Sign In
You are not signed-in.

Skip Navigation Links
งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 1)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 2งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 2)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 3งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 3)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 4งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 4)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 6งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 6)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 7งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 7)
คู่มือการใช้งาน SGSคู่มือการใช้งาน SGS
ดูประวัติ ผลการเรียน พิมพ์รายงาน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองSGS (สำหรับนักเรียน)
SGS on Android สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

Download แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
 
Search for
Go
 
of 17163 Items
/Page
 
ขอบคุณ
ทีมงาน SGS  ได้ดำเนินการตามสัญญาการจ้าง และส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
                 งดตอบคำถาม และแก้ปัญหาทาง E-Mail
 

ขอขอบคุณโรงเรียนที่ให้ความไว้วางใจ(เสี่ยง) เลือกใช้ SGS

ขอขอบคุณทีมงาน และอาจารย์ทุกท่าน
ที่ให้ความช่วยเหลือแนะนำการใช้โปรแกรม โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทน
ต้องทนรับฟังคำวิพากย์ วิจารณ์  กระแหนะกระแหนมาโดยตลอด

ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์อำพร  ผดุงรส ข้าราชการบำนาญ สพฐ.
ที่มีประสบการณ์ ในงานทะเบียน-วัดผล เป็นอย่างดี
ได้เสียสละเวลาให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำการใช้โปรแกรม การจัดหลักสูตร
ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในงานทะเบียน-วัดผล ช่วยแก้ปัญหาให้กับโรงเรียน มาโดยตลอด
ต้องเสียสละเวลาส่วนตัว มากกว่า 18 ชั่วโมง/วัน โดยไม่มีวันหยุด
และไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน

ขอขอบคุณ สพฐ. ที่ให้ความไว้วางใจ ทีมงาน SGS 
ให้มีโอกาส ได้แสดงความสามารถ ท่ามกลางวิกฤติการณ์ และอุปสรรคในทุก ๆ ด้าน
ทั้งในเรื่องเครื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ และข้อบกพร่องของข้อมูลที่นำเข้า หลากหลายปัญหา
ระยะเวลาการทำงานที่จำกัด มีกำหนดการทำงานที่แน่นอน และต้องมีความถูกต้อง 100%
ไม่มีโอกาสได้รับทราบ หรือเตรียมการล่วงหน้ามาก่อน เป็นวิกฤติการในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
ทีมงานมีโอกาสได้เรียนรู้ปัญหา และวิธีแก้ปัญหา ในเรื่องใหม่ๆ สร้างความมั่นใจในการทำงานระดับชาติ
และสามารถผ่านพ้นวิกฤติมาได้ด้วยดี เป็นประสบการณ์ที่มีค่ายิ่ง

ขอขอบคุณโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สกอ. และ สช.
ที่ให้โอกาส และความไว้วางใจ ทีมงานในการพัฒนาระบบงานให้กับโรงเรียนมากว่า 20 ปี
เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ที่มีค่ายิ่ง

ขอขอบคุณ คุณครูทุกท่านที่ให้กำลังใจทีมงาน ทั้งทางโทรศัพท์ และ E-mail

ตรวจสอบการบันทึกผลการเรียน
        เมนู สารสนเทศ
                --> ข้อมูลสารสนเทศ
                        --> ตรวจสอบการบันทึกคะแนน

ผลการเรียน
คำถาม        ตามที่แจ้งหน้า web ให้ทุกโรงเรียนต้องกรอกคะแนนกลางภาค และคะแนนปลายภาค 
                อยากสอบถามว่าถ้าโรงเรียนกรอกเฉพาะคะแแนนปลายภาค (คำแนนเต็ม100)
                เพื่อตัดเกรด ตอนสิ้นภาคเรียนครั้งเดียวจะได้หรือไม่
คำตอบ        การบันทึก และรายงานผลการเรียนตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 
                จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองโดยตรง
                ผู้ปกครองสามารถติดตาม กวดขันการเรียน ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                และเป็นตัวชี้วัดด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษา
                ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสาร แนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้

SGS Check List
โรงเรียนที่เปลี่ยนมาใช้ SGS ในปีการศึกษา 2559
        ตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลที่นำเข้า ในปีการศึกษา 2557, 2558
        ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ถ้าต้องการความช่วยเหลือ
        ให้ทีมงานช่วยแก้ปัญหา การนำเข้าข้อมูลที่มีข้อบกพร่อง 
        
ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน มกราคม 2560

ภาคเรียนที่ 2/2559 โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

        - ลงทะเบียนวิชาเรียน 
        - บันทึกคะแนนเต็มรายวิชา
        - ติดตามผลการสอบแก้ตัว 0 ร มส มผ
        - ตรวจสอบผลการประเมินคุณลักษณะ ฯ การอ่าน คิด วิเคราะห์ ฯ
                สารสนเทศ
                --> ข้อมูลสารสนเทศ
                        --> สถิติผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ ฯ
                        --> สถิติผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฯ

        - ตรวจสอบประวัตินักเรียน (หัว ปพ.1) ความประพฤติ ความสามารถพิเศษ (ปพ.7)
        - ตรวจสอบวิขาเรียน หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติม การจบการศึกษา ตามเกณฑ์หลักสูตร
        ให้ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน มกราคม 2560 
        หลีกเลี่ยง ปัญหาการทำงานช้า ลดการแย่งชิงทรัพยากร ในช่วงเวลาเร่งด่วน


พิมพ์รายงาน 0 ร มส มผ
ปัญหา        พิมพ์รายงาน 0 ร มส มผ ไม่ได้
สาเหตุ        การพิมพ์รายงาน 0 ร มส มผ ในขณะที่มีการบันทึกผลการเรียน 
               รายงานผลจะคลาดเคลื่อนจากความจริง
               SGS จึงกำหนดเงื่อนไขให้พิมพ์ได้ หลังจากบันทึกผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว
การแก้ไข     ปิดการบันทึกผลการเรียนก่อน พิมพ์รายงาน 0 ร มส มส

พิมพ์รายงานไม่ได้
ปัญหา         ดาวน์โหลด ปพ 1 ไม่ได้
                คลิก PDF  แล้ว  ขึ้นข้อความ  the  files  exist.  ตั้งแต่วันที่ 22 ธค.
                วันนี้ก็ยังดาวน์โหลดไม่ได้  ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหา
สาเหตุ         - อาจจะเกิดจาก Antivirus หรือ Web Browser 
                  มีการป้องกัน (Blocked) การ Download File บางชนิด
                - หรือมีการติดตั้งโปรแกรมช่วย Download File ไว้
                - อาจมีการพิมพ์ ค้างไฟล์เก่าค้างอยู่
                - ลองเปลี่ยนโปรแกรม Site หรือ ใช้คอมพิวเตอร์อื่นพิมพ์ 
การแก้ไข      เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรม Site

GPA-PR
คำถาม             จากโรงเรียน ............................
                     ทางโรงเรียนได้นำข้อมูลจากสารสนเทศ มาใช้โดยเลือกสารสนเทศ  
                     เลือกข้อมูลสารสนเทศ เลือก gpa-pr
                     แล้วเลือกระดับชั้น ม..... แต่ข้อมูลที่นำออกจาก เอ๊กเชลนั้น 
                     ในเซล gpax ไม่ตรงกับทุกคน และทุกระดับ  ใน ปพ.1 
                     ในระดับ ชั้น ม.1 ถึง ม.5 ช่วยดูให้หน่อย
สาเหตุ              เงื่อนไข การคัดกรองข้อมูล ที่ใช้ในการคำนวณ GPA-PR ไม่เหมือนกัน หรือข้อมูลไม่ตรงกัน
การตรวจสอบ      การตรวจสอบเบื้องต้น ดูจากหน่วยกิตที่เรียน และหน่วยกิตที่ได้ ก็จะทราบสาเหตุ
                    การตรวจสอบโดยละเอียด ส่งออกระเบียนผลการเรียน
                        เมนูสารสนเทศ 
                          --> ข้อมูลสารสนเทศ
                               --> ระเบียนผลการเรียน
                       คำนวณ GPA-PR ด้วย Excel
                       เปรียบเทียบ หาสาเหตุที่ผิด ว่าผิดเพราะอะไร ?
                       รายวิชาที่เรียน หน่วยกิต ผลการเรียน ถูกต้อง ครบถ้วน ซ้ำซ้อน หรือไม่ ?

