Sign In

Skip Navigation Links
งานรับสมัครนักเรียนใหม่งานรับสมัคร
งานรับสมัครนักเรียนใหม่ ใช้เพื่อทดสอบการทำงานเท่านั้น ไม่มีผลกระทบกับโปรแกรมหลัก แต่อย่างใดงานรับสมัคร (ใช้เพื่อทดสอบเท่านั้น)
งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 1)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 2งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 2)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 3งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 3)
คู่มือการใช้งาน SGSคู่มือการใช้งาน SGS
ดูประวัติ ผลการเรียน พิมพ์รายงาน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองSGS (สำหรับนักเรียน)
SGS on Android สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
Download แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Download แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตร
Download แนวทางการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้
Download แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Download แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะ ฯการวัดและประเมินคุณลักษณะ ฯ

งานทะเบียน-วัดผล สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพป.ทะเบียน-วัดผล สพป.

 
ประชาสัมพันธ์
 
Search for
Go
 
of 11266 Items
/Page
 
ขอรับสิทธิในการใช้โปรแกรม
ขอรับสิทธิในการใช้โปรแกรม ให้สอบถามผ่านไลน์ ส่วนบุคคล
แจ้ง
- ชื่อโปรแกรม  (งานทะเบียน-วัดผล SGS หรือ PGS หรือ งานรับสมัครนักเรียนใหม่ Enroll)
- รหัสโรงเรียน 10 หลัก
--สังกัด
- ชื่อโรงเรียน ตำบล  อำเภอ  จังหวัด
- เลขประชาชน ครูผู้ดูแลระบบ
- หมายเลขโทรศัพท์ ส่วนบุคคล

ติดต่อ Line ID: 0818522097

สอบถามปัญหาการใช้โปรแกรม
เริ่มใช้โปรแกรมงานทะเบียน-วัดผล SGS ในปีการศึกษา 2560
สอบถามผ่านไลน์กลุ่ม SGS-0
เริ่มใช้โปรแกรมงานทะเบียน-วัดผล PGS ในปีการศึกษา 2560
สอบถามผ่านไลน์กลุ่ม PGS-1
โปรแกรมงานรับสมัคร
สอบถามผ่านไลน์กลุ่ม SGS Enroll-1
เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ร่วมกัน
โรงเรียนต้องการเข้าไลน์กลุ่ม SGS แจ้งได้ที่ Line ID: 0818522097

การกำหนดคะแนนเต็ม ระบบงานรับสมัคร
การกำหนดคะแนนเต็ม จะทำได้หลังจากที่มีนักเรียนยื่นสมัคร และลงนามรับสมัครแล้ว
และ Admin จะมีสิทธิในการกำหนดคะแนนเต็ม 
กรรมการรับสมัคร เป็นคนละชุดกับ ครูวัดผลในงานทะเบียน

การเปิด-ปิด ระบบกรอกข้อมูลแจ้งความจำนง
การเปิด-ปิด การกรอกข้อมูล แจ้งความจำนงในการสมัครเรียน
โรงเรียนต้องแจ้งกำหนดการกรอกเอกสารในแต่ละ แผน/กลุ่ม ให้ผู้สมัครทราบ
เพื่อป้องกันปัญหาการกรอกข้อมูล ในช่วงวันเวลาที่ไม่เปิดให้กรอกข้อมูล
จะเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัครไม่ได้
การกรอกข้อมูล
การกรอกเอกสารแจ้งความจำนง ผู้สมัครสามารถใช้โทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์กรอกข้อมูลก็ได้ 
เจ้าหน้าที่รับสมัคร ที่ต้องตรวจสอบ กรอก/แก้ไข ข้อมูลให้ผู้สมัคร ควรใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน
ผู้ลงนามอนุมัติ จะใช้คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ก็ได้ ถ้าไม่ต้องกรอก หรือแก้ไขข้อมูลมาก 
(กรณีที่ใช้โทรศัพท์ ให้เลือก Desktop Site)

