Sign In

Skip Navigation Links
งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 1)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 2งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 2)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 3งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 3)
คู่มือการใช้งาน SGSคู่มือการใช้งาน SGS
ดูประวัติ ผลการเรียน พิมพ์รายงาน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองSGS (สำหรับนักเรียน)
SGS on Android สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

Download แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Download แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
Download แนวทางการจัดการเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนรู้
Download แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Download แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะ ฯแนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะ ฯ
 
ประชาสัมพันธ์
 
Search for
Go
 
of 9219 Items
/Page
 
ปัญหาการจัดวิขาเรียน
ข้อมูลสารสนเทศจากระบบ SGS
        ทำให้ทราบว่าการจัดวิชาเรียน ในโรงเรียนขนาดเล็ก ประสบปัญหาค่อนข้างมาก
เนื่องจากขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ :
 • ไม่มีการบริหารจัดการที่ดี
 • ขาดการวางแผน
 • ไม่มีการคำเนินการอย่างเป็นระบบ
 • ขาดความต่อเนื่อง
 • สาเหตุเกิดจาก
 • มีการเปลี่ยนนายทะเบียนบ่อย
 • นายทะเบียนคนใหม่ที่มาทำหน้าที่ ส่วนใหญ่จะเป็นครูบรรจุใหม่
 • ไม่เคยได้รับการอบรมเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร และการวัดและประเมินผลเรียนรุ็
 • ขอขอบคุณ อาจารย์อำพร ผดุงรส
  ข้าราชการบำนาญ ในสังกัด สพฐ.
  มีประสบการในการปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนโรงเรียนมาเป็นระยะเวลายาวนาน
  ได้ให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการหลักสูตร
  และแนวปฏิบัติในการวัดผลประเมินผล ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2551
  ช่วยแนะนำ แก้เปัญหาการจัดทำระเบียนผลการเรียน ให้ถูกต้อง ให้กับโรงเรียน
  ทั้งใน และนอกเวลาราชการ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

  ภาระงานนายทะเบียน SGS
  * ลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
  * ตรวจสอบการจบการศึกษา 

  - ติดตาม และแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน ม.6 และ ม.3 ที่ติด 0, ร ให้เรียบร้อย
  - ตรวจสอบหน่วยกิต วิชาพื้นฐาน, เพิ่มเติม และชั่วโมงกิจกรรม ให้ถูกต้องตามเกณฑ์หลักสูตร
  - ตรวจสอบแก้ไขผลการประเมิน การอ่านฯ, คุณลักษณะฯ ที่ติด 0
  - แจ้งให้นักเรียนตรวจสอบ แก้ไขประวัตินักเรียน ผลการเรียนจากเอกสาร ปพ.1
    นักเรียนพิมพ์ได้จากหน้าเว็บประกาศผลการเรียน

  * ส่ง GPA 5 ภาคเรียน
  * พิมพ์เอกสาร ปพ.7, รับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน สำหรับนักเรียน ม.3, ม.6 เพื่อใช้สมัครศึกษาต่อ
  * รอรับนักเรียนย้ายเข้า
  - บันทึกประวัตินักเรียน เทียบโอนวิชาเรียน ผลการเรียน จัดเข้าชั้นเรียน ลงทะเบียนวิชาเรียน(สำเนาวิชาเรียนจากเพื่อนในห้อง)
  * บันทึกการลาออก
  - จัดทำเอกสาร ปพ.1 ให้นักเรียนลาออก
  - ควบคุมการทำงานทะเบียน-วัดผล เปิด/ปิด ระบบตามปฏิทินการทำงานของโรงเรียน
  *** เสร็จสิ้นภาระกิจ ***


