Sign In
You are not signed-in.

Skip Navigation Links
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 1งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 1)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 2งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 2)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 3งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 3)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 4งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 4)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 6งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 6)
งานทะเบียน-วัดผล SGS Site 7งานทะเบียน-วัดผล SGS (Site 7)
คู่มือการใช้งาน SGSคู่มือการใช้งาน SGS
ดูประวัติ ผลการเรียน พิมพ์รายงาน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองSGS (สำหรับนักเรียน)

Download แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
 
Search for
Go
 
of 12111 Items
/Page
 
ปัญหาและการแก้ไข
15-30 พฤศจิกายน 2559     ส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน
1-30 เมษายน 2560           ส่งข้อมูลGPAX
16 พฤษภาคม 2560           ส่งข้อมูลนักเรียน GPA ม.6 จบไม่พร้อมรุ่น


เปลี่ยนแปลง วันเวลาประกาศผลการเรียน
จะปรับปรุงข้อมูลประกาศผลการเรียน ทุกวันพุธ และวันเสาร์ เวลา 9.00น.

ข้อสนเทศ ช่วยในการบริหารจัดการ ให้บรรลุเป้าหมาย
             บ่งบอก ชี้วัด คุณภาพ ประสิทธิภาพการทำงาน และการบริหารจัดการองค์กร
โปรแกรม  เป็นเครื่องมือ อำนวยความสะดวก ในการทำงาน
             ช่วยจัดเก็บ สืบค้น ประมวลผลข้อมูล และจัดเตรียมข้อสนเทศ อย่างเป็นระบบ
คุณลักษณะที่ดี
             - ถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นปัจจุบัน 
               ไม่ต้องรอเวลารวบรวม และจัดทำ
             - เข้าถึงข้อสนเทศได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา
               ไม่ต้องพึ่งพาผู้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเป็นพิเศษ
             - ตอบสนองความต้องการในทุกระดับ
             - ลดช่องว่าง เพิ่มโอกาสให้โรงเรียนขนาดเลิก มีโอกาส จัดทำ และเข้าถึงข้อสนเทศ                     
                นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อสนเทศได้สะดวก
             - และอื่นๆ อีกมากมาย 
1 ปี ของการพัฒนา SGS ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ...            

ขอขอบคุณอาจารย์ และทีมงาน ที่มีจิตอาสาทุกท่าน
และอาจารย์ อีกหลายๆ ท่านที่ส่ง E-Mail ส่งข้อความ และโทรศัพท์มาให้กำลังใจ
หลายท่านไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ไม่เคยได้รับผลตอบแทนใดๆ
เห็นประโยชน์ของส่วนรวม ให้กำลังใจ ให้ข้อมูล และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์
ยอมเสียสละ เหน็ดเหนื่อย ให้ความช่วยเหลือ แนะนำเพื่อนครูในการทำงาน
แก้ปัญหาการใช้โปรแกรม SGS ท่ามกลางคำวิจารณ์ เหน็บแนม มาโดยตลอด

   
SGS ไม่ใช่โปรแกรมทางเลือก หรือโปรแกรมเฉพาะกิจอีกต่อไป
10 สิงหาคม 2559         ปิดระบบการส่งข้อมูลเป็นการถาวร
                               และไม่รับการส่งข้อมูล GPA จากภายนอก
25 สิงหาคม 2559         งดให้บริการ แก้ปัญหาที่เกิดจาก การนำเข้าข้อมูลจากภายนอก
                               เป็นการถาวร


การเก็บสำรองฐานข้อมูล(BackUp) SGS
            จะเก็บสำรองทุกวันพุธ และวันศุกร์ เวลา 0.00น.
            กรณีที่พบข้อมูลสูญหาย เนื่องจากการลบ หรือแก้ไขข้อมูลในโปรแกรม SGS ในระยะเวลา 30 วัน
            แจ้งทีมงานทันที่


ค้นหาคำแนะนำ การแก้ปัญหา
        กรอกข้อความหลัก หรือข้อความสำคัญ(Keywords)
        ในช่อง Search for(ค้นหา) ........... ด้านบน และคลิกคำสั่ง GO

ขอบ่อยๆ
1. พิมพ์ ปพ.1 ที่กน้าจอ ตรวจสอบแก้ไข ปพ.1
2. พิมพ์ปก ปพ.5
3. จัดครูประขำชั้น เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งแค่แรกเข้า จนจบการศึกษา
4. ผลการเรียนเฉลี่ย GPA กลุ่มสาระพื้นฐาน คณิต เคมี ฟิสิกส์ อังกฤษ สจล.
   