สารสนเทศระบบงานรับสมัคร
1.รายชื่อผู้สมัครจำแนกตามหลักสูตรที่เปิดรับ
2.สถิติการทดสอบจัดที่นั่งสอบ-พิมพ์บัตร
3.สถิตืการทดสอบการกรอกข้อมูลแสดงความจำนง
4.หลักสูตรที่เปิดรับ
5.กำหนดการรับสมัคร
6.สถิติการจัดที่นั่งสอบ
7.ตรวจสอบการจัดที่นั่งสอบ
8.รายชื่อผู้สมัครสอบ ห้องสอบ ที่นั่งสอบ
9.ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ
10.สถิติจำนวนผู้สมัครรายวัน
11.รายชื่อผู้สมัครสอบ

การสร้าง Link URL: ระบบงานรับสมัครนักเรียนใหม่
การสร้าง Link ที่ถูกต้อง ให้ใช้ URL: https://sgs9.bopp-obec.info/enr เท่านั้น
ห้ามใช้  URL: https://sgs9.bopp-obec.info/enr/Start/StartPageMobile.aspx 
เพราะจะทำให้มีปัญหาในการใช้งาน เปิด Website ผิด

การสร้าง Link ที่ถูกต้อง ป้องกันปัญหาในการใช้งานในทุกๆ ระบบงาน ให้ใช้วิธี
คลิกขวา ที่เมนู ด้ายซ้ายของหน้าเว็บประชาสัมพันธ์ และใช้คำสั่ง Copy Shortcut

ระบบงานรับสมัครนักเรียนใหม่ 2561
โรงเรียนที่ประสงค์จะใช้โปรแกรมรับสมัคร
ให้ Download และศึกษาเอกสารคำแนะนำข้างล่างนี้

SGS Enroll61 Diagram

ระบบงานรับสมัครนักเรียนใหม่ 61 (PPT)
เอกสารแนะนำการกำหนดข้อมูลพื้นฐานระบบรับสมัคร (ปรับปรุงใหม่)

เอกสารแนะนำเจ้าหน้าที่รับสมัคร (ปรับปรุงใหม่)
เอกสารแนะนำสำหรับนักเรียนสมัครเรียน (ปรับปรุงใหม่)
สงวนสิทธิเฉพาะโรงเรียนที่ใช้ งานทะเบียน-วัดผล SGS เท่านั้น

โปรแกรมรับสมัครเป็นโปรแกรมที่ทีมงาน SGS พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ในการรับสมัคร จัดที่นั่งสอบ
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ พิมพ์รายชื่อผู้เข้าสอบ บันทึกคะแนนสอบ ประมวลผล จัดลำดับที่ตามคะแนนสอบ
และรายงานสถิติต่าง ๆ ลดภาระงานในการบันทึกประวัตินักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน 
และใช้เป็นข้อมูลนักเรียน ที่อยู่ ประวัติการศึกษา ในงานทะเบียน-วัดผล SGS
(ไม่บังคับใช้

การนำเข้าข้อมูลจากภายนอก
การนำเข้าข้อมูล จาก DMC จะได้รับข้อมูลจาก DMC ปลายเดือนมิถุนายน เพียงครั้งเดียว
ในปี 2561 SGS ได้ทำระบบรับสมัคร ให้โรงเรียนที่ประสงค์จะใช้ รับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2561
ใช้รับสมัครสอบคัดเลือก และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเรียน ได้กรอกข้อมูล ในเอกสารใบมอบตัว
เพื่อใช้เป็นประวัติ นักเรียน ประวัติการศึกษา จัดชั้น/ห้อง และลงทะเบียน วิชาเรียน
ลดภาระการทำงานของโรงเรียน และสามารถทำงานต่อได้ทันทีเมื่อเปิดภาคเรียน

ระบบงานรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนในสังกัด สพป.
การกำหนดกรรมการรับสมัคร จะใช้รายชื่อครูจาก ระบบงานทะเบียน-วัดผล
ดังนี้นจะต้องบันทึกข้อมูลครู ในระบบงานทะเบียนวัดผล PGS ให้เรียบร้อยก่อน
จึงจะกำหนด กรรมการรับสมัครได้

ยกเลิกการใช้ระบบรับสมัคร
เพื่อป้องกันปัญหาการเข้าใจผิดของผู้สมัคร
ในกรณีที่ได้ขอรับสทธิไว้แล้ว
แต่ไม่ประสงค์จะใช้โปรแกรม ในการรับสมัคร
ให้ใช้คำสั่ง Utility 8.ยกเลิกการใช้ระบบรับสมัคร