  ผลที่ได้รับจากการใช้ SGS
  - ลดภาระงานในการสร้างแฟ้มคะแนนให้กับครู
  - ไม่ต้องรอรับแฟ้มคะแนนเมื่อสิ้นภาคเรียน เพื่อนำเข้าระบบ
  - ไม่ต้องนำเข้า/แก้ไข/สร้างแฟ้มคะแนนใหม่ เมือมีนักเรียนย้ายเข้า-ลาออก
  - ไม่ต้องติดตั้งดูแล Network และเฝ้าระวังฐานข้อมูลเสียหาย
  - ลดภาระงานในการจัดพิมพ์เอกสาร ปิดประกาศ แจ้งผลการเรียนให้นักเรียน และผู้ปกครองทราบ
  - ไม่ต้องจัดทำฐานข้อมูลเพื่อประกาศผลการเรียนผ่านเว็บ
  - ได้รับความสะดวกในการทำงานไม่ต้องเดินทางมาทำงานที่โรงเรียนในวันหยุด
  - เมื่อพบปัญหาการใช้โปรแกรม สามารถสอบถามเพื่อนครู และทีมงานผ่าน ไลน์กลุ่มได้
    ไม่ต้องยกเครื่อง และเดินทางไปขอความช่วยเหลือ
  - เมื่อนายทะเบียนย้าย เกษียณ หรือลาออก นายทะเบียนใหม่สามารถดำเนินการต่อได้ทันที
    ไม่ต้องเสียเวลาศึกษา หรือค้นหาโปรแกรม และฐานข้อมูลเก่า ที่นายทะเบียนเก่าใช้อยู่
  - เป็นการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง ไม่ถ่วงความเจริญขององค์กร ให้ตกยุค Thailand 4.0


  กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ 2561
  ม.1 รับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ 25-28 มีนาคม 2561
  โรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูงและโรงเรียนทั่วไป
  • สอบคัดเลือก และใช้คะแนน โอเน็ต 31 มีนาคม 2561
  • ประกาศผล และรายงานตัว 4 เมษายน 2561
  ความสามารถพิเศษ
  • สอบ27 มีนาคม 2561
  • ประกาศผลและรายงานตัว 28 มีนาคม 2561
  เงื่อนไขพิเศษ
  • ประกาศผลและรายงานตัว 4 เมษายน 2561
  • จับฉลากประกาศผลและรายงานตัว5 เมษายน 2561
  ชั้น ม.1 มอบตัวพร้อมกัน 7 เมษายน 2561
  นักเรียนยังไม่มีที่เรียน
  • ยื่นความจำนงให้ สพท.จัดหาที่เรียน 9-11 เมษายน 2561
  • ประกาศผลและรายงานตัว 18 เมษายน 2561
  ม.4 รับสมัครพร้อมกัน 25-28 มีนาคม 2561
  • สอบความสามารถพิเศษ 27 มีนาคม 2561
  • ประกาศผลและรายงาน 28 มีนาคม 2561
  • สอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเน็ต 1 เมษายน 2561
  • ประกาศผลและรายงานตัว 5 เมษายน 2561
  กรณีเงื่อนไขพิเศษ
  • ประกาศผลและรายงาน 5 เมษายน 2561
  ม.4 มอบตัวพร้อมกัน 8 เมษายน 2561

  การลงทะเบียนวิชาเรียน 2/2560
  การใช้ SGS ภาคเรียนที่ 2/2560
          SGS จะปิดระบบ
          - การจัดชั้น/ห้อง
          - การจัดครูประจำชั้น
          - การลงทะเบียนวิชาเรียน
          - การกำหนดคะแนนเต็ม
  ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560


  ปิดปรับปรุงฐานข้อมูล SGS
  ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
  ถึงวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 รวม 3 วัน