สารสนเทศ --> GPA กลุ่มสาระพื้นฐาน คณิต เคมี ฟิสิกส์ อังกฤษ

ปัญหา ค่า Pr ของนักเรียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
สาเหตุ
  การคำนวณค่า Pr คำนวณจาก GPA ของนักเรียนในระดับชั้นเดียวกัน
SGS ทำงานเป็นแบบ Dynamic เปลี่ยนแปลงทุกครั้ง เมื่อมีการแก้ไขผลการเรียน ของนักเรียนในระดับชั้นเดียวกัน
กรณีที่กังวลว่าจะมีปัญหา และไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง
การแก้ไข ให้พิมพ์ใบรับรองเก็บเป็น PDF File ไว้ทั้งหมด
เมื่อนักเรียนมาขอใบรับรอง ให้พิมพ์จาก PDF แทน การสั่งพิมพ์จากโปรแกรมโดยตรง

ปัญหาและการแก้ไข
การจัดนักเรียน เรียนซ้ำชั้น แนวคิดการออกแบบ(Concept desing)
กรณี นักเรียนขั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558 ต้องเรียนซ้ำชั้น และใช้ผลการเรียนเดิม
การทำงาน

  - เปลี่ยนชั้นเรียน และวิชาเรียน 
    จากปีการศึกษา 2558 เป็น ปีการศึกษา 2559 ทั้ง 2 ภาคเรียน
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น (กรณีที่ต้องการใช้ผลการเรียนเดิม ในรายวิชาที่มีผลการเรียนมากกว่า 1)
  
- มีการจัดชั้นเรียน และลงทะเบียนวิชาเรียน ในปีการศึกษา 2559 ไว้ก่อนแล้ว
การแก้ไข 
  -
ลบชั้น/ห้อง และรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ในปี 2559 ออก
  - เปลี่ยนปีการศึกษา 2558 เป็น 2559 ทั้ง 2 ภาคเรียน
การบันทึกผลการเรียน บันทึกผลการเรียนในช่อง เรียนซ้ำ
ถ้าเข้าใจแนวคิดนี้ จะช่วยให้ สามารถทำงานได้ถูกต้อง และสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
SGS ได้อำนวยความสะดวกในการจัดนักเรียนเรียนซ้ำชั้น ตามแนวคิดนี้ ไว้ให้แล้ว

กรณีที่ต้องการให้เรียนใหม่ทุกวิชา

  - ลบวิชาเรียน และชั้น/ห้อง ปีการศึกษา 2558
  - จัดชั้น/ห้อง และลงทะเบียน ปี 2559 ใหม่ ตามปกติ


กรณีที่เกิดขึ้น
จัดชั้นเรียนไว้ก่อน
ที่จะสั่งให้เรียนซ้ำชั้น (เกิดขึ้นก่อนการแก้ไขป้องกัน)
และตรวจสอบ ปพ.1 ไม่พบรายวิชาที่เรียนซ้ำชั้น ให้ตรวจสอบดังนี้
   1. เมนู นักเรียน --> รายชื่อนักเรียน ปรับปรุงคำนำหน้านาม
   2. ค้นหาเลขประจำตัวนักเเรียนที่เรียนซ้ำชั้น
   3. ตรวจดู ขั้น/ห้อง ปีการศึกษา ของนักเรียน
       ถ้าพบว่ามีการจัดชั้นห้อง ในระดับเดียวกัน ไว้ซ้ำกัน 
       เช่น ม.6 1/58 และ ม.6 1/59 ให้ลบ ชั้นห้อง ม.6 1/59 ออก และสั่งจัด เรียนซ้ำชั้นใหม่
 
*** กรณีที่เรียนซ้ำชั้น ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 การพิมพ์ ปพ.1 
        กรณีนี้ จะต้องกำหนด ปีการศึกษา และภาคเรียน ตามชั้น/ห้อง สุดท้าย ของนักเรียน เป็น 2/59 ***
- ข้อมูลการจัดชั้น/ห้อง และรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ ในปีการศึกษาที่ให้เรียนซ้ำชั้นจะถูกลบ
*** ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น มากกว่า 50% เกิดจากการทำงานผิดขั้นตอน ***