งานรับสมัคร
งานรับสมัคร
และใช้ ระบบงานรับสมัคร แทน ได้นำเช้าข้อมูลจากระบบเดิม เรียบร้อยแล้ว

โรงเรียน ที่ทำ link ให้ นร.สมัคร ให้กำหนด Url ดังนี้
https://sgs9.bopp-obec.info/enr
กรณีที่กำหนด Url: เป็น https://sgs9.bopp-obec.info/enr/Start/StartPageMobile.aspx
โปรแกรมจะวิ่งไปที่ mobile page ทุกครั้ง ที่คลิกเปิดโปรแกรม ทั้งในคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ เพื่อกรอกข้อมูล
ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการกรอกข้อมูลบนคอมพิวเตอร์


เอกสารแนะนำการกำหนดข้อมูลพื้นฐานระบบรับสมัคร (ปรับปรุงใหม่)

การแก้ปัญหา ตำแหน่งผู้อำนวยการ รักษาการแทน ยาวมาก
ให้ทำตรายาง และประทับลงในเอกสาร แทนการพิมพ์

การนำเข้าข้อมูลผลการเรียนจากภายนอก
ไม่สามารถนำเข้าได้

การกำหนดหลักสูตร-แผนการเรียน ระบบงานรับสมัคร
หลักสูตรที่เปิดสอน เช่น
        - หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
        - หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
        - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การจัดการเรียนการสอน การแบ่งกลุ่มผู้เรียน ห้องเรียนพิเศษ/แผนการเรียน 
        การจำแนกผู้เรียนตามการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน เช่น
        - English Program
        - Mini English Program
        - Gifted
        การจำแนกผู้เรียนตามความถนัด หรือความสนใจ  โดยการจัดวิชาเพิ่มเติม เช่น
        - วิทย์-คณิต
        - ศิลป์-ภาษา
        - ศิลป์-ฝรั่งเศษ
การแบ่งกลุ่มผู้สมัครตามวิธีการคัดเลือก เช่น
        - จับฉลาก
        - ความสามารถพิเศษ
        - เงื่อนไขพิเศษ
        - สอบคัดเลือก
        - นักเรียนเก่า

ปรับปรุงโปรแกรมรับสมัคร 2561
เพิ่มฟังก์ชั่น
- พิมพ์เอกสารการชำระเงินผ่านธนาคาร (Payment)
- นำเข้าข้อมูล และตรวจสอบการชำระเงินผ่านธนาคาร
- ส่งออกรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
- นำเข้าคะแนนสอบจาก Excel
- ประกาศผลการคัดเลือก
- รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา เกณฑ์อายุขั้นต่ำ

การขอใช้ระบบรับสมัคร
โรงเรียนที่ต้องการใช้ระบบงานทะเบียน-วัดผล หรือ รับสมัคร
ติดต่อขอรับสิทธิได้ โดยแจ้ง
- ชื่อรหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล  อำเภอ  จังหวัด
- เลขประชาชน ครูผู้ดูแลระบบ 
- หมายเลขโทรศัพท์ ส่วนบุคคล