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบ SGS
SGS  ออกแบบให้ทำงานเป็นแบบ On-Line 
        การบันทึก/แก้ไข และประมวลผล จะตรวจสอบข้อมูล ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของการออกแบบ (Constrain)
        ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สัมพันธ์กัน (Relation) ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Event, Real time)
        ไม่เหมาะกับการทำงานแบบผสมผสาน ระหว่างการทำงานแบบ On-Line และ Off-Line (Batch Processing)
        ซึ่งจะทำให้การทำงานของระบบล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากร (Resource) มาก 
        ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้าทุกรายการ (Record) มีโอการผิดพลาดสูง
        ยุ่งยากต่อการแก้ไข และทำงานซ้ำซ้อน

*** การนำเข้าข้อมูล เป็นการลดภาระในการจัดทำฐานข้อมูล
         ใช้ถ่ายโอนข้อมูลในระยะแรก เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบในการทำงาน ไม่เหมาะกับการทำงานแบบคู่ขนาน ***

ตัวบ่งชี้ (Indicator) ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ SGS และ Database Server

        หลังจากปิดระบบการนำเข้าข้อมูลจากภายนอก (upload) 
        ค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ประมวลผล (Processor Time) < 5%
        การหยุดรอ (Waiting Task) < 5%
        การอ่าน-เขียนฐานข้อมูล (Database) I/O < 10MB/Sec
        การทำงานแบบขุดคำสั่ง (Batch Requests)/Sec < 50

สาเหตุของการทำงานช้า ด้านผู้ใช้ (User)

        สาเหตุใหญ่ เกิดจากการเชื่อมต่อเครื่อข่าย Internet ภายในโรงเรียน

สำหรับเขตพื้นที่ ที่ต้องการให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ใช้ SGS ทั้งหมด
เพื่อประโยชน์ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
- ติดต่อขอความช่วยเหลือจาก อาจารย์อำพร  ผดุงรส 

รหัสวิชา
ปัญหา          ลงทะเบียนวิชา 30203 หน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2/2559 ม.5 ไม่ได้
                 ลบก็ไม่ได้ แก้ไขก็ไม่ได้ ทำตามหน้าเวป sgs แล้วทุกอย่างก็ไม่ได้  
                 เปลี่ยน ปี กับภาคเรียนก็แล้ว เข้าเมนูงานทะเบียนทุกอันก็แก้ไขไม่ได้
สาเหตุ         มีช่องว่างระหว่าง ตัวอักษร และตัวเลข
การแก้ไข      ลบช่องว่าง (Space) ระหว่างตัวอักษร และตัวเลข ในหลักสูตรรายวิชา

พิมพ์ ปพ.6
ปัญหา        พิมพ์ ปพ.6 ทั้งห้อง ผลการเรียนของนักเรียนบางคน หายไป
สาเหตุ        ไม่มีคำนำหน้าขื่อนักเรียน
การแก้ไข     กรอกคำนำหน้านักเรียน

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
คำถาม        หากมีการปรับปรุงหลักสูตร 
                ซึ่งส่งผลต่อการลงทะเบียนวิชาเรียนนักเรียนหลักสูตรเก่า
                เช่น หลักสูตรเก่า วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 ใช้รหัส อ33208
                ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 เปลี่ยนรหัสเป็น อ33203
                ซึ่งพอลงทะเบียนสำหรับเด็กรุ่นใหม่ ม1 ม4 มันทำได้เลย
                เพราะใช้หลักสูตรใหม่หมดแต่พอจะลงกับชั้นอื่น ม2-3 ม5-6 ที่ใช้หลักสูตรเก่ามันทำไม่ได้ 
                ต้องใช้รหัสเดิมตามหลักสูตรเก่า คือ วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 อ33208
                ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เปลี่ยนรหัสวิชานี้ใน sgs เป็น 
                ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 อ33203 แล้ว 
                และที่สำคัญถ้าดึงดันจะลงทะเบียนวิชานี้ให้เด็กหลักสูตรเก่า 
                มันก็จะมีปัญหา เพราะ รหัส อ33203 
                ไปตรงกับรหัสที่เคยเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้จากหลักสูตรเก่า

คำอธิบายการแก้ไข-การเพิ่มรายวิชา
แก้รหัสวิชา (Edit Record)    
                มีผลโดยตรงกับการลงทะเบียนวิชาเรียนให้กับนักเรียนในภาคเรียนใหม่เท่านั้น
เพิ่มรายวิชา(Add Record)    
                จะเลือกใช้รหัสวิชาเก่า หรือรหัสวิชาใหม่ ก็ได้

การแก้รหัสวิชา-การเพิ่มรายวิชา (หลักสูตรรายวิชา)
ไม่มีผลกับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว (รายวิชาที่เปิดสอน)

ปลี่ยนหลักสูตร - ปรับปรุงหลักสูตร
เปลี่ยนหลักสูตร หมายถึง การร่างหลักสูตรใหม่ ตั้งชื่อหลักสูตรใหม่เป็น หลักสูตร .........  พศ.2560
ปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การแก้ไข-เพิ่มเติมรายวิชาบางส่วน และใช้ชื่อหลักสูตร ............ พศ.2551 ตามเดิม