ปัญหา และการแก้ไข
ผิดพลาดบ่อย
- ไม่แสดง GPA กลุ่มสาระหลัง ปพ.1
- GPA ใน ปพ.1 และ ปพ.7 ไม่เท่ากัน
เกิดจากการกำหนด ปีการศึกษา และภาคเรียนสุดท้ายที่เรียนในหน้าจอสั่งพิมพ์

จัดชั้นเรียน นักเรียนมัธยมต้น ไม่ได้
สาเหตุ     
เกิดจาก มีข้อมูลประวัติการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิธีแก้ไข    ตรวจสอบ ค้นหาประวัติการศึกษา
             และ ลบประวัติการศึกษา มัธยมปลาย
*** โปรดแจ้งสาเหตุ ให้ทราบ เพื่อหาทางป้องกัน ***

ข้อผิดพลาด ที่ไม่ควรเกิดขึ้น
- จัดนักเรียน เรียนซ้ำชั้นผิดคน
การกู้คืนข้อมูลทำได้ยาก ควรใช้ความระมัดระวัง

ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ 
ไม่อ่านคำแนะนำ ในหน้าเว็บประชาสัมพันธ์
*** งดตอบคำถาม ***
             
ที่แนะนำไว้แล้ว ตามรายละเอียดในหน้าเว็บนี้
             หรือไม่แจ้งรายละเอียดที่สามารถตรวจสอบ แก้ไขให้ได้

*** งดตอบคำถามทางโทรศัพท์ ***
                    
เนื่องจากไม่สะดวกในการจดบันทึก และต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหาสาเหตุ

*** สอบถาม แจ้งปัญหา ที่ไม่มีคำอธิบายในหน้าเว็บนี้ ทั้งหมด 11 หน้า (Page) ***
              หรือ ได้ทำตามคำแนะนำแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาได้
              ส่งเมล์มาที่ r-somchart@hotmail.com

ระบุ รายละเอียดที่ต้องการใช้ตรวจสอบ แก้ปัญหา (รายการใหน ไม่มี ไม่ต้องระบุ)

1. ปัญหาที่ต้องการให้ ตรวจสอบ แก้ไข ..........................
2. รหัสโรงเรียน   ...........
3. รหัสวิชา .........
4. รหัสครู ..........
5. เลขประจำตัวนักเรียน ..............
6. ระดับชั้น ......... ห้อง .............
7. ปีการศึกษา ...........  ภาคเรียนที่ ........
8. บอกสาเหตุ หรือเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น เพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบ
และหาทางป้องกัน
..............................................
กรุณา พิมพ์เป็น ข้อความ ส่งเป็น Text
เพื่อความสะดวก ในการคัดลอก และนำไปใช้ตรวจสอบได้ง่าย

ตัวอย่างปัญหา และการแก้ไข
ตัวอย่าง ปัญหา และการแก้ไข
สาเหตุ หรือเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น เพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบ ป้องกัน
1. โอนข้อมูลมาจาก ระบบอื่น ซึ่งในระบบที่โอนมา ลงทะเบียนไว้ผิด 
    เมื่อโอนขึ้นไป sgs แ
ล้วไม่เห็นรหัสวิชา ส20232 ไม่สามารถถอนการลงทะเบียนได้
2. สรุปการประเมิน ข้อ 2,3,4 ด้านหลัง ปพ.1 ไม่แสดง
    ตรวจสอบข้อมูลแล้ว มีผลการประเมินของนักเรียนเป็นปกติ
3. ต้องการให้เกรดนักเรียนที่อยู่ในรหัส ส20232 มาเป็นเกรดในรหัสวิชา ส30232 แทน


ปัญหา        ต้องการถอน(ลบ) การลงทะเบียน รหัสวิชา ส20232 นักเรียนชั้น ม.6  ปีการศึกษา 2559 
ตรวจสอบ   
ปพ.1 วิชา ส20232 เรียนในปีการศึกษา 2558  ภาคเรียนที่ 1 (ระดับชั้น ม.5)
การแก้ไข    1. คลิกเลือก ปีการศึกษา 2558  ภาคเรียนที่ 1 และระดับชั้น ม.5 ที่ด้านบนของเมนู
              
2. คลิกเลือกรายวิชาที่เปิดสอน ส20232
       กรณีที่ 1 ยกเลิกการลงทะเบียนให้กับนักเรียนทุกคนที่เรียน
วิชา ส20232 ในภาคเรียนที่ 1/2558
               