  การสอบถามปัญหา และขอความช่วยเหลือ
  เพื่อลดภาระในการตอบคำถาม
  กรุณาค้นหาคำอธิบาย วิธีแก้ปัญหาบนหน้าเว็บ SGS ก่อน
  ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
  ให้สอบถามผ่านไลน์กลุ่ม SGS จะมีเพื่อนครู และทีมงานช่วยตอบคำถาม แนะนำวิธีแก้ปัญหาให้
  โดยบอกรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เช่น รหัสโรงเรียน เลขประจำตัวนักเรียน  ชั้น/ห้อง รหัสวิชา รหัสครู ฯ
  แทนการบอกข้อมูล ที่เป็นชื่อโรงเรียน ชื่อนักเรียน ชื่อวิชา
  หรือรูปภาพที่ไม่คมชัด เพราะไม่สะดวกในการตรวจสอบ แก้ปัญหา 

  การเปลี่ยนผลการเรียน
  ๒.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน
        ๒.๓.๑ การเปลี่ยนผลการเรียน “๐”
                สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ผู้เรียน
        สอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลา
        ที่สถานศึกษากำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก ๑ ภาคเรียน สำหรับ
        ภาคเรียนที่ ๒ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
        ถ้าสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อีก ให้สถานศึกษา
        แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู้เรียน โดยปฏิบัติดังนี้
             ๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น
             ๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้เรียนซ้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้
                 ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
        ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน ว่าเรียนแทนรายวิชาใด
  อ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสาร แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
  ๒.๓.๒ การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
  การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ดำเนินการดังนี้
  ให้ผู้เรียนดำเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้ว
  ให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ ๐ - ๔)
  ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการแก้ไข “ร” กรณีที่ส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมิน
  ระหว่างภาคเรียนและปลายภาค ให้ผู้สอนนำข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ใน
  ดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒
  ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้เรียนซํ้า หากผลการเรียนเป็น “๐”
  ให้ดำเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์
  อ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสาร แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
  ๒.๓.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
  การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี้
  26 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
  ๑) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐
  แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมง
  สอนซ่อมเสริม หรือใช้เวลาว่าง หรือใช้วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ทำ จนมีเวลาเรียนครบตามที่กำหนดไว้
  สำหรับรายวิชานั้น แล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ ผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑”
  การแก้ “มส” กรณีนี้ให้กระทำให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่มาดำเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลา
  ที่กำหนดไว้นี้ให้เรียนซํ้า ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “มส”
  ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
  (๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซํ้ารายวิชานั้น
  (๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซํ้า
  หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่
  ๒) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐
  ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้
  (๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซํ้ารายวิชานั้น
  (๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียน
  ซํ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่
  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน
  ว่าเรียนแทนรายวิชาใด
  การเรียนซํ้ารายวิชา ผู้เรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว
  ๒ ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซํ้ารายวิชานั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการ
  จัดให้เรียนซํ้าในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียน
  ภาคฤดูร้อน เป็นต้น
  ในกรณีภาคเรียนที่ ๒ หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “๐” “ร” “มส”
  ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน
  เพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนได้ ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใดไม่สามารถดำเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อนได้
  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาประสานงานให้มีการดำเนินการเรียนการสอน
  ในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน
  อ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสาร แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  ส่ง GPA ม.6 5 ภาคเรียน
  15 - 30 พฤศจิกายน 2560