ผ่านทางไลน์ส่วนบุคคล LineID 0818522097

การวัดผล-ประเมินผล SGS
การวัดผล-ประเมินผล SGS
        การวัดผล SGS ได้ออกแบบให้บันทึกคะแนนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ได้สูงสุด 18 มาตรฐาน/วิชา
กลุ่มงานวัดผล-ประเมินผล ของโรงเรียน เป็นผู้กำหนด คะแนนเต็ม รายวิชา
        ก่อนปีการศึกษา 2560 SGS เปิดให้ครูผู้สอน สามารถบันทึก ผลการเรียน ในช่อง Remark ได้โดยตรง
ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาในช่วงรอยต่อ ของการเปลี่ยนแปลงระบบ และบางโรงเรียนได้ บันทึกคะแนน และผลการเรียน ในช่อง Remark ไว้ด้วย
ทำให้เกิดปัญหา คะแนนหาย เนื่องจากมีการสั่งปรับปรุงผลการเรียน ตามคะแนนที่บันทึกไว้ ในภายหลัง
        ในปีการศึกษา 2560 SGS จึงป้องกันปัญหานี้ โดยป้องกันการกรอก ผลการเรียนในช่อง Remark ไว้
        แต่เนื่องจากโรงเรียนจำเป็นต้องรับนักเรียนโอนย้าย หรือกลับจากการศึกษาตามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
และต้องการเทียบโอนผลการเรียนให้ SGS จึงเปิดให้บันทึกผลการเรียน ในช่อง Remark ได้ ไม่เกิน 15 คน
        นอกจากนี้ SGS ได้จัดทำเว็บประกาศผลการเรียน เพื่อเป็นสื่อกลางในการแจ้งผลการเรียน ให้นักเรียน
และผู้ปกครองทราบถึงพัฒนาการของนักเรียน ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยแบ่งเป็น กลางภาค และปลายภาคเรียน
SGS จึงกำหนดให้โรงเรียนบันทึกผลการประเมิน เป็น 4 ช่วงดังนี้ ก่อนกลางภาค สอบกลางภาค หลังกลางภาค และสอบปลายภาค แต่เนื่องจากมีโรงเรียนแจ้งว่า บางรายวิชาไม่มีการจัดสอบกลางภาค  
คะแนนกลางภาค 
        ไม่ได้เฉพาะเจะจงว่าจะต้องเป็นการจัดห้องสอบ ออกข้อสอบให้นักเรียนนั่งทำข้อสอบ พร้อมกันทั้งโรงเรียน
แต่หมายถึงการ วัดผล-ประเมินผล กลางภาคเรียนอาจจะเป็นคะแนนที่ได้จาก การทำรายงาน การส่งชิ้นงานงาน
หรือการทดสอบประเมินความรู้ด้วยวิธีใดๆ และจะวัดผลเมื่อไหร่ก็ได้ ตามความเหมาะสม
โดยแบ่งการบันทึกผลการเรียน เป็น 4 ส่วน ดังนี้
        •  ก่อนกลางภาค S1 ..S9
        •  กลางภาค Midterm
        •  หลังกลางภาค S10...S18
        •  ปลายภาค Final
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ในการจัดพิมพ์รายงาน ปพ.6 และประกาศผลการเรียน ผ่านเว็บไซต์
        และออกแบบป้องกันผลก่ารเรียนหาย โดยกำหนดเงื่อนไขในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคะแนนเต็ม จะต้องดำเนินก่อนการบันทึกผลการประเมินกลางภาค หรือหลังกลางภาค เท่านั้น

การสร้างรหัสผ่านที่ปลอดภัย
การสร้างรหัสผ่านที่ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัย
ขั้นตอนที่ 1: ปฏิบัติตามข้อกำหนดของรหัสผ่าน
สร้างรหัสผ่านให้มีอักขระ 8 ตัวขึ้นไป โดยใช้ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ผสมกันในรูปแบบใดก็ได้
ห้ามใช้รหัสผ่านซ้ำกันหลายบัญชี
ขั้นตอนที่ 2: ทำตามเคล็ดลับของรหัสผ่านที่ดี
รหัสผ่านที่รัดกุม เป็นรหัสที่ผู้อื่นแทบจะเดาไม่ได้เลย ทำตามเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อเรียนรู้การสร้างรหัสผ่านที่ดี
ใช้ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ รวมอักขระประเภทต่าง ๆ ผสมกันดังนี้
ตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น A, E, R ตัวพิมพ์เล็ก เช่น a, e, r ตัวเลข เช่น 2, 6, 7 สัญลักษณ์ และอักขระพิเศษ เช่น ! @ & *
ตัวอย่าง แทนที่ตัวอักษรด้วยตัวเลขและสัญลักษณ์ โดยเลือกคำหรือวลีขึ้นมาตัวหนึ่ง
และใช้ตัวเลขและสัญลักษณ์แทนตัวอักษรบางตัวในคำหรือวลีนั้น ตัวอย่างเช่น
จาก "Loy Kratong" เป็น "l0ykR@+0nG"
จาก "Tam dee dai dee" เป็น "+@m DeE dAi d33"
ใช้ตัวย่อประโยค โดยลองนึกประโยคขึ้นมาประโยคหนึ่ง และใช้ตัวอักษรตัวแรกของแต่ละคำในประโยคนั้น ตัวอย่างเช่น
จาก "Lung Ton chop kin phak tuk wan loei" เป็น "l+ckP+WL"
ใช้รหัสผ่านที่มีความยาว: รหัสผ่านที่ยาวจะรัดกุมขึ้น รหัสผ่านมีช่องว่างได้ คุณจึงใช้วลีที่น่าจดจำ หรือคำจากเพลงโปรด บทกวี
หรือคำคมได้ ตัวอย่างเช่น
"ํy@ w@1 J@1 +@NG y@ w@NG J@1 k0n"
"Khor pen khar rong baht tuk chart pai"
"Laew sorn wa ya wai jai manut, Mun saen sud luek lam luer kam nod"
หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและคำทั่วไป
อย่าใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลที่คนอื่นอาจรู้เกี่ยวกับตัวคุณหรือหาได้ไม่ยาก ตัวอย่างเช่น
ชื่อของสัตว์เลี้ยง ชื่อเล่นของคุณ ชื่อถนนที่คุณอยู่ คำทั่วๆ ไป หลีกเลี่ยงคำ วลี และรูปแบบง่ายๆ ที่คาดเดาได้ง่าย
ตัวอย่างเช่น คำและวลีที่ตรงไปตรงมา เช่น "รหัสผ่าน" หรือ "เปิดใจให้ฉัน"
ลำดับต่างๆ เช่น "abcd" หรือ "1234"
รูปแบบแป้นพิมพ์ เช่น "ฟหกด่าสว" หรือ "ๆฟผไหป"
ตัวอย่างอื่นๆ ในบทความนี้ เช่น "l0ykR@+0nG" หรือ "l+ckP+WL"
ไม่ใช้รหัสผ่านซ้ำ
ใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละบัญชีที่สำคัญ เช่น อีเมล และบัญชีธนาคารออนไลน์
การใช้รหัสผ่านซ้ำกันมีความเสี่ยง ถ้ามีคนทราบรหัสผ่านสำหรับบัญชีหนึ่ง ก็จะลงชื่อเข้าใช้บัญชีอื่นๆ
และเข้าถึงอีเมล ที่อยู่ หรือแม้แต่เงินในบัญชีของคุณได้
เรียบเรียงจาก https://support.google.com/accounts/answer/32040?hl=th

