจบ ม.3 จาก ....................... ได้
        ส่วนนักเรียนที่มาเข้า ม.4 จบจากโรงเรียนอื่นมา สามารถลงได้ปกติ
        ช่วยตรวจสอบให้ด้วย
สาเหตุ รายละเอียดไม่ครบถ้วน ไม่รู้ว่านักเรียนที่มีปัญหา ตามที่ร้องขอ เลขประจำตัว อะไร ?

SGS ยกเลิกการป้องกัน การแก้ไขข้อมูลประวัติการศึกษา หลังจากบันทึกวันที่ออกจากโรงเรียน ให้แล้ว
โรงเรียนที่ต้องการแก้ไข ประวัติการศึกษา เล่มที่/เลขที่ ปพ.1 และเลขที่ประกาศนียบัตร สามารถแก้ไขได้ตามปกติ

ลงทะเบียนเรียนซ้ำ

- ลบรายวิชาที่เรียน และ ชั้น/ห้อง ปีการศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
- จัด ชั้น/ห้อง และลงทะเบียนวิชาที่ให้เรียนซ้ำตามปกติ
  หรือ สำเนารายวิชา จากนักเรียนในห้องเดียวกัน


ตัวอย่างปัญหา ไม่มีข้อมูล ผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน
                  และผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
                  ของ ชั้น ม1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2557
                  นำเข้าผลการประเมินไม่ได้
สาเหตุเกิดจาก มีนักเรียนบางคนลาออก และมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล 
                  ทำให้การนำเข้าข้อมูลย้อนหลัง เป็นภาระ และทำได้ยาก
                  และทำให้ข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบ แก้ไขไว้แล้ว ผิดพลาดได้
การแก้ปัญหา  ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทุกระดับชั้นหลังจากนำเข้าข้อมูลครั้งแรก

นำเข้าข้อมูลผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน
                เมนู Admin 
                --> Utility
                --> นำเข้าผลการประเมินคุณฯ การอ่าน
      

ปัญหา   บันทึกประวัติการศึกษา จัดชั้นเรียน ลงทะเบียน ผิดระดับชั้น
           มีรายวิชา ระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย ในเอกสาร ปพ.1
การแก้ไข
  เมนู Admin 
                --> Utility 
                --> แก้ปัญหา ประวัติการศึกษา และ ผลการเรียน ผิดระดับขั้น


ตรวจสอบเลขประชาชน ครูซ้ำ
ให้ตรวจสอบ แก้ไข เฉพาะ ครูที่ยังปฏิบัติหน้าที่สอน อยู่ และซ้ำกับบุคคลอื่น
กรณีที่ย้าย หรือลวออก ไปแล้ว ระบบจะลบให้ภายหลัง