  การวัดผล-ประเมินผล SGS
  การวัดผล-ประเมินผล SGS
          การวัดผล SGS ได้ออกแบบให้บันทึกคะแนนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ได้สูงสุด 18 มาตฐาน/วิชา กลุ่มงานวัดผล-ประเมินผล ของโรงเรียน เป็นผู้กำหนด คะแนนเต็ม รายวิชา
          ก่อนปีการศึกษา 2560 SGS เปิดให้ครูผู้สอน สามารถบันทึก ผลการเรียน ในช่อง Remark ได้โดยตรง ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาในช่วงรอยค่อ ของการเปลี่ยนแปลงระบบ และบางโรงเรียนได้ บันทึกคะแนน และผลการเรียน ในช่อง Remark ไว้ด้วย ทำให้เกิดปัญหา คะแนนหาย เนื่องจากมีการสั่งปรับปรุงผลการเรียน ตามคะแนนที่บันทึกไว้ ในภายหลัง
          ในปีการศึกษา 2560 SGS จึงป้องกันปัญหานี้ โดยป้องกันการกรอก ผลการเรียนในช่อง Remark ไว้
          แต่เนื่องจากโรงเรียนจำเป็นต้องรับนักเรียนโอนย้าย หรือกลับจากการศึกษาในต่างประเมศ ตามโครงการแลกเปลี่ยน และต้องการเทียบโอนผลการเรียนให้ SGS จึงเปิดให้บันทึกผลการเรียน ในช่อง Remark ได้ ไม่เกิน 15 คน
          นอกจากนี้ SGS ได้จัดทำเว็บประกาศผลการเรียน เพื่อเป็นสื่อกลางในการแจ้งผลการเรียน ให้นักเรียน และผู้ปกครองได้ทราบถึงพัฒนาการของนักเรียน ตามช่วงระยะเวลาที่้หมาะสม โดยแบ่งเป็น กลางภาค และปลายภาคเรียน SGS จึงกำหนดให้โรงเรียนบันทึกผลการประเมิน เป็น 4 ช่วงดังนี้ ก่อนกลางภาค สอบกลางภาค หลังกลางภาค และสอบปลายภาค แต่เนื่องจากมีโรงเรียนแจ้งว่า บางรายวิชาไม่มีการจัดสอบกลางภาค SGS จึงปรับแก้การบันทึกการประเมินผลเป็น ก่อนกลางภาค หลังกลางภาค และปลายภาค  ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง
          และออกแบบป้องกันผลก่ารเรียนหาย โดยกำหนดเงื่อนไขในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคะแนนเต็ม จะต้องดำเนินก่อนการบันทึกผลการประเมินกลางภาค หรือหลังกลางภาค เท่านั้น

  การควบคุมการบันทึกผลการประเมิน
  SGS แบ่งการการบันทึกผลการประเมินเป็น 2 ช่วงเวลา
          1 ก่อนกลางภาค และสอบกลางถาค
          2 หลังกลางภาค และสอบปลายภาค
          โดยนายทะเบียนโรงเรียนเป็นผู้กำหนดตารางเวลาทำงาน ปิด/เปิด การบันทึกผลการประเมิน ตามปฏิทินการศึกษาของโรงเรียน เพื่อป้องกันการแก้ไขผลการประเมิน หลังจากมีการแจ้ง และประกาศผลการเรียนให้นักเรียน และผู้ปกครองทราบเรียบร้อยแล้ว

  แก้ไขประวัติการศึกษาไม่ได้
  ไม่สามารถแก้ไขประวัติการศึกษาได้
  สาเหตุ
  บันทึกวันที่ออกจากโรงเรียนไว้แล้ว
  การแก้ไข ลบวันที่ออกจากโรงเรียน และบันทึก จึงจะแก้ไขได้

  กรอกคะแนนแล้วไม่ประมวลผลให้
  เมนู Admin
        --> Utility
          --> ปรับปรุงผลการเรียน

  ปรับปรุงผลการเรียนกิจกรรมทุกรายวิชา
  เมนู Admin
        --> Utility
          --> ปรับปรุงผลการเรียนกิจกรรม

  แก้ไขวิชาที่ลงทะเบียนไว้แล้้ว
  ปัญหา        กรอกคะแนนไว้แล้ว รหัสวิชาผิด จะแก้ไขอย่างไร โดยไม่ต้องกรอกคะแนนใหม่
  การแก้ไข     เมนูู รายวิชาที่เปิดสอน
                          --> รายวิชาที่เปิดสอน
                                  --> เลือกวิชา คลิกแก้ไข
                                          เลือกรหัสวิชาจาก Combo Box

  ปัญหา        ต้องการแก้ไขชื่อวิชา, หน่วยกิต, ประเภทวิชา ฯ
  การแก้ไข     เมนูู รายวิชาที่เปิดสอน
                          --> รายวิชาที่เปิดสอน
                                  --> เลือกวิชา คลิกแก้ไข
                                          แก้ชื่อวิชา, หน่วยกิต, ประเภทวิชา, ........