คลิกลบรายวิชาที่เปิดสอน ปุ่มลูกศรสีส้ม
       กรณีที่ 2 ถอน(ลบ) การลงทะเบียนวิชาเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล
              
คลิกเลือก กลุ่มเรียน ชื่อนักเรียนที่ต้องการลบ คลิกลูกศร สีเขียวด้านขวามือ
*** อ่านข้อความที่แสดง(Cotrol Tip Text) ในขณะที่เลื่อนเมาส์ ไปตรงปุ่มคำสั่ง ***

เมื่อโอนขึ้นไป sgs แล้วไม่เห็นรหัสวิชา ส20232 ไม่สามารถถอนการลงทะเบียนได้
สาเหตุเกิดจาก ลงทะเบียนวิชาเรียนผิดระดับ
รหัสวิชา ส20232 เป็นวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
การแก้ไข      แก้ไข หรือ ลบ ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน

ต้องการให้ผลการเรียนรหัสวืชา ส20232 เป็นผลการเรียนของรหัสวิชา ส30232 แทน
ถ้าวิชา ส30232 เปิดสอนใน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 เป็นปีการศึกษา และภาคเรียนเดียวกัน
... โปรแกรม จะจัดการให้ตามความต้องการ หลังจากแก้ไขข้อมูล รหัสวิชา ...


กรณีที่เปิดสอน ในปีการศึกษา และภาคเรียนที่ไม่ตรงกัน กรณีนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้น ... 
... SGS ไม่ได้จัดทำโปรแกรมให้สามารถ แก้ไข เปลี่ยนแปลงในกรณีนี้ได้ ...

ปัญหา  
ไม่แสดงสรุปผลการประเมิน ที่ด้านหลัง ปพ.1
สาเหตุ  นักเรียนยังไม่จบการศึกษา(ไม่มีการบันทึกวันที่จบ) จะไม่แสดงสรุปผลการประเมิน

ข่าวสาร การพัฒนา คำแนะนำ
Q    ครูต่างชาติย้ายเข้ามาใหม่ จะใช้รหัสผู้ใช้ ซ้ำกับครูต่างชาติที่ออกไป ได้หรือไม่
A    
ใช้รหัสครูต่างชาติเดิม ที่ย้ายออกได้ โดยแก้ไขชื่อ-นามสกุล และกำหนดรหัสผ่านให้ใหม่

ปัญหา     มีข้อมูลโรงเรียนอื่น แทรกเข้ามา ข้อมูลที่กรอกไว้ถูกเปลี่ยนแปลง
สาเหตุ     
เกิดจากการแก้ไขเลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ฯ           
           
แต่ไม่ได้แก้ไขประวัติการศึกษา ของนักเรียน เช่น วันที่เข้าเรียน โรงเรียนเดิม ฯ
            ภายหลังพบว่า ข้อมูล วันที่เข้าเรียน โรงเรียนเดิมของนักเรียนผิด
            ทำให้เข้าใจว่า SGS มีปัญหา ข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงโดยโปรแกรม

การแก้ไข ถ้ามีการแก้ไข เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล นักเรียน (เปลี่ยนแปลงบุคคล) 
            ในประวัตินักเรียน จะต้องแก้ไขประวัติการศึกษาด้วยทุกครั้ง

ปัญหา     ต้องการลบข้อมูล การลงทะเบียน และการจัดชั้นเรียน 
            (กรณี นักเรียนลาออกกลางภาคเรียน หรือจัดชั้น/ห้อง และลงทะเบียนผิด)
สาเหตุ    
ลงทะเบียน และจัดชั้น/ห้อง ผิด
การแก้ไข  
เมนู Admin --> Utility --> ลบวิชาเรียน โดยระบุปีการศึกษา ภาคเรียนที่ต้องการลบ
           
และจะลบชื่อนักเรียน ออกจากชั้น/ห้อง ในภาคเรียน และปีการศึกษาที่ระบุ ให้ด้วย (ปรับปรุงใหม่)

ปัญหา     จัดนักเรียน เรียนซ้ำชั้นไม่ได้ (กรณีเรียนซ้ำเฉพาะวิชาที่มีผลการเรียน ต่ำกว่า 2.0)
สาเหตุ     
จัดชั้น/ห้อง และลงทะเบียนวิชาเรียนไว้ในปีภาคเรียน และปีการศึกษา ที่ต้องการให้เรียนซ้ำชั้นไว้ก่อนแล้ว
           