GIGO (garbage in garbage out) หมายความว่าอย่างไร
GIGO
คำเต็มภาษาอังกฤษ        GIGO
คำอ่าน                       กิโก
ความหมาย                  ย่อมาจาก garbage in , garbage out 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานแปลว่า เข้าผิด ออกผิด แต่ถ้าแปลตามตัวจะได้ว่า ขยะเข้า ขยะออก
เป็นคำกล่าวที่ใช้เตือนสติผู้ใช้คอมพิวเตอร์ว่า ถ้าใส่ข้อมูลที่ไร้คุณค่าลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องก็มิอาจจะทำให้ข้อมูลนั้นมีค่าขึ้นมาได้เลย อีกนัยหนึ่ง เป็นการบอกให้นักคอมพิวเตอร์มือใหม่รู้ว่า
เครื่องคอมพิวเตอร์หาใช่สิ่งมหัศจรรย์ที่จะเนรมิตข้อมูลเลว ๆ ให้เป็นสารสนเทศ (information) ดี ๆ ได้
ถ้าใส่ขยะ (ข้อมูลเลว ๆ) เข้าไป ก็จะได้ขยะ (สารสนเทศเลว ๆ ) ออกมา
ที่มา: https://dictionary.sanook.com/search/dict-computer/gigo

ปัญหา GPA-PR 5 ภาคเรียนผิด
กรณีที่โรงเรียนได้รับแจ้งว่า ข้อมูลผิด
ให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบข้อมูลใน SGS ถ้าพบข้อผิดพลาด ให้แก้ไข และส่ง GPA-PR ผ่านโปรแกรม SGS ใหม่
2. กรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่พบข้อบกพร่อง ให้สำเนาเอกสารการรับรอง GPA-PR ที่ลงนามรับรองไว้ ส่งให้ สนผ.โดยตรง

ทีมงาน SGS ไม่สามารถให้คำตอบได้ว่า ข้อมูลผิด หรือถูก เพราะอะไร
หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ อ.สุดเขตต์ โดยตรง
โทร.08-2373-6303 LINE ID: สุดเขตต์ สินธุรัตน์