  ประกาศ

  การวัดผลประเมินผล ปีการศึกษา 2560
  ต้องบันทึกการประเมินผลการเรียนอย่างน้อย 4 ครั้ง 
  - ก่อนกลางภาค
  - สอบกลางภาค
  - หลังกลางภาค
  - สอบปลายภาค
  จะบันทึกพร้อมกันไม่ได้

  SGS สำหรับนักเรียน
  ใช้ข้อมูลจากงานทะเบียน-วัดผลโดยตรง
  การกำหนดปีการศึกษา ภาคเรียนที่ การบันทึกผลการสอบแก้ตัว การจัดชั้นเรียน
  จะมีผลต่อการแสดงผล และการพิมพ์รายงานของนักเรียนโดยตรง
  เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองสามารถติดตาม ตรวจสอบผลการเรียน เวลาเรียน ได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน
  นายทะเบียนต้องกำหนดปีการศึกษา และภาคเรียน ให้เป็นปัจจุบัน

  การส่งข้อมูล GPA-PR ในระดับ ม.1-ม.5
  สำหรับโรงเรียนที่ใช้ SGS ให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูล ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และไม่ต้องดำเนินการใด ๆ

  พิมพ์ ปพ.3.
  ปัญหา     ใช้แบบพิมพ์รุ่นเก่า
              มีตราครุฑด้านบนของหัวกระดาษจะต่ำกว่าแบบพิมพ์รุ่นใหม่ 1.5 ซม.
              ตัวหนังสือข้อความ จะซ้อนทับตราครุฑ และไม่พอดีหน้ากระดาษ
  การแก้ไข  ตั้งขนาดกระดาษบนเครื่องพิมพ์ เป็น F4 หรือ Legal
              และปรับระยะขอบกระดาษให้พอดี
  ปัญหา     พิมพ์ ปพ.3 ไม่ได้
  สาเหตุ    เกิดจาการกรอกข้อมูลเลขไทย  มีอักขระพิเศษรวมอยู่ใน ตัวเลข
             กรอกเลขที่ประกาศนียบัตรผิด มี พศ. กำกับ เช่น 12/2558
  การแก้ไข ลบ และ กรอกเลขอารบิคแทน แก้ไขเลขประกาศนียบัตร ให้ถูกต้อง
  ปัญหา    ไม่แสดงนามสกุลใน ปพ.3
  สาเหตุ    ชื่อนักเรียนยาวมาก
  การแก้ไข ส่งออกเป็น Excel จัดรูปแบบ และสั่งพิมพ์บน Excel 

  ปัญหา พิมพ์ ปพ.1, ปพ.7 ไม่ได้
  ปัญหา พิมพ์ ปพ.1, ปพ.7 ไม่ได้
  การพิมพ์เอกสาร ปพ. จะต้องกำหนดปีการศึกษา ชั้น/ห้อง ตามการจัดชั้น/ห้อง ปีสุดท้ายที่เรียน
  สาเหตุ
  มีการจัด ชั้น/ห้อง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ไว้แล้ว
  การแก้ไข 
  เลือก ชั้น/ห้อง ภาคเรียน และปีการศึกษา ให้ตรงกับการจัดชั้น/ห้อง ปัจจุบัน

  ไม่มีผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระ GPA ไม่ถูกต้อง
  ระบุ ปีการศึกษา และภาคเรียนสุดท้าย ที่มีผลการเรียน ในหน้าจอสั่งพิมพ์รายงาน และสั่งพิมพ์ใหม่
   

  ปัญหา
     พิมพ์ ปพ.6 ไม่ได้
  สาเหตุ
      - ไม่ได้กำหนดชั้น/ห้อง
              - ไม่มีจัดครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา

  การแก้ไข  - ระบุชั้นห้องที่เปิดสอน
               
    เมนู นักเรียน --> ชั้น/ห้อง
                 กำหนด จำนวนชั้น/ห้อง ที่เปืดสอนในแต่ละระดับชั้น
              - จัดครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา

  ปัญหา   
  พิมพ์ ต2ก. ไม่ได้
  สาเหตุ     - ไม่ได้กำหนดจำนวนห้องเรียน ในแต่ละระดับชั้น
              - ไม่มีจัดครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา
              - มีนักเรียน เรียนซ้ำชั้น  หรือจบไม่พร้อมรุ่น เรียนวิชาเดียวกัน 
                ลงทะเบียนเรียน คนละปีการศึกษา
  หน่วยกิตไม่เท่ากัน (โรงเรียนเปลี่ยนแปลงหน่วยกิต)
  การแก้ไข
    - กำหนดจำนวนห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น
              - จัดครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา
              - ปรับแก้รายงานให้แล้ว


  ผลการเรียน แก้ตัว หรือเรียนซ้ำ
  การกรอกผลการเรียน
  แก้ตัว
    จะกรอกได้เฉพาะกรณีที่มีผลการเรียน ปกติ = '0' และ ผลแก้ตัว ไม่เกิน "1"
  เรียนซ้ำ จะกรอกได้เฉพาะกรณีที่มีผลการสอบ แก้ตัว = '0' และ ผลเรียนซ้ำ ไม่เกิน "1"

  การสอบถามปัญหา SGS
  ให้สอบถามผ่าน Line กลุ่ม SGS
  จะมีเพื่อนครูช่วยแนะนำให้
  และได้รับคำตอบที่รวดเร็วกว่า

  เข้าใช้โปรแกรมไม่ได้
  ลืมรหัสผ่าน
  1 กรอก UserID
  2 คลิกลืมรหัสผ่าน
  โปรแกรมจะส่ง password ไปให้ทาง E-mail

  นายทะเบียน
  1 เมนู ครู --> รายชื่อครู
  2 ค้นหารายชื่อครู
  3 เปลี่ยนสภานะครู อยู่ --> ย้าย และ บันทึก
  4 เปลี่ยนสถานะครู ย้าย --> อยู่ และบันทึก
  โปรแกรมจะกำหนดรหัสผ่านให้ใหม่ ตามวันเดือนปีเกิด ของครู

  พิมพ์รายงานไม่ได้
  การแก้ไข
  1.เปลี่ยน site 
  2.ถ้ายังพิมพ์ไม่ได้ Reset Browser
  3.ถ้ายังพิมพ์ไม่ได้ ลองใช้เครื่องอื่น พิมพ์

  แนะนำการใช้ SGS
  คลิกอ่าน คำแนะนำการใช้ SGS

  การแก้ไขคะแนนเต็ม
  เพื่อป้องกัน คะแนนหาย
  หลังจากบันทึกคะแนนสอบกลางภาคแล้ว
  จะไม่สามารถ แก้ไขคะแนนเต็มได้
  ถ้าต้องการแก้คะแนนเต็ม ต้องลบคะแนนกลางภาคที่กรอกไว้ออกก่อน

  กรณีโรงเรียนจำเป็นต้องแก้ไข ให้แจ้งรหัสโรงเรียน เพื่อปลดล็อก
  ถ้าเกิดปัญหาคะแนนหาย คะแนนที่ได้ไม่ถูกต้อง
  นายทะเบียน หรือครูผู้สอนต้องแก้ไข หรือกรอกใหม่

  หลังจากปลดล็อกแล้ว จะไม่มีการล็อกการแก้ไขคะแนนเต็ม ในภาคเรียนนั้น ๆ อีก
  นายทะเบียน และหัวหน้างานวัดผล จะต้องเป็นผู้ควบคุม ดูแลการแก้ไขคะแนนเต็มเอง