เช่น นักเรียน ม.2 ปี 2558 ต้องการให้เรียนซ้ำ ปีการศึกษา 2559
การแก้ไข 
ต้องลบรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ออก
            และต้องลบชื่อนักเรียน ออกจากชั้น/ห้อง ปี 2559 ออกก่อน
            จึงจะจัดนักเรียนเรียนซ้ำชั้นได้

*** กรณีที่ต้องการให้เรียนซ้ำชั้น ใหม่ทุกวิชา ***           
            ลบข้อมูลการลงทะเยียน และจัดชั้นเรียน ใน ปีการศึกษา 2558 ออก ทั้งหมด  ดังนี้
            เมนู Admin --> Utility --> ลบวิชาเรียน โดยระบุปีการศึกษา ภาคเรียนที่ต้องการลบ
            SGS จะลบวิชาเรียน และชื่อนักเรียน ออกจากชั้น/ห้อง ในภาคเรียน และปีการศึกษาที่ระบุ ให้ด้วย (ปรับปรุงเพิ่ม)
            
และดำเนินการ จัดชั้น/ห้อง ลงทะเบียนวิชาเรียนใหม่ตามปกติ

ปัญหา พิมพ์ ปพ.1, ปพ.7 ไม่ได้
การพิมพ์เอกสาร ปพ. จะต้องกำหนดปีการศึกษา ชั้น/ห้อง ตามการจัดชั้น/ห้อง ปีสุดท้ายที่เรียน
สาเหตุ
มีการจัด ชั้น/ห้อง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ไว้แล้ว
การแก้ไข 
เลือก ชั้น/ห้อง ภาคเรียน และปีการศึกษา ให้ตรงกับการจัดชั้น/ห้อง ปัจจุบัน

ไม่มีผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระ GPA ไม่ถูกต้อง
ระบุ ปีการศึกษา และภาคเรียนสุดท้าย ที่มีผลการเรียน ในหน้าจอสั่งพิมพ์รายงาน และสั่งพิมพ์ใหม่
 

ปัญหา 
    พิมพ์ ปพ.6 ไม่ได้
สาเหตุ 
    ไม่ได้กำหนดชั้น/ห้อง
การแก้ไข  ระบุชั้นห้องที่เปิดสอน
             
เมนู นักเรียน --> ชั้น/ห้อง
              กำหนด จำนวนชั้น/ห้อง ที่เปืดสอนในแต่ละระดับชั้น

ปัญหา      ข้อมูลที่บันทึกไว้ในโปรแกรม SGS หาย  
             ทั้งประวัตินักเรียน ประวัติการศึกษา และผลการเรียน
สาเหตุ 
     ข้อมูลถูกลบ โดยนายทะเบียน
การแก้ไข  นำเช้าข้อมูลเดิมที่เก็บสำรองไว้
             
เมนู Admin
              --> Utility --> นำเข้าข้อมูลนักเรียน ที่ถูกลบ รายคนจากฐานข้อมูลสำรอง
             
(SGS เก็บสำรองข้อมูล ตามกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติ ในระยะเวลา 1 เดือน)

ปัญหา     ครูผู้สอนไม่เห็นรายวิชาที่สอน กรอกตะแนนไม่ได้บางวิชา บางระดับชั้น
สาเหตุ     
เกิดจากโรงเรียน ปิด การกรอกคะแนนบางระดับชั้นไว้
การแก้ไข  เปิดสิทธิการกรอกคะแนน ทุกระดับชั้น ในหน้าจอข้อมูลโรงเรียน

ปรับแก้คะแนน ONET
Download ไฟล์ Excel คะแนน ONET จาก สทศ. และนำเข้า SGS ได้โดยตรง
เมนู งานทะเบียน
          --> ONET --> นำเข้า และแสดงผล ONET

พิมพ์ Transcripts
กรอกรหัสวิชา ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรรายวิชา
SGS จะปรับปรุงข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนให้โดยอัตโนมัติ

การจัดพิมพ์เอกสาร ปพ.  (กรณีที่ยังไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสาร)
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด
ควรจัดพิมพ์ พร้อมกันทั้งห้อง และเก็บเป็น PDF ไฟล์ไว้
เมื่อนักเรียน มาขอเอกสาร ปพ. เลือกพิมพ์จาก PDF ไฟล์ ได้ทันที

นักเรียน ผู้ปกครอง ดูผลการเรียน
เมนู SGS (สำหรับนักเรียน)
User ID : เลขประจำตัวนักเรียน
PWD     : เลขประจำตัวประชาชนนักเรียน


ลบระเบียน (Delete Record)
 
คลิกลบที่เครื่องหมาย กากะบาดสีแดง หน้า Record
ลบข้อความ
ลบข้อความในช่อง(TextBox) ใช้สำหรับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูล เท่านั้น ไม่ใช่การลบ Record

สารสนเทศ ระเบียนผลการเรียน
สารสนเทศ
      --> ข้อมูลสารสนเทศ --> ระเบียนผลการเรียน

ปัญหา/การแก้ไข
ปัญหา    ส่ง E-mail แจ้งปัญหามาแล้ว ยังไม่ได้รับคำตอบ หรือแก้ไขให้
สาเหตุ    มีปัญหาจากโรงเรียน เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหา ที่ซ้ำๆ กัน
           และได้เขียนอธิบาย บอกสาเหตุ และวิธีการแก้ปัญหาไว้แล้ว
การแก้ไข
           - ค้นหา และทำตามคำแนะนำ ทำงานได้ต่อเนื่อง เร็วกว่ารอคำตอบทาง E-mail
           - สอบถามเพื่อนครู ต่างโรงเรียนที่ใช้ SGS
           - แก้ปัญหาด้วยตนเอง

ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
           วิเคราะห์ หาสาเหตุ ของปัญหา
           ตรวจสอบข้อมูล
           แก้ไข ปัญหา

ตัวอย่างปัญหา 
           - การคำนวณผลการเรียนเฉลี่ย GPA ไม่ถูกต้อง GPA ต่ำกว่าเดิมมาก
สาเหตุ

           - GPA ลดลง เนื่องจาก หน่วยกิตรวม มากขึ้น
           - สูตรที่ใช้ในการคำนวณผิด ?
           - หน่วยกิตผิด ?
           - ผลการเรียนผิด ?

วิเคราะห์  - สูตรที่ใช้ในการคำนวณผิด ?
             เคยคำนวณถูกต้อง .........
           - หน่วยกิตผิด ?
             ตรวจสอบหน่วยกิต แต่ละวิชา ถูกต้อง ..........
           - ผลการเรียนผิด ?
             เคยตรวจสอบในปีที่ผ่านมา ถูกต้อง ปีนี้ยังไม่มีผลการเรียน ........
           - รวบรวมข้อมูลรายวิชา ผลการเรียนทั้งหมดที่เรียน
             ใช้เครื่องคำนวณ คำนวณเปรียบเทียบ

สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา กรณีนี้เกิดจาก
          - มีการลงทะเบียน ในภาคเรียนปัจจุบันไว้แล้ว
            แต่ยังไม่มีผลการเรียน ทำให้หน่วยกิตเพิ่ม และ GPA ลดลง

การแก้ปัญหา
         - คำนวณผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA โดยไม่รวมหน่วยกิตในภาคเรียนปัจจุบัน

ทำอย่างไร ?
         - โปรแกรม มีเมนู หรือตัวเลือก ให้ผู้ใช้กำหนดเงื่อนไขในการคำนวณเองได้หรือไม่ ?
            เชื่อว่ามี ใช้จินตนาการ จะให้กำหนดเงื่อนไขที่ใหน ถึงจะทำงานได้สะดวก
            - เปิดค้นหาเอง ดูจากเมนู หรือหน้าจอของโปรแกรมแกรม
            - ค้นหา เพื่ออ่านคำแนะนำ

ปัญหา    นักเรียนมัธยมปลาย
             เรียน ม.4 ปีการศึกษา 2556
                    ม.5 ปีการศึก๋ษา 2557
                    พักการเรียน  ปีการศึกษา 2558 ไปทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
                    กลับมาเรียนต่อ ม.6 ปีการศึกษา 2559
            พิมพ์ ปพ.1 ด้านหลังไม่แสดงผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่่มสาระวิชา

สาเหตุ           - โปรแกรมทำงาน ผิด
                   - กำหนดเงื่อนไขการประมวลผล และสั่งพิมพ์ ผิด
                   - ข้อมูล ผิด
การแก้ปัญหา     ค้นหาปัญหา และการแก้ไข
กรณีนี้เกิดจาก   กำหนดเงื่อนไขในการประมวลผล และสั่งพิมพ์ไม่ถูกต้อง
                   หน้าจอสั่งพิมพ์ ปพ.1 กำหนดเงื่อนไขการประมวลผล และสั่งพิมพ์
                   ปีการศึกษา 2557  ภาคเรียนที่ 2 และสั่งพิมพ์

ปัญหา    กรอกคะแนน แล้วคะแนนหาย
สาเหตุ    เกิดจาก มีผู้ใช้งานพร้อมกันเป็นจำนวนมาก โปรแกรมไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
           (สังเกตุได้จาก ไม่แสดงคะแนนรวมให้ ในบางรายการ)
การแก้ไข คลิกปุ่ม Save ก่อนเปลี่ยน หรือออกจาก หน้าจอการกรอกคะแนน


ปัญหา และการปรับปรุงแก้ไข

ปัญหา         ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยๆ
ข้อมูลสูญหาย รายวิชาและผลการเรียนหาย ไม่มีใน ปพ.1 สาเหตุที่พบ เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลการจัดชั้น/ห้อง
การแก้ไข      เมนู Admin -->Utility --> ปรับแก้ความสัมพันธ์ของตารางผลการเรียน-ชั้น/ห้อง

GPA-PRผิด สาเหตุเกิดจาก การกำหนดภาคเรียน และปีการศึกษา ในการประมวลผลไม่ถูกต้อง
               เนื่องจากยังไม่มีผลการเรียนในภาคเรียนปัจจุบัน
การแก้ไข     กำหนดภาคเรียน และปีการศึกษาให้ถูกต้อง

การบันทึกผลการเรียน นักเรียนเรียนซ้ำชั้น
-
กรณีใช้ข้อมูลเดิม ที่มีการลงทะเบียน และบันทึกผลการเรียนไว้แล้ว ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
  ไม่ได้ลงทะเบียนวิชาเรียนใหม่ และเรียนวิชาเดิมกับครูคนเดิม ให้กรอกผลการเรียน ในช่องเรียนซ้ำ
-
กรณีที่ลงทะเบียนใหม่ และจัดให้เรียนซ้ำชั้น บันทึกแลการเรียนตามปกติ

ปัญหา    ไม่รู้วิธีการ กรอกประวัตินักเรียนใหม่ และเรียงเลขที่
การแก้ไข เรียนรู้ และทำตามขั้นตอนในภาพประกอบ
           คลิกดู ภาพประกอบ

ปัญหา    ครูต่างชาติ ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน
การแก้ไข ใช้รหัสโรงเรียน 10 หลัก และรหัสครู 3 หลัก แทนเลขประจำตัวประชาชน

ปัญหา    โปรแกรมแจ้งข้อความ และมีข้อความว่า ..... Timeout Expire ......
สาเหตุ    เกิดจากมีผู้เข้าใช้โปรแกรม และสั่งพิมพ์เอกสาร พร้อมกันเป็นจำนวนมาก
การแก้ไข ลองเปลี่ยน Site และสั่งพิมพ์ใหม่ หรือรอพิมพ์ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้น้อย
           และรอการดำเนินการจัดหา และติดตั้ง Server เพิ่ม
 
ปัญหา    บันทึกประวัติครูใหม่ไม่ได้
สาเหตุ    แก้ไขข้อมูบครูที่ลาออก หรือเกษียณ โดยกรอกประวัติ ครูใหม่ทับข้อมูลครูเก่า
การแก้ไข ครูลาออก เกษียณ ให้เปลี่ยนสถานะ ในประวัติครู
           ครูใหม่ให้กรอกประวัติเพิ่ม ห้ามลบ หรือแก้ไข ประวัติครูเก่า
           และควรกำหนด ระหัสครู 3 หลักใหม่


ปัญหา   
ไม่สามารถแก้ไข ประวัตินักเรียน ที่เมนู ผลการเรียน --> ตรวจสอบ แก้ไข ปพ.1 ได้
           (อยู่ในระหว่าการแก้ไขปรับปรุง)
การแก้ไข
แก้ไขประวัตินักเรียน ที่เมนู นักเรียน --> ประวัตินักเรียน
            แก้ไขประวัติการศึกษา ที่เมนูนักเรียน --> ประวัติการศึกษา

ปัญหา
บันทึกการลาออก จบการศึกษา ทำงานช้า
การแก้ไข
ปรับปรุงความเร็วในการแสดงข้อมูล เรียบร้อยแล้ว

ปัญหา จัดนักเรียนซ้ำชั้นไม่ได้
   - เกิดจากทะเบียน ไปจัดชั้นห้อง ให้นักเรียน ที่ต้องการให้เรียนซ้ำชั้น และลงทะเบียนไว้ก่อนแล้ว
การแก้ไข
   
- ถ้าต้องการลงทะเบียนใหม่ และไม่ใช้ผลการเรียนเดิม 
      1 ต้องลบวิชาในปีที่ ต้องการให้เรียนซ้ำชั้นออก 
        
(ลบข้อมูลเฉพาะนักเรียนที่เรียน โดยเอาชื่ออกจากการลงทะเบียน ห้ามลมรายวิชาที่เปิดสอน)
      2 ลบรายชื่อออกจากชั้นห้องในปีการศึกษาที่ผ่านมา
      3 ลงทะเบียนวิชาเรียนตามปกติ


 คลิก ดูภาพประกอบ

 - ถ้าต้องการใช้ผลการเรียนเดิม และเรียนซ้ำเป็นบางรายวิชา

     1 ลบราบวิชาทีลงทะเบียนไว้ ในปีการศึกษา ที่ต้องการซ้ำชั้น ออก
        (ลบข้อมูลเฉพาะนักเรียนที่เรียน โดยเอาชื่ออกจากการลงทะเบียน ห้ามลมรายวิชาที่เปิดสอน)
     2 ทำตามขั้นการการเรียนซ้ำชั้น (อ่านคำอธิบายหน้าเว็บประชาสัมพันธ์)

 
ปัญหา
จัดนักเรียน/ชั้นห้อง ไม่ได้
การแก้ไข
ค้นหา ตรวจสอบการจัดชั้น/ห้อง ของนักเรียน
เมนู นักเรียน 
      --> รายชื่อนักเรียน/ปรับปรุงคำนำหน้านาม

      - ค้นหา เลขประจำตัวนักเรียน
      - ตรวจสอบข้อมูล ปีการศึกษา ถ้ามีการจัดชั้น/ห้อง ไว้ในปีการศึกษาที่ต้องจัด ให้ลบออก
      - กรณีที่มีการลงทะเบียนวิชาเรียนไว้แล้ว ต้องลบออกก่อน จึงจะลบขื่ออกจากชั้น/ห้องได้
      - จัดชั้น/ห้อง ใหม่ตามที่ต้องการ

ควรใช้ Web Browser IE หรือ Chrome ในการทำงาน


แก้ปัญหาการส่งข้อมูลนักเรียนสอบ ONET
เพื่อแก้ปัญหา และอำนวยความสะดวกในการสำรวจ จัดทำข้อมูลนักเรียน สมัครสอบ ONET
โดยเพิ่มคอลัมน์การส่งออกรายชื่อนักเรียน ให้ครบตามความต้องการของ สทศ.
และจัดเรียงลำดับรายชื่อตาม ชั้น/ห้อง เลขที่ ของนักเรียน
เพื่อแก้ปัญหา โดยให้นักเรียนแต่ละห้อง ช่วยตรวจสอบ และกรอกข้อมูลในส่วนที่ สทศ. ต้องการเพิ่มเติม

เมนู สารสนเทศ 
     --> ข้อสนเทศ --> รายชื่อนักเรียนสอบ ONET ม.3
                       --> รายชื่อนักเรียนสอบ ONET ม.6

การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ SGS
การนำเข้าข้อมูลจากฐาน SGS Offline และ Students
เปิดให้นำเข้าได้ระหว่างช่วงเวลา 21.00น - 5.00น. ของวัดถัดไป


ทำไมต้องใช้ SGS
คลิก อ่านข้อเปรียบเทียบโปรแกรม SGS Online และ โปรแกรม Offline

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบน SGS และแก้ปัญหาที่เกิดจากการ Upload และนำเข้าข้อมูลจากภายนอก
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ปิดรับการส่งฐานข้อมูล
 SGS Offline และ Students เป็นการถาวร


เว็บประชาสัมพันธ์ SGS จะแจ้งข่าวสาร
ให้คำแนะนำ การแก้ปัญหา การใช้โปรแกรม
ทุกครั้งที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือมีคำถามจากผู้ใช้
โปรดอ่าน ก่อนขอความช่วยเหลือ