โครงสร้างข้อมูล GPAX

การแจ้งขอความช่วยเหลือ
กรณีที่อ่านคำอธิบาย หรือคำแนะนำในหน้าเว็ปนี้แล้ว ยังไม่เข้าใจ
ไม่สามารถแก้เปัญหาด้วยตนเองได้
ให้สอบถาม ขอคำแนะนำจากเพื่อนครูที่ใช้ SGS หรือ Line กลุ่ม SGS
ไม่ต้องระบุว่าถามใคร หรือจะให้ใครตอบ
เพราะมีเพื่อนครูในกลุ่มเป็นจำนวนมากที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้

บอกรายละเอียด โดยการพิมพ์เป็นข้อความบน ไลน์ 
แทนการใช้ขอความจากภาพ เนื่องจากไม่สะดวกในการอ่านข้อความจากภาพ

1. ปัญหา หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำอะไร ........... เมนู หรือหน้าจอใหน .............
2. รหัสโรงเรียน ...................
3. เลขประจำตัวนักเรียน ........... หรือรหัสครู 3 หลัก............. (แล้วแต่กรณี)
4. รหัสวิชา......... ชั้น/ห้อง ...............
5. ความต้องการที่จะให้ ตรวจสอบ/แก้ไข ..........................................
บอกรายละเอียด หรือตัวอย่างข้อมูลที่ สามารถตรวจสอบหาข้อผิดพลาดได้
อะไรผิด ? ที่ใหน ? ที่ถูก ? คืออะไร ?
บอกข้อมูลที่ค้นหาได้ง่าย
เช่น บอก รหัสวิชา แทนการบอก ชื่อวิชา
หรือ บอก รหัสครู แทนการบอก ชื่อครู

ตัวอย่างการแจ้งขอความช่วยเหลือ ที่ไม่มีรายละเอียด
        "นักเรียนลาออก และกลับมาเรียนใหม่ จัดชั้น/ห้องไม่ได้"
 โรงเรียนใหน ? ใครลาออก ?
      

         "รายงาน ร มส มผ. ออกมาไม่ ครบ"
ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ เนื่องจากไม่ทราบ รหัสโรงเรียน ? รหัสวิชาอะไร? ปีการศึกษา/ภาคเรียนอะไร ? หายไป


การกำหนดสิทธิผู้ใช้
ระดับสิทธิผู้ใช้ระบบ
1. ผู้ดูแลระบบงานโรงเรียน SchAdmin  
     -กำหนดสิทธิการเข้าใช้ระบบของบุคลากรในโรงเรียน
2. ผู้บริหารโรงเรียน SchManager
     -สืบค้น ประยุกต์ใช้ข้อสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียน
3. นายทะเบียน Registrar
     -บริหารจัดการ การบันทึก/แก้ไข ข้อมูลนักเรียน ครู หลักสูคร การลงทะเบียนวิชาเรียน 
     -ผลการประเมินของครูทุกคน
     -การประมวลผล และการจัดพิมพ์เอกสารการศึกษา และกำหนดช่วงเวลาทำงาน 
4. หัวหน้างานวัดผล AssessmentAdmin 
      -ตรวจสอบ/บันทึก แก้ไข คะแนนเต็ม และกำหนดสิทธิครูวัดผล(Assessment)
      -บันทึกผลการสอบแก้ตัว
5. กลุ่มงานวัดผล Assessment 
      -บันทึก/แก้ไข คะแนนเต็มรายวิชาในกลุ่มสาระ
      -บันทึกผลการสอบแก้ตัว
6. ครู Teacher
       -บันทึก/แก้ไข ผลการเรียนรายวิชาที่สอน
7. นักเรียน Student 
       -บันทึก/แก้ไข ข้อมูลประวัตินักเรียน ดูผลการเรียน
8. ผู้ปกครอง StdFamily 
       -ติดตาม ตรวจสอบ ผลการเรียนของนักเรียน
การเข้าใช้ระบบด้วยสิทธิของผู้ใช้แต่ละระดับ จะเห็นเฉพาะรายการคำสั่ง ตามสิทธิที่ได้รับเท่านั้น
การรักษาความปลอดภัย ผู้ได้รับสิทธิควรเปลี่ยนรหัสผู้ใช้ ทันที่ที่เข้าใช้ระบบครั้งแรก
คลิกที่ลูกศรสีแดงที่มุมบนขวามือ หลังจาก Login เข้าระบบแล้ว
กรอก E-mail Addr เพื่อใช้ส่งรหัสผ่าน
(กรณีลืมรหัสผ่าน ระบบจะส่งรหัสผ่านไปให้ตาม E-mail Addr ที่ระบุไว้ และตรงกับที่ผู้ใช้ยืนยัน) 

ลืมรหัสผ่าน
กรณี ครูลืมรหัสผ่านให้ดำเนินการดังนี้
1.ครูแจ้งนายทะเบียน
2.นายทะเบียน เข้าที่เมนู Admin > ผู้ใช้ระบบ > แก้ไขผู้ใช้ระบบ
   ค้นหาครูที่ต้องการ > กรอกรหัสผ่าน (อะไรก็ได้) คลิก บันทึก
3.ครูเข้าระบบด้วยรหัสผ่านที่ได้จากนายทะเบียน
   เปลียนรหัสผ่าน และ กรอก email ไว้ใช้เวลาลืมรหัสผ่าน

กรณีรหัสผ่านถูกต้อง แต่มองไม่เห็นรายวิชาในการบันทึกผลการเรียน ให้นายทะเบียนตรวจสอบ รหัสครูซ้ำและลบออก
รหัสผ่าน ผู้ใช้ต้องรับผิดขอบ กรณีครูให้นักเรียนทำงานแทนโดยบอกรหัสผ่าน เมื่อเลิกใช้แล้วต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน


หลักสูตรรายวิชา และรายวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตรรายวิชา
        เป็นหลักสูตรวิชาเรียน ที่คณะกรรมการร่างหลักสูตร ได้จัดทำ และอนุมัติให้ใช้เป็นหลักสูตรแกนกลาง
รายวิชาที่เปิดสอน
        เป็นรายวิชาที่โรงเรียน จัดให้มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน
        โดยจัดให้มีการเรียนการสอน วิชาพื้นฐานตรงตามที่หลักสูตรแกนกลางกำหนด 
        ซึ่งอาจจะมีรายละเอียด วิชาเพิ่มเติมแตกต่างไปจากหลักสูตรแกนกลาง ตามความเหมาสม
        เช่น จำนวนหน่วยกิต ชื่อวิชาเรียน ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้กำหนด
การลงทะเบียนวิชาเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
        เป็นการสำเนาข้อมูลจากหลักสูตรรายวิชามา เก็บไว้ในรายวิชาที่เปิดสอน
การแก้ไขข้อมูลในหลักสูตรรายวิชา 
        จะไม่มีผลโดยตรง ต่อผลการเรียน และรายงานผลการเรียนของนักเรียน
        จะแก้ไขเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ตามคำสั่งจากส่วนกลาง
        และจะนำไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนในรุ่นต่อๆไป
การแก้ไขข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน
        จะมีผลต่อการต่อการคำนวณ GPA การรายงานผลทางการศึกษา ของนักเรียนแต่ละรุ่น
        และจะเป็นอิสระต่อกัน
การแก้ไขรายวิชาในรายงานต่างๆ หลังจากลงทะเบียนไปแล้ว ต้องแก้ในรายวิชาที่เปิดสอน

ประเภทวิชา

        วิชาพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่หลักสูตรบังคับ ไว้ให้ทุกโรงเรียนต้องเรียนตามที่กำหนดไว้ (ห้ามแก้ไข)
        วิชาเพิ่มเติม หมายถึงวิชาที่หลักสูตรจัดทำไว้ให้เรียนเพิ่ม 
                       โรงเรียนสามารถสร้างหลักสูตรวิชาเพิ่มเติมได้ ตามนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
                       หรือความเหมาะสมของท้องถิ่น

การกำหนดสิทธิผู้ใช้
คำเตือน การกำหนดสิทธิให้ครูทำหน้าที่ เป็นนายทะเบียนเป็นจำนวนมากเกินความจำเป็น
จะสร้างปัญหาในการใช้โปรแกรม SGS
การกำหนดสิทธิ
- นายทะเบียนกำหนดสิทธิให้ "หน.วัดผล"
- หัวหน้างานวัดผล กำหนดสิทธิให้ครู "วัดผล"
- ครูทุกคนที่มีรายชื่ออยู่ในประวัติครู และมีสถานะ "อยู่" จะได้รับสิทธิการเข้าใช้ระบบในสถานะครู โดยอัตโนมัติ
นายทะเบียนสามารถ ให้สิทธิ / ยกเลิกสิทธิ แก้ไข รหัสผ่านผู้ใช